Αναρτήσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ ἀναλύουμε τὸ ἐδάφιον 241d-245a τοῦ Φαίδρου· εἰσηγεῖται ἡ Οὐρανία Σοφλάκη.


   Ὁ Φαῖδρος προσκαλεῖ τὸν Σωκράτη νὰ συνεχίσῃ τὸν λόγο του περὶ τοῦ μὴ ἐρῶντος καὶ αὐτὸς ἀνταποκρίνεται, διότι θεωρεῖ τὸν Φαῖδρο, ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς καλλίτερους συζητητὲς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχῃ, τὸν κατατάσσει δὲ ἀμέσως μετὰ τόν, γνωστό μας ἀπὸ τὸν Φαίδωνα, Σιμμία τὸν Θηβαῖο (242b)· ἡ ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ στὸν Σιμμία δέον νὰ σημειωθῇ, διότι θὰ μᾶς χρειασθῇ στὸ ἀμέσως ἑπόμενο κεφάλαιο, ὅταν θὰ συζητήσουν ἕνα ζήτημα-σκάνδαλο γιὰ τὴν Ρητορική (σ.σ. καὶ τὴν Σοφιστική), τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.    Ὁ νέος λόγος ἀρχίζει μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸ προσωπικό του δαιμόνιον, τὸ ὁποῖο τὸν ἐλέγχει ὡς ἡμαρτηκότα ἔναντι τοῦ θείου (242c)· καὶ ὁ λόγος τοῦ σφάλματος; ἡ τοῦ Ἔρωτος κακηγορία (243b), τὸ ὅτι δὲν ἀντέκρουσε τὸν λόγο τοῦ Λυσία, θέτοντας στὶς πραγματικές του βάσεις τὸ θέμα τῆς μανίας, καθὼς τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ…

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Εικόνα
Μετὰ τὸν μνημειώδη Ἰουλιανὸ (ἐκδ. ΜΙΕΤ, 2001), ἡ καθηγήτρια Πολύμνια Ἀθανασιάδη ἐπιστρέφει στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία, μὲ τὴν ἔκδοσι, ἑνὸς ἀκόμη βιβλίου γιὰ τὴν ἀγαπημένη της ἱστορικὴ περίοδο, τὴν Ὑστέρα Ἀρχαιότητα· τὴν Ἄνοδο τῆς Μονοδοξίας (ἐκδ. Ἑστίας, 2017).

δύο ἀντιθετικὲς μορφές -ἕνας σοφὸς κι ἕνας σαλός- ἐκπροσωποῦν τὸ ἀντάρτικο στὴν πολιτικὴ ὀρθότητα τῆς μονόδρομης σκέψης (Εἰσαγωγή, σ. 33)
 Ἡ μελέτη τοῦ κόσμου τῆς Ὑστέρας Ἀρχαιότητος ἀρχίζει ἀπὸ τὶς πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες, τὶς λεγόμενες καὶ κειμενικές, ἐντὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ imperium, στὶς ὁποῖες ἡ ἱεραποστολικὴ δραστηριότης ἔχει τὸν πρῶτο λόγο. Ὁ θρῃσκευτικὸς προπαγανδιστὴς διαβάζει ἕνα κείμενο καὶ τὸ ἀναλύει, ἐπισημαίνοντας στοὺς ἀκροατές του, τοὺς πιστούς, ὅτι ὁποιαδήποτε παρέκκλισι θεωρεῖται βεβήλωσί του, κατὰ τὴν ἐπίσημη φρασεολογία: αἵρεσις. Οἱ συναντήσεις αὐτὲς διαμορφώνουν τὸ πλαίσιο, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἐμφανισθῇ καὶ μετέπειτα θὰ γιγαντωθῇ ἡ μονοδοξία ἢ ἡ μισαλλοδοξία, πρὸς τὴν ὁποίαν θὰ μεταλλαχθῇ τοὺς ἀμέσως ἑπόμε…

ΜΝΗΜΗ ΥΠΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εικόνα
Ἡ Τελεστικὴ Ὁμάδα Γλαυκῶπις εὔχεται στὸν Πολιτιστικὸ Σύλλογο Προμηθέα Πυρφόρο καὶ στὸν Κῆπο Ἐλεύθερης Σκέψης τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ ἐφετεινὸς συνεορτασμὸς τῆς Φιλοσόφου καὶ Μαθηματικοῦ Ὑπατίας, ὡς προστάτιδος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, νὰ στεφθῇ ἀπὸ ἀπόλυτη ἐπιτυχία.


Ἀποτελεῖ κοινὸ μεταξύ μας μυστικό, ὅτι πρὸ δεκαετίας ἀναλάβατε τὴν πρωτοβουλία καὶ ἡ Ἀθηνᾶ Ἐργάνη σᾶς ἀκολούθησε, νὰ συνδεθῇ ἡ φιλόσοφος τῆς Ἀλεξανδρείας μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ νὰ τῆς ἀποδοθῇ ἡ ἁρμόζουσα θέσις στὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία, ἐκτοπίζοντας τοὺς σφετεριστὲς καὶ ὑβριστές της, τοὺς τρεῖς ἀνθέλληνες Καππαδόκες μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἐνῷ ἔχουν συγγράψει λιβέλλους ἐναντίον τῆς ἡμετέρας παιδείας, τιμῶνται ὅλως παραδόξως ὡς προστάτες της. Πρὸ δέκα ἡμερῶν μάλιστα, ὁ νῦν Ὑπ. Παιδείας, ἄλλος ἕνας ἀκόμη ἀνερμάτιστος καὶ ἐπικίνδυνος γι᾽ αὐτὴν τὴν κρίσιμη θέσι, ἐξέδωσε ἀνακοίνωσι, στὴν ὁποίαν μὲ περισσὸ θράσος τοὺς χαρακτηρίζει σύμβολα παιδείας, μᾶς πληροφορεῖ δέ, ὅτι κράτησαν τὸ πνεῦμα τους καθαρό, μακρυὰ ἀπὸ τὸν ἀναπόφευκτο φανατι…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Εικόνα
Τὰ διαλείμματα φαίνεται, ὅτι δὲν θὰ μᾶς λείψουν ἐφέτος· ἴσως νὰ εἶναι καλλίτερα καὶ νὰ δημιουργοῦν μίαν αἴσθησι ἀναπαύσεως. Ἡ Βασιλική (Βίκυ) Θεοδωρακοπούλου καὶ ὁ Κώστας Μπαχαρίας θὰ ἀναλάβουν μέρος τοῦ ἔργου αὐτοῦ, παρουσιάζοντας στὸ κοινό μας τὴν ἐργασία τους γιὰ τὸν χρόνο. Τὸ προσεχὲς Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Μοναστηράκι) θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ συνταξειδεύσουμε ἀπὸ τὸν Παρμενίδη, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, ἕως τὸν Πλωτῖνο, στὸν ὁποῖον θὰ ἑστιάσουν περισσότερο καὶ τὸν Πρόκλο, ἐνῷ δὲν θὰ λείψουν οἱ ἀναφορὲς στὴν σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ στὸν τρόπο ποὺ αὐτὴ ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία.


   Ὁ Πλωτῖνος, ἱδρυτὴς τῆς Νεοπλατωνικῆς φιλοσοφίας γεννήθηκε στὴν Λυκόπολι τῆς Αἰγύπτου (203/204) καὶ πέθανε στὴν Ρώμη (269). Σκοπὸ τῆς ζωῆς του ἔταξε τὴν ἐπαναφορὰ τῆς φιλοσοφίας, ἰδιαιτέρως τῆς πλατωνικῆς, στὰ κλασικὰ πρότυπα καὶ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ μετασχηματισμοῦ της σὲ θρῃσκεία: πειρᾶσθε τὸν ἐν ὑμῖν θεὸν ἀνάγειν πρὸς τὸ ἐν παντὶ θεῖ…

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Εικόνα
Τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου, στὴν πλ. Συντάγματος θὰ εἴμαστε παρόντες, γιὰ νὰ στείλουμε τὸ μήνυμα πρὸς πάντα ἐνδιαφερόμενο, τὴν κυβέρνησι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, τὰ κόμματα τῆς Βουλῆς, τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς μηχανισμοὺς ποὺ ἡγεμονεύονται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Γερμανία καὶ ποὺ νομίζουν, ὅτι τώρα ἦλθε ἡ ὥρα γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν λύσι ποὺ σχεδιάζουν ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἀναδεικνύοντας ἕνα ἀνύπαρκτο κατ᾽ οὐσίαν πρόβλημα.


   Τὸ ὄνομα δὲν ἀποτελεῖ "οὐσία" προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν τὰ τελευταῖα εἰκοσιπέντε χρόνια οἱ ἐντολοδόχοι τῶν μηχανισμῶν αὐτῶν· τὸ ὄνομα εἶναι οὐσία τοὺς ἀπαντᾶμε, διότι οἱ σύγχρονοι Σκοπιανοὶ σχεδιάζουν, μὲ τὴν βοήθεια πάντοτε τῶν εὐρωπαϊκῶν καὶ ἀμερικανικῶν μηχανισμῶν, νὰ ἀποτελέσουν τμῆμα ἑνὸς νέου "μακεδονικοῦ" κράτους, προσαρτημένο εἴτε στὴν νέα Μεγάλη Ἀλβανία εἴτε στὴν Μεγάλη Βουλγαρία, μὲ ἔξοδο στὸ Αἰγαῖο, ἐξ οὗ καὶ οἱ σχετικοὶ χάρτες ποὺ κυκλοφοροῦνται δημοσίως. Τὸ τελευταῖο θὰ ἐπιτευχθῇ μόνο μὲ τὴν προσάρτησι τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 27 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα Παλαίχθων (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ), ἡ Ἀσημίνα Γεωργίου θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὸ ἐδάφιον 234d ἕως 241d τοῦ Φαίδρου.


   Ὁ Σωκράτης ἀπαντᾷ στὸν Φαῖδρο, κατ᾽ ἀρχὰς προσευχόμενος στὶς Μοῦσες: Ἄγετε δή, ὦ Μοῦσαι, εἴτε διᾠδῆς εἶδος λίγειαι εἴτε διὰ γένος μουσικὸν τὸ Λιγύων ταύτην ἔσχετἐπωνυμίαν (237a), οὕτως ὥστε νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ διεξέλθῃ τὸν λόγο του, ὡς σοφὸς ἑταῖρος τοῦ νεαροῦ φίλου του.     Τὸ θέμα τίθεται ἐξ ἀρχῆς: καί ποτε αὐτὸν αἰτῶν ἔπειθεν τοῦταὐτό, ὡς μὴ ἐρῶντι πρὸ τοῦ ἐρῶντος δέοι χαρίζεσθαι (237b). Ἀμέσως μετὰ διατυπώνει μία γενικὴ ἀλήθεια, μία ἀρχὴ τοῦ καλῶς βουλεύεσθαι: εἰδέναι δεῖ περὶ οὗ ἂν ᾖ ἡ βουλὴ ἢ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη (237c) κι ἕναν ὁρισμό, ἀπαντῶντας στὸ ἐπιθυμία τις ὁ ἔρως καὶ τί ὠφελίανβλάβην παρέχει (237d). Ἡ διάκρισις μεταξὺ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀρίστου (σωφροσύνη) καὶ τῶν ἡδονῶν (ὕβρις) εἶναι ἀναγκαία, καθὼς ἔρως καλεῖται ἡ νικήσασα ἀγωγῇ ... ἐπιθυμία πρὸς ἡδονήν (238b-c).    Ἡ ἀντιμετώπισις …

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Οἱ "Ἐπιστολὲς σὲ μία νεαρὴ Μαθηματικὸ" τοῦ Ian Stewart (ἐκδ. "Τραυλός", 2008, μτφρ. Στ. Τσιτσώνη) ἀποτελοῦν τὸ βιβλίο τῆς λέσχης μας· θὰ τὸ συζητήσουμε τὸ προσεχὲς Σάββατο 20 Ἰανουαρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Ἐντευκτήριο "Κωστῆς Παλαμᾶς" (Ἀκαδημείας 48).


   Ὁ Ian Stewart συγγράφει εἰκοσιμία ἐπιστολές, ὑπὸ τὴν μορφὴ ἐρωτημάτων, τὶς ὁποῖες ἀπευθύνει στὴν Μέγκ, μία δεκαεξάχρονη κοπέλλα ποὺ σκέφτεται νὰ σπουδάσῃ Μαθηματικά· τὰ ἐρωτήματα εἶναι ἁπλᾶ καὶ κατανοητά, πλὴν ὅμως ἀναγκαῖα, γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε ἐνδιαφέρεται νὰ ἐντρυφήσῃ στὴν ἐπιστήμη αὐτή. Πιὸ σημαντικὰ ἐξ αὐτῶν θεωροῦμε τὰ ἑξῆς: "Γιατί νὰ σπουδάσῃς Μαθηματικά", "Μήπως ἔχουν ὅλα ἀπαντηθῆ", "Πῶς σκέφτονται οἱ Μαθηματικοί", "Πῶς νὰ μάθῃς Μαθηματικά", "Φόβοι γιὰ τὶς ἀποδείξεις", "Ἀδύνατα προβλήματα", "Θεωρητικὰ ἢ Ἐφαρμοσμένα" καὶ τὸ τελευταῖο "Εἶναι ὁ θεὸς Μαθηματικός". Οἱ ἀπαντήσεις ὅλες εἶναι ἐμπεριστατωμένες καὶ δι…