Αναρτήσεις

OI ΦΕΤΕΙΝΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Εικόνα
Οἱ διακοπὲς ὅλων μας εἶναι ἐν ἐξελίξει, ἀλλὰ ὁ προγραμματισμὸς γιὰ τὶς ἀναγνώσεις τῆς ὁμάδας μας καὶ οἱ προτάσεις μας πρέπει τίθενται "ἐπὶ τάπητος". Βασικό μας ἀνάγνωσμα θὰ ἀποτελέσῃ ἄλλος ἕνας διάλογος τῆς μέσης περιόδου, ὁ Φαῖδρος καὶ ἡ συζήτησι ποὺ θὰ διαμειφθῇ μεταξὺ τοῦ Σωκράτους καὶ τοῦ Φαίδρου, παρὰ τὶς ὄχθες τοῦ Ἰλισοῦ. 

   Ἀντικείμενο τοῦ διαλόγου φαίνεται νὰ ἀποτελῇ ἕνα δοκίμιο τοῦ Λυσία, τοῦ ὁποῖου τὴν γνησιότητα ἀμφισβητοῦν οἱ νεώτεροι μελετητές (Α.Ε. Taylor, σσ. 351-352), ἡ σχέσι μεταξὺ ἐραστοῦ κι ἐρωμένου, ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ἡνιόχησίς της, οἱ νέες διαλεκτικὲς μέθοδοι τῆς διαιρέσεως καὶ τῆς συνθέσεως ποὺ παρουσιάζονται ( Ν.P. White, σσ. 175 καὶ 179-188), ὁ σεβασμὸς στὴν ἀπολλωνιακὴ μανία, πιὸ γνωστὴ ὡς μαντική,  ἡ προσευχὴ στὸν Πᾶνα κ.ἄ. πολλὰ καὶ ἄκρως ἐνδιαφέροντα.    Πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Φαίδρου, θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸν Εὐθύδημο σὲ δύο συναντήσεις, θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ καθ. ΕΜΠ Δημήτρης Μούρμουρας μὲ τοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους καὶ μία γρήγορη ἀνάγνωσι τοῦ Ε…

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Εικόνα
Ἡ προσωρινὴ διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας τῶν ἐντύπων τοῦ ἄλλοτε κραταιοῦ ΔΟΛ καὶ τοῦ Πηγάσου (συμφερόντων Φ. Μπόμπολα), ἡ κρίσι στὸ Mega Channel, τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τοῦ ὁμίλου Real κ.λπ. ἀναδεικνύουν τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου καὶ ἀποκρύπτουν τὸ συνολικὸ πρόβλημα τῆς Ἐνημερώσεως, τὸ ἔλλειμμα ἀξιοπιστίας.

   Τὰ ΜΜΕ δὲν ἦταν προετοιμασμένα γιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μνημονίου, παρ᾽ ὅτι, τοὐλάχιστον τὰ τοῦ καθεστημένου, τὸ ὑποδέχθηκαν μὲ τυμπανοκρουσίες. Ἀπόδειξι γι᾽ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἡ κατάρρευσί τους, ἡ ὁποία ἦταν ραγδαία. Ἡ διαπίστωσι αὐτὴ ἐπιδέχεται πολλὲς ἀναγνώσεις· πιὸ λανθασμένη θεωρεῖται αὐτὴ ποὺ συνάπτει τὴν κατάρρευσι αὐτὴ μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι. 
   Ἂν καὶ δὲν πρέπει νὰ παραγνωρίζωνται οἱ συνέπειες τῆς μειώσεως τῶν εἰσοδημάτων τῶν πολιτῶν, γνώμη μας εἶναι ὅτι οἱ μειωμένοι ἀριθμοὶ κυκλοφορίας τῶν ἐφημερίδων ὀφείλονται στὴν ἀναξιοπιστία τους καὶ στὴν πρόσδεσί τους στὰ μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα· ἀμφότερα ἐντάθηκαν τὴν ἐποχὴ τοῦ μνημονίου, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ συνακόλουθη ἐναντίωσι μὲ ὅλες …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 8 Ἰουλίου, στὶς 2:30 τὸ μεσημέρι, στὸ μαγευτικὸ Ἄλσος Προμηθέως τοῦ Λιτοχώρου, θὰ συναντηθοῦμε, ὅπως κάθε χρόνο καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν ἐριστικὸν λόγον στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους Μένων κι Εὐθύδημος.


   Καὶ οἱ δύο διάλογοι ἀνήκουν στὴν μεταβατική, μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας, συγγραφικὴ περίοδο τοῦ Πλάτωνος καὶ θεωροῦνται δίδυμοι ἀδεφοί,  καθὼς ἔχουν συγγενῆ θεματολογία. Ὁ Πλάτων ἔχει στόχο τοὺς σοφιστὲς καὶ τὴν μεθοδολογία τους, τὴν ἐριστικήν, τὴν ὁποίαν κατατάσσει στὸν ἀντίποδα τῆς διαλεκτικῆς· τέτοιοι εἶναι καὶ ὁ Μένων ὁ Θετταλὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ Εὐθύδημος καὶ Διονυσόδωρος ἀπ᾽ τοὺς Θουρίους τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Ὁ μὲν Μένων στιγματίζεται ἀμέσως ἀπ᾽ τὸν Σωκράτη, ὅταν προσπαθῇ νὰ ἀλλάξῃ τὴν δομὴ τοῦ διαλόγου (80e): Μένων, ὁρᾷς τοῦτον ὡς ἐριστικὸν λόγον κατάγεις, οἱ δὲ σοφιστὲς ἀποκαλύπτονται μερικῶς στὴν πρώτη, στὴν τρίτη καί, ἀπολύτως, στὴν πέμπτη σκηνὴ τοῦ Εὐθυδήμου, ὅταν τὰ σοφίσματά τους καταπίπτουν πλήρως καὶ τοὺς καθιστοῦν ἐντελῶς γελοίους.    Στὸ γν…

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εικόνα
Τὴν Κυριακὴ 25 Ἰουνίου, στὶς 8:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν πλ. Πικιώνη (Λ. Φιλοπάππου) θὰ τελέσουμε μὲ τὴν Λ. Κ. "Λάβρυς" τὸ μνημόσυνο τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ λογίου τοῦ Μυστρᾶ, τοῦ Γεωργίου Γεμιστοῦ, πιὸ γνωστοῦ ὡς Πλήθωνος.


   Ὁ Ἰουλιανὸς γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι (331) καὶ δολοφονήθηκε ἀπὸ Χριστιανὸ στρατιώτη του, ὁ ὁποῖος ἁγιοποιήθηκε ἀμέσως μετά, στὰ περίχωρα τῆς περσικῆς πρωτεύουσας, τῆς Κτησιφῶντος (363). Ἡ παιδική του ἡλικία ἦταν προβληματική, καθὼς ἐβίωσε τὴν δολοφονικὴ κτηνωδία τοῦ θείου του Κωνσταντίνου (σ.σ. κάποιοι τὸν ἀποκαλοῦν ἀκόμη "Μέγα" καὶ "Ἰσαπόστολο") καὶ τοῦ ἐξαδέλφου του Κωνσταντίου ἐναντίον τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς του καὶ λοιπῶν συγγενῶν. Ἀπὸ μικρὸς ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν θύραθεν παιδεία, τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ καλλιέργησε μία ἐρωτικὴ σχέσι μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ Ὁμήρου. Τὸ 355 ἐπισκέπτεται τὴν Ἀθήνα γιὰ ἕξι μῆνες καὶ τὸν Βοηδρομιῶνα μῆνα μυεῖται στὰ Μεγάλα Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνος, ἐνῷ συμπληρώνει τὶς σπουδές του στ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 24 Ἰουνίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη", διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὴν τετάρτη σκηνὴ τοῦ Εὐθυδήμου (288d-293a) ἢ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ προτρεπτικοῦ τοῦ Σωκράτους. 


   Ὁ Σωκράτης συζητεῖ -πάντοτε σὲ ἥρεμο καὶ ἄκρως φιλοσοφικὸ τόνο, ὅπως καὶ στὴν δευτέρα σκηνή- τώρα μὲ τὸν Κλεινία (σ.σ. κάπου-κάπου παρεμβάλλεται καὶ ὁ Κρίτων), τὸν καλὸνπαῖδα, περὶ τοῦ φιλοσοφητέου καὶ τῆς ἐπιστήμης (288d), ἐξετάζοντας τὴν διάστασι μεταξὺ τοῦ ποιεῖν καὶ τοῦ χρῆσθαι ἑκάστης (289b). Ἡ συζήτησι ἐπικεντρώνεται στὸ τέλος, στὴν λεγομένη βασιλικὴ τέχνη, στὴν πολιτική, στὸ ἔργο τοῦ δημοσίου ἀνδρός (Taylor, σ. 132)· γιατί; Διότι, ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ τέχνη, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν εὐημερία τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
   Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἐπίσης, ἡ εἰσαγωγὴ τῆς τέχνης τῶν Γεωμετρῶν καί, γιὰ ὅσους μὴ παντάπασιν ἀνόητοί εἰσιν (290c), ἡ ὑπαγωγή των σὲ κάποιους ἀνώτερους ἐπιστήμονες, στοὺς Διαλεκτικούς, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ ὅτι, στοὺς τελευταίους πρέπει νὰ ἀνατίθεται ἡ ἀξιο…

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 24 Ἰουνίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ Στάμου Τσιτσώνη: Μία διαφορετικὴ μέρα (Κριτική, 2017).


   Ὁ Στάμος Τσιτσώνης, καθηγητὴς Μαθηματικῶν, συνεχίζει τὴν ἔκδοσι διηγημάτων· μετὰ τὸ Χωρὶς Ἀπόδειξι (2014) καὶ τὸν Πετεινὸ νοτίων προαστίων (2016) ἐπανέρχεται στὴν διηγηματογραφία, γράφοντας γιὰ τὴν ἀντίθεσι μεταξὺ λογικῆς καὶ ὀνείρου καὶ πῶς οἱ ἥρωές του ἐπικρατοῦν, ὅταν κατανοοῦν, ὅτι πρέπει νὰ καταπατήσουν τὴν λογικὴ καὶ τοὺς κανόνες της γιὰ νὰ κερδήσουν στοὺς ἀγῶνες τῆς καθημερινότητας. Ὁ Ἀντάρ, ὁ Κλόγκ, ὁ Λαθρακουστὴς κ.ἄ. ἀποτελοῦν τοὺς ἥρωες τῶν εἰκοσιτεσσάρων μικρῶν αὐτοτελῶν ἱστοριῶν του, ἐνῷ στὶς Συμμετρίες (τὸ ἔνατο διήγημα) ὁ ἐξωγήινος Τσὰρλς περιγράφει στὴν σύζυγό του Κάρολ, τὸν νέο πλανήτη ποὺ ἀνακάλυψαν, τὴν Γῆ (!!!) στὴν ὁποίαν ὅλα εἶναι συμμετρικὰ μὲ τὸν δικό τους πλανήτη, πλὴν τῆς τεχνολογικῆς ἐξελίξεως.
   Ὁ Στάμος εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐδίδαξε Μαθηματικὰ ἐπὶ πολλ…

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ''ΘΑ ΕΣΚΙΖΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ''

Εικόνα
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἰσῆλθε στὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου ἔξωθεν, ὡς αὐτόκλητος σωτήρ, γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἀποικία τῆς γερμανικῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὅπως μετασχηματίσθηκε, τύποις, ἀπ᾽ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010, κατ᾽ οὐσίαν, ἀπ᾽ τὴν εἴσοδο τῆς χώρας μας στὴν Νομισματικὴ Ἕνωσι.


   Ἡ πρωθυπουργία του σημαδεύτηκε τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2015 ἀπ᾽ τὴν ''σκληρὴ'' διαπραγμάτευσι τοῦ Γ. Βαρουφάκη καὶ τὸ δημοψήφισμα τοῦ ΟΧΙ, στὸ ὁποῖο ὁ ἑλληνικὸς λαὸς σὲ μία πρωτοφανῆ ταξικὴ ἀναμέτρησι ἔδειξε τὰ πραγματικά του αἰσθήματα, ἀπορρίπτοντας τὰ τελεσίγραφα καὶ τοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν δανειστῶν (ἑταίρων ἢ θεσμῶν κατὰ τὴν εὐρωαριστερὴ φρασεολογία). Ἔκτοτε, ἡ πλήρης ὑποταγή· ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ ΟΧΙ σὲ ΝΑΙ καὶ οἱ συνεχεῖς ὑπογραφές, σὲ ὅ,τι ζητοῦσαν οἱ ἑταῖροι.    Ἐντελῶς φυσιολογικά, τὸ τρίτο μνημόνιο τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2015, τὸ διαδέχθηκε τὸ πρόσφατο τέταρτο, στὸ ὁποῖο ψηφίσθηκαν μέτρα ποὺ θὰ ἰσχύουν ἀπ᾽ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2019. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δὲν εἶπε οὔτε σ᾽ αὐτὸ ὄχι· ἁπλῶς παρακάλεσ…