Αναρτήσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὴν 23η Σεπτεμβρίου ἐπανερχόμαστε, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ συζητᾶμε τὴν πέμπτη σκηνὴ τοῦ Εὐθυδήμου (293a-304b).


   Τὰ σοφιστικὰ τεχνάσματα, ἄλλως ὁ ἐριστικὸς ἔλεγχος, φθάνουν στὸ τέλος τους, χάνοντας τὴν ὅποιαν ἐξωτερικὴ σοβαρότητα εἶχαν, στὴν πρώτη καὶ στὴν τρίτη σκηνή· στὴν τελευταία, ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἐτέθησαν καὶ κάποια σοβαρὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα, ἀναπάντητα κατὰ τὴν πρώιμο πλατωνικὴ περίοδο, ὅπως ἡ ἄρνησις τοῦ ἀντιλέγειν καὶ τοῦ ψεύδεσθαι καὶ ἡ ἀπόλυτος ἀνυπαρξία τοῦ μὴ ὄντος. Ὁ διάλογος ἐκφυλίζεται σὲ διατυπώσεις εὐτραπέλων καὶ γελοίων σοφισμάτων παρἀμφιβολίαν, παρὁμωνυμίαν, παρὰ τὸ συμβεβηκὸς κ.λπ., τὰ ὁποῖα οὐδεμία πρακτικὴ ἀξία ἔχουν, πλὴν τῆς καταγραφῆς τους ἀπ᾽ τὸν Ἀριστοτέλη στοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους.    Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Πλάτωνος Εὐθύδημο τοῦ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου (1987) καὶ τὴν βοηθητικὴ βιβλιογραφία· ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε: Β. ΤΑΤΑΚΗ, Πλάτωνος Εὐθύδημος, σσ. 26-28 καὶ 88-121, Ζαχαρόπουλος Α.Ε. TAYLOR, Πλάτων, σσ. 134-1…

ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Eli Maor e, Ἡ ἱστορία ἑνὸς ἀριθμοῦ (ἐκδ. Κάτοπτρο, 2005).

   Κατὰ τὰ γνωστά, ὁ e ἀποτελεῖ τὸ ὅριο τῆς συναρτήσεως  f(x)=(1+1/x)x
ὅταν ὁ x τείνει στὸ ἄπειρον, τὸ ὅριο τῆς ὁποίας εἶναι ὁ ἄρρητος ἀριθμός: 2,71828... Στὸ βιβλίο παρουσιάζονται ὅλες οἱ μαθηματικὲς ἀνακαλύψεις ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν e, ἀπὸ τὸν John Napier ἕως τὸν Euler, τὸν Gauss καὶ τὸν Hilbert.    Ὁ Eli Maor εἶναι καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Loyola  τοῦ Σικᾶγο καὶ διδάσκει Ἱστορία τῶν Μαθηματικῶν. Ἔχει συγγράψει ἐπίσης τὰ βιβλία: To Infinity and Beyond καὶ Trigonometric Delights, τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἔχουν μεταφρασθῆ σὲ πολλὲς γλῶσσες.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Εικόνα
ΖΕΥΣ, ΣΩΤΗΡ, ΝΙΚΗ!  
   Τὸ προσεχὲς Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ τελεσθῇ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν Σαλαμινομάχων ἀπὸ τὴν Λ.Κ. Λάβρυς, στὸν Τύμβο (τοποθεσία Παλούκια).


   Ἡ ἑορτὴ θὰ εἶναι, κατὰ τὰ συνήθη, θρῃσκευτικὴ καὶ πολιτική· τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τῆς τελετῆς τοῦ μνημοσύνου θὰ ἐπιμεληθῇ ἡ Λ.Κ. Λάβρυς, ἐνῷ ὁ, ἐκ τῶν διοργανωτῶν, Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ ἀναφερθῇ στὰ πρὸ καὶ κατὰ τὴν ναυμαχία ὑπερφυσικὰ φαινόμενα ποὺ περιγράφει ὁ Ἡρόδοτος καὶ τὰ ὁποῖα ἐσήμαναν τὴν μεγάλη ἑλληνικὴ νίκη. Θὰ ἐπισημανθῇ ἰδιαιτέρως ἡ σύνδεσι τῆς Σαλαμίνας ἀφ᾽ ἑνὸς μὲ τὴν θυσία τῶν Θερμοπυλομάχων, ἡ ὁποία ἀνέβασε στὰ ὕψη τὸ ἠθικὸ τοῦ στρατοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν Ἐλευσῖνα καὶ τὰ μυστήριά της, καθὼς τὸ ἔτος -480 σημαδεύτηκε ἀπὸ τὴν μὴ τέλεσι τῶν Μεγάλων Μυστηρίων· ἐπίσης, μὲ τοὺς Δελφοὺς καὶ τὴν πολιορκία τους ἀπὸ τοὺς Πέρσες, ἐπὶ προφήτου Ἀκηράτου, τὸν λοξὸ χρησμὸ τῆς Πυθίας γιὰ τὰ ἀπόρθητα ξύλινα τείχη καὶ τὴν θεϊκὴ Σαλαμῖνα, τὸν ὁποῖον κατάφερε νὰ ἑρμηνεύσῃ ὀρθῶς ὁ Θεμιστοκλῆς καὶ νὰ ταὐ…

ΜΙΑ ΒΟΛΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΙ

Εικόνα
Ἡ ἐξίσωσι μεταξὺ Φασισμοῦ καὶ Κομμουνισμοῦ ἀποτελεῖ μία βολικὴ προπαγανδιστικὴ πολιτικὴ γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι (ΕΕ), διότι θεωρεῖ, ὅτι κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπεκδύεται τῶν εὐθυνῶν τοῦ βασικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ ἡ ἴδια ἐξέθρεψε κι ἐν τέλει ἔστρεψε ἐναντίον της, κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰῶνος.

   Ὁ Ναζισμὸς ἀπετέλεσε τὴν πιὸ βάρβαρη καὶ ἀκραία πολιτικὴ τοῦ γερμανικοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο τὸν ἐπέλεξε γιὰ τὴν ἄσκησι τῆς ἐξουσίας, ὅταν ἔνοιωθε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἐπιβληθῇ ἀλλοιῶς στοὺς γερμανοὺς πολῖτες, ἰδιαιτέρως στοὺς μικροαστούς, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονταν ἀπ᾽ τὴν ληστρικὴ συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, διὰ τῆς ὁποίας, οἱ νικητὲς τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου ταπείνωσαν τὴν ἡττημένη Γεμανία καὶ ὑπερχρέωσαν τὸ γερμανικὸ κράτος. Μόνο, ποὺ γι᾽ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξι δὲν εὐθυνόταν ἡ νεαρὴ καὶ ἀδύναμη τότε (1919) Σοβιετικὴ Ἕνωσι. Ὁ Ναζισμὸς στὴν Γερμανία καὶ ὁ Φασισμὸς στὴν Ἰταλία ἀναρριχῶνται στὴν κυβερνητικὴ ἐξουσία μὲ ἐκλογές, ὄχι μὲ πραξικόπημα ὅπως οἱ δικτατορίες στὶς χῶρες τῆς ἰμπεριαλιστικῆς περιφ…

OI ΦΕΤΕΙΝΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Εικόνα
Οἱ διακοπὲς ὅλων μας εἶναι ἐν ἐξελίξει, ἀλλὰ ὁ προγραμματισμὸς γιὰ τὶς ἀναγνώσεις τῆς ὁμάδας μας καὶ οἱ προτάσεις μας πρέπει τίθενται "ἐπὶ τάπητος". Βασικό μας ἀνάγνωσμα θὰ ἀποτελέσῃ ἄλλος ἕνας διάλογος τῆς μέσης περιόδου, ὁ Φαῖδρος καὶ ἡ συζήτησι ποὺ θὰ διαμειφθῇ μεταξὺ τοῦ Σωκράτους καὶ τοῦ Φαίδρου, παρὰ τὶς ὄχθες τοῦ Ἰλισοῦ. 

   Ἀντικείμενο τοῦ διαλόγου φαίνεται νὰ ἀποτελῇ ἕνα δοκίμιο τοῦ Λυσία, τοῦ ὁποῖου τὴν γνησιότητα ἀμφισβητοῦν οἱ νεώτεροι μελετητές (Α.Ε. Taylor, σσ. 351-352), ἡ σχέσι μεταξὺ ἐραστοῦ κι ἐρωμένου, ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ἡνιόχησίς της, οἱ νέες διαλεκτικὲς μέθοδοι τῆς διαιρέσεως καὶ τῆς συνθέσεως ποὺ παρουσιάζονται ( Ν.P. White, σσ. 175 καὶ 179-188), ὁ σεβασμὸς στὴν ἀπολλωνιακὴ μανία, πιὸ γνωστὴ ὡς μαντική,  ἡ προσευχὴ στὸν Πᾶνα κ.ἄ. πολλὰ καὶ ἄκρως ἐνδιαφέροντα.    Πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Φαίδρου, θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸν Εὐθύδημο σὲ δύο συναντήσεις, θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ καθ. ΕΜΠ Δημήτρης Μούρμουρας μὲ τοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους καὶ μία γρήγορη ἀνάγνωσι τοῦ Ε…

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Εικόνα
Ἡ προσωρινὴ διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας τῶν ἐντύπων τοῦ ἄλλοτε κραταιοῦ ΔΟΛ καὶ τοῦ Πηγάσου (συμφερόντων Φ. Μπόμπολα), ἡ κρίσι στὸ Mega Channel, τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τοῦ ὁμίλου Real κ.λπ. ἀναδεικνύουν τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου καὶ ἀποκρύπτουν τὸ συνολικὸ πρόβλημα τῆς Ἐνημερώσεως, τὸ ἔλλειμμα ἀξιοπιστίας.

   Τὰ ΜΜΕ δὲν ἦταν προετοιμασμένα γιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μνημονίου, παρ᾽ ὅτι, τοὐλάχιστον τὰ τοῦ καθεστημένου, τὸ ὑποδέχθηκαν μὲ τυμπανοκρουσίες. Ἀπόδειξι γι᾽ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἡ κατάρρευσί τους, ἡ ὁποία ἦταν ραγδαία. Ἡ διαπίστωσι αὐτὴ ἐπιδέχεται πολλὲς ἀναγνώσεις· πιὸ λανθασμένη θεωρεῖται αὐτὴ ποὺ συνάπτει τὴν κατάρρευσι αὐτὴ μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι. 
   Ἂν καὶ δὲν πρέπει νὰ παραγνωρίζωνται οἱ συνέπειες τῆς μειώσεως τῶν εἰσοδημάτων τῶν πολιτῶν, γνώμη μας εἶναι ὅτι οἱ μειωμένοι ἀριθμοὶ κυκλοφορίας τῶν ἐφημερίδων ὀφείλονται στὴν ἀναξιοπιστία τους καὶ στὴν πρόσδεσί τους στὰ μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα· ἀμφότερα ἐντάθηκαν τὴν ἐποχὴ τοῦ μνημονίου, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ συνακόλουθη ἐναντίωσι μὲ ὅλες …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 8 Ἰουλίου, στὶς 2:30 τὸ μεσημέρι, στὸ μαγευτικὸ Ἄλσος Προμηθέως τοῦ Λιτοχώρου, θὰ συναντηθοῦμε, ὅπως κάθε χρόνο καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν ἐριστικὸν λόγον στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους Μένων κι Εὐθύδημος.


   Καὶ οἱ δύο διάλογοι ἀνήκουν στὴν μεταβατική, μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας, συγγραφικὴ περίοδο τοῦ Πλάτωνος καὶ θεωροῦνται δίδυμοι ἀδεφοί,  καθὼς ἔχουν συγγενῆ θεματολογία. Ὁ Πλάτων ἔχει στόχο τοὺς σοφιστὲς καὶ τὴν μεθοδολογία τους, τὴν ἐριστικήν, τὴν ὁποίαν κατατάσσει στὸν ἀντίποδα τῆς διαλεκτικῆς· τέτοιοι εἶναι καὶ ὁ Μένων ὁ Θετταλὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ Εὐθύδημος καὶ Διονυσόδωρος ἀπ᾽ τοὺς Θουρίους τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Ὁ μὲν Μένων στιγματίζεται ἀμέσως ἀπ᾽ τὸν Σωκράτη, ὅταν προσπαθῇ νὰ ἀλλάξῃ τὴν δομὴ τοῦ διαλόγου (80e): Μένων, ὁρᾷς τοῦτον ὡς ἐριστικὸν λόγον κατάγεις, οἱ δὲ σοφιστὲς ἀποκαλύπτονται μερικῶς στὴν πρώτη, στὴν τρίτη καί, ἀπολύτως, στὴν πέμπτη σκηνὴ τοῦ Εὐθυδήμου, ὅταν τὰ σοφίσματά τους καταπίπτουν πλήρως καὶ τοὺς καθιστοῦν ἐντελῶς γελοίους.    Στὸ γν…