Αναρτήσεις

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Οἱ "Ἐπιστολὲς σὲ μία νεαρὴ Μαθηματικὸ" τοῦ Ian Stewart (ἐκδ. "Τραυλός", 2008, μτφρ. Στ. Τσιτσώνη) ἀποτελοῦν τὸ βιβλίο τῆς λέσχης μας· θὰ τὸ συζητήσουμε τὸ προσεχὲς Σάββατο 20 Ἰανουαρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Ἐντευκτήριο "Κωστῆς Παλαμᾶς" (Ἀκαδημείας 48).


   Ὁ Ian Stewart συγγράφει εἰκοσιμία ἐπιστολές, ὑπὸ τὴν μορφὴ ἐρωτημάτων, τὶς ὁποῖες ἀπευθύνει στὴν Μέγκ, μία δεκαεξάχρονη κοπέλλα ποὺ σκέφτεται νὰ σπουδάσῃ Μαθηματικά· τὰ ἐρωτήματα εἶναι ἁπλᾶ καὶ κατανοητά, πλὴν ὅμως ἀναγκαῖα, γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε ἐνδιαφέρεται νὰ ἐντρυφήσῃ στὴν ἐπιστήμη αὐτή. Πιὸ σημαντικὰ ἐξ αὐτῶν θεωροῦμε τὰ ἑξῆς: "Γιατί νὰ σπουδάσῃς Μαθηματικά", "Μήπως ἔχουν ὅλα ἀπαντηθῆ", "Πῶς σκέφτονται οἱ Μαθηματικοί", "Πῶς νὰ μάθῃς Μαθηματικά", "Φόβοι γιὰ τὶς ἀποδείξεις", "Ἀδύνατα προβλήματα", "Θεωρητικὰ ἢ Ἐφαρμοσμένα" καὶ τὸ τελευταῖο "Εἶναι ὁ θεὸς Μαθηματικός". Οἱ ἀπαντήσεις ὅλες εἶναι ἐμπεριστατωμένες καὶ δι…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 13 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) ἀρχίζουμε τὰ σεμινάρια στὸ Ὄργανον· ἀρχίζουμε μὲ τὶς Κατηγορίες, ἐπὶ τῶν ὁποίων εἰσηγεῖται ὁ Δημήτρης Μούρμουρας.


   Οἱ Κατηγορίες, γνωστὲς κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο καὶ ὡς  Πρὸ τῶν Τόπων, ἀποτελοῦν τὴν πρώτη καὶ τὴν πλέον πολυδιαβασμένη, ἀπὸ τὶς ἕξι, πραγματεία τοῦ Ὀργάνου· οἱ ὑπόλοιπες εἶναι οἱ ἑξῆς: Περὶ ἑρμηνείας, Ἀναλυτικῶνπρότερα, Ἀναλυτικῶν ὕστερα, Τοπικὰ καὶ Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι. Ἐν περιλήψει, ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ἐγχειρίδιο αὐτὸ διαλεκτικῆς προπαιδείας (Π. Καλλιγᾶς, σ. 20) ἀρχίζει μὲ τὴν διάκρισι μεταξὺ τῶν ὁμωνύμων, τῶν συνωνύμων καὶ τῶν παρωνύμων. Στὸ δεύτερο κεφάλαιο, εἰσηγεῖται τὶς κατηγορήσεις τῶν ὄντων καθὑποκειμένου καὶ ἐν ὑποκειμένῳ, ἐνῷ στὸ τρίτο κεφάλαιο κλείνει τὸ θέμα τῶν κατηγορήσεων γενικῶς, γιὰ νὰ ἀρχίσῃ τὴν πραγμάτευση τῶν κατηγοριῶν στὰ ἑπόμενα: ἡ οὐσία ἀποτελεῖ τὴν πρώτη καὶ πιὸ βασικὴ κατηγορία· ἀκολουθοῦν τὸ ποσόν, τὸ ποιόν, τὸ πρός τι, τὸ ποῦ, τὸ πότε, τὸ ἔχειν, …

ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΩΝΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ

Εικόνα
Τὴν Παρασκευὴ 12 Ἰανουαρίου, στὶς 7:30 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Φιλενθέων Ἱστίης (Καλαμιώτου 12, Μοναστηράκι), ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραδώσῃ διάλεξι μὲ θέμα: Ὁ Πλήθων στὴν Ἀναγέννησι καὶ στὸν Διαφωτισμό.


   Ὁ Νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός, περισσότερο γνωστὸς ὡς Πλήθων, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι κατὰ τὰ μέσα τοῦ 14ου αἰῶνος. Ἀπὸ μικρὸς ἀσπάσθηκε τὸν Νεοπλατωνισμὸ τῆς σχολῆς τοῦ Ἰαμβλίχου, μαθητεύοντας στὸν Ἐλισσαῖο. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰῶνος ἐγκαθίσταται στὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μυστρᾶ καὶ θὰ διαμείνῃ ἔκτοτε στὸ λεγόμενο Πληθώνειον ἄνδρον ἕως καὶ τὸν θάνατό του, ὁ ὁποῖος προσδιορίζεται περὶ τὸ 1452.    Τὸ φιλοσοφικό του ἔργο θεωρεῖται σημαντικό, καθὼς προσπάθησε νὰ ἀνανεώσῃ τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία καὶ νὰ τὴν συνδέσῃ πρὸς τὴν αὐθεντικὴ ἑλληνικὴ θρῃσκεία τῶν προγόνων μας. Οἱ Νόμοι ἀποτελοῦν μία σύνθεσι ἐπὶ μέρους προτάσεων γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τοῦ παραπαίοντος Βυζαντίου· δυστυχῶς ἡ ἄρχουσα τάξι τῆς Νέας Ρώμης (οἱ λεγόμενοι Δυνατοί καὶ ἡ Ἐκκλησία) δὲν ἀρκέσθ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸν Λυσίου λόγον στὸν Φαῖδρο (230e-234e)· εἰσηγεῖται ἡ Βασίλεια Κοπάνα.


   Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐδάφιο, στὸ ὁποῖο κυριαρχεῖ ἡ "βίαιη" ἐναλλαγή· ἀπ᾽ τὴν ἡρεμία καὶ τὸν λυρισμὸ τοῦ Προοιμίου περνᾶμε στὸν ψυχρὸ λόγο, στὴν παγωμάρα καὶ στὸν ὠφελιμισμὸ ποὺ ἐπιβάλλει ὁ ἀπὼν Λυσίας διὰ τοῦ νεαροῦ μαθητῆ του (Ι. Θεοδωρακόπουλος, σ. 80 καὶ Α.Ε. Taylor, σ. 352). Ὅλο τὸ παρένθετο κείμενο, τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται μᾶλλον γνησίως στὸν ρήτορα Λυσία, διαπνέεται ἀπὸ τὸ συμφέρον καὶ τὸν ψυχρὸ ὑπολογισμό, ἀπὸ τὴν ὠφελίαν ἀμφοῖν (234c), τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἐπιδιώκῃ ὁ ἐρώμενος, ὁ καλὸς παῖς, ἐὰν προτιμήσῃ τὸν ἔρωτα τοῦ μὴ ἐρῶντος καὶ ὄχι τοῦ ἐραστῆ του.
   Ὁ Φαῖδρος, υἱὸς τοῦ Πυθοκλέους, ἀπὸ τὸν δῆμο Μυρρινοῦντος, εὔπορος νέος πρὶν τὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο, κατεστραμμένος οἰκονομικὰ μετὰ τὸ τέλος του, κινεῖται στὴν μεθόριον μεταξὺ τῆς Φιλοσοφίας, τῆς Σοφιστικῆς καὶ τῆς Ρητορικῆ…

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εικόνα
Tὸ προσεχὲς Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ ἐντευκτήριον Κωστῆς Παλαμᾶς (Ἀκαδημείας 48) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ Ἐγκώμιο γιὰ τὰ Μαθηματικὰ τοῦ Alain Badiou (Πατάκης, 2017).


   Πρόκειται γιὰ μία συζήτησι-συνέντευξι τοῦ Γάλλου φιλοσόφου στὸν Gilles Haeri, ἡ ὁποία ἐκτυλίσσεται σὲ πέντε ἑνότητες: α) στὴν Ι ("Πρέπει νὰ σώσουμε τὰ Μαθηματικά", σσ. 13-30), ἀφοῦ γίνεται μία σύντομη παρουσίασι τοῦ Γάλλου στοχαστῆ καὶ ὑπενθυμίζεται ἡ στράτευσί του στὴν κομμουνιστικὴ ὑπόθεσι, ἐπισημαίνεται ἡ προσπάθειά του γιὰ τὴν ὑπέρβασι τοῦ διχασμοῦ μεταξὺ Φιλοσοφίας καὶ Μαθηματικῶν  (σ. 19), β) στὴν ΙΙ ("Φιλοσοφία καὶ Μαθηματικὰ ἢ ἡ Ἱστορία ἑνὸς παληοῦ ζευγαριοῦ", σσ. 32-56) γιὰ νὰ ἀπαντήσῃ στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ ποιὸς προηγεῖται, ποιὸς ἔχει τὴν πρωτοκαθεδρία, τὰ Μαθηματικὰ ἢ ἡ Φιλοσοφία, ἀναφέρεται στὸν πρῶτο φιλοσοφήσαντα, στὸν Παρμενίδη καὶ στὶς μεθόδους του, τῆς ἐμμέσου ἀποδείξεως ἢ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς, ἡ ὁποία στηρίζεται στὴν τρίτη λογικὴ ἀρχή, στὴν ἀρχὴ τῆς το…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, Πλ. Ψυρρῆ, β´ ὄροφος), ὁ Θανάσης Γέρουλας θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὸ Προοίμιον τοῦ Φαίδρου (227a-230e).


Ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Φαῖδρος συναντῶνται ἐν μέσῳ θέρους στὶς ὄχθες τοῦ Ἰλισσοῦ καὶ στὸ ὑπέροχο τοπίο του, πολὺ πιθανὸν παρόμοιο μὲ αὐτὸ τῆς Ἀκαδημείας, τὸ ὁποῖο προσομοιάζει μὲ "πίνακα μεγάλης κλασικῆς ζωγραφικῆς" (Θεοδωρακόπουλος, σ. 68). Ἡ συνάντησις καὶ τὸ θέμα τοῦ διαλόγου μᾶς θυμίζουν ἐντόνως τὰ ἀντίστοιχα τοῦ Λύσιδος, ὅπου ὁ Σωκράτης συναντᾷ τὸν Ἱπποθάλη, τὸν Μενέξενο καὶ τὸν Κτήσιππο ἔξω τοῦ τείχους καὶ περπατοῦν ἐξ Ἀκαδημείας εὐθὺ Λυκείου (Λύσις, 203a) ἀναζητῶντας ἀπὸ κοινοῦ ἕναν ὀρθὸ ὁρισμὸ τῆς φιλίας. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Σωκράτη, ὁ Λυσίας διδάσκει ἐν ἄστει (227b), στὴν Ἀγορά, διότι μόνον ἐκεῖ ἀναζητεῖ καὶ μπορεῖ νὰ βρῇ τοὺς ἀγοραστὲς τῶν λόγων του.     Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Προοιμίου ἑστιάζεται:  α) ἀφ᾽ ἑνὸς στὴνΛυσίου διατριβήν (227b), τὴν ὁποίαν θὰ κατακρίνῃ ὁ Σωκράτης γιὰ τὴν ἐρωτικὴ πρωτοτυπ…

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 25 Νοεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Ἐντευκτήριο Κωστῆς Παλαμᾶς (Ἀκαδημείας 48) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸν Κώδικα τοῦ Ἀρχιμήδη, τῶν Reviel Netz καὶ William Noel (Ἀλεξάνδρεια, 2007).


   Οἱ συγγραφεῖς ἐμπνεύσθηκαν τὸν τῖτλο ἀπὸ τὸ λεγόμενο Παλίμψηστον, ἑτυμολογικῶς ἀπὸ τὸ -πάλιν καὶ -ψάω (ξύνω), τὸν περγαμηνὸ κώδικα, βιβλίο τῶν πρώτων μεταχριστιανικῶν αἰώνων καὶ πρόδρομο τοῦ σημερινοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖο ὁ Ἰωάννης Μύρων, ὀρθόδοξος μοναχὸς τοῦ 13ου αἰῶνος, χρησιμοποιοῦσε ὡς Προσευχητάριο, σβήνοντας τὸ κείμενο τοῦ μεγάλου Μαθηματικοῦ τῆς Ἀρχαιότητος.     Στὸ βιβλίο του αὐτό, ὁ Ἀρχιμήδης, στὸν Κώδικα C -οἱ ἄλλοι δύο, ὁ Α καὶ ὁ Β χάθηκαν κατὰ τὸν Μεσαίωνα καὶ τὴν Ἀναγέννησι- τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται Μέθοδος, παρουσιάζει τὶς πρωτότυπες ἀπόψεις του ἐπὶ τοῦ ἀπείρου, ἐπακριβῶς ἐπὶ τοῦ θέσει ἀπείρου, τὴν βάσι τῆς Θεωρίας Συνόλων καὶ τοῦ Ἀπειροστικοῦ Λογισμοῦ. Ὑπενθυμίζεται, ὅτι ἕως τὴν ἀποκάλυψι τοῦ Παλιμψήστου, ἐθεωρούσαμε ὅτι οἱ πρόγονοί μας ἀποδέχονταν κι ἐργάζονταν μόνον τὸ δυν…