Αναρτήσεις

MNHMH YΠΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

Εικόνα
Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 16 Μαρτίου, στὶς 7:30 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα τῆς ΙΦΙ (Καλαμιώτου 12/Μοναστηράκι), θὰ τιμήσουμε μὲ θρῃσκευτικὸ καὶ πολιτικὸ μνημόσυνο τὴν μνήμη τῆς Νεοπλατωνικῆς Φιλοσόφου καὶ Μαθηματικοῦ Ὑπατίας τῆς Ἀλεξανδρινῆς.


   Ἡ Ὑπατία, κόρη τοῦ Μαθηματικοῦ Θέωνος καὶ διευθυντοῦ τοῦ Μουσείου τῆς Ἀλεξανδρείας, γεννήθηκε τὸ 370, σὲ μία περίοδο, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας (καὶ ἐντός της γιὰ τὸ -ι τοῦ ὁμοιουσίου) καὶ τῶν κοινοτήτων τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Αἰγυπτίων ἦσαν ἄκρως ὀξυμμένες. Οἱ παραδοσιακὲς θρῃσκεῖες τῶν λαῶν τῆς Μεσογείου ἐτίθεντο ἐκτὸς νόμου σιγά-σιγά, καθὼς ἡ λεγομένη Ἀντιπαγανιστικὴ Νομοθεσία τοῦ Κωνσταντίου καὶ τοῦ Θεοδοσίου, ὁ Codex Theodossianus, ἦταν ἰδιαιτέρως σκληρὴ καὶ γινόταν ἀκόμη σκληρότερη· τὸ 370 εἶχε ἐκδοθῆ εἰδικὴ διάταξι, ἡ ὁποία ἀπαγόρευε, διὰ κεφαλικῆς ποινῆς, ἀκόμη  καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Μαθηματικῶν, τὴν ἀπηγορευμένη πλάνη (XV, 16.8). Ἀπὸ τὴν παιδική της ἡλικία ἔδειξε τὴν κλῖσι της στὰ Μαθηματικὰ καὶ στὴν …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο ἐπανερχόμαστε στὶς Κατηγορίες τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ πανεπιστημιακοῦ διδασκάλου Δημήτρη Μούρμουρα διαβάζουμε καὶ ἀναλύουμε τὴν οὐσίαν, τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς δέκα κατηγορίες (2a, 11-4b, 19)· στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα Παλαίχθων (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ).


   Ἡ οὐσία, ἡ ὁποία ὁρίζεται ὡς ἣ μήτε καθὑποκειμένου τινὸς λέγεται μήτε ἐν ὑποκειμένῳ τινί ἐστιν, τὶς ἄνθρωπος (2a, 12-13), λ.χ. ὁ Κορῖσκος ἢ ὁ Καλλίας, εἶναι τὸ ὑποκείμενο· ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ λεγομένη δευτέρα οὐσία, τὰ εἴδη καὶ τὰ γένη (οἱ κατηγορήσεις) στὰ ὁποῖα ὑπάγεται τὸ ὑποκείμενο αὐτό: ὁ Κορῖσκος εἶναι ἄνθρωπος καὶ ζῷον. Ἡ οὐσία εἶναι κατ᾽ ἀρχὰς μία καὶ ταὐτόν, δὲν δέχεται τὸ ἐναντίονμηδὲν αὐταῖς ἐναντίον εἶναι (3b, 24-25), παρὰ τὸ ὅτι τῶν ἐναντίων δεκτικὴ λέγεται (4b, 16)· ἐπίσης δὲν δέχεται τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἦττον (4a, 9-10) κ.λπ.    Διαβάζουμε ἀπὸ τὶς Κατηγορίες τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ (Νῆσος, 2011) καὶ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία: I. DUERING (2000), Ὁ Ἀριστοτέλης, σσ. 124-130, ΜΙΕΤ. W.D.…

Η "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΣΤΟ GOETHE INSTITUT

Εικόνα
Εἰσαγωγὴ στὴν Ἀρχαία Φιλοσοφία τῶν Πανεπιστημιακῶν Ἐκδόσεων Κρήτης (Ἡράκλειο, 2017) παρουσιάζεται ἐπισήμως στὸ κοινό, αὔριο (Πέμπτη 1η Μαρτίου), στὶς 7:00μμ, στὸ Goethe Institut (Ὁμήρου 14-16).


   Πρόκειται περὶ ἑνὸς συγγράμματος, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει θέματα ἀπὸ τὴν Λογική, τὴν Ἠθική, τὴν Γνωσιοθεωρία, τὴν Ὀντολογία κ.λπ., τὰ ὁποῖα συγγράφουν καταξιωμένοι ἕλληνες πανεπιστημιακοὶ διεθνοῦς κύρους.    Στὸ πρῶτο κεφάλαιο, ἡ Ἀν. Καθ. Ἀρχαίας Φιλοσοφίας τοῦ ΑΠΘ Βούλα Κοτζιᾶ παρουσιάζει τὶς μορφὲς τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου, ἀπὸ τὸν μῦθο ἕως τὴν διατριβήν, τὴν ἐξήγησιν καὶ τὸ ὑπόμνημα. Στὸ δεύτερο (Λογική), ὁ Καθ. Λογικῆς τοῦ ΜΙΘΕ Κώστας Δημητρακόπουλος καὶ ὁ Δρ Δούκας Καπάνταης, Διευθυντὴς Ἐρευνῶν στὴν Ἀκαδημεία Ἀθηνῶν, ἀναφέρονται σὲ θέματα τῆς Ἀρχαίας Λογικῆς, στὸ τρίτο, ὁ Καθ. Φιλοσοφίας στὸ Παν/μιο τοῦ Ἐδιμβούργου Δώρης Σκαλτσᾶς στὴν ἀρχαία Γνωσιοθεωρία, στὸ τέταρτο ἡ Δρ Ἑλένη Κακλαμάνου στὴν ἀρχαία Κοσμολογία καὶ στὴν Φυσική, στὸ πέμπτο ὁ Ἀν. Καθ. Ἀρχαίας Φιλοσοφίας στὸ Trinity College …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ ἀναλύουμε τὸ ἐδάφιον 241d-245a τοῦ Φαίδρου· εἰσηγεῖται ἡ Οὐρανία Σοφλάκη.


   Ὁ Φαῖδρος προσκαλεῖ τὸν Σωκράτη νὰ συνεχίσῃ τὸν λόγο του περὶ τοῦ μὴ ἐρῶντος καὶ αὐτὸς ἀνταποκρίνεται, διότι θεωρεῖ τὸν Φαῖδρο, ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς καλλίτερους συζητητὲς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχῃ, τὸν κατατάσσει δὲ ἀμέσως μετὰ τόν, γνωστό μας ἀπὸ τὸν Φαίδωνα, Σιμμία τὸν Θηβαῖο (242b)· ἡ ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ στὸν Σιμμία δέον νὰ σημειωθῇ, διότι θὰ μᾶς χρειασθῇ στὸ ἀμέσως ἑπόμενο κεφάλαιο, ὅταν θὰ συζητήσουν ἕνα ζήτημα-σκάνδαλο γιὰ τὴν Ρητορική (σ.σ. καὶ τὴν Σοφιστική), τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.    Ὁ νέος λόγος ἀρχίζει μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸ προσωπικό του δαιμόνιον, τὸ ὁποῖο τὸν ἐλέγχει ὡς ἡμαρτηκότα ἔναντι τοῦ θείου (242c)· καὶ ὁ λόγος τοῦ σφάλματος; ἡ τοῦ Ἔρωτος κακηγορία (243b), τὸ ὅτι δὲν ἀντέκρουσε τὸν λόγο τοῦ Λυσία, θέτοντας στὶς πραγματικές του βάσεις τὸ θέμα τῆς μανίας, καθὼς τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ…

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Εικόνα
Μετὰ τὸν μνημειώδη Ἰουλιανὸ (ἐκδ. ΜΙΕΤ, 2001), ἡ καθηγήτρια Πολύμνια Ἀθανασιάδη ἐπιστρέφει στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία, μὲ τὴν ἔκδοσι, ἑνὸς ἀκόμη βιβλίου γιὰ τὴν ἀγαπημένη της ἱστορικὴ περίοδο, τὴν Ὑστέρα Ἀρχαιότητα· τὴν Ἄνοδο τῆς Μονοδοξίας (ἐκδ. Ἑστίας, 2017).

δύο ἀντιθετικὲς μορφές -ἕνας σοφὸς κι ἕνας σαλός- ἐκπροσωποῦν τὸ ἀντάρτικο στὴν πολιτικὴ ὀρθότητα τῆς μονόδρομης σκέψης (Εἰσαγωγή, σ. 33)
 Ἡ μελέτη τοῦ κόσμου τῆς Ὑστέρας Ἀρχαιότητος ἀρχίζει ἀπὸ τὶς πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες, τὶς λεγόμενες καὶ κειμενικές, ἐντὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ imperium, στὶς ὁποῖες ἡ ἱεραποστολικὴ δραστηριότης ἔχει τὸν πρῶτο λόγο. Ὁ θρῃσκευτικὸς προπαγανδιστὴς διαβάζει ἕνα κείμενο καὶ τὸ ἀναλύει, ἐπισημαίνοντας στοὺς ἀκροατές του, τοὺς πιστούς, ὅτι ὁποιαδήποτε παρέκκλισι θεωρεῖται βεβήλωσί του, κατὰ τὴν ἐπίσημη φρασεολογία: αἵρεσις. Οἱ συναντήσεις αὐτὲς διαμορφώνουν τὸ πλαίσιο, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ ἐμφανισθῇ καὶ μετέπειτα θὰ γιγαντωθῇ ἡ μονοδοξία ἢ ἡ μισαλλοδοξία, πρὸς τὴν ὁποίαν θὰ μεταλλαχθῇ τοὺς ἀμέσως ἑπόμε…

ΜΝΗΜΗ ΥΠΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εικόνα
Ἡ Τελεστικὴ Ὁμάδα Γλαυκῶπις εὔχεται στὸν Πολιτιστικὸ Σύλλογο Προμηθέα Πυρφόρο καὶ στὸν Κῆπο Ἐλεύθερης Σκέψης τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ ἐφετεινὸς συνεορτασμὸς τῆς Φιλοσόφου καὶ Μαθηματικοῦ Ὑπατίας, ὡς προστάτιδος τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, νὰ στεφθῇ ἀπὸ ἀπόλυτη ἐπιτυχία.


Ἀποτελεῖ κοινὸ μεταξύ μας μυστικό, ὅτι πρὸ δεκαετίας ἀναλάβατε τὴν πρωτοβουλία καὶ ἡ Ἀθηνᾶ Ἐργάνη σᾶς ἀκολούθησε, νὰ συνδεθῇ ἡ φιλόσοφος τῆς Ἀλεξανδρείας μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ νὰ τῆς ἀποδοθῇ ἡ ἁρμόζουσα θέσις στὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία, ἐκτοπίζοντας τοὺς σφετεριστὲς καὶ ὑβριστές της, τοὺς τρεῖς ἀνθέλληνες Καππαδόκες μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἐνῷ ἔχουν συγγράψει λιβέλλους ἐναντίον τῆς ἡμετέρας παιδείας, τιμῶνται ὅλως παραδόξως ὡς προστάτες της. Πρὸ δέκα ἡμερῶν μάλιστα, ὁ νῦν Ὑπ. Παιδείας, ἄλλος ἕνας ἀκόμη ἀνερμάτιστος καὶ ἐπικίνδυνος γι᾽ αὐτὴν τὴν κρίσιμη θέσι, ἐξέδωσε ἀνακοίνωσι, στὴν ὁποίαν μὲ περισσὸ θράσος τοὺς χαρακτηρίζει σύμβολα παιδείας, μᾶς πληροφορεῖ δέ, ὅτι κράτησαν τὸ πνεῦμα τους καθαρό, μακρυὰ ἀπὸ τὸν ἀναπόφευκτο φανατι…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Εικόνα
Τὰ διαλείμματα φαίνεται, ὅτι δὲν θὰ μᾶς λείψουν ἐφέτος· ἴσως νὰ εἶναι καλλίτερα καὶ νὰ δημιουργοῦν μίαν αἴσθησι ἀναπαύσεως. Ἡ Βασιλική (Βίκυ) Θεοδωρακοπούλου καὶ ὁ Κώστας Μπαχαρίας θὰ ἀναλάβουν μέρος τοῦ ἔργου αὐτοῦ, παρουσιάζοντας στὸ κοινό μας τὴν ἐργασία τους γιὰ τὸν χρόνο. Τὸ προσεχὲς Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Μοναστηράκι) θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ συνταξειδεύσουμε ἀπὸ τὸν Παρμενίδη, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, ἕως τὸν Πλωτῖνο, στὸν ὁποῖον θὰ ἑστιάσουν περισσότερο καὶ τὸν Πρόκλο, ἐνῷ δὲν θὰ λείψουν οἱ ἀναφορὲς στὴν σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ στὸν τρόπο ποὺ αὐτὴ ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία.


   Ὁ Πλωτῖνος, ἱδρυτὴς τῆς Νεοπλατωνικῆς φιλοσοφίας γεννήθηκε στὴν Λυκόπολι τῆς Αἰγύπτου (203/204) καὶ πέθανε στὴν Ρώμη (269). Σκοπὸ τῆς ζωῆς του ἔταξε τὴν ἐπαναφορὰ τῆς φιλοσοφίας, ἰδιαιτέρως τῆς πλατωνικῆς, στὰ κλασικὰ πρότυπα καὶ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ μετασχηματισμοῦ της σὲ θρῃσκεία: πειρᾶσθε τὸν ἐν ὑμῖν θεὸν ἀνάγειν πρὸς τὸ ἐν παντὶ θεῖ…