Αναρτήσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 1η Δεκεμβρίου, στὶς 6:00 μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ), ὁ Δρ Δημήτρης Τζωρτζόπουλος θὰ παρουσιάσῃ στὴν δεκαπενθήμερη συνάντησί μας τόν, προσφάτως ἐκδοθέντα, Φαῖδρον του.


   Ὁ Δ. Τζ. Καθηγητὴς καὶ Σχολικὸς Σύμβουλος στὴν Μέση Ἐκαπίδευσι ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸν Γερμανικὸ Ἰδεαλισμό, ἰδιαιτέρως μὲ τὸν Ἕγελο καὶ τὸν Χάιντεγκερ, ἐξ οὗ καὶ ὁ διεκρινηστικὸς ὑπότιτλος: ἔρως καὶ ἑρμηνευτικὴ διαλεκτικὴ μὲ ἀναγνώσεις Hegel-Heidegger. Ἔχει μεταφράσει καὶ σχολιάσει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὴν Wissenschaft der Logik (ἑλλ. Ἐπιστήμη τῆς Λογικῆς), στὶς ἐκδόσεις Δωδώνη (1998) καὶ Παπαζήσης (2005), τοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους Λάχης καὶ Λύσις (Ζῆτρος, 2008) κ.ἄ. πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα.    Ἂς δοῦμε τώρα, πῶς ὁ Δ. Τζ. διατάσσει τὴν ὕλη τοῦ βιβλίου του. Στὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ Μεταφραστῆ (σσ. 9-53) ἀναφέρεται στὸν τόπο καὶ στὸν χρόνο συγγραφῆς τοῦ Φαίδρου καὶ στὴν ἀμφιλεγόμενη σχέσι μεταξὺ Φιλοσοφίας καὶ Ρητορικῆς, στὸ μέγα θέμα τοῦ Ἔρωτος, στὴν ἐρασιτεχνικὴ συμπ…

Ο ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ... ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ

Εικόνα
Ἡ σύλληψι τοῦ Ριχάρδου ἀνέδειξε τὸ σύνολο τῶν παρανόμων δραστηριοτήτων τοῦ γνωστοῦ ... ἐπιχειρηματία καὶ ἐκτιμητῆ μὲ τὰ πολλὰ καταστήματα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς τηλεοπτικὲς διαφημίσεις τῶν ἑκατὸ χιλιάδων εὐρὼ ἡμερησίως.

     Ἀνέδειξε, βεβαίως καὶ τὶς ἀδυναμίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία προσβεβλημένη ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἑταίρων καὶ τῶν ἐκλεγμένων-διωρισμένων κυβερνήσεων ἀπὸ αὐτούς, ἔσπευδαν στὸν Ριχᾶρδο νὰ ''σκοτώσουν'' τὰ οἰκογενειακά τους κειμήλια.      Ὁ Ριχάρδος εἶναι ''μπροστινός'', κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, δροῦσε δηλαδὴ κατ᾽ ἐντολὴν κάποιων κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὰ ὁποῖα ἤθελαν νὰ συλλέξουν τὸν χρυσὸ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ νὰ τὸν μεταφέρουν στὶς ἰμπεριαλιστικὲς μητροπόλεις· προφανῶς, ἡ Τουρκία, στὴν ὁποίαν κατέφθανε ὁ χρυσὸς ἀποτελοῦσε τὸν πρῶτο σταθμό. Ἀπὸ ἐκεῖ ''πετοῦσε'' πρὸς τὴν Ὁλλανδία, τὴν Αὐστρία, τὴν Γερμανία κ.ἄ. ἑταίρους μας. Ἐξ ἐπόψεως μεγέθους, ἡ ληστεία τοῦ Ριχάρδου μπορεῖ νὰ συγκριθῇ μόνο μὲ τὴν Ὑπόθεσ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 17 Νοεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸν Ἐπίλογο τοῦ Φαίδρου (278b-τέλος)· εἰσηγεῖται ἡ Βασίλεια Κοπάνα.


     Ὁ Σωκράτης παρακαλεῖ τώρα τὸν Φαῖδρο νὰ μεταφέρῃ στὸν Λυσία τὰ συμπεράσματα τοῦ τελευταίου μέρους τοῦ διαλόγου περὶ τῆς διακρίσεως μεταξὺ τοῦ γραπτοῦ καὶ τοῦ προφορικοῦ λόγου καὶ τῆς ἀνωτερότητος τοῦ τελευταίου· ἂς ἔχῃ ὑπ᾽ ὄψει, ὅτι ὁ Λυσίας, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ δικανικοῦ λόγου, ὁ Ὅμηρος τοῦ ποιητικοῦ καὶ ὁ Σόλων τοῦ δικαιο-πολιτικοῦ, θὰ καλοῦνταν φιλόσοφοι, ἐφ᾽ ὅσον γνωρίζουν καὶ ὑπερασπίζονται τὸ ἀληθές (278c-d ). Ὁ Ἰσοκράτης παρ᾽ ὅτι ἀνήκει σὲ μία ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω κατηγορίες (τοῦ ρήτορος), ὑπερέχει κατὰ πολύ, διότι κινεῖται ἀπὸ μία ὁρμὴ θειοτέρα (279a).      Ἡ προσευχὴ στὸν θεὸ Πᾶνα, τοῦ ὁποίου τὸ ἱερὸ βρίσκεται κοντὰ στὸ σημεῖο ποὺ διεξάγεται ὁ διάλογος, ὁλοκληρώνει τὸν Φαῖδρον μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο, καθὼς τοῦ ζητεῖ ὁ Σωκράτης νὰ ἐναρμονίσῃ τὰ ἔξωθεν μὲ τὰ ἔνδοθεν καὶ νὰ τὸν βοηθήσῃ νὰ …

ΠΕΡΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ EΣTIA TV

Εικόνα
Ἀπὸ τὴν προηγουμένη ἑβδομάδα ξεκινήσαμε, μὲ τὴν Ἐλευθερία Φιλίππου, μία νέα προσπάθεια στὸ διαδικτυακὸ κανάλι Ἑστία TV.

     Κάθε Πέμπτη, στὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συζητᾶμε καὶ θὰ ἀναλύουμε θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν μαθηματικῶν. Στὰ δύο ἢ τρία πρῶτα μέρη θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν βίο καὶ στὰ ἔργα τοῦ Ἀθηναίου φιλοσόφου, στὴν Ἀκαδημεία, στὴν θεωρία τῶν Ἰδεῶν, στὴν χρονολόγησι τῶν διαλόγων κ.λπ.      Εὐχαριστοῦμε τὸν Εὐάγγελο Μπεξῆ καὶ τοὺς συντελεστὲς τῆς ἐκπομπῆς γιὰ τὴν φιλοξενία τους.      Παρακολουθήστε τὴν πρώτη ἐκπομπὴ ἐδῶ: https://www.youtube.com/watch?v=Ulw_xAsezaw&fbclid=IwAR0nlWgogCLh4zl-LkINq6WxYBlBqdaGVYyrEoBAgkpk0b3XSSan82Pxi0g

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 3 Νοεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 274b-278b τοῦ Φαίδρου καί, ἐφ᾽ ὅσον προλάβουμε θὰ ὁλοκληρώσουμε, διαβάζοντας καὶ τὸ ἐδάφιον 278b-τέλος τοῦ διαλόγου.

     Ὁ Σωκράτης φαίνεται ἀποφασισμένος νὰ ὁλοκληρώσῃ μὲ τὴν ἀναφορά του στὴν διαλεκτική, ἑστιάζοντας στὴν ζωντάνια της καὶ στὸ παιγνίδι ποὺ τὴν συνοδεύει ἔναντι τοῦ γεγγραμμένου λόγου (277e).      Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Πλάτωνος Φαῖδρον τοῦ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου, Πόλις, σσ. 180-201 καὶ τοῦ Δ. Τζωρτζοπούλου, Διανόησι, σσ. 247-271.

Ο Δ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ''ΦΑΙΔΡΟΣ'' ΤΟΥ

Εικόνα
Κυκλοφορεῖται (2018) ἀπὸ τὶς ἐκδ. ΔιανόησηΦαῖδρος σὲ εἰσαγωγή, νεοελληνικὴ ἀπόδοσι καὶ σχόλια τοῦ Δρ Φιλοσοφίας καὶ προσωπικοῦ μου φίλου Δημήτρη Τζωρτζόπουλου. 


     Ὁ Δ. Τζ. Καθηγητὴς καὶ Σχολικὸς Σύμβουλος στὴν Μέση Ἐκαπίδευσι ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὸν Γερμανικὸ Ἰδεαλισμό, ἰδιαιτέρως μὲ τὸν Ἕγελο καὶ τὸν Χάιντεγκερ, ἐξ οὗ καὶ ὁ διεκρινηστικὸς ὑπότιτλος: ἔρως καὶ ἑρμηνευτικὴ διαλεκτικὴ μὲ ἀναγνώσεις Hegel-Heidegger. Ἔχει μεταφράσει καὶ σχολιάσει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὴν Wissenschaft der Logik (ἑλλ. Ἐπιστήμη τῆς Λογικῆς), στὶς ἐκδόσεις Δωδώνη (1998) καὶ Παπαζήσης (2005), τοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους Λάχης καὶ Λύσις (Ζῆτρος, 2008) κ.ἄ. πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα.      Ἂς δοῦμε τώρα, πῶς ὁ Δ. Τζ. διατάσσει τὴν ὕλη τοῦ βιβλίου του. Στὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ Μεταφραστῆ (σσ. 9-53) ἀναφέρεται στὸν τόπο καὶ στὸν χρόνο συγγραφῆς τοῦ Φαίδρου καὶ στὴν ἀμφιλεγόμενη σχέσι μεταξὺ Φιλοσοφίας καὶ Ρητορικῆς, στὸ μέγα θέμα τοῦ Ἔρωτος, στὴν ἐρασιτεχνικὴ συμπεριφορὰ καὶ δόμησι τῶν λόγων τ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 20 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 271c-274b τοῦ Φαίδρου. Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς λόγῳ τῆς ἄκρως ἐνδιαφερούσης εἰσηγήσεως τοῦ Δ. Μούρμουρα

     Ὁ Σωκράτης προσπαθεῖ νὰ βρῇ τὸν τρόπο ἀναβαθμίσεως τῆς Ῥητορικῆς μέσῳ τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς Διαλεκτικῆς, τῆς ὁποίας ἡ συνδρομὴ θεωρεῖται ἀπαραίτητη· καὶ νομίζει ὅτι τὸν βρῆκε. Ποιὸς εἶναι αὐτός; Ἡ γνῶσι ἀπὸ τὸν ρήτορα τῶν εἰδῶν τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ψυχαγωγία: ἀνάγκη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει (271d). Μόνο τότε θὰ ἀποφύγῃ τὰ εἰκότα καὶ θὰ λέγῃ τὰ ἀληθῆ (273a).      Διαβάζουμε ἀπὸ τὸ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου (2015), Πλάτωνος Φαῖδρος, Ἑστία.      Ἐπίσης, ἀπὸ τὸ νεοεκδοθὲν βιβλίο τοῦ Δρ Δ. Τζωρτζόπουλου, Πλάτωνος Φαῖδρος, Ἔρως καὶ ἑρμηνευτικὴ Διαλεκτικὴ μὲ ἀναγνώσεις Hegel-Heidegger, Διανόησις.