Αναρτήσεις

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ-ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὴν Παρασκευὴ 12 Ὀκτωβρίου, στὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα, ὁ ΘΑΛΗΣ+Φίλοι ἀρχίζει τὶς ἐφετεινές του δραστηριότητες στὸ Μουσεῖο Ἡρακλειδῶν (Ἡρακλειδῶν 16/Θησεῖο).


     Ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης, ἡ Ἅλκηστις Πατρινέλη, ἡ Κύρα Κοτζιᾶ, ἡ Ἰωάννα Δοργιάκη, ἡ Σταυρούλα Παπανικολάου κι ἐγώ (Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος) θὰ παρουσιάσουμε τὰ βιβλία ποὺ μᾶς σημάδεψαν· θεῖος Πέτρος καὶ ἡ εἰκασία τοῦ Γκόλντμπαχ τοῦ Ἀπ. Δοξιάδη, ἡ Κόλασι τοῦ Κ. Φραμπέτι, ὁ Αἰχμάλωτος τῶν Μαθηματικῶν τῆς Ρ. Γκολντστάιν κ.ἄ. ἐνδιαφέροντα βιβλία θὰ ἀποτελέσουν τὴν πρώτη ὕλη γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ μᾶς ἔρχεται.     Θεωρῶ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον τὸ βιβλίο ποὺ θὰ παρουσιάσω γιὰ δύο λόγους: α) διότι ἡ συγγραφεὺς παρουσιάζει τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κ. Γκαῖντελ, τοῦ κορυφαίου Μαθηματικοῦ τῆς Λογικῆς τοῦ προηγουμένου αἰῶνα καὶ β) διότι στὸ βιβλίο αὐτὸ ἀνατέμνεται ἡ φιλοσοφικὴ διαμάχη μεταξὺ τῶν Μαθηματικῶν σχολῶν· τοῦ Μαθηματικοῦ Πλατωνισμοῦ ποὺ ἐκπροσωπεῖ ὁ Κ. Γκαῖντελ καὶ τοῦ Φορμαλισμοῦ τοῦ Ντ. Χῖλμπερτ καὶ τοῦ Λογικοῦ Θετικισμοῦ τοῦ Κύκλου τ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) θὰ διαβάσουμε καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ ἐδάφιον 268a-274b, ἀπὸ τὸν πλατωνικὸ Φαῖδρο.


     Ὁ Σωκράτης παρομοιάζει τὴν ῥητορικὴν τέχνην μὲ τὴν ἰατρικὴν τοῦ Ἐρυξιμάχου καὶ τὴν τραγικὴ ποίησι τοῦ Σοφοκλέους καὶ τοῦ Εὐριπίδου, μόνο ποὺ ὁ Λυσίας καὶ ὁ Θρασύμαχος δὲν κινοῦνται πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν Περικλῆ, ὁ ὁποῖος λόγῳ τοῦ ὅτι ἐμαθήτευσε στὸν Ἀναξαγόρα, πρέπει νὰ θεωρῆται πάντων τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικήν (269e).      Τὸ πρόβλημα τῶν συγγραφέων τῶν ἐγχειριδίων Ρητορικῆς τῆς ἐποχῆς του ἔγκειται ἀφ᾽ ἑνὸς στὸ ὅτι βλέπου ἀποσπασματικῶς τὸ ἐπιστημονικό τους ἀντικείμενο καὶ ὄχι ὡς κἄτι ἑνιαῖο καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου, στὸ ὅτι δὲν ἀποσκοποῦν στὴν ψυχαγωγία, καθὼς δὲν συνδέουν τὸν λόγο μὲ τὶς ψυχές: λόγου δύναμις ψυχαγωγία οὖσα (271c), ἀλλὰ στὸ νὰ παρουσιάζουν στὸ Δικαστήριο, ἔν τε κατηγορίᾳ καὶ ἀπολογίᾳ ... τὸ εἰκός (272e).      Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Πλάτωνος Φαῖδρο τοῦ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου (Πόλις

H ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ (;)

Εικόνα
Ἡ συντριπτικὴ ἀποχὴ τῶν Σκοπιανῶν ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου, παρὰ τὶς περὶ τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις τῶν Ἀλ. Τσίπρα, Ζ. Ζάεφ καὶ τῶν λοιπῶν ... φίλων τους τῆς Εὐρω-Νατοϊκῆς πλευρᾶς, θέτουν τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὸ χρονοντούλαπο τῆς Ἱστορίας, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε καὶ μία ἔκφρασι τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽80.


     Ἡ ἐμμονικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ, καθὼς καὶ τοῦ συναδέλφου του τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου, δείχνει ὅτι ὡδηγήθηκαν στὶς Πρέσπες ἐκβιαζόμενοι (σ.σ. ἰδιαιτέρως ὁ Ἀλ. Τσίπρας) ἀπὸ τούς ... προστᾶτες τους καὶ ὅτι οἱ τελευταῖοι ἐξαρτοῦν τὴν παραμονή τους στοὺς πρωθυπουργικοὺς θώκους ἀπὸ τὴν προσήλωσί τους στὴν συμφωνία καὶ μόνο ἀπὸ αὐτήν. Ἀλλοιῶς, ὁ συνεταῖρος του Π. Καμμένος θὰ λάβῃ τὴν ἔξωθεν ἐντολή (σ.σ. ὅπως ὁ Ἀντ. Σαμαρᾶς τὸ 1993) νὰ ''ρίξῃ'' τὴν κυβέρνησι στὴν ὁποίαν εἶναι ὑπ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἐνῷ καὶ στὰ Σκόπια ἡ κυβέρνησι Ζ. Ζάεφ θὰ ἀνατραπῇ μὲ παρόμοιο τρόπο.      Παρὰ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν δυτικῶν ἐπιτελείων καὶ τὶς ἑκατέρωθ…

ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ!!!

Εικόνα
Ὁ τῖτλος θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι, ἐπίσης: ''Οἱ Πλατωνικοὶ ξανάρχονται!'' Ὅπως καὶ νἄχῃ, σήμερα, Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, Πλ. Ψυρρῆ, β´ ὄροφος), μαζευόμαστε σιγά-σιγὰ γιὰ νὰ σχεδιάσουμε τὶς ἐφετεινές μας περιπλανήσεις.

   Κατὰ τὰ γνωστά, θὰ κινηθοῦμε κι ἐφέτος στὰ γνωστὰ μονοπάτια· ὁ πλατωνικὸς διάλογος ποὺ θὰ συναποφασίσουμε, ὁλοκληρώνοντας τὸν Φαῖδρον, θὰ συμπληρωθῇ μὲ μία ἀκόμη πραγματεία τοῦ Ὀργάνου.    Γιὰ τὴν πρώτη μας ἐφετεινὴ συνάντησι, τὸ ἐδάφιον 265a-268a τοῦ Φαίδρου θὰ ἀποτελέσῃ τὸν πρῶτο μας σταθμὸ γιὰ ἀπόψε. Ὁ Σωκράτης, ὡς  διαλεκτικὸς εἶναι ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐραστὴς τῶν διαιρέσεων καὶ τῶν συναγωγῶν (266b), ἐπαναλαμβάνει δὲ τὰ τέσσερα μέρη τῆς θείας μανίας γιὰ νὰ ὑποτυπώσῃ τὶς δύο ἀντίστροφες μεθόδους του, τῆς συναγωγῆς καὶ τῆς διαιρέσεως· ἡ μὲν συναγωγὴ ἄγει τὰ πολλαχῇ διεσπαρμένα εἰς μίαν ἰδέαν (265d) ἡ δὲ διαίρεσις διατέμνει κατἄρθρα ιἧ πέφυκεν (265e).     Ἡ παρένθεσι αὐτὴ θεωρεῖται μᾶλλον ἀναγκαία, καθὼς…

ΜΝΗΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ (15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Εικόνα
ΖΕΥΣ, ΣΩΤΗΡ, ΝΙΚΗ!  
   Τὸ προσεχὲς Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ τελεσθῇ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν Σαλαμινομάχων ἀπὸ τὴν Γλαυκῶπι, στὸν Τύμβο (Παλούκια).


   Ἡ ἑορτὴ θὰ εἶναι, κατὰ τὰ γνωστά, πολιτικὴ καὶ θρῃσκευτική. Ὁ Καθηγητὴς Μαθηματικῶν Κώστας Βαγιόπουλος, πρωτοπόρος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽90 γιὰ τὴν ἀνάδειξι τοῦ χώρου, θὰ ἀναφερθῇ στὰ γεγονότα τοῦ 480π.Χ., ἤτοι στὴν ἐπίθεσι τῶν Περσῶν ἐναντίον τῶν ἑλληνίδων πόλεων, στὴν ἀμυντικὴ προετοιμασία τῶν προγόνων μας, στὸν ἀγῶνα καί, τέλος, στὴν μεγάλη νίκη. Ἐπίσης, ὁ ποιητὴς Δημήτρης Μούχας θὰ ἀπαγγείλῃ τὴν Ὠδὴν δευτέραν, Εἰς δόξαν τοῦ ἑπτανήσιου ποιητῆ μας Ἀνδρέα Κάλβου, ἀπὸ τὴν συλλογή του Ἡ λύρα.    Γιὰ τὴν μετάβασί μας στὸν Τύμβο θὰ ὑπάρξῃ προσυγκέντρωσι στὸ Λιμάνι τῆς Σαλαμίνας, στὶς 5:30μ.μ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

Εικόνα
Ἡ χώρα μας καίγεται γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ καὶ ἐμεῖς, δυστυχῶς, ἄδουμε, παρακολουθῶντας χωρὶς ἀντίδρασι τὴν μεγάλη καταστροφή· καὶ δὲν καίγεται μόνο ἀπὸ τὶς προχθεσινὲς φωτιές, στὴν Κινέττα καὶ στὸν Μαραθῶνα. Καίγεται ὀκτὼ συνεχῆ χρόνια ἀπὸ τὰ Μνημόνια, διὰ τῶν ὁποίων ἀπεδείχθη, ὅτι μία χώρα μπορεῖ νὰ καταληφθῇ χωρὶς σφαῖρα, ἀρκεῖ νὰ διαθέτῃ τὸ κατάλληλο σὲ ἀνικανότητα πολιτικὸ προσωπικό.

   Οἱ καταστροφικὲς πυρκαυϊὲς ἀποτελοῦν ἑπομένως τὴν μία πτυχὴ τῆς καταστροφῆς, οἱ ὁποῖες ὅμως γιὰ νὰ ἔχουν τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θέλουν οἱ ἐγκληματικοὶ ἐμπνευστές τους (κυρίως ξένοι πράκτορες, στρατευμένοι ἀπὸ τὰ κρατίδια τῆς Βαλκανικῆς), προϋποθέτουν ἕνα διαλυμένο κράτος, ὅπως τὸ σύγχρονο ἑλληνικό.     Ἂς μιλήσουμε συγκεκριμένα· τὸ κράτος μας, ὡς ἀκραῖο νεοφιλελεύθερο, εἶναι ἀνύπαρκτο ὡς πρὸς τὶς κοινωνικές του δραστηριότητες, πανίσχυρο ὅμως, ὡς πρὸς τὶς κατασταλτικές, εἴτε κυβερνᾷ τὸ μεταλλαγμένο ΠαΣοΚ εἴτε ἡ ΝΔ εἴτε ὁ ΣύΡιζΑ τῆς ψεύτικης Ἀριστερᾶς. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ δίκτυα ἀλληλεγγύης θὰ πρέπῃ νὰ δομηθοῦν …

ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Εικόνα
Ὅσο περνᾷ ὁ χρόνος διακυβερνήσεως τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα τόσο διαπιστώνουμε ὅτι ἡ γνωστὴ φράσι τοῦ Λένιν γιὰ τὸν χρήσιμο ἠλίθιο, μᾶλλον τὸν ἀφορᾷ.

      Γιὰ νὰ ἐξηγούμαστε καὶ ἀναλύοντας τοὺς λόγους ποὺ βεβαιώνουν τῶν ἀνωτέρω τὸ ἀληθές: α) ἡ ἐσπευσμένη καὶ ἀντεθνικὴ στάσι γιὰ ἄμεση λύσι στὸ Σκοπιανό, χαρίζοντας ἐθνικότητα καὶ γλῶσσα μακεδονικὴ σὲ μία μικρὴ σλαυικὴ κοινότητα καὶ ὄνομα, τὸ ὁποῖο ἐνδέχεται στὸ μέλλον νὰ ἀποτελέσῃ ἀπειλὴ γιὰ τὴν χώρα μας καὶ τὰ βόρεια σύνορά μας,  β) ἡ ταύτιση μὲ τὸ Ἰσραήλ, διὰ τῆς ὁποίας συγκαλύπτονται ἐγκλήματα ἐθνοκαθάρσεως τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους ποὺ διαπράττονται στὴν Γάζα ἐναντίον τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ καὶ γ) ἡ αἰφνιδιαστικὴ καὶ ἄνευ σοβαροῦ λόγου ἐχθεσινὴ ἀπέλασι τῶν Ρώσσων διπλωματῶν ἀπὸ τὴν πρσβεία τῶν Ἀθηνῶν, λὲς καὶ ἡ προσπάθεια ἀσκήσεως ἐπιρροῆς δὲν ἐμπίπτει στὰ καθήκοντα τῶν ὅπου γῆς πρεσβειῶν ἢ ὅτι οἱ Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικανοὶ πρέσβεις καὶ οἱ ὑπάλληλοί τους δὲν ἔχουν "κλείσει δουλειὲς" μὲ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις (σ.σ. αὐτῆς τοῦ Ἀλ. Τσ…