ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ἐδῶ καὶ τρεῖς περίπου μῆνες οἱ πολῖτες τῆς Κερατέας καὶ μαζύ τους ὅλοι ἐμεῖς ἔχουμε γίνει μάρτυρες ἑνὸς πρωτοφανοῦς πολέμου μὲ τὶς δυνάμεις καταστολῆς. Ἡ Κυβέρνηση καὶ προσωπικῶς ὁ "σαντουϊτσᾶς" ἀπὸ τὴν Πάρο προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὴν "λύση" τῆς χωματερῆς (Χ.Υ.Τ.Α., ὅπου Α: ἀπορριμμάτων) γιὰ τὰ σκουπίδια τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς, λύση ποὺ θὰ ἐγκαταλειφθῇ μετὰ δύο χρόνια λόγῳ τῆς γνωστῆς ἀπαγορευτικῆς εὐρωπαϊκῆς ντιρεκτίβας.

Παρ' ὄλα αὐτὰ ἐπειδὴ πρέπει νὰ ἀποσυμφορήσουν τὴν μεγάλη χωματερὴ τῶν Λιοσίων καὶ ἐπειδὴ πρέπει νὰ δείξουν καὶ κάποιο ἔργο στοὺς "κουτόφραγκους", ποὺ πιέζουν ἀφόρητα γιὰ λύση, ἐπέλεξαν τὴν Κερατέα, τὸ Γραμματικὸ καὶ κάποιες ἄλλες περιοχὲς γιὰ χώρους Χ.Υ.Τ.Α. ἢ πιὸ σωστά Χ.Υ.Τ.Υ. (Υ: ὑπολλειμμάτων) ὅπως ἰσχυρίζονται, μήπως καὶ γλυτώσουν τοὐλάχιστον τὰ πρόστιμα. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι μία πρόσκαιρη λύση ἀπόθεσης τῶν ἀπορριμμάτων, μὲ τὶς συνακόλουθες μολύνσεις ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται· μόλυνση τοῦ ὑδροφόρου ὁρίζοντα, περιβαλλοντικὴ ὑποβάθμιση τῆς περιοχῆς, προσβολὴ τοῦ ἐπισήμως ἀνακυρηγμένου ἀρχαιολογικοῦ χώρου κ.ἄ. ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.

Οἱ κάτοικοι δὲν ἔχουν ἄλλη ἐπιλογή, παρὰ μόνον τὴν ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ καὶ τὸν ΑΓΩΝΑ σ' ὅλες τους τὶς μορφές. Τοὺς στηρίζουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις.

Υ.Γ. 1: Ἡ διαχείριση τῶν ἀπορριμμάτων εἶναι πολὺ σοβαρὴ ὑπόθεση καὶ ἀπαιτεῖ κατ' ἀρχὰς ἀναθεώρηση τοῦ ὑφισταμένου ὑπερκαταναλωτικοῦ προτύπου, δηλαδὴ μείωση τοῦ ὄγκου τῆς παραγωγῆς προϊόντων μὲ συσκευασία κ.ἄ., μὲ τὰ ὁποῖα οὐδεὶς ἐκ τῶν λαμογίων καὶ ἀνικάνων ἀσχολεῖται.

Υ.Γ. 2: Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἐσηματοδότησε τὴν πρώτη νίκη τῶν πολιτῶν ἐναντίον τῆς Κυβέρνησης τοῦ Δ.Ν.Τ. καὶ τῶν λοιπῶν ὀλιγαρχικῶν δυνάμεων (Ἐργολάβων, Μ.Μ.Ε. κ.ἄ.)· ἑπομένως οἱ Κλεπτοκράτες θὰ ἐπιδιώξουν παντὶ τρόπῳ νὰ ἐκδικηθοῦν. Στὸ χέρι μας εἶναι νὰ τοὺς ἀποτρέψουμε.

Υ.Γ. 3: Κι ἐπειδὴ τὸ σωστὸ πρέπει νὰ λέγεται, νὰ συγχαροῦμε καὶ τοὺς Ἕλληνες ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι στὸ 21ο συνέδριο τῆς Ὁμοσπονδίας τους (Π.Ο.ΑΣ.Υ) ἐκφράζουν τὴν ἀλληλεγγύη τους στὸν ἀγωνιζόμενο λαὸ καὶ ζητοῦν ἄμεση ἀπεμπλοκὴ τῆς Ἀστυνομίας ἀπὸ τὴν Κερατέα. Μήπως, προβλέποντας αὐτά, ὁ δοτὸς Πρωθυπουργός "μας" ὑπέγραψε στὴν Λισσαβῶνα τὴν γνωστὴ ἐπαίσχυντη συμφωνία γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ στρατιωτικῶν δυνάμεων τοῦ ΝΑΤΟ στὶς χῶρες ποὺ ἀντιμετωπίζουν κοινωνικὲς ἐντάσεις καὶ ἐξεγέρσεις; Καὶ νὰ σκεφθῆτε, ὅτι αἰσθανόταν καὶ ὑπερήφανος μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας αὐτῆς ...

Υ.Γ. 4: Καὶ πρὶν ἀλέκτωρ λαλήσῃ ... (στὸ πνεῦμα τῶν ἡμερῶν αὐτό, μὴν παρεξηγηθοῦμε ...). Τὰ Μ.Α.Τ. ἀπεχώρησαν κατόπιν συμφωνίας τῶν τριῶν μερῶν· τὸ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν, ὁ Δῆμος καὶ ὁ περιώνυμος Μητροπολίτης Μεσογαίας συμφώνησαν ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Μ.Α.Τ., ὄχι ὅμως καὶ τῶν μηχανημάτων τοῦ Ἐργολάβου. Καὶ ναὶ μὲν ὁ κ. Ν. Χατζηνικολάου (ὁ ... σεβασμιώτατος, ὄχι ὁ ἄλλος) κάνει τὸ "παιχνίδι" του, πουλῶντας τὸ γνωστὸ παραμύθι γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ. "κατσαρὲς τρίχες" τέτοιου εἴδους, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μὲ τὴν ἀνίκανη Κυβέρνηση, οἱ δημότες ὅμως τί κατάφεραν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσωρινὴ ἀποκλιμάκωση τῆς ἔντασης (ποὺ ὅλοι τὴν ἐπιθυμοῦμε γιὰ νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς); Ὅσο γιὰ τὸ τί ἄφησαν πίσω τους; Χάος! Ἔκαψαν (ἐνν. τὰ Μ.Α.Τ.) -γιὰ νὰ ... ζεσταθοῦν- τὶς καρέκλες καὶ τὰ παγκάκια, στὰ ὁποῖα ἀπελάμβαναν οἱ ἐπισκέπτες τοῦ λόφου τὴν ὑπέροχη θέα, ἐνῷ γέμισαν μὲ σκουπίδια καὶ ὑπολλείμματα τροφῶν τὸ πηγάδι τοῦ Ὁβρυόκαστρου. Τί νὰ πῇ κανείς, ἐκτὸς ἀπ' τὸ ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ "πολιτισμὸς" τῶν πραιτωριανῶν τῆς δοσιλογικῆς Κυβέρνησης. Τὰ συμπεράσματα δικά σας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ