Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2011

ΟΙ ΤΑΧΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ

Ἡ ἐπικείμενη κατάρρευση τοῦ κρατοῦντος πολιτικοῦ συστήματος, ἤτοι τῆς πολιτικῆς ἐκπροσωπήσεως τοῦ συνασπισμοῦ τῶν παρασίτων-μεταπραττῶν ἐν Ἑλλάδι, στοῦ ὁποίου τὴν κορυφὴ ἵσταται ὁ Γ. Παπανδρέου, μακρὰν ὁ πιὸ ἀνίκανος, ἀγράμματος καὶ ἐπικίνδυνος Πρωθυπουργός, ὑλοποιεῖται μὲ τὸν πλέον ταπεινωτικό γι' αὐτὸν τρόπο· ἡ καθημερινὴ παρουσία τῶν "Ταχρείων" στὴν πλατεία Συντάγματος, ὅπως ἀρέσκονται νὰ αὐτοχαρακτηρίζωνται συνειρμικῶς πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους ἐξεγερμένους, δεικνύει τὸ ζητούμενο τῶν τελευταίων δεκαοκτὼ μηνῶν, ὅτι δηλαδὴ αὐτὴ ἡ κυβέρνηση (τῶν ἀχρείων) πρέπει νὰ παραιτηθῇ τὸ συντομότερο δυνατὸν καὶ τὰ μέλη της, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἐψήφισαν τὸ ἐπαίσχυντο Μνημόνιο, νὰ πληρώσουν ἐδῶ καὶ τώρα γιὰ τὰ ὅσα δεινὰ ἐσσώρευσαν στὴν χώρα.
Εἶναι προφανὴς ἡ ἀδυναμία τους νὰ ἐλέγξουν τὸ κίνημα ποὺ ἀπειλεῖ, ὄχι μόνον τὴν αὔξηση τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων μέσῳ τῶν γνωστῶν τρόπων ποὺ "ἐπιστημονικοποίησε" ἀπ' τὴν δεκαετία τοῦ '80 καὶ ἐντεῦθεν ὁ ἄθλιος ἀνδρεοπαπανδρεϊσμός, ἀλλ…

ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" δὲν θὰ πραγματοποιήσῃ ἐκδηλώσεις τὴν προσεχῆ καὶ τὴν μετα-προσεχῆ Παρασκευὴ λόγῳ ἑνὸς ἀρχαιοελληνικοῦ γάμου φίλων μας στὴν Εὔβοια (Παρασκευὴ 3 Ἰουνίου) ποὺ θὰ τελέσῃ ἡ λατρευτικὴ κοινότης "Λάβρυς" καὶ τοῦ τριημέρου τοῦ "Ἁγίου" (Π)Νεύματος (Παρασκευὴ 10 Ἰουνίου).
Ἑπομένως θὰ βρεθοῦμε πάλι τὴν Παρασκευὴ 17 Ἰουνίου· τὸ θέμα θὰ δημοσιευθῇ προσεχῶς.

ΕΔΩ ΕΥΡΩ, ΕΔΩ ΕΥΡΩ

Θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἀγωνιώδη κραυγὴ ἑνὸς ἀγωνιζομένου γραικύλου, ἤτοι ἑνὸς "ἐκλεκτοῦ" πολιτικοῦ ἐκπροσώπου τῆς ἡμεδαπῆς. Ἐὰν μάλιστα ἡ φανταστικὴ αὐτὴ κραυγὴ συνδεθῇ (ὅλως τυχαίως) μὲ τὴν κραυγὴ τῆς ἐκφωνήτριας τοῦ Πολυτεχνείου τοῦ 1973, ἡ ὁποία πάντως ἐξαργυρώθηκε ἀρκούντως μὲ βουλευτικὲς καὶ ἄλλες κορυφαῖες κρατικὲς ἢ εὐρωπαϊκὲς "καρέκλες", ἔχουμε, στὴν πιὸ ἀνάγλυφη μορφή της, τὴν κατηφορικὴ διαδρομὴ ἑνὸς ἠχηροῦ ἐκπροσώπου τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος, ἀπ' τὴν κομμουνιστικὴ Ἀριστερὰ στὴν νεο-φιλελεύθερη Ἀκροδεξιά, δηλαδὴ στὸ σημερινὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ἂς ποῦμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τ' ὄνομά τους. Προφανῶς ἀναφερόμαστε στὴν Μαρία Δαμανάκη· αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκφωνήτρια τοῦ παράνομου ραδιοσταθμοῦ τοῦ Πολυτεχνείου τοῦ 1973, τοῦ γνωστοῦ: "ἐδῶ πολυτεχνεῖο, ἐδῶ Πολυτεχνεῖο ...", μὲ σαφεῖς ἀντι-ιμπεριαλιστικὲς αἰχμές, σκοπεύοντας (καὶ ὀρθῶς) στὴν σύνδεση τῶν Η.Π.Α. καὶ τῆς στρατιωτικῆς Χούντας. Ἔκτοτε πέρασαν 38 περίπου ἔτη καὶ ἡ συμπαθὴς ἐκφωνήτρια ἐξελέγη βο…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ

Τὴν προσεχὴ Παρασκευὴ 28 Μαΐου, στὶς 9.00 μ.μ., ὁ Χρῆστος Μπαλόγλου θὰ παρουσιάσῃ στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (Ἀκαδημείας 88, 6ος ὄροφος, αἴθουσα "Πήγασος") τὸ βιβλίο τοῦ Ντόναλντ Νίκολ, τῶν ἐκδόσεων Eurobooks:
Ὁ ἀθάνατος Αὐτοκράτωρ
Στὸ βιβλίο ἐξιστορεῖται ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἡρωϊκὸς θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄Παλαιολόγου, τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα τῆς ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος ἔχασε τὴν πόλη του, τὴν Αὐτοκρατορία του καὶ τὴν ζωή του, ὅταν οἱ Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι ἐξεπόρθησαν τὴν Κωνσταντινούπολη (1453). Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1443 διεδέχθη τὸν ἀδελφό του Θεόδωρο στὸ δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ καὶ μαζὺ μὲ τὸν ἀδελφό του Θωμᾶ (Δεσπότης τῆς Ἀχαΐας) συγκυβέρνησαν τὴν ἐλεύθερη Πελοπόννησο, ἔχοντας ὡς ὁδηγό τους τὶς διδαχὲς τοῦ Νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου τοῦ Μυστρᾶ, τοῦ Γ.Γεμιστοῦ-Πλήθωνος, ὅπως αὐτὲς ἀποτυπώνονται στὸ ἐμπνευσμένο ἔργο του "Περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πραγμάτων". Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἄτεκνου ἀδελφοῦ του Ἰωάννη ΙΓ΄Παλαιολόγου, μεταβαίν…

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς ἐγχώριας Κλεπτοκρατίας ἀπαιτεῖ συναίνεση στὴν ἀντιλαϊκή του πολιτική. Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὁ κατοχικὸς Πρωθυπουργός, γνωστὸς καὶ ὡς ὁ "Γιέλτσιν τῆς Ἑλλάδος" προσπαθεῖ ἐναγωνίως νὰ ἐντάξῃ στὸ παιχνίδι ποὺ ἔστησε μὲ ἐξωχώριους παράγοντες, δηλαδὴ τὸ διεθνὲς χρηματο-πιστωτικὸ σύστημα, τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς ἡμεδαπῆς· τὴν Ν.Δ. τοῦ Ἀντ. Σαμαρᾶ ποὺ φαίνεται νὰ ἀρνῆται, τὸν ΛΑ.Ο.Σ. τοῦ Γ. Καρατζαφέρη, τὴν ΔΗ.ΣΥ. τῆς Ντ. Μπακογιάννη καὶ τὴν ΔΗ.ΑΡΙ. τοῦ Φ. Κουβέλη ποὺ ἀποδέχονται "κριτικά" (ὁ τελευταῖος δείχνει νὰ "διαφωνῇ")καὶ τὴν Ἀριστερά (ΣΥΡ.ΡΙΖ.Α. καὶ Κ.Κ.Ε.) ποὺ ἀρνοῦνται παντὶ τρόπῳ τὴν συμμετοχὴ στό, ἐκ τῶν προτέρων, στημένο παιχνίδι. Ἀπ' τὶς συναντήσεις αὐτὲς ἀπεκλείσθη, καίτοι πληροῦσε ὅλες τὶς τυπικὲς προϋποθέσεις, ὁ Γιάννης Δημαρᾶς τοῦ Πανελληνίου Ἅρματος Πολιτῶν. Ἂν καὶ δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ συμφωνήσῃ ὁ Γ.Δ., ὁ ἀποκλεισμός του δεικνύει τὴν ποιότητα τοῦ ἀνδρὸς ποὺ διαφημίζεται ἀπ' τὰ ΜΜΕ γιὰ τὴν διαλ…

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Μαΐου, στὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο (Σ. Χαραλάμπη 1 καὶ Μαυρομιχάλη 151, ἔναντι Κινηματογράφου Ἀλφαβίλ) ἡ Ἑταιρία Μελέτης Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τὸ περιοδικό της Νέος Ἑρμῆς ὁ Λόγιος, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν περιοδικῶν Ἀντιφωνητής, Ἄρδην, Νέα Εὐθύνη, Πλανόδιον, Τὰ Νεφούρια, Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα, σᾶς καλοῦν σὲ ἡμερίδα μὲ θέμα:
Ἡ ἱστορικὴ Ὀρθογραφία στὴν Νέα Ἐποχή
Ἀκολουθεῖ τὸ Πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας
Πρωϊνὴ συνεδρία (εἰκοσάλεπτες εἰσηγήσεις)10:00΄: Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, διαχειριστὴς λογισμικοῦ τῆς Magenta: Τὸ ἱστορικὸ ὑποστήριξης τοῦ πολυτονικοῦ στοὺς ὑπολογιστές10:20΄: Γιῶργος Καραμπελιᾶς, συγγραφέας, ἀρχισυντάκτης τοῦ περιοδικοῦ νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τὸ νέο γλωσσικὸ ζήτημα10:40΄: Γιάννης Πατίλης, φιλόλογος, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Πλανόδιον: Ἑλληνικὰ καὶ ἱστορικὴ ὀρθογραφία στὴν πλανητικὴ ἐποχή11:00΄: Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας: Ξενοζηλία καὶ ὑποτέλεια. Σκέψεις γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλη…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 20 Μαΐου στὶς 9.00μ.μ., στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη"(Ἀκαδημείας 88, 6ος ὄροφος) ὁ Δημήτριος Μαλασπίνας θὰ παραθέσῃ διάλεξη μὲ θέμα:

Ἰδεαλιστικὴ Κοσμοθέαση

Ὁ Δ.Μ. εἶναι Φυσικός-Καθηγητής, συγγραφεὺς καὶ ἐρευνητής, ἐξειδικευμένος στὰ θέματα τῆς Ὀντολογίας.

ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΤΟΜΙΝΙΚ

Ἡ εἴδηση ἔπεσε σὰν βόμβα τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς: συνελήφθη ἀπὸ τὸ FBI ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὁ Ντ. Στρὼς-Κάν, ὁ ἄνθρωπος ποὺ κατάφερε νὰ φέρῃ τὸ κακόφημο "Ταμεῖο" στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρωζώνης. Καὶ ὁ ἐπίσημος λόγος τῆς συλλήψεως; Ὁ συνήθης στὴν Ἀμερική: ἐρωτικὸ σκάνδαλο, γιὰ τὴν ἀκρίβεια κακοποίηση μιᾶς ἐργαζόμενης γυναίκας σὲ ξενοδοχεῖο τῆς Ν. Ὑόρκης ὅπου διέμενε, πληρώνοντας τὸ ... εὐτελὲς ποσὸν τῶν 3.000€ ἡμερησίως. Μάλιστα τὸ ἀπόγευμα τῆς 16ης Μαΐου προφυλακίστηκε, ἐμφανῶς καταβεβλημένος καὶ ταπεινωμένος -γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς καὶ μόνον, κατὰ τὴν γνώμη μου, λόγους- μὲ χειροπέδες· τὸ τελευταῖο εἶναι πολὺ σημαντικό, λόγῳ τοῦ χειριστικοῦ ρόλου τῆς εἰκόνας σὲ μία περίπου ἀποβλακωμένη κοινωνία ποὺ "ἐνημερώνεται" μόνο ἀπ' τὴν Τηλεόραση καὶ ποὺ αὐτομάτως σχηματίζει καταδικαστικὴ ἄποψη γιὰ τὸν Ντ. Στρὼς-Κάν, ἀκόμη κι ἂν ὁ τελευταῖος κυρηχθῇ ἀθῶος στὸ δικαστήριο.
Κάποια δημοσιογραφικὰ παπαγαλάκια στενοχωρήθηκαν πολύ, φοβούμενοι μήπως καὶ ἀνο…

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Στὴν σημερινὴ "Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία" καὶ συγκεκριμένα στὴν σ. 21, ὑπάρχει ἕνα ἀξιοσημείωτο σχόλιο τοῦ συντάκτη Ντ. Καρ., ὑπὸ τὸν τίτλο "Παιχνίδι μὲ τὰ ὅρια", ποὺ μᾶς ἀφορᾷ. Τὸ παραθέτουμε αὐτούσιο:
"Οἰκόπεδο" χαρακτηρίζει ἐπίσημο ἔγγραφο τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος, "ξεχνῶντας" μάλιστα νὰ ἀναφέρῃ τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς τέσσερις δρόμους ποὺ περικλείουν τὸν χῶρο, ὅπως συνέβαινε σὲ ὅλα τὰ διοικητικὰ ἔγγραφα μέχρι σήμερα. Γιατί εἶναι τόσο σημαντικὴ αὐτὴ ἡ "ἀπαλοιφή"; Χωρὶς αὐτὸν τὸν δρόμο χάνεται τὸ φυσικὸ ὅριο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸν νόμο γιὰ τὴν ἀνακήρυξή του σὲ ἀδόμητη ζώνη προστασίας, γεγονὸς ποὺ θὰ σήμαινε καὶ τὴν ὁριστικὴ διάσωσή του. Ἁπλῆ παράλειψη ἢ σκοπιμότητα; Ντ. Καρ.
Σχόλιο δικό μας:
Εἶναι ἡ τρίτη φορὰ ποὺ μᾶς "ἐνοχλεῖ" ὁ ... χαριτωμένος Ὑπουργὸς "Πολιτισμοῦ"· οἱ ἄλλες δύο, ὅπως θὰ θυμᾶστε, εἶναι ἡ ὑπόθεση τῆς πλατωνικῆς Ἀκαδημείας ποὺ ἐπι…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13 ΜΑΪΟΥ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 13 Μαΐου στὶς 9.00μ.μ. ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Φ.Ε. "ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ" (Ἀκαδημείας 88, 6ος ὄροφος) μὲ θέμα:
Χρεοκρατία-Κλεπτοκρατία
Πρὸ τῆς διαλέξεως θὰ προβληθοῦν σκηνὲς ἀπ' τὸ πολὺ ἐπιτυχημένο φὶλμ τῶν Κατερίνας Κιτίδη καὶ Ἄρη Χατζηστεφάνου: Debtocracy. Ἀμέσως μετά, θὰ ἀναλυθοῦν οἱ ὅροι χρέος καὶ ἐπαχθὲς ἢ ἀπεχθὲς χρέος, θὰ ἐπισημανθῇ ὁ ρόλος τῆς Γκόλντμαν Ζάχς (ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μὲ τὶς ντόπιες δοσιλογικὲς κυβερνήσεις), θὰ παρουσιασθῇ ἡ ἐμπειρία τοῦ Ἐκουαδὸρ καὶ θὰ τεκμηριωθῇ γιὰ ποιοὺς λόγους ἡ ἐθνικοποίηση τῶν Τραπεζῶν, ἡ ἔξοδος ἀπ' τὸ € καὶ ἡ ἄρνηση πληρωμῆς τοῦ χρέους ἀποτελοῦν τὴν μοναδικὴ λύση ἐξόδου ἀπὸ τὴν παρούσα κρίση.

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν Παρασκευὴ 13 Μαΐου, στὶς 6.30μ.μ. θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀ. Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Π. Γκάλβεθ, Ὑπατία. Ἂς δοῦμε ὅμως ποιὰ ἦταν "ἡ γυναῖκα ποὺ ἀγάπησε τὴν ἐπιστήμη", ὅπως λέγεται σχετικῶς στὸν τίτλο τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου.
Νεοπλατωνικὴ φιλόσοφος καὶ Μαθηματικός, κόρη τοῦ διασήμου Μαθηματικοῦ καὶ διευθυντῆ τοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου) τῆς Ἀλεξανδρείας, Θέωνος· γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου (370), ὅπου καὶ ἐσπούδασε ἔχοντας ὡς διδάσκαλο τὸν διάσημο Γεωμέτρη Πάππο, δείχνοντας ἀπὸ μικρὴ τὴν κλίση της στὸν λεγόμενο Μαθηματικὸ Πλατωνισμό, τὴν ἄποψη δηλαδὴ ὅτι ὑπάρχει ἕνας ὑπεραισθητός-μεταφυσικὸς κόσμος μαθηματικῶν ὀντοτήτων (ἀριθμῶν καὶ γεωμετρικῶν σχημάτων), προσεγγίσιμος μόνο ἀπ’ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ, ἐντελῶς ἀνεξάρτητος ἀπ’ τὸν δικό μας, τὸν αἰσθητό. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα της, ἀνέλαβε τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσείου, θέτοντας ὡς στόχο ζωῆς τὴν ἐκ βάθρων ἀνασύστασή του καὶ τὴν ἀπόδοση σ’αὐτὸ τῆς μέχρι πρό τινος αἴγλης …

Ο ΠΑΠΑ-ΨΕΥΤΗΣ

Πρέπει νὰ εἴμαστε ἡ πιὸ τυχερὴ χώρα στὸν κόσμο. Τέτοιοι ἀπολαυστικοὶ διάλογοι δὲν γίνονται οὔτε στὰ πιὸ τριτοκοσμικὰ Κοινοβούλια. Τί εἶπε πάλι ὁ ἀρχιδοσίλογος, ἀπαντῶντας στὸν Ἀλέξη Τσίπρα στὴν σημερινὴ "Ὥρα τοῦ Πρωθυπουργοῦ"; Ὅτι ἐνῷ ὑπηρετοῦσε τὴν θητεία του στὸν Ἕβρο (σ.σ. προσωπικὰ δυσκολεύομαι νὰ τὸ πιστέψω), ἡ δεξιὰ προπαγάνδα διέδιδε (σ.σ. γι' αὐτὸν τὸν ἀριστερό ...), ὅτι βρισκόταν στὸ Βιετνὰμ καὶ πολεμοῦσε στὸ πλευρὸ τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ (σ.σ. ποῦ ἀλλοῦ;). Συνεχίζοντας τὸ παραμύθι, μᾶς πληροφόρησε ὅτι κάποιος ὁδηγὸς ταξί, στὸ ὁποῖο ἐπιβιβάστηκε, δὲν πίστευε στὰ μάτια του (σ.σ. ὅτι αὐτὴ ἡ τεράστια προσωπικότης, ὁ Γιωργάκης δηλαδή, καταδέχθηκε νὰ ἐπιβιβασθῇ ὡς πελάτης στὸ ταπεινὸ ταξί του) καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ ἐπιδείξῃ τὴν ἀστυνομική του ταυτότητα γιὰ νὰ τὸν πείσῃ.
Ἂς προσπαθήσουμε μετὰ ἀπ' αὐτὸν τὸν καταιγισμὸ ἀνοητολογίας, νὰ βάλουμε τὰ πράγματα στὴν θέση τους, ἀξιοποιῶντας καὶ τὴν πληροφόρηση τοῦ ραδιοσταθμοῦ Real FM καὶ συγκεκριμένα τὰ ὅσα ἐλέχθησαν πρὸ ὀλ…

ΟΙ ΤΙΜΩΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Στὶς 2 Μαΐου δολοφονήθηκε ἀπὸ τὴν C.I.A., στὴν ἔπαυλη ὅπου ζοῦσε τὰ τελευταῖα χρόνια, στὸ Πακιστάν, ὁ πλέον καταζητούμενος ἐχθρὸς τῶν Η.Π.Α., ὁ Ὀζάμα μπὶν Λάντεν, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐνσάρκωνε -κατὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς πάντοτε- τὸ ἀπόλυτο κακὸ στὴν καθολική-μεταφυσική του διάσταση. Μαζὺ μὲ τὸν ἄοπλο συλληφθέντα ἀρχηγὸ τῆς "Ἀλ Κάιντα" οἱ Ἀμερικανοὶ ἐδολοφόνησαν τὴν σύζυγο καὶ τὸν γιό του. Τὸ ὅτι οἱ φόνοι αὐτοὶ πραγματοποιήθηκαν μπροστὰ στὰ μάτια τῆς 12χρονης κόρης του, μᾶλλον ἀποτελεῖ λεπτομέρεια γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τὸν τιμημένο μὲ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης πρόεδρό τους.
Καὶ ὁ λόγος τῆς ἀπάνθρωπης δολοφονίας; Μὰ τί ἄλλο, ἀπ' τὴν περιβόητη τρομοκρατική του δράση· πιὸ γνωστὴ ἀπ' αὐτὲς ποὺ τοῦ καταλογίζονται, ὑπῆρξε ἡ ἀνατίναξη τῶν διδύμων Πύργων στὸ ἐμπορικὸ κέντρο τῆς Ν. Ὑόρκης, τὴν 11η Σεπτεμβρίου τοῦ 2001. Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἐκτὸς τοῦ Ὀζάμα, εἶχε κατηγορηθῆ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο καὶ ὁ δολοφονηθεὶς πρόεδρος τοῦ Ἰράκ, ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν, γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν ἀποδείχθηκε τίποτε σχετικό, κά…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6 ΜΑΪΟΥ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 6 Μαΐου στὶς 9.00μ.μ., ὁ Μπάμπης Πατζόγλου θὰ μιλήσῃ στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (Ἀκαδημείας 88, 6ος ὄροφος) μὲ θέμα:
Ἐπίκουρος καὶ Διαλεκτική
Ὁ Μπάμπης, ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τοῦ "Κήπου τῶν Ἀθηνῶν", θὰ περιηγηθῇ στὴν ἱστορία τῆς διαλεκτικῆς ἀπὸ τοὺς Προσωκρατικούς, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, ἔως τὸν Ἕγελο καὶ τὸν Μάρξ, κρίνοντας -ἴσως καὶ κατακρίνοντας- τὴν παντοδυναμία ποὺ τῆς προσέδωσαν οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν.