ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΝΤΟΜΙΝΙΚ

Ἡ εἴδηση ἔπεσε σὰν βόμβα τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς: συνελήφθη ἀπὸ τὸ FBI ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὁ Ντ. Στρὼς-Κάν, ὁ ἄνθρωπος ποὺ κατάφερε νὰ φέρῃ τὸ κακόφημο "Ταμεῖο" στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρωζώνης. Καὶ ὁ ἐπίσημος λόγος τῆς συλλήψεως; Ὁ συνήθης στὴν Ἀμερική: ἐρωτικὸ σκάνδαλο, γιὰ τὴν ἀκρίβεια κακοποίηση μιᾶς ἐργαζόμενης γυναίκας σὲ ξενοδοχεῖο τῆς Ν. Ὑόρκης ὅπου διέμενε, πληρώνοντας τὸ ... εὐτελὲς ποσὸν τῶν 3.000€ ἡμερησίως. Μάλιστα τὸ ἀπόγευμα τῆς 16ης Μαΐου προφυλακίστηκε, ἐμφανῶς καταβεβλημένος καὶ ταπεινωμένος -γιὰ ἐπικοινωνιακοὺς καὶ μόνον, κατὰ τὴν γνώμη μου, λόγους- μὲ χειροπέδες· τὸ τελευταῖο εἶναι πολὺ σημαντικό, λόγῳ τοῦ χειριστικοῦ ρόλου τῆς εἰκόνας σὲ μία περίπου ἀποβλακωμένη κοινωνία ποὺ "ἐνημερώνεται" μόνο ἀπ' τὴν Τηλεόραση καὶ ποὺ αὐτομάτως σχηματίζει καταδικαστικὴ ἄποψη γιὰ τὸν Ντ. Στρὼς-Κάν, ἀκόμη κι ἂν ὁ τελευταῖος κυρηχθῇ ἀθῶος στὸ δικαστήριο.

Κάποια δημοσιογραφικὰ παπαγαλάκια στενοχωρήθηκαν πολύ, φοβούμενοι μήπως καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα του καὶ τοὺς κάψει, ἐνῷ κάποια ἄλλα προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ σύστημα ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης στὶς ΗΠΑ, ὅπου ὅλα λειτουργοῦν στὴν ἐντέλεια καὶ χωρὶς ταξικὲς διακρίσεις. Τοὺς μὲν πρώτους τοὺς λυπούμαστε, διότι γνωρίζουμε ὅτι ἐὰν μιλήσῃ, ποὺ γενικῶς θεωρεῖται (καὶ εἶναι) λαλίστατος, θὰ ψάχνουν νὰ βροῦν "τρύπα νὰ κρυφτοῦν", τόσο αὐτοὶ ὅσο καὶ τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό, ἀλλὰ καὶ οἱ συνεργαζόμενες μὲ τὸ ΔΝΤ ἑταιρίες συμβούλων· στοὺς δὲ ἄλλους συνιστοῦμε ψυχραιμία καὶ λογικὴ καὶ νὰ μὴν ξεχνοῦν, ὅτι στὸ στρατόπεδο τοῦ Γκουαντάναμο κρατοῦνται, χωρὶς νὰ προσαχθοῦν σὲ δικαστήριο, ἀθῶοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἄνθρωποι, ἐνῷ οἱ Μπούς (πατὴρ καὶ υἱός), ὁ μεγαλοαπατεὼν Μέιντοφ τῆς γνωστῆς "πυραμίδας", ὁ Κλίντον γιὰ τὴν ἐγκληματικὴ ἐπέμβαση στὴν Σερβία, ὁ Σαρὸν καὶ οἱ ἄλλοι ἐγκληματίες πρόεδροι (νῦν καὶ πρώην) τῶν ΗΠΑ, τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἄλλων χωρῶν-δορυφόρων δὲν προσήχθησαν σὲ κανένα διεθνὲς δικαστήριο, ἂν καὶ διέπραξαν (καὶ διαπράττουν ἀκόμη) ἀπεχθῆ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.

Σεβόμενοι τὸ παντελῶς ἄγνωστο στὶς ΗΠΑ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος καὶ ἐλέγχοντας πάντοτε τὶς ἀμερικάνικες πληροφορίες ποὺ δὲν φημίζονται ἄλλως τε γιὰ τὴν ἐγκυρότητα καὶ τὴν ἀξιοπιστία τους, γνωρίζουμε, χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ τὸ ἀποδείξουμε, ὅτι ὁ "φίλος μας" ὁ Ντομινίκ -ποὺ δίκην γιατροῦ, ἐμφανίσθηκε μὲ περισσὴ ἀλλαζονεία στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο, γιὰ νὰ εἰσπράξῃ τὸ χειροκρότημα τῶν ὑποτελῶν βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ- συνελήφθη, διότι δὲν ἐξετέλεσε πλήρως ἄνωθεν ἐντολὲς ἢ ἔπαιξε κάποιο ἄλλο παιχνίδι ἀπ' τὸ προσυμφωνηθὲν καὶ ὄχι γι' αὐτὰ ποὺ τοῦ προσάπτουν. Τὸ ἐπίσημο κατηγορητήριο δὲν μᾶς ἀφορᾷ καὶ τόσο ἢ γιὰ νὰ εἴμαστε πιὸ ἀκριβεῖς, μᾶς ἀφορᾷ μόνο στὸν βαθμὸ ποὺ ἀποτυπώνει τὴν ποιότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ προωθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς διεθνοῦς χρηματοπιστωτικῆς ὀλιγαρχίας.

Ἂς δοῦμε ὅμως πῶς ἀντιμετωπίζεται ὁ ἐρωτύλος, τέως πιὰ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ ΔΝΤ, ἀπ' τὰ ἡμέτερα ΜΜΕ. Στὸ περιοδικὸ g/k τῆς κυριακάτικης "Καθημερινῆς" (Μάιος 2011) πρὸ τῆς συλλήψεώς του, ὁ DSK, ὅπως ἀποκαλεῖται κωδικῶς ἀπ' τὴν ἐντυπωσιασμένη συντάκτρια τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ, τὴν Ἀλεξία Κεφαλᾶ, ποὺ ἐργάζεται, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ, γιὰ τὶς ἀνάγκες ἑνὸς ντοκυμανταὶρ γιὰ τὴν ζωή του (καὶ τά ... κατορθώματά του) μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ δεύτερο ἐπάγγελμά του, αὐτὸ τοῦ ... ἰατροῦ (σ.σ. ἀγωνιοῦμε νὰ δοῦμε πῶς θὰ παρουσιάσῃ τὶς "ἐγχειρήσεις" στὶς ὁποῖες προέβη ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ πιὸ ὠργανωμένου κλὰμπ οἰκονομικῶν δολοφόνων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο). Γράφει λοιπὸν στὴν κατ' ἐξοχὴν μνημονιακὴ ἐφημερίδα:

προκειμένου νὰ κινητοποιήσῃ τὶς χῶρες, τοῦ ἀρέσει νὰ διηγῆται τὴν ἱστορία τοῦ "γιατροῦ ποὺ χορηγεῖ φάρμακα στὸν ἀσθενὴ καὶ τοῦ ἀσθενοῦς πού, ἂν δὲν ἀλλάξῃ συνήθειες, δὲν θὰ θεραπευθῇ ποτέ". τὰ φάρμακα εἶναι τὰ χρήματα, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ 110 δὶς εὐρὼ ποὺ Ε.Ε. καὶ ΔΝΤ δάνεισαν στὴν Ἑλλάδα μὲ ἀντάλλαγμα τὸ μνημόνιο ...

Τὸ πάντοτε καλὰ ἐνημερωμένο καὶ καχύποπτο "Ποντίκι" τῆς Πέμπτης 19 Μαΐου, συνδέει τὴν σύλληψη τοῦ DSK μὲ τὰ σενάρια περὶ πιθανῆς χρεωκοπίας τῶν ΗΠΑ, καθὼς τὸ ἐξωτερικό τους χρέος ἄγγιξε τὸ ἀπαγορευτικό (καὶ ψυχολογικό) ὅριο τῶν 14,3 τρὶς δολλαρίων, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται γενικῶς μὴ ἐξυπηρετήσιμο· τὴν σύλληψή του, ἐπίσης, συνδέει καὶ μὲ τὴν συνάντηση τῆς περασμένης Δευτέρας μὲ τὴν Ἄγγελα Μέρκελ στὸ Eurogroup, καθὼς ἡ ἐκλογή του στὸν προεδρικὸ θῶκο τῆς γαλλικῆς δημοκρατίας ἐθεωρεῖτο, μέχρι τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του, περίπου βέβαιη, ἂν καὶ ὁ Σαρκοζὺ τὰ ἔχει βρεῖ σὲ ὅλα σχεδὸν μὲ τὶς ΗΠΑ. Ἐπισημαίνει μάλιστα τὸ ἐπικοινωνιακὸ κοινὸ δύο ὑποθέσεων: τῆς συζητουμένης καὶ αὐτῆς τοῦ Τζ. Ἀσσάνζ.

Τὸ πότε θὰ μάθουμε, τί ἐν τοῖς πράγμασιν ἔχει συμβεῖ, εἶναι ἀδύνατον νὰ προβλεφθῇ τώρα. Ἕνα εἶναι βέβαιο· ὁ Ἰμπεριαλισμὸς δὲν χαρακτηρίζεται μόνο ἀπ' τὴν κτηνώδη βία μὲ τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζει τοὺς λαοὺς καὶ τοὺς ἡγέτες τους ποὺ ἀντιστέκονται στὰ σχέδιά του, ἀλλὰ καὶ ἀπ' τὶς ἀπάνθρωπες ἐκπλήξεις, τὶς ὁποῖες ἐπιφυλάσσει ἀκόμη στοὺς ἔως πρό τινος συνεργάτες του.

Σημείωση: στὸ ἀμερικάνικο σύστημα ἀπονομῆς δικαιοσύνης δὲν ὑφίσταται ὡς ἔννοια τὸ λεγόμενο "τεκμήριον τῆς ἀθωότητος", τὸ ὁποῖο ἐκληροδότησε στὴν πολιτισμένη Εὐρώπη τὸ ἑλληνο-ρωμαϊκὸ δίκαιο, ἀλλὰ ἡ δημόσια διαπόμπευση τοῦ ἐνόχου, πιὸ γνωστὴ ὡς "perp walk" (ὅρ. Κορ. Βασιλοπούλου, "Τὸ ἰδιότυπο ἀμερικανικὸ νομικὸ σύστημα", Κυρ. Ἐλευθεροτυπία, 22 Μαΐου, σσ. 28). Τὸ δόγμα "ἡ δικαιοσύνη πρὶν ἀπ' τὴν ἀλήθεια", κληρονόμος τῶν παραδόσεων τῆς ἄγριας Δύσης, πράγματι μᾶς ξενίζει. Καὶ πῶς νὰ μὴν συμβαίνῃ αὐτό, ὅταν γαλουχηθήκαμε παιδιόθεν ἀπ' τὸν μοναδικὸ νομικὸ πολιτισμὸ τῶν προγόνων μας: "καλλίτερα νὰ ἀθωωθοῦν χίλιοι ἔνοχοι, παρὰ νὰ καταδικασθῇ ἕνας ἀθῶος". Στὶς αὐτοκρατορικὲς συνθῆκες, βυζαντινῆς, ὀθωμανικῆς ἢ νέας τάξης πραγμάτων -ἀδιάφορο- τὰ ἤθη ἀλλάζουν καὶ συνήθως προσαρμόζονται· οἱ ἔνοχοι συνήθως κατασκευάζονται, ἀφοῦ ἔχουν ἤδη περιγραφῆ (προγραφῆ): οἱ "εἰδωλολάτρες" στὸ Βυζάντιο, οἱ ἀριστεροὶ στὴν μακαρθική-μεταπολεμικὴ Ἀμερική, οἱ "τρομοκράτες" καὶ οἱ "ἀνυπάκουοι" σήμερα, ἀκόμη κι ἂν "ἔπαιζαν τὸ παιχνιδάκι μας" ἔως πρό τινος, δηλαδὴ τὴν προετοιμασία τῆς χρεωκοπίας ὁλοκλήρων κρατῶν.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ