Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς ἐγχώριας Κλεπτοκρατίας ἀπαιτεῖ συναίνεση στὴν ἀντιλαϊκή του πολιτική. Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὁ κατοχικὸς Πρωθυπουργός, γνωστὸς καὶ ὡς ὁ "Γιέλτσιν τῆς Ἑλλάδος" προσπαθεῖ ἐναγωνίως νὰ ἐντάξῃ στὸ παιχνίδι ποὺ ἔστησε μὲ ἐξωχώριους παράγοντες, δηλαδὴ τὸ διεθνὲς χρηματο-πιστωτικὸ σύστημα, τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς ἡμεδαπῆς· τὴν Ν.Δ. τοῦ Ἀντ. Σαμαρᾶ ποὺ φαίνεται νὰ ἀρνῆται, τὸν ΛΑ.Ο.Σ. τοῦ Γ. Καρατζαφέρη, τὴν ΔΗ.ΣΥ. τῆς Ντ. Μπακογιάννη καὶ τὴν ΔΗ.ΑΡΙ. τοῦ Φ. Κουβέλη ποὺ ἀποδέχονται "κριτικά" (ὁ τελευταῖος δείχνει νὰ "διαφωνῇ")καὶ τὴν Ἀριστερά (ΣΥΡ.ΡΙΖ.Α. καὶ Κ.Κ.Ε.) ποὺ ἀρνοῦνται παντὶ τρόπῳ τὴν συμμετοχὴ στό, ἐκ τῶν προτέρων, στημένο παιχνίδι. Ἀπ' τὶς συναντήσεις αὐτὲς ἀπεκλείσθη, καίτοι πληροῦσε ὅλες τὶς τυπικὲς προϋποθέσεις, ὁ Γιάννης Δημαρᾶς τοῦ Πανελληνίου Ἅρματος Πολιτῶν. Ἂν καὶ δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ συμφωνήσῃ ὁ Γ.Δ., ὁ ἀποκλεισμός του δεικνύει τὴν ποιότητα τοῦ ἀνδρὸς ποὺ διαφημίζεται ἀπ' τὰ ΜΜΕ γιὰ τὴν διαλλακτικότητα καὶ τὴν εὐγένειά του, ἐπαγγέλλεται συναίνεση καὶ ἄλλα ἠχηρὰ παρόμοια, κατ' οὐσίαν ὅμως εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁ Γιῶργος Καραμπελιᾶς ἀναδεικνύει στὴν "Ρήξη": ὀλίγιστος, ἐκδικητικὸς καὶ δόλιος· τοῦ εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ κατανοήσῃ, ὅτι ὑπῆρξαν βουλευτές του ποὺ καταψήφισαν τὴν παράδοση τῆς χώρας μας στὶς ὀρέξεις τῶν πιστωτῶν της.

Σ' αὐτὸ τὸ στημένο παιχνίδι συμμετέχει μὲ τὸν δικό του τρόπο καὶ ὁ ἄεργος πρόεδρος τοῦ Σ.Ε.Β., ὁ ὁποῖος ἐγκαινιάζοντας νέα ἤθη, προσπαθεῖ μὲ ἐκβιαστικὸ τρόπο νὰ ἐκβιάσῃ τὴν συμμετοχὴ τοῦ προέδρου τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως στὸ συναινετικὸ πλαίσιο· μπορεῖ νὰ μᾶς ξενίζῃ ἡ "ἀεργία" τοῦ Δ. Δασκαλοπούλου, ἀλλὰ σὲ μία χώρα τῆς ὁποίας τὸ μεγάλο Κεφάλαιο εἶναι κατ' ἐξοχὴν παρασιτικὸ καὶ μεταπραττικό, τί θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ θεσμικός του ἐκπρόσωπος; Πάντως παρατηρήσιμη εἶναι αὐτὴ ἡ ἐμπλοκὴ τοῦ ἐργοδοτικοῦ μπλόκ, γιὰ πρώτη φορὰ τόσο ἔντονη καὶ κυνική, ἀπ' τὴν ἔναρξη τῆς Μεταπολιτεύσεως καὶ ἐντεῦθεν. Ἴσως νὰ δηλώνῃ τὴν πιὸ ἐνεργὸ συμμετοχή τοῦ Σ.Ε.Β. στὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς χώρας μας, τώρα ποὺ τὸ πολιτικὸ σύστημα καταρρέει καὶ τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ δυσκολεύεται νὰ πείσῃ, ὅτι θὰ διαδραματίσῃ κάποιον διακριτὸ ρόλο.

Αὐτὴν τὴν κατάρρευση προσπαθεῖ νὰ ἀποτρέψῃ ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Κυβερνήσεως τῶν δοσιλόγων, φοβούμενος ὅτι θὰ συμπαρασυρθῇ καὶ αὐτὸς ἀπ' τὴν πλήρη ἀπαξίωση, ἡ ὁποία θὰ προσλάβῃ πρωτοφανῆ χαρακτηριστικά, ἐφ' ὅσον συζευχθῇ μὲ τὴν λαϊκὴ ὀργή. Τὸ μόνο λοιπὸν ποὺ τοῦ ἀπομένει, εἶναι νὰ κατασκευάσῃ κάτι, τὸ ὁποῖο ἀφ' ἑνὸς θὰ προκαλῇ τὰ θετικὰ ἀντανακλαστικὰ τῶν στρωμάτων ποὺ δὲν ἔχουν κατανοήσει πλήρως τὸν προδοτικό του ρόλο, ἀφ' ἑτέρου θὰ κερδίζῃ (ἢ ἔτσι τοὐλάχιστον νομίζει) χρόνο ἀπευθυνόμενος στὰ ὑψηλὰ κλιμάκια, στὰ ἀφεντικά του (ἐγχώρια καὶ ξένα), προσπαθῶντας ἀπεγνωσμένα νὰ τοὺς διαμυνήσῃ, ὅτι ἀκόμη μπορεῖ νὰ πείθῃ, δηλαδὴ νὰ κοροϊδεύῃ τοὺς μὴ προνομιούχους, τὶς δυνάμεις ἐκεῖνες ποὺ ἐπὶ σαράντα συναπτὰ ἔτη ἀποτέλεσαν τὴν κοινωνικὴ βάση τῆς σοσιαλδημοκρατίας στὴν χώρα μας.

Ἡ ἐπίσημη Ἀριστερὰ ἀντέδρασε -ἀπ' τὶς ἐλάχιστες φορές- σωστά· τὸ μὲν Κ.Κ.Ε. τὸν ἀπαξίωσε πλήρως, ἀφοῦ ἡ Ἀλ. Παπαρήγα οὔτε κἂν προσῆλθε στὴν συνάντηση, ὁ δὲ Ἀλ. Τσίπρας προσῆλθε μέν, ἀλλὰ τὸν "ἐστόλισε" καταλλήλως ἀμέσως μετά, λέγοντας αὐτὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε πεῖ ἡ Ἀριστερά (γιὰ τὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ἀπ' τὴν δεκαετία τοῦ '70. Ὁ ἐργαζόμενος λαός, οἱ ἄνεργοι καὶ ἡ νεολαία ἑτοιμάζονται νὰ δεχθοῦν μία νεοσυντηρητικὴ ἐπίθεση ἄνευ προηγουμένου. Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ κοινωνικοῦ πολέμου ποὺ καταφθάνει ὁσονούπω, ἀπαιτεῖ γενικὴ συσστράτευση καὶ ἀπαντήσεις ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δοθοῦν χωρὶς τὴν πολιτικὴ συμπαράσταση (καί) τῆς κοινοβουλευτικῆς Ἀριστερᾶς· ἄλλως τε, εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ λύση, διότι, ἐκ τῶν πραγμάτων, θὰ αὐτοκαταργηθῇ. Τὸν ρόλο τοῦ προνομιακοῦ-συναινετικοῦ συνομιλητῆ, ἐκ μέρους τῆς Ἀριστερᾶς, μὲ τοὺς ἑκάστοτε πολιτικοὺς ἐκπροσώπους τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας ἔχει ἀναλάβει ἤδη ὁ Φ. Κουβέλης. Ἑπομένως τί ἀπομένει γιὰ τὸν ἀντισυναινετικὸ πόλο; Τί ἄλλο, ἀπ' τὸ νὰ πῇ ὅλη τὴν ἀλήθεια τόσο στὸν λαό, ὅσο καὶ σ' αὐτοὺς ποὺ ἀπεργάζονται ἕνα ἐργασιακὸ ὁλοκαύτωμα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ