ΕΔΩ ΕΥΡΩ, ΕΔΩ ΕΥΡΩ

Θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσῃ τὴν ἀγωνιώδη κραυγὴ ἑνὸς ἀγωνιζομένου γραικύλου, ἤτοι ἑνὸς "ἐκλεκτοῦ" πολιτικοῦ ἐκπροσώπου τῆς ἡμεδαπῆς. Ἐὰν μάλιστα ἡ φανταστικὴ αὐτὴ κραυγὴ συνδεθῇ (ὅλως τυχαίως) μὲ τὴν κραυγὴ τῆς ἐκφωνήτριας τοῦ Πολυτεχνείου τοῦ 1973, ἡ ὁποία πάντως ἐξαργυρώθηκε ἀρκούντως μὲ βουλευτικὲς καὶ ἄλλες κορυφαῖες κρατικὲς ἢ εὐρωπαϊκὲς "καρέκλες", ἔχουμε, στὴν πιὸ ἀνάγλυφη μορφή της, τὴν κατηφορικὴ διαδρομὴ ἑνὸς ἠχηροῦ ἐκπροσώπου τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος, ἀπ' τὴν κομμουνιστικὴ Ἀριστερὰ στὴν νεο-φιλελεύθερη Ἀκροδεξιά, δηλαδὴ στὸ σημερινὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ἂς ποῦμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τ' ὄνομά τους. Προφανῶς ἀναφερόμαστε στὴν Μαρία Δαμανάκη· αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκφωνήτρια τοῦ παράνομου ραδιοσταθμοῦ τοῦ Πολυτεχνείου τοῦ 1973, τοῦ γνωστοῦ: "ἐδῶ πολυτεχνεῖο, ἐδῶ Πολυτεχνεῖο ...", μὲ σαφεῖς ἀντι-ιμπεριαλιστικὲς αἰχμές, σκοπεύοντας (καὶ ὀρθῶς) στὴν σύνδεση τῶν Η.Π.Α. καὶ τῆς στρατιωτικῆς Χούντας. Ἔκτοτε πέρασαν 38 περίπου ἔτη καὶ ἡ συμπαθὴς ἐκφωνήτρια ἐξελέγη βουλευτὴς τοῦ Κ.Κ.Ε. κατ' ἀρχάς, τοῦ ἑνιαίου Συνασπισμοῦ μετέπειτα, τοῦ ὁποίου ἐξελέγη καὶ Πρόεδρος ("ἀφήνοντάς" τον γιὰ μοναδικὴ φορὰ ἐκτὸς Βουλῆς) καὶ κατόπιν, ἀκολουθῶντας τὴν "φυσιολογικὴ" πορεία ὅλων τῶν ἀχρείων τῆς Ἀριστερᾶς προσήγγισε τὸ τότε ἐκσυχρονιστικὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἡ πορεία τῶν τελευταίων ἦταν περίπου προδιαγεγγραμμένη, μόλις ὁ ἀμερικάνικος παράγων διέταξε τὸν "ἄνθρωπό του στὴν Ἀθήνα" νὰ ἀναλάβῃ τὰ ἡνία τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καὶ δυστυχῶς καὶ τῆς χώρας μας. Ὡς ἐκλεκτὸ μέλος τῶν προαναφερθέντων ἀχρείων, ἡ Μ.Δ. ἀνταμείφθηκε ἀπ' τὸν ΓΑΠ μὲ τὴν "καρέκλα" τῆς Ἐπιτρόπου τῆς Ε.Ε.

Ἀπ' τὴν θέση αὐτὴ μᾶς "κατακεραύνωσε" τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ὑπενθυμίζοντας σ' ἐμᾶς τοὺς ἰθαγενεῖς, δύο πράγματα: πρῶτον, ὅτι ἡ μεγαλύτερη κατάκτηση τῆς μεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδας εἶναι τὸ € καὶ δεύτερον, ὅτι τὸ € θὰ κινδυνεύσῃ καὶ ἡ χώρα μας θὰ τεθῇ ἐκτὸς Εὐρωζώνης, ἐὰν δὲν ἀποδεχθοῦμε τὶς προαποφασισμένες, ἀπ' τὰ χρηματοπιστωτικὰ διευθυντήρια, θυσίες.

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως, εἶναι ἔτσι ὅπως μᾶς τὰ λέει ἢ τῆς ξεφεύγουν κάποιες λεπτομέρειες; Κατὰ πρῶτον, τῆς ὐπενθυμίζουμε ὅτι ὡς μεγαλύτερη κατάκτηση τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἐπισημάνει τὴν ἔν τινι μέτρῳ λειτουργία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸν ἐμφύλιο, χάρις στὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ πρωτευόντως καὶ δευτερευόντως στὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου· ἐπίσης θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρίσῃ τὴν καθιέρωση τοῦ Κράτους Προνοίας, ἔστω καὶ σὲ ὑποτυπώδη μορφὴ ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀπεδείχθη χρήσιμο στὴν πορεία. Ἀλλὰ τοῦ εὐρὼ γιατί; Ἐπειδὴ ἡ χώρα μας ἔχασε τὴν (ὅποια) ἀνταγωνιστικότητά της, υἱοθετῶντας ἕνα "σκληρὸ" νόμισμα ἢ λόγῳ τῆς τεράστιας ἀκρίβειας στὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία;

Ὅσο γιὰ τὸν κίνδυνο ἀποπομπῆς μας ἀπ' τὴν Εὐρωζώνη, τῆς ἀπαντᾶμε ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος τῶν κινημάτων ποὺ ἀναπτύσσονται στὴν Ἑλλάδα, ἁπλῶς ἡ προσπάθειά μας αὐτὴ συναρτᾶται μὲ τὴν ταὐτόχρονη διαγραφὴ τοῦ μεγαλυτέρου ποσοστοῦ τοῦ ἀπεχθοῦς χρέους, μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχουν ἁλυσοδέσει οἱ "σύντροφοί" της στὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ἀλλὰ καὶ οἱ "ἀντίπαλοί" της, τῆς Ν.Δ. Γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι τὴν ἔξοδο ἀπ' τὴν ζώνη τοῦ € (καὶ τὴν συνακόλουθη κατάργησή του ὡς διεθνοῦς νομίσματος) ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβικῶς ὁ "Πινοτσὲτ τῆς Ἑλλάδος" κι ἂς μὴν τὸ παραδέχεται καὶ δῆθεν ἀγωνίζεται γιὰ τὸ ἀντίθετο. Ἡ διαφορά μας ἔγκειται στὴν διαγραφὴ τοῦ χρέους ὡς ἀπεχθοῦς ποὺ πρέπει ταὐτοχρόνως νὰ ἀπαιτηθῇ, ὄχι ὅμως ἀπ' τὸν δοσίλογο καὶ τοὺς λοιποὺς συνεργάτες του, ποὺ οὔτε κἂν τολμᾷ νὰ τὸ ζητήσῃ γιὰ εὐνόητους λόγους, ἀλλὰ ἀπὸ μιὰ ἀριστερή-πατριωτικὴ Κυβέρνηση, ποὺ θὰ πράξῃ τὸ αὐτονόητο, συγκρουόμενη ἀφ' ἑνὸς μὲ τὸν Ἰμπεριαλισμό, ἀφ' ἑτέρου μὲ τοὺς ἐγχώριους μεταπράττες. Δὲν εἶναι ὅμως λυπηρὸ γιὰ τὴν Μ.Δ. νὰ ἐκπέμπῃ στὸ ἴδιο μῆκος κύματος μὲ τὸν Σ.Ε.Β. τοῦ Δασκαλόπουλου καὶ νὰ παρωδῆται μὲ τὸν πιὸ ἐξευτελιστικὸ τρόπο λ.χ. ἀπ' τὸν Δαμωνίδη στὸ "Παρὸν" τῆς 29ης Μαΐου (σ.σ. συγχαρητήρια στὸν ἐν λόγῳ συντάκτη γιὰ τὸ "Ὁ Ραντιέρης καὶ ... ἡ Μούσα του"). Ἐκτὸς κι ἂν συμμετέχῃ καὶ αὐτὴ στὴν προαναφερθεῖσα ἐργολαβία καὶ οἱ δηλώσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου συνδέονται μὲ τὸν ἀκήρυκτο νομισματικὸ πόλεμο μεταξὺ δολλαρίου καὶ εὐρὼ ποὺ ἀποφέρουν, μετὰ ἀπὸ τέτοιου εἴδους "ἀθῶες" ἀνακοινώσεις, περὶ τὰ 250 δὶς € σὲ μόλις δύο ὧρες. Δυσκολεύομαι νὰ τὸ πιστέψω, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ συμβαίνῃ κάτι ἄλλο;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ