ΟΙ ΤΑΧΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ

Ἡ ἐπικείμενη κατάρρευση τοῦ κρατοῦντος πολιτικοῦ συστήματος, ἤτοι τῆς πολιτικῆς ἐκπροσωπήσεως τοῦ συνασπισμοῦ τῶν παρασίτων-μεταπραττῶν ἐν Ἑλλάδι, στοῦ ὁποίου τὴν κορυφὴ ἵσταται ὁ Γ. Παπανδρέου, μακρὰν ὁ πιὸ ἀνίκανος, ἀγράμματος καὶ ἐπικίνδυνος Πρωθυπουργός, ὑλοποιεῖται μὲ τὸν πλέον ταπεινωτικό γι' αὐτὸν τρόπο· ἡ καθημερινὴ παρουσία τῶν "Ταχρείων" στὴν πλατεία Συντάγματος, ὅπως ἀρέσκονται νὰ αὐτοχαρακτηρίζωνται συνειρμικῶς πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους ἐξεγερμένους, δεικνύει τὸ ζητούμενο τῶν τελευταίων δεκαοκτὼ μηνῶν, ὅτι δηλαδὴ αὐτὴ ἡ κυβέρνηση (τῶν ἀχρείων) πρέπει νὰ παραιτηθῇ τὸ συντομότερο δυνατὸν καὶ τὰ μέλη της, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἐψήφισαν τὸ ἐπαίσχυντο Μνημόνιο, νὰ πληρώσουν ἐδῶ καὶ τώρα γιὰ τὰ ὅσα δεινὰ ἐσσώρευσαν στὴν χώρα.

Εἶναι προφανὴς ἡ ἀδυναμία τους νὰ ἐλέγξουν τὸ κίνημα ποὺ ἀπειλεῖ, ὄχι μόνον τὴν αὔξηση τῶν περιουσιακῶν τους στοιχείων μέσῳ τῶν γνωστῶν τρόπων ποὺ "ἐπιστημονικοποίησε" ἀπ' τὴν δεκαετία τοῦ '80 καὶ ἐντεῦθεν ὁ ἄθλιος ἀνδρεοπαπανδρεϊσμός, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τους τὴν ὕπαρξη. Γι' αὐτὸ καὶ προσπαθοῦν παντὶ τρόπῳ νὰ τὸ συκοφαντήσουν ἢ νὰ τὸ ὑποτιμήσουν, εἴτε μὲ τοὺς παγκάλειους βρυχηθμοὺς εἴτε μὲ τὴν ὑπαγορευμένη ἄνωθεν, "διπλωματικὴ" γλῶσσα τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου.

Ὁ Ἀντιπρόεδρος Θ. Πάγκαλος ἐκ τῆς θέσεώς του, ὡς alter ego τοῦ Πρωθυπουργοῦ, εἶναι "ἀναγκασμένος" νὰ λέγῃ, αὐτὰ ποὺ δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ λέγῃ, ὁ προσποιητῶς εὐγενὴς προϊστάμενός του. Τί μᾶς διαμηνύει λοιπὸν ὁ εὐτραφὴς ἀντιπρόεδρος μέσῳ τοῦ κυβερνητικοῦ (ἀκόμη) "Ἔθνους τῆς Κυριακῆς"; Ὅτι οἱ διαμαρτυρόμενοι συναγωνιστές μας ἀποτελοῦν ἕνα κίνημα αὐθόρμητο καὶ ἀπολίτικο, ὅτι τὰ συνθήματά τους εἶναι ἀντιφατικὰ καὶ ὅτι μία κυβέρνηση δὲν πέφτει μὲ τὰ like καὶ τὰ unlike τοῦ Facebook, ἀλλὰ μὲ ἐκλογές.

Ἐνέχει ἴχνος σοβαρότητος ἡ ἀνωτέρω διαπίστωση; Ἂν καὶ τὴν διατύπωσε ὁ Θ. Πάγκαλος, ναί· μάλιστα ἀνήκει στὶς ἐλάχιστες σοβαρὲς δηλώσεις του καὶ πρέπει νὰ μελετηθῇ ἀρκούντως. Κατὰ πρῶτον, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ κινήματα εἶναι ὄντως αὐθόρμητα καὶ ἀντιφατικά, τοὐλάχιστον στὴν πρώτη τους "ἔκρηξη", ἐνῷ οἱ συμμετέχοντες δὲν ἀνήκουν στοὺς λεγόμενους "ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς", ἂν καὶ κάποιοι ἴσως ἐπωφεληθοῦν στὸ μέλλον. Συνειδητοποιοῦνται ὅμως ἐν συνεχείᾳ καὶ γενικῶς ζητοῦν καὶ ἀποκαλύπτουν. Τί ζητοῦν; Μὰ τί ἄλλο ἀπὸ τὴν πτώση τῆς δοσιλογικῆς Κυβερνήσεως ποὺ μὲ τὴν ἐπιμονή τους μποροῦν καὶ νὰ τὴν ἐπιβάλλουν, ὅπως στὴν Αἴγυπτο, στὴν Τυνησία καὶ ἀλλοῦ· κατὰ σύμπτωσιν κι ἐκεῖ κυβερνοῦσαν σοσιαληστές, ἐκλεκτὰ μέλη τῆς Σοσιαληστικῆς Διεθνοῦς, τῆς ὁποίας ἐπισήμως ἡγεῖται ὁ προϊστάμενος τοῦ Θ. Παγκάλου. Κατὰ δεύτερον, ἀποκαλύπτουν αὐτὸ ποὺ ὅλοι εἴχαμε κατὰ νοῦν, ἀλλὰ δὲν ἐξωτερικεύαμε, ὅτι δηλαδή: "Ψωμί, Παιδεία, Ἐλευθερία, ἡ Χούντα δὲν τελείωσε τὸ '73". Αὐτὸ τί σημαίνει; Ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔχει συνειδητοποιήσει, πὼς ἂν καὶ τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ ἔχει ἀλλάξει, τὴν θέση τῶν δικτατόρων-ἐπιόρκων ἀξιωματικῶν κατέχει μία ἄλλη κυβερνητικὴ ὁμάδα, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει ἐν Ἑλλάδι τὴν χούντα τῶν διεθνῶν τοκογλύφων καὶ ὅπως ἐκείνη ἡ Χούντα ἐκποίησε κυριαρχικὰ δικαιώματα τοῦ ἑλληνισμοῦ (Κύπρος), ἔτσι καὶ αὐτὴ ἔχει ἐκποιήσει καὶ θὰ συνεχίζῃ νὰ ἐκποιῇ μὲ μεγαλύτερη ἔνταση, ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει στοὺς εὐρωπαίους καὶ ἀμερικανοὺς προστάτες της.

Δυστυχῶς ὅμως γιὰ τοὺς θλιβεροὺς τοποτηρητὲς τῶν ἐξωελλαδικῶν πατρώνων ὁ χρόνος τελειώνει, ὅπως ὑπενθύμισε καὶ ὁ Ὄλι Ρέν. Ἡ Κερατέα πρὸ μηνῶν, οἱ Ταχρεῖοι τώρα ἀναγκάζουν τὸν κυβερνητικὸ θίασο νὰ ἀναδιπλωθῇ. Ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ μᾶς "ἀφήσουν" πλησιάζει. Ἐλπίζουμε νὰ πλησιάζῃ καὶ ἡ ὥρα τῆς Νεμέσεως ...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ