ΤΟ "ΕΘΝΟΣ" ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Ἡ "φούσκα" τῶν Μ.Μ.Ε. ἔχει ἀρχίσει νὰ σκάῃ, φαίνεται δὲ νὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὴν ναυαρχίδα τοῦ ὁμίλου Μπόμπολα, τὴν ἐφημερίδα "Ἔθνος". Ὅπως ἐδήλωσε ὁ Φ. Μπόμπολας στὴν ΕΣΗΕΑ, ἐκβιάζοντας μὲ τὸν τρόπο του τοὺς δημοσιογράφους καὶ τοὺς λοιποὺς ἐργαζομένους στὶς ἐφημερίδες τοῦ ὁμίλου, στὶς προθέσεις του εἶναι ἡ διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας τοῦ "Ἔθνους" καὶ τοῦ "Ἔθνους τῆς Κυριακῆς", τῆς οἰκονομικῆς "Ἡμερησία", ἐκτὸς ἴσως τοῦ φύλλου τοῦ Σαββάτου, ἡ πώληση τοῦ ἀθλητικοῦ φύλλου "Goal", ἐνῷ ἄγνωστο παραμένει τὸ τί θὰ πράξῃ μὲ τὸν ἀθλητικὸ ραδιοσταθμὸ "Sentra" καὶ ἐὰν προχωρήσῃ στὴν πώληση τοῦ μεριδίου του στὸ ὑπὸ ... ἰδιωτικοποίησιν κυβερνητικὸ κανάλι "Mega".

Ἡ ἀνωτέρω εἴδηση ποὺ πάντως δὲν "ἔπεσε ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ", λόγῳ καὶ τῆς τεράστιας κυκλοφοριακῆς πτώσεως τῶν ἐφημερίδων, θὰ πρέπῃ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ σὲ κάποιες ψύχραιμες διαπιστώσεις, ὅπως: πρώτη, ἡ κατάρρευση τῶν μνημονιακῶν ΜΜΕ μόλις ἄρχισε καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ τόν, σὲ ἐλεύθερη πτώση εὑρισκόμενο, κυβερνητικὸ θίασο, ὁ ὁποῖος ὑφίσταται μόνο λόγῳ τῆς σκανδαλώδους ὑποστηρίξεως ἀπ' αὐτὸν τὸν διαπλεκόμενο συρφετό, γι' αὐτὸ καὶ τὸ ἀναμενόμενο "κλείσιμο" τοῦ "Ἔθνους" ἀποτελεῖ θετικὸ κατ' ἀρχὰς γεγονός· δεύτερη, τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ ἔχει τὸν τρόπο του νὰ ἀναγνωρίζῃ τοὺς πραγματικούς του ἐχθροὺς καὶ νὰ τοὺς τιμωρῇ μὲ τὴν ἀδιαφορία του, ἀκόμη κι ἂν τὴν τιμωρία αὐτὴ ὑποστοῦν καὶ οἱ ἐλάχιστοι σοβαροὶ δημοσιογράφοι τοῦ ὁμίλου, ὅπως ὁ Γ. Δελαστίκ· τρίτη, ἐκτὸς τῶν ἐφημερίδων τῆς Ἀριστερᾶς ("Ριζοσπάστης", "Αὐγή", "Πρὶν" καὶ "Δρόμος"), τῶν συστημικῶν ἐφημερίδων γνώμης ("Ἑστία", "Καθημερινή", "Νέα" καὶ ἴσως "Ἐλευθεροτυπία") καὶ κάποιων ἑβδομαδιαίων φύλλων ("Ποντίκι", "Βῆμα" καὶ "Παρόν") γιὰ τοὺς ὑπολοίπους τὰ πράγματα δὲν διαγράφονται ρόδινα· τέταρτη, εἶναι ἄδικο γιὰ τούς, ἐκτὸς τῶν δημοσιογράφων, ἐργαζομένους ποὺ θὰ πληρώσουν τὶς πολιτικὲς ἀκροβασίες τῆς οἰκογενείας Μπόμπολα καὶ πέμπτη, ἦλθε ἡ ὥρα, τὴν γραμμὴ τῶν ἐφημερίδων νὰ χαράξουν οἱ ἴδιοι οἱ δημοσιογράφοι καὶ νὰ ἀπαιτήσουν τὸν ἀπεγκλωβισμὸ τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν λοιπῶν ΜΜΕ ἀπὸ τὰ ἄνομα καὶ ἐξωθεσμικὰ συμφέροντα, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλουν τὴν "γραμμὴ" σύμφωνα μὲ τὶς "ἄλλες" ἐπιδιώξεις τους. Μόνον ἔτσι θὰ διασώσουν τὴν ἐλάχιστη τιμὴ ποὺ τοὺς ἔχει ἀπομείνει, διότι οἱ φωνὲς τοῦ ἀγανακτισμένου λαοῦ, ὅπως τὸ πασίγνωστο "Ἀλῆτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι", ἀπειλοῦν νὰ τοὺς ἐξαφανίσουν μαζὺ μὲ τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό.

Στὸν "πόλεμο" ποὺ ἔχει ξεκινήσει μεταξὺ ἐντύπου-ἠλεκτρονικοῦ καὶ διαδικτυακοῦ τύπου, ὁ τελευταῖος ἔχει ἀναλάβει καθαρὸ προβάδισμα. Ἡ διαρκῶς αὐξανόμενη ἀναξιοπιστία τῶν ἐφημερίδων καὶ τῆς τηλεόρασης ὁδηγεῖ τοὺς ἀνήσυχους πολῖτες στὸ διαδίκτυο, στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ βρῇ -σχεδὸν δωρεάν- τὴν πληροφόρηση καὶ τὸν σχολιασμὸ τῆς ἐπικαιρότητας ποὺ ἐπιθυμεῖ. Γι' αὐτὸ καὶ τὰ ἐλεύθερα ἱστολόγια καὶ οἱ ἱστοσελίδες γνώμης ἔχουν βρεθῆ ἀπὸ καιροῦ στὸ στόχαστρο τοῦ εὐτραφοῦς Ἀντιπροέδρου τῆς δοσιλογικῆς Κυβέρνησης, ὁ ὁποῖος θὰ ἤθελε ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ ἀπ' τὸ "Ἔθνους" καὶ τὸ "Mega". Δυστυχῶς γι' αὐτὸν καὶ τὸν προϊστάμενό του ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει διαφορετικὴ γνώμη καὶ τὴν ἐκφράζει μὲ πολλοὺς τρόπους.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ