ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἡ ἐγχώρια Κλεπτοκρατία (Ὀλιγαρχία + Μ.Μ.Ε.) ἔχουν ἐπιδοθῆ σ' ἕναν ἀγῶνα δρόμου γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν ἀνέργων ἀπ' τὰ πραγματικά τους προβλήματα. Οἱ μεγαλοδημοσιογράφοι καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς ἀνακάλυψαν, ὅτι τὸ ποδόσφαιρό μας "βρωμάει" ἢ ἐπὶ τὸ λαϊκότερον, ὅτι τὰ περισσότερα παιχνίδια εἶναι "στημένα". Τί λέτε ρὲ παιδιά; Κι ἐγὼ ποὺ νόμιζα, ὅτι ὅλα ἦταν καθαρά, ἀγγελικὰ πλασμένα; Μήπως πρέπει νὰ συγχαροῦμε τοὺς δημοσιογραφικοὺς "γάτους" καὶ τοὺς "ἀνεξάρτητους" δικαστικοὺς λειτουργοὺς ποὺ "ἔδειξαν" τοὺς παράγοντες, μὲ τὶς "ἄπειρες" καταδικαστικὲς ἀποφάσεις, Μπέο καὶ Ψωμιάδη ἢ τοὺς διαιτητὲς Μποροβῆλο καὶ Τρύφωνα;

Ἂς ποῦμε, ὅπως συνηθίζουμε, τὰ πράγματα μὲ τ' ὄνομά τους, προκειμένου νὰ κατανοήσουν οἱ φίλοι μας, τί ἀκριβῶς γίνεται. Εἶναι γνωστό, σ' ὅσους μᾶς γνωρίζουν, ὅτι ἀπεχθανόμαστε ἐξ ἴσου καὶ τοὺς Κλεπτοκράτες καὶ τοὺς πάσης φύσεως "νομιμοποιητὲς" τοῦ παράνομου πλούτου τους·
πρῶτον: τὸ ποδόσφαιρο ἀποτελεῖ κομμάτι καὶ εἰκόνα τῆς κοινωνίας τοῦ θεάματος καὶ τοῦ χρήματος· εἶναι τόσο βρώμικο, ὅσο καὶ ἡ κοινωνία ποὺ τὸ παράγει. Στὸ ποδόσφαιρο ἀντανακλῶνται ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν κοινωνικῶν δομῶν μιᾶς χώρας· ἔτσι, σὲ μία χώρα ποὺ τὸ κεφάλαιο εἶναι μεταπραττικὸ καὶ παρασιτικὸ καὶ τὸ ποδόσφαιρό της εἶναι ἐξ ἴσου τρισάθλιο καὶ βρώμικο,
δεύτερον: τὸ ἑλληνικὸ πρωτάθλημα ποδοσφαίρου εἶναι "στημένο", σχεδὸν πάντοτε ἐξ ἀρχῆς, ὑπὲρ τοῦ ἰσχυροτέρου καὶ μάλιστα τὰ τελευταῖα χρόνια φανερά, ἀφοῦ ἡ κατάκτηση τοῦ πρωταθλήματος ὁδηγεῖ στοὺς χρυσοφόρους ὁμίλους τοῦ Champions League· ἐπίσης, εἶναι παντελῶς ἀναξιόπιστο, ἴσως τὸ πιὸ ἀναξιόπιστο στὴν Εὐρώπη κι αὐτὸ γιὰ πολλοὺς λόγους: ἔλλειψη ὑποδομῶν καὶ ποδοσφαιρικοῦ ταλέντου, "στημένη" διαιτησία, ἡ ὁποία κατευθύνεται ἀπὸ τὴν γνωστὴ καὶ μὴ ἐξαιρετέα "παράγκα", διεφθαρμένοι καὶ ἁρμονικὰ συνεργαζόμενοι κρατικοὶ λειτουργοί, ἐνῷ οἱ ὁμάδες, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, εἶναι "φοῦσκες" καὶ ὑφίστανται λόγῳ τῶν προέδρων-χρηματοδοτῶν τους καὶ ὄχι βάσει τῶν νομίμων ἐσόδων τους, ὅπως θὰ ἐπιβαλλόταν σὲ ἕναν ὑποτιθέμενο εὐγενῶς ἀμιλλώμενο ποδοσφαιρικὸ ἀνταγωνισμό,
τρίτον: οἱ παῖκτες τοῦ ποδοσφαίρου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀθλημάτων σ' ὅλες τὶς "προηγμένες" χῶρες τοῦ κόσμου, εἶναι "ντοπαρισμένοι" μὲ εἰδικὲς φαρμακευτικὲς οὐσίες καὶ δὲν πρέπει νὰ μᾶς προξενοῦν καμμία ἐντύπωση οἱ πάσης φύσεως ἀποκαλύψεις ποὺ γίνονται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, προκειμένου νὰ ὑπεραυξηθῇ ἡ ἀπόδοσή τους καὶ τὰ ὑπερβολικὰ κασέ, ἐνν. ἐν σχέσει μὲ τὴν πραγματική τους ἀξία καὶ τὴν ἐν γένει κοινωνικὴ προσφορά τους,
τέταρτον: οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὸ ποδόσφαιρο "ἐπιχειρηματίες" εἶναι, κατὰ κύριον λόγο, Κλεπτοκράτες τοῦ αἰσχίστου εἴδους, μὲ περίσσευμα "μαύρου" χρήματος (λαθρεμπόριο ναρκωτικῶν, ὅπλων, πετρελαίου, λεηλασία δημοσίων ὀργανισμῶν μέσῳ πάσης φύσεως προμηθειῶν)· ἑπομένως, τὸ ποδόσφαιρο ἀποτελεῖ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὸ λεγόμενο "ξέπλυμα" καὶ τὴν διαφήμισή τους καὶ
πέμπτον: μὲ τὴν "εἴσοδο" τοῦ στοιχήματος στὸ ποδόσφαιρο, οἱ ἀνωτέρω δραστηριότητες γίνονται πιὸ κερδοφόρες, καθὼς οἱ μεγαλο-πρόεδροι σὲ συνεργασία μὲ τοὺς διαιτητὲς καὶ τοὺς παῖχτες, μποροῦν νὰ δημιουργήσουν τὸ πιὸ ἀπίθανο ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖο τοὺς ὁδηγεῖ κατ' εὐθείαν στὸ "ταμεῖο", ἐνῷ τοὺς μὴ γνωρίζοντες, δηλαδὴ τοὺς πολλούς, στὸν "κουβᾶ", κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο. Εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅλοι οἱ Πρωθυπουργοὶ τῆς Μεταπολίτευσης διώριζαν στό, ἔχον τὸν ἔλεγχο τοῦ ΟΠΑΠ,Ὑπ. Πολιτισμοῦ στενοὺς συγγενεῖς τους ἢ τοὺς πολὺ "κολλητούς" τους;

Καὶ ὁ λόγος τῶν ἀποκαλύψεων; Εἶναι προφανής, ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν νὰ τὸν ἀποκρύψουν μὲ τὶς ἀνοησίες ποὺ περισσεύουν τὶς πρῶτες ἡμέρες. Ζοῦμε στὸ τέλος τῆς Μεταπολίτευσης, ἕνα νέο, ἀλλὰ πιὸ ἠχηρὸ '89. Τὸ πολιτικὸ σύστημα καταρρέει. Ὁ Γ. Παπανδρέου ἑτοιμάζεται νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν χώρα, ἐντελῶς ἐξευτελισμένος, ἔχοντας φροντίσει τὰ τῆς διαδοχῆς του, ἀλλὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀμφίβολο ἐὰν ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ μπορῇ νὰ σταθῇ Κυβέρνηση μὲ ὁρίζοντα ... διετίας. Οἱ πολῖτες ἀντιδροῦν, ἀποδεικνύοντας στὴν πράξη, ὅτι ἔχουν καταλάβει τὸ κατ' ἐξοχὴν "στημένο" παιχνίδι ποὺ παιζόταν πίσω ἀπ' τὶς πλάτες τους καὶ ἀπαιτοῦν συμμετοχὴ στὸ αὐθεντικὸ πολιτικό, μὲ τοὺς δικούς τους ὅρους. Ἡ ἔξοδός τους στὶς πλατεῖες τῆς ἀγανάκτησης καὶ τὸ "κλείσιμο" τῆς Τηλεόρασης τοὺς στερεῖ μὲν τὴν "ἐνημέρωση" τοῦ Μ. Καψῆ καὶ τοῦ Μπ. Παπαδημητρίου, τοὺς ὁδηγεῖ ὅμως στὶς ἀγκαλιὲς τῶν ἄλλων συνανθρώπων τους, μὲ τοὺς ὁποίους συζητοῦν καὶ ἀναλύουν τὴν ἐπικαιρότητα, καταγγέλλουν τὸν δοσιλογισμὸ καὶ ἀπαξιώνουν τοὺς ἔως χθὲς ἰσχυρούς. Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν μπάλλα· ἀκόμη καὶ στὴν ἐκπομπὴ τοῦ, διαμαρτυρόμενου γι' αὐτό, συμπαθοῦς ἀθλητικογράφου Γ. Γεωργίου συζητοῦν γιὰ τὴν πολιτικὴ κατάσταση. Τὰ τηλεθηρία τῆς ἐνημέρωσης αἰσθάνονται ἀπαξιωμένα καὶ προβληματισμένα, καθὼς "συντηροῦνται" ἀπ' τὴν συνεχῶς μειούμενη διαφημιστικὴ δαπάνη, μήπως καὶ πείσουν ἐμᾶς τοὺς ἀφελεῖς. Ἰδοὺ λοιπὸν ἡ ὁδὸς ποὺ θὰ τοὺς δώσῃ μία ἀνάσα, ἔστω καὶ πρόσκαιρη καὶ θὰ τοὺς βγάλῃ ἀπ' τὴν πλήρη ἀναξιοπιστία, θὰ ἀναγκάσῃ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ παραδεχθῇ, ὅτι τώρα "τὸ μαχαίρι θὰ φθάσῃ ἔως τὸ κόκκαλο", "ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀλήθεια θὰ λάμψουν", "οἱ κακοὶ θὰ τιμωρηθοῦν στὴν φυλακή", ὅπως ἀπαιτεῖ ἐδῶ καὶ μῆνες τὸ Δ.Ν.Τ. γιὰ νὰ ρίξῃ στάχτη στὰ μάτια καὶ ἄλλα ἀφελῆ παρόμοια.

Νὰ τολμήσουμε μία πρόβλεψη; Ἐὰν ψηφισθῇ τὸ ἐπαίσχυντο Μεσοπρόθεσμο, θὰ διαπομπευθοῦν κάποια μικρο-λαμόγια ποὺ θἄπρεπε νὰ ἦταν ἤδη στὴν φυλακὴ γιὰ σωρεία παραπτωμάτων ποὺ ἔχουν ἤδη διαπράξει καὶ μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες θὰ ἀθωωθοῦν, μέσῳ παραγραφῶν, ἐφέσεων, ἀμφιβολιῶν κτλ. Ἐὰν δὲν ψηφισθῇ, τότε θὰ ἔχουμε ἀποκαλύψεις ἀλὰ '89, μὲ σκληρὲς "καμπάνες" καὶ θεαματικὲς ἀναδιαρθρώσεις· μετὰ ἀπὸ χρόνια ὅμως, οἱ πάντες θὰ ἀποδοθοῦν πάλλευκοι στὴν κοινωνία τοῦ θεάματος. Ἐν τῷ μεταξὺ θὰ ἔχῃ ἐκτραπῆ ἡ προσοχὴ τοῦ λαοῦ, ὅπως ἐπὶ Χούντας, ἀπ' τὸ κοινωνικὸ γίνεσθαι σὲ πιὸ ἀνώδυνες ἀτραπούς: τὸ ποδόσφαιρο θὰ ἔχῃ "καθαρίσει", ἡ χώρα ὅμως θὰ ἔχῃ καταντήσει ἕρημος, παραδομένη πλήρως στὶς ὀρέξεις τῶν δανειστῶν της.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ