ΟΙ "32" ΚΗΡΥΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ

Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τριανταδύο καλοπληρωμένοι καὶ κρατικοδίαιτοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων, τῶν Τεχνῶν καὶ τῆς Ἐπιστήμης, ἄλλως διανοούμενοι ἢ χάριν συντομίας "32", ἐκοινοποίησαν τὴν ἀγωνία τους, ἀπευθύνοντας δραματικὴ ἔκκληση πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, κραυγάζοντας "Τολμήστε!", στὸν κατὰ κανόνα τολμηρὸ Πρωθυπουργὸ καὶ στὴν ἐξ ἴσου τολμηρὴ Κυβέρνησή του, στὴν ὄχι καὶ τόσο λόγῳ καὶ τοῦ ρόλου της, τολμηρὴ Ἀξιωματικὴ Ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ καὶ στὰ λοιπὰ κόμματα (σ.σ. ἀπουσιάζει ὁποιαδήποτε ἰδιαίτερη ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ στὸν ΛΑ.Ο.Σ. καὶ στὸν ... διανοούμενο καὶ πολὺ τολμηρὸ πρόεδρό του), ἐνῷ δὲν ἀναφέρεται οὔτε κατακρίνεται, ὅπως συνηθίζεται σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ἡ "ἄτολμη" καὶ ἀπαξιωμένη γιὰ πολλοὺς ἀπ' αὐτοὺς Ἀριστερά. Ἂς δοῦμε τί κηρύσσουν:

πρῶτον, ὅτι ἀπειλεῖται ἡ ἰσότιμη (σ.σ. αὐτὸ ἀκούγεται γιὰ πρώτη φορά) ἔνταξη τῆς χώρας μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ μαζὺ μ' αὐτὴν καὶ οἱ πολιτικές, οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς κατακτήσεις ποὺ τὴν συνοδεύουν·
δεύτερον, ἡ ἀνάγκη τους νὰ μιλήσουν, τροφοδοτεῖται (καί) ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ λαϊκισμοῦ καὶ τῆς ἀνευθυνότητας ποὺ προτείνουν καταστροφικὲς λύσεις καὶ δυστυχῶς κυριαρχοῦν στὸν δημόσιο λόγο·
τρίτον, τὸ πολιτικὸ σύστημα πρέπει νὰ ἀναλάβῃ τὶς εὐθύνες του καὶ νὰ μιλήσῃ (σ.σ. ὅπως μᾶς ἔχει συνηθίσει ἄλλως τε) στὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀπειλοῦν τὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες ποὺ ἀπαιτοῦνται, καὶ
τέταρτον, εἰσερχόμενοι στὸ "ψητόν", ὅτι ὁ τόπος χρειάζεται μία ἡγεσία εὐθύνης καὶ ἐθνικῆς ἀνασυγκρότησης (σ.σ. προφανῶς ἐννοοῦν ὅτι ὁ νῦν πολιτικὸς κόσμος θὰ πρέπῃ νὰ ἐμπλουτισθῇ μὲ κάποιους ἐξ αὐτῶν), ἡ ὁποία σὲ συνεργασία μὲ τοὺς εὐρωπαίους ἑταίρους μας θὰ κάνῃ τὰ πάντα γιὰ τὴν σωτηρία· εἰδάλλως, θὰ ἐπέλθῃ ἡ ... κατάρρευση (σ.σ. ποιοῦ;)

Τώρα ἐπιβάλλεται νὰ δοῦμε τί κρύβεται πίσω ἀπ' τὰ λόγια τους καὶ τί ἀκριβῶς θέλουν νὰ ποῦν στὸν ἑλληνικὸ λαὸ οἱ πνευματικοί του ταγοί. Κατ' ἀρχὰς νὰ τονίσουμε ὅτι κάποιοι ἐξ αὐτῶν εἶναι, παρὰ τὰ σημερινὰ λεγόμενά τους, πράγματι ἀξιόλογοι συγγραφεῖς κι ἔχουν συμβάλλει στὰ πολιτιστικὰ δρώμενα τῆς χώρας μας. Ἐπίσης, νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ ἀνωτέρω δραματικὴ ἔκκληση ἀποτελεῖ, κατὰ τὴν γνώμη μου, συνέχεια δύο ἀναλόγου δραματικοῦ ὕφους καὶ ἀγωνίας ἐκκλήσεων, αὐτῆς τῆς ἑλληνίδας ἐπιτρόπου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (ΕΕ) Μαρίας Δαμανάκη, ἀλλὰ καὶ τοῦ προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἑλλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) Δημήτρη Δασκαλοπούλου, τὶς ὁποῖες κι ἐσχολιάσαμε στὸ ἄρθρο μας "Ἐδῶ Εὐρώ, ἐδῶ εὐρώ" τῆς 29ης Μαΐου.

Ποῦ ἀπευθύνονται οἱ "32", ποιὸ εἶναι τὸ ἀκροατήριό τους; Κατὰ τὴν γνώμη μου, φαίνεται νὰ ἀγνοοῦν τὸν ἐργαζόμενο ποὺ "βλέπει" τὸ εἰσόδημά του διαρκῶς συρρικνούμενο, τὴν νεολαία ποὺ ἔχει κατασκηνώσει στὴν πλ. Συντάγματος, ἐπὶ δεκαπενθήμερο, ἀγωνιῶντας γιὰ τὸ μέλλον της, τὸν ἄνεργο ποὺ ἐξανεμίζονται οἱ ἐλπίδες του νὰ βρῇ πάλι ἀξιοπρεπῆ ἀπασχόληση, τὸν μικροεπιχειρηματία μὲ τὴν συρρικνούμενη κίνηση καὶ τὸν φόβο ὅτι θὰ ἀναγκασθῇ νὰ κλείσῃ τὴν ἐπιχείρησή του καὶ νὰ ἀπολύσῃ τὸ προσωπικό, τὴν ἐργαζόμενη γυναῖκα ποὺ βιώνει τὸ καθημερινὸ ἄγχος τῆς ἀπολύσεως καὶ τὴν κακοπληρωμένη ἐργασία της, τὸν μικρο-συνταξιοῦχο ποὺ "βλέπει" τὴν πενιχρή του σύνταξη νὰ μειώνεται συνεχῶς, τὸ ζευγάρι ποὺ ἀγωνιᾷ, ἐὰν θὰ βρεθοῦν καὶ αὐτὸν τὸν μῆνα τὰ χρήματα γιὰ νὰ μὴν κατασχεθῇ τὸ σπίτι ἀπὸ τὴν Τράπεζα· αὐτὲς οἱ κατηγορίες πολιτῶν, τὸ μεγάλο ποσοστὸ τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας, ἀπουσιάζουν σκοπίμως ἀπ' τὴν ἔκκληση τῶν "32", διότι εἶναι χρήσιμοι σ' αὐτοὺς καὶ στοὺς "ἐργοδότες" τους (δηλ. στὸ παρηκμασμένο πολιτικὸ σύστημα), μόνο τὴν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν, ὅταν θὰ τοὺς ἀναγκάσουν νὰ προσέλθουν στὶς κάλπες, πουλῶντας τους γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ φροῦδες ἐλπίδες, τοῦ τύπου "λεφτὰ ὑπάρχουν" καὶ "πᾶμε Γιῶργο".

Ἑπομένως ποῦ ἀπευθύνονται; Κατ' ἀρχὰς στόν, κατὰ τὸν Γ. Καραμπελιᾶ, βλάκα ἀπὸ τὴν Μινεσσότα. Πῶς εἶναι ὅμως δυνατὸν, ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος νὰ ἀπευθύνωνται σ' ἕναν ἄνθρωπο συνεχῶς ψευδόμενο καὶ περίπου ἀνόητο (σ.σ. δὲν ἀναφέρομαι στὰ ἀναρίθμητα λεκτικὰ λάθη ποὺ διαπράττει πρὸς τέρψιν μας καθημερινῶς, ἀλλὰ στὴν ἀδυναμία διατυπώσεως ἑνὸς στοιχειωδῶς πειστικοῦ συλλογισμοῦ) ποὺ κυβερνᾷ τὴν πατρίδα μας ἔχοντας δύο "προσόντα": τὴν ἀμέριστη στήριξη τοῦ ἀμερικάνικου παράγοντα καὶ τὸ "βαρύ", γιὰ λόγους ποὺ ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσω, οἰκογενειακὸ ὄνομα.

Ἀπευθύνονται ἐπίσης καὶ στὰ λεγόμενα κυβερνητικὰ κόμματα, στὴν Ν.Δ., στὸν ΛΑ.Ο.Σ. καὶ στὰ ὑπὸ ἐξαφάνισιν ΔΗ.ΣΥ. καὶ ΔΗΜ.ΑΡ. Καὶ ὁ λόγος; Μὰ ποιὸς ἄλλος ἀπ' τὴν πολυπόθητη συναίνεση μὲ τὶς νεο-φιλελεύθερες ἐπιλογὲς τῶν Ὀλιγαρχῶν τοῦ πλούτου, ἄλλως τῶν Κλεπτοκρατῶν. Αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἀποθηκεύσει στὶς τράπεζες τῆς Ἑλβετίας "μαῦρο χρῆμα" 600δὶς €, δηλαδὴ τὸ διπλάσιο τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου χρέους. Ὑπάρχει κάποια ἀναφορὰ σ' αὐτὴν τὴν ὑπόθεση, τὴν περιβόητη λίστα Φαλλιάνι ἐννοοῦμε, μὲ τὰ 1.991 ὀνόματα τῶν Ἑλλήνων Ὀλιγαρχῶν; Καμμία. Κι ἂν ἐρωτηθοῦν οἱ "32", θὰ μᾶς ἀπαντήσουν ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ σχόλια εἶναι λαϊκιστικὰ ἢ ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἔστειλε τὸν Ἀντιπρόεδρό της, τὸν Θ. Πάγκαλο, νὰ ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος ... Τώρα μάλιστα!

Οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀπειλοῦν τὴν χώρα μας δὲν εἶναι ἡ ἀποπομπή της ἀπ' τὴν Ε.Ε. ἢ ἡ ἔξοδος ἀπ' τὸ Εὐρώ, τήν, κατὰ τὴν ἑλληνίδα ἐπίτροπο μεγαλύτερη κατάκτηση τῆς Μεταπολίτευσης ... Ἄλλως τε, ὁ ἑλληνισμὸς ὑπῆρξε ἐπὶ χιλιετηρίδες καὶ χωρὶς τὴν Εὐρώπη. Ἀντιθέτως, ἀγνοοῦμε ποιὰ θὰ ἦταν ἡ "πολιτισμένη" Εὐρώπη δίχως τὰ ἀναρίθμητα πολιτιστικὰ δάνεια ποὺ τῆς ἐχορήγησε δωρεὰν ἡ χώρα μας. Ἑπομένως δὲν πρόκειται νὰ καταρρεύσῃ ἡ χώρα ἢ οἱ πολῖτες της, ἀλλὰ τὸ κρατοῦν πολιτικὸ σύστημα καὶ ἴσως αὐτό (σ.σ. ὁ ὑπαινιγμὸς δικός μου) θὰ ἔχῃ καὶ κοινωνικὲς προεκτάσεις, μᾶλλον μὴ ἀποδεκτὲς ἀπ' τοὺς "32". Ὁ ἑλληνισμὸς ἀπειλεῖται σήμερα, ἐκτὸς ἀπ' τὴν πανταχοῦ παρούσα καὶ ἀναβαθμισμένη νεο-ὀθωμανικὴ Τουρκία, ἀπ' τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους καὶ τοὺς οἰκονομικοὺς δολοφόνους, οἱ ὁποῖοι, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ, μὲ τοὺς δοσιλόγους τῶν Ἀθηνῶν, ζητοῦν ἑλληνικὴ "γῆν καὶ ὕδωρ", δηλαδὴ τὶς κερδοφόρες κρατικὲς ἐπιχειρήσεις, τὰ λιμάνια μας καὶ τὶς ἀναρίθμητες τουριστικὲς ἐκτάσεις πρὸς ἀξιοποίησιν, γιὰ νὰ ἀποπληρώσουμε τὸν "ἀέρα" ποὺ χορηγοῦσαν κι ἐξακολουθοῦν νὰ χορηγοῦν σὲ ἐντονότερους ρυθμούς, δηλαδὴ τὰ δάνεια μὲ τὰ τοκογλυφικὰ ἐπιτόκια ποὺ συμφωνοῦσαν οἱ Τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ τοὺς δοσιλόγους τῶν Ἀθηνῶν, ἐπ' ὠφελείᾳ καὶ τῶν δύο μερῶν.

Ἐν τέλει ἂς μὴν βιάζωνται νὰ μᾶς σώσουν, συμμετέχοντας σὲ μία κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητος, αὐτοὶ οἱ ἐς ἀεὶ "συνδαιτημόνες τῆς ἐξουσίας", ὅπως πολὺ εὔστοχα τοὺς ἀποκαλεῖ ὁ Κ. Στοφόρος στὸν σημερινὸ "Δρόμο τῆς Ἀριστερᾶς". Ἐὰν ὁ ξένος παράγων κρίνῃ ὅτι ἤγγικεν ἡ ὥρα τους, θὰ κληθοῦν νὰ μετάσχουν τῆς γλυκειᾶς ἐξουσίας, γιὰ νὰ μοιράσουν τὸ κοινωνικὸ προϊὸν μὲ πιὸ ἄδικο, ἀλλὰ ἀρκούντως πειστικό, τρόπο, εἰδάλλως ἂς παραμείνουν ταπεινοὶ χειροκροτητές της.

Υ/Γ 1: ἡ ἀντιμετώπιση τῶν διανοουμένων ἀποτελοῦσε γιὰ τὴν Ἀριστερὰ ἀνέκαθεν φλέγον θέμα, λόγῳ τοῦ ἐνδιαμέσου τῆς θέσεώς τους στὸν καταμερισμὸ τῆς ἐργασίας. Ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ προσδιορισθῇ ἡ θέση τους ἐκ νέου, διότι τὸ σημερινὸ Κράτος ἔχει τὸν τρόπο του νὰ τοὺς ἐνσωματώνῃ (μὲ τὸ ἀζημίωτο βεβαίως-βεβαίως) καὶ νὰ τοὺς χρησιμοποιῇ ὀψέποτε. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ πελατειακὲς σχέσεις ποὺ κανεὶς ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ὀλίγοι ἐξ ἡμῶν, δὲν κατακρίνουν μὲ τὴν πρέπουσα σφοδρότητα, δημιουργοῦν ἐξαρτήσεις καὶ τοὺς ὁδηγοῦν σ' αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση. Καὶ καλὰ αὐτοὶ ἔχουν τοὺς λόγους τους, ἔστω καὶ τόσο ταπεινούς, ἐμεῖς γιατὶ δὲν τοὺς καταγγέλλουμε;
Υ/Γ 2: στὴν πάντοτε χρήσιμη "Πραγματεία περὶ ἐθελοδουλείας" (ἑλλ. μτφρ. Π. Καλαμάρα, ἐκδ. Πανοπτικόν, 2002) ὁ Ἐτιὲν ντὲ λὰ Μποεσὶ διαπιστώνει (σ. 41) ὅτι: "παρατηρῶντας ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μὲ ὀδύνη ὑπηρετοῦν τὸν τύραννο προκειμένου νὰ κερδίσουν κάτι ἀπὸ τὴν τυραννία του καὶ ἀπὸ τὴν ὑποταγὴ τοῦ πληθυσμοῦ, συχνὰ ξεπερνῶ μὲ κατάπληξη τὴν μοχθηρία τους καὶ κάποιες φορὲς ἀντιμετωπίζω μὲ συμπόνοια τὴν ἀφροσύνη τους". Ὅπως ἔλεγαν καὶ στὶς ἑλληνικὲς τηλεοπτικὲς σειρὲς τῶν πρώτων χρόνων τῆς Μεταπολίτευσης "πᾶσα ὁμοιότης μὲ πρόσωπα ἢ καταστάσεις..."

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ