ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΟΜΑΧΩΝ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 6 Αὐγούστου θὰ συνεορτάσουμε τὴν μνήμη τῶν Θερμοπυλομάχων. Στοὺς πολιτικούς τους ... ἐπιγόνους, δηλαδὴ στὸ ἐγχώριο πολιτικὸ σύστημα, ἀφιερώνουμε τὸν περσινὸ καί, οἱονεὶ ἐπεισοδιακὸ χαιρετισμό μας.

Ὑπερηφάνεια καὶ ταὐτοχρόνως προβληματισμὸ νοιώθουμε ἀγαπητοὶ Συνέλληνες, ὅταν πατοῦμε τὰ χώματα αὐτά, τὰ ὁποῖα πατήθηκαν πρὸ 2.500 ἐτῶν περίπου ἀπὸ ὑπερανθρώπους. Ὑπερηφάνεια, διότι μποροῦμε νὰ ἰσχυριζόμαστε ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι γεννήθηκαν, ἀνδρώθηκαν κι ἐμεγαλούργησαν σ’ αὐτὴν τὴν χώρα, ἐκτελῶντας τὰ κείνων ρήματα, τὶς ἐντολὲς δηλ. μιᾶς πεφωτισμένης ἡγεσίας ποὺ δὲν θὰ διαπραγματευόταν τὴν παράδοση τῶν ἑλληνίδων πόλεων στὸν δυνατὸ τῆς ἐποχῆς οὔτε γιὰ ὅλον τὸν χρυσὸ τῆς γῆς, ὅσον "ὁ ἥλιος τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἴῃ"[1]· προβληματισμό, διότι ἀναλογιζόμαστε ὅτι ἐμεῖς οἱ τύποις ἀπόγονοί τους, εἴμαστε περίπου σιδηροδέσμιοι στὴν πιὸ στυγνή, ἀλλὰ καὶ ἀόρατη δικτατορία ποὺ ἐμφανίσθηκε ποτὲ ἐπὶ γῆς, στὴν δικτατορία τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο τὴν περίοδο τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων ἐπιβάλλει σ’ ὅλον τὸν κόσμο τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία του, ἔχοντας ὡς ταπεινοὺς ἀπολογητές του, τοὺς ἀνὰ χώρα (περίπου) διωρισμένους τοπάρχες.

Τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος ἐπέλεξε νὰ ὑποδυθῇ τὸν ρόλο τοῦ Ἐφιάλτη, παρὰ τὶς κατὰ συρροὴν ψεύτικες προεκλογικὲς ὑποσχέσεις ἑνὸς ἀμερικανοθρεμμένου, κουτοπόνηρου Πρωθυπουργοῦ· ἀντὶ νὰ φορολογήσῃ τὴν παρασιτικὴ ὀλιγαρχία τοῦ πλούτου καὶ τὴν Ἐκκλησία, τὴν μεγαλύτερη καὶ πλέον κερδοφόρα ἐπιχείρηση τῆς χώρας, ἐπιτίθεται μὲ πρωτοφανῆ μανία στοὺς μισθοὺς καὶ στὶς συντάξεις τῶν μεσαίων καὶ φτωχῶν στρωμάτων τῆς κοινωνίας μας, καθ’ ὑπόδειξιν τῶν ξένων ἐντολοδοτῶν, τῶν ἰμπεριαλιστικῶν κύκλων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τῶν λεγομένων ἐπενδυτικῶν Τραπεζῶν (Goldmann Sachs, Moodys καὶ CIA).Πιστός τους σύμμαχος ὁ ΛΑ.Ο.Σ. τοῦ Καρατζαφέρη καὶ τῶν λοιπῶν ἑλληναράδων (τοῦ Ἀδώνιδος μὴ ἐξαιρουμένου), αὐτῶν ποὺ κατάφεραν νὰ ὑφαρπάξουν ψήφους ἀκόμη κι ἀπ’ τὸν χῶρο μας, γιὰ νὰ τὶς παραδώσουν μαζὺ μὲ τὸ μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ λαοῦ βορὰ στὸ Δ.Ν.Τ. καὶ στὶς Τράπεζες βαμπίρ.

Πῶς μποροῦμε λοιπὸν νὰ αἰσθανόμαστε ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια, ὅταν ἐνῷ ραίνουμε μὲ ἄνθη τὸ μνημεῖο τῶν Θερμοπυλομάχων, αὐτῶν ποὺ μᾶς ἐδίδαξαν ὅτι ἀπαγορεύεται ὁποιαδήποτε οἰκονομικὴ συναλλαγὴ μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος, βάσει τοῦ Μνημονίου ποὺ ὑπεγράφη καὶ ψηφίστηκε ἀπὸ κοινοῦ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. καὶ ΛΑ.Ο.Σ.) στὸ Κοινοβούλιο, δίδεται ἡ δυνατότητα στοὺς πιστωτὲς νὰ κατασχέσουν κομμάτια τῆς γῆς μας;[2]

Πῶς μποροῦμε λοιπὸν νὰ αἰσθανόμαστε ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια, ὅταν ἐνῷ καταθέτουμε στεφάνους δάφνης στὸ μνημεῖο τῶν Θερμοπυλομάχων, αὐτῶν ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ διαπραγματευθοῦν μὲ τοὺς Πέρσες βαρβάρους ὁποιαδήποτε παρέμβαση στὰ τῆς πατρίδας μας, τὴν ἴδια στιγμὴ παρακολουθοῦμε, τὴν κυβέρνηση τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., νὰ ἑτοιμάζεται νὰ ὑπογράψῃ συμφωνία, βάσει τῆς ὁποίας ἐπιτρέπεται στὸ ΝΑΤΟ νὰ ἐπεμβῇ στρατιωτικὰ σὲ ὁποιαδήποτε χώρα-μέλος (ἆρα καὶ στὴν πατρίδα μας), ὁποτεδήποτε ἐκδηλωθῇ σ’ αὐτὴν κοινωνικὴ ἀναταραχή;

Πῶς μποροῦμε λοιπὸν νὰ αἰσθανόμαστε ἥσυχοι μὲ τὴν συνείδησή μας, ὅταν ἐνῷ ἀναπέμπουμε δεκάρικους λόγους ἐνώπιον τῶν Θερμοπυλομάχων, αὐτῶν ποὺ μᾶς ἔμαθαν ὅτι μία μόνο ἀπάντηση ὑπάρχει, καὶ μάλιστα λακωνική, τὸ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, ὅταν ὁ ἐχθρὸς ζητῇ ἀπ’ τὰ μὴ διαπραγματεύσιμα, τὴν ἴδια στιγμὴ σκάφος τῆς νεο-ὀθωμανικῆς Τουρκίας, τὸ "Τσεσμέ", νὰ ἐγκαθίσταται στὸ Αἰγαῖο καὶ νὰ διεξαγάγῃ ἀνενόχλητο ἔρευνες ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας, χωρὶς κἂν νὰ ἔχῃ εἰδοποιηθῆ ἡ ἑλληνικὴ πλευρά; Ὑπενθυμίζεται ὅτι γιὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λόγο, ἀπειλήθηκε καὶ ἀποφεύχθηκε κυριολεκτικὰ τὴν τελευταία στιγμὴ πολεμικὴ σύρραξη μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν (1987). Σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν ὅλα αὐτὰ ἕξι φρεγάτες συνοδευόμενες ἀπ’ τὸ πιὸ σύγχρονο ὑποβρύχιο τοῦ τουρκικοῦ ναυτικοῦ, τὸ "Ιnonou" κι ἕνα πετρελαιοφόρο τὸ "Akap", πραγματοποίησαν ἄσκηση μὲ πραγματικὰ πυρὰ στὸ Ἰόνιο, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι τὴν στρατιωτικὴ συνεργασία Ἄγκυρας καὶ Τιράνων.

Εἶναι ἑπομένως τοὐλάχιστον προβληματικὴ ἡ σημερινὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθόν μας· καὶ καθίσταται ἀκόμη προβληματικότερη, καθὼς ὡς ὑπήκοοι ἢ μὴ-πολῖτες τῆς ἑλληνικῆς νομαρχίας, ἁπλῶς παρακολουθοῦμε τὶς ἐξελίξεις, μέσῳ τοῦ παραμορφωτικοῦ φακοῦ τοῦ διαμορφωμένου ἀπ’ τὰ τηλεθηρία τῆς καθεστημένης ἐνημέρωσης.

Τὸ κρίσιμο ἐρώτημα λοιπὸν παραμένει ἕνα: τί μποροῦμε νὰ ἀντιτάξουμε ἐμεῖς οἱ ὀλίγοι, στὸν ἄνισο ἀγῶνα μας ἐναντίον τῶν συγχρόνων ἐφιαλτῶν;[3]

- κατ’ ἀρχὰς μία στοιχειωδῶς κοινὴ δράση· ἡ συλλογικὴ ἀντιστασιακὴ δράση ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἀντίδοτο στὴν καθεστημένη πρακτικὴ τῆς ψυχοθεραπείας, ποὺ ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται θὰ χρειασθῇ ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς κοινωνίας, ἴσως τὸ πιὸ εὐαίσθητο·

- δεύτερον, νὰ ἔχουμε καθαρὸ στὸν νοῦ μας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ, μεταξὺ τῶν τυράννων (Κοραῆς)· μόνο τυχαία δὲν ἦταν ἠ παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὸ πρῶτο Ὑπουργικὸ Συμβούλιο τῶν δωσιλόγων καὶ οἱ προτροπὲς τοῦ ἀσυναγώνιστου σὲ γραφικότητα … ἁγίου Θεσσαλονίκης περὶ λιτοδίαιτης ζωῆς κ.ἄ., καὶ

- τρίτον, μελετῶντας τὴν ἱστορία μας καὶ διδασκόμενοι ἀπ’ αὐτὴν τὸ ἡρωϊκὸ πρότυπο, νὰ καταστήσουμε σαφές, ὅτι στὸν ἀγῶνα αὐτὸν δὲν πρόκειται νὰ κάνουμε πίσω, ἀκόμη κι ἂν οἱ σειρῆνες τῆς μετανεωτερικότητας ἠχήσουν στ’ αὐτιά μας, προσκαλῶντας μας νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸ σκάφος τῆς ἐπανελ-ληνίσεως· ἡ ἀπάντηση εἶναι μία: Μὰ τοὺς ἐν Θερμοπύλαις πεσόντας, ΠΟΤΕ![1]. ΗΡΟΔΟΤΟΥ, Ἱστοριῶν, Η΄ (Οὐρανία), 143.

[2]. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ ἀνωτέρω διάταξη ἀνήκει στὸ ἀμετάφραστο -στὴν ἑλληνική- τμῆμα τοῦ κατάπτυστου μνημονίου καὶ τῆς κρυφῆς δανειακῆς συμβάσεως.

[3]. Μποροῦμε νὰ συμφωνήσουμε σ’ ἕνα κοινὸ λεξιλόγιο, τὸ ὁποῖο ἐν προκειμένῳ συνδέει τὴν ἐποχὴ τῶν Περσικῶν πολέμων μὲ τὴν σημερινή.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ