Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ποιὸς εἶπε ὅτι αὐτὴ ἡ Κυβέρνηση δὲν τηρεῖ τὶς ὑποσχέσεις της; Οὐδὲν ψευδέστερον... Φυσικὰ δὲν ἀναφέρομαι στὸ περιβόητο "λεφτὰ ὑπάρχουν", οὔτε στὸ ἀσεβές, λόγῳ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τὸ ἐξεστόμισε, "σοσιαλισμὸς ἢ βαρβαρότητα". Εἴπαμε, ἔφταιγε ὁ "χονδρός" (ὁ Καραμανλῆς) ποὺ δὲν μᾶς ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, παρὰ τὸ ὅτι ὁ τελευταῖος "ὑποσχόταν" τριετὲς πάγωμα μισθῶν καὶ συντάξεων. Γιὰ τὰ ναρκωτικὰ ὅμως ὁ ἀρχι-δωσίλογος ἔλεγε τὴν πᾶσα ἀλήθεια· μποροῦμε ὅλοι νὰ φυτέψουμε ἕνα "δενδράκι" στὸ μπαλκόνι μας, δι' ἰδίαν χρῆσιν. Καὶ μετά; Θὰ "βλέπαμε" τὸν κόσμο, ὅπως αὐτός· τοὺς Ἀμερικανοὺς ὡς σωτῆρες μας, τὴν νεο-ὀθωμανικὴ Τουρκία ὡς φίλη καὶ σύμμαχο χώρα, τὸν ἐρωτύλο Ντομινὶκ καὶ τὸ IMF ὡς εὐεργέτες μας, τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ὡς ἐκποιούμενο ἀγαθό, τὸ ΠΑΣΟΚ ὡς φέουδο (ἐκ πατρός), τὸν Ἰμπεριαλισμὸ μὲ τοὺς μηχανισμούς του -αὐτὸ τὸ γνήσιο τέκνο τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμβρη- ὡς ἀπρόσωπες καὶ οὐδέτερες "Ἀγορές", τὴν Νεο-φιλελεύθερη βαρβαρότητα ὡς Σοσιαλισμό, τοὺς Ἕλληνες ὡς νεο-ταξικὰ περιραματόζῳα καὶ μαστουρωμένους χαχόλους.

Ποῦ ἀποσκοπεῖ ἐν τέλει ἡ "ἀπελευθέρωση" αὐτή; Κατ' ἀρχὰς στὴν πλήρη νομιμοποίηση τῆς χρήσης καί, κυρίως, τῆς διακίνησης τῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν. Πρὶν ὅμως ἐξηγήσουμε, τί σημαίνει αὐτό, ἂς προσπαθήσουμε νὰ δοῦμε τὴν οὐσία τοῦ πράγματος. Γιατί παράγονται τὰ "προϊόντα" αὐτὰ καὶ πότε ἄρχισε ἡ μαζική τους διακίνηση. Ὅλοι οἱ ἔγκυροι μελετητὲς συντείνουν χρονικῶς στὴν μετὰ τὸν Μάη τοῦ '68 περίοδο καὶ θεωροῦν ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ "ἀπάντηση" τῆς CIA στὴν παγκόσμια ἐπανάσταση ποὺ ἦταν, τότε, ἐπὶ θύραις. Τί κατάφερε λοιπὸν ὁ Ἰμπεριαλισμὸς μὲ τὴν μαζικὴ διακίνηση τῶν ψυχοτρόπων οὐσιῶν; Πρῶτον, νὰ δημιουργήσῃ μία σημαντικὴ πηγὴ πλούτου, "μαύρου" χρήματος, μὲ τὸ ὁποῖο ἐχρηματοδότησε ὑποτελεῖς Κυβερνήσεις, δωσιλόγους πολιτικοὺς καὶ δημοσιογράφους, ληστρικοὺς πολέμους, εἰσβολὲς καὶ ἀποκλεισμοὺς στοὺς "ἀνυπάκουους", γιγάντωση τοῦ χρηματο-πιστωτικοῦ, δηλαδὴ τοῦ παρασιτικοῦ, τομέα τῆς Οἰκονομίας καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός· δεύτερον, νὰ ἀποχαυνώσῃ ἕνα σημαντικὸ νεανικὸ δυναμικό, κυρίως τῆς Ἀριστερᾶς καὶ νὰ τὸ στείλῃ στὸ "σπίτι" του ἢ στὴν χειρότερη περίπτωση σὲ κάποια κλινικὴ ἀποτοξίνωσης καὶ στὸν θάνατο.

Ἂς δοῦμε τώρα, τί ἐπιπτώσεις θὰ ἔχῃ ἡ "ἀπελευθέρωση" αὐτή. Πρῶτον, ὅπως ὅλες οἱ νεο-φιλελεύθερες ἀπελευθερώσεις, τὴν πλήρη ἀσυδοσία καὶ νομιμοποίηση ἑνὸς καταστροφικοῦ προϊόντος, τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ καὶ θὰ ὁδηγήσῃ μὲ γοργότερους ρυθμοὺς στὸν "ἀργὸ θάνατο" τὸ πιὸ εὐαίσθητο κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, λ.χ. νέα παιδιὰ μὲ πολλοὺς τίτλους σπουδῶν, πλὴν ὅμως "μέλη" τοῦ ἐφεδρικοῦ στρατοῦ ἐργασίας, δηλαδὴ ἀνέργους. Δεύτερον, τὴν περιθωριοποίηση ἑνὸς σημαντικοῦ δυναμικοῦ καὶ τὴν γενικότερη "παραίτησή" του ἀπ' τὰ κοινωνικὰ τεκταινόμενα. Τρίτον, τὴν αὔξηση τῶν κρουσμάτων βίας, πορνείας, παρασιτισμοῦ καὶ κοινωνικῆς ἀποσύνθεσης καὶ τέταρτον, τὴν δημιουργία ὑπερκερδῶν γιὰ τοὺς κολοσσοὺς τοῦ "μαύρου" χρήματος.

Τὰ ἀνωτέρω δὲν εἶναι προσωπικές μας εἰκασίες, ἀλλὰ πτυχὲς μιᾶς πραγματικότητας ποὺ ἔχει βιωθῆ ὅπου τὸ IMF ἐπικρατῶντας, ἐπέβαλλε καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ναρκωτικῶν. Ἡ "ἀργεντινοποίηση" τῆς χώρας μας προχωρεῖ. Κι ἐμεῖς κυττᾶμε τὸν Τζέφρυ καὶ τὴν παρέα του σὰν μαστουρωμένοι.

Εὐκαιρίας δοθείσης σᾶς παρουσιάζουμε σχετικὸ ἀπόσπασμα τοῦ καθηγητῆ Weisbrot, ὁ ὁποῖος διαχειρίσθηκε τὴν κρίση στὴν Ἀργεντινὴ ἐκ μέρους (ποιοῦ ἄλλου;) τοῦ IMF, ἀπ' τὴν γνωστὴ καὶ ἔγκυρη ἱστοσελίδα olympia.gr:
"ἔφιαξαν πόλεις μέσα στὶς πόλεις. τὶς ὠνόμασαν villas miserias, πόλεις τῆς μιζέριας. ἐκεῖ πότιζαν τὸν κόσμο κοκκαΐνη καὶ ἄλλα drugs ποὺ παρουσιάσθηκαν ἐν ἀφθονίᾳ ἄξαφνα, ὅταν ὁ ἐφιάλτης εἶχε ἀρχίσει. ἦταν περήφανος λαὸς οἱ Ἀργεντῖνοι ... δὲν εἶδα μάνες νὰ πουλᾶνε τὰ παιδιά τους ὅπως γίνεται στὸ Los Angeles. Εἶδα ὅμως ἀνθρώπους νὰ χάνουν τὰ πάντα καὶ στὸ τέλος τὴν ζωή τους, ὅταν δὲν ὑπῆρχε τίποτε νὰ δώσουν. ὅσα δὲν πῆραν οἱ τράπεζες, τὰ πῆραν οἱ ἔμποροι (σ.σ. ναρκωτικῶν). ὁ κόσμος ἔπρεπε νὰ ἀποχαυνωθῇ, νὰ μὴν ἀντιστέκεται, νὰ πεθαίνῃ μὲ τὴν μιζέρια του. γι' αὐτὸ ἔβγαλαν (ἐνν. ὠνόμασαν) ἔτσι αὐτὲς τὶς ψευτοπόλεις. ἔπνιγαν ἐκεῖ τὴν ὀργὴ καὶ τὴν δυστυχία τους. αὐτὸ ποὺ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση, ἦταν πόσο εὔκολα σώπαιναν ὅλοι οἱ ἐνοχλητικοί. ὅλα τὰ ΜΜ"Ε" διατυμπάνιζαν τὴν ἀνάγκη τῆς "βοήθειας". στὴν ἀρχὴ τοὺς ἔλεγαν ὅτι τὸ κράτος θὰ πτώχευε καὶ ὁ κόσμος ἔφθασε νὰ πανηγυρίζῃ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς εἰσόδου στὸ ΔΝΤ. δὲν φαντάζονταν, τί θὰ ἀκολουθήσῃ. τί εἰρωνεία κι αὐτή! τοὺς ἔπεισαν μὲ τὸν φόβο τῆς πτώχευσης καὶ τελικὰ ἡ σωτηρία ἦλθε μόνο μὲ τὴν πτώχευση".

Υ.Γ. Συγχαρητήρια στὴν Νόρα Ράλλη καὶ στὸ Ράδιο 9 γιὰ τὴν πολὺ ὄμορφη ἐκπομπή-συνέντευξη μὲ τὴν Ρ. Καρατζᾶ (Κ.Κ.Ε.) γιὰ τὸ τί σημαίνει ἡ ἀπελευθέρωση τῶν ναρκωτικῶν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ