Ο ΚΟΣΜΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ...

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δυσκολεύτηκα λίγο νὰ ἐπιλέξω τὸν τίτλο τοῦ παρόντος· ἀμφιταλαντεύτηκα μεταξὺ τοῦ ἀνωτέρω καὶ τοῦ "Ὁ λατρεμένος μας", λόγῳ καὶ τῆς ὑποδοχῆς ...ποὺ τοῦ ἐπιφύλαξε (καί) οἱ πολῖτες τῆς Β. Ἑλλάδος στὴν φετεινὴ ΔΕΘ. Ἡ οὐσία βεβαίως δὲν ἀλλάζει. Ὁ λαός μας δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ ἐκδηλώσῃ τὴν λατρεία του (...) πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ὑποσχόταν -κατὰ τὶς παπατζήδικες οἰκογενειακὲς συνήθειες- ὅτι θὰ ἄλλαζε τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὸ καλλίτερο, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε κι ἕνα σύνθημα ποὺ φώναζαν, οἱ ἐντὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ πολύ (μὰ πάρα πολύ) ἀφελεῖς: "Γιῶργο ἄλλαξέ τα ὅλα". Κι αὐτὸς κουνοῦσε συγκαταβατικὰ τὸ κεφάλι του, σὰν νὰ τοὺς ἔλεγε ἢ ἔτσι τοὐλάχιστον τὸ εἰσέπρατταν: "μαζύ σας· θὰ τὰ ἀλλάξω ὅλα, θὰ ἐπαναφέρω τὸ ΠΑΣΟΚ στὶς ἀγκάλες τῆς σοσιαλδημοκρατικῆς του παράδοσης (...), θά, θά, θά...". Ἀπὸ κοντὰ καὶ οἱ ... ἀριστεροὶ δημοσιογράφοι-ὀδαλίσκες τοῦ συστήματος: "τὸ νεο-ἀριστερό, νέο-πατριωτικὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ Γιώργου εἶναι ἐδῶ" ἔγραφε ὁ Μ. Τασιόπουλος στὴν "Ἀξία" ἢ "ὁ ΣΥΡΡΙΖΑ πρέπει νὰ συνεργασθῇ μετεκλογικὰ μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ νὰ σταματήσῃ νὰ κάνῃ τὸν δύσκολο" συνιστοῦσε ὁ Ν. Φελέκης τοῦ "Κόσμου τοῦ Ἐπενδυτῆ". Ἀλήθεια, τί ἀπέγιναν αὐτὲς οἱ δημοσιογραφάρες;

Ἡ μετεκλογικὴ κατάσταση καὶ ἡ κυβερνητικὴ παρουσία τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι ἐφιαλτική, ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς προαναφερθεῖσες ὀδαλίσκες ποὺ βλέπουν τὶς ἐφημερίδες τους νὰ συρρικνώνωνται καὶ αὐτοὶ νὰ ἀπολύωνται ἢ στὴν χειρότερη περίπτωση νὰ ἔχουν καταντήσει φερέφωνα τοῦ IMF καὶ ἱμάντες μεταβίβασης τῆς πιὸ ἀκραιφνοῦς καὶ ἀποκρουστικῆς νεο-φιλελεύθερης πολιτικῆς, ἀντίστοιχης τῆς Χιλῆς τοῦ Πινοτσέτ; Ὁ δωσίλογος ὅμως ἐπιμένει στὴν προσπάθειά του νὰ ἀποδομήσῃ ὅ,τι θετικὸ ἐδημιούργησε ὁ πολιτικὸς κόσμος, τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ προεξάρχοντος, κατὰ τὴν μεταπολιτευτικὴ περίοδο· μία στοιχειωδῶς δωρεὰν παιδεία, κάποιες μετρίου ἔως ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ὑπηρεσίες ὑγείας, ἕναν δημόσιο τομέα μὲ ἀνεκτὲς ὑπηρεσίες καὶ χαμηλὲς τιμὲς τῶν προσφερομένων προϊόντων, ἕνα κράτος στοιχειωδῶς δημοκρατικό, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸ περίπου ἐκτάκτου ἀνάγκης μετεμφυλιακό, μία ἐξωτερικὴ πολιτικὴ μὲ "ἀνοίγματα" σ' ὅλον τὸν κόσμο, ἐργασία σχεδὸν κατοχυρωμένη μὲ ἀνεκτό (ἐὰν μπορῇ νὰ εἰπωθῇ αὐτό) ποσοστὸ ἀνεργίας καὶ ἄλλα ποὺ "διηγῶντας τα νὰ κλαῖς".

Ἀντὶ αὐτῶν, ἡ πλήρης κατεδάφιση. Ἂς μὴν ἀπαριθμήσουμε, τὸ κυβερνητικό του ἔργο κατὰ τὰ δύο περίπου χρόνια ποὺ κυβερνᾷ. Προσωπικὰ δὲν μὲ ἀπογοήτευσε, διότι εἶχα καταλάβει τὶς "ἱκανότητες" τοῦ ἀνδρὸς καὶ βεβαίως τὴν "ποιότητά" του, ὅταν τὸν ἄκουσα νὰ "ὁμιλῇ" στὴν Πάτρα πρὸ 25ετίας καὶ νὰ ἀναπτύσσῃ μὲ τὸν πλέον ἀπαρἀδεκτο τρόπο τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὰ συγγράμματα, τὰ βιβλία δηλαδὴ ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ καταργήσῃ ὁσονούπω. Ἦταν γιὰ γέλια, ἂν καὶ σήμερα δὲν μπορεῖς οὔτε νὰ γελάσῃς μ' αὐτὰ ποὺ λέει καί, κυρίως, γι' αὐτὰ ποὺ πράττει. Εὐτυχῶς, ἔχει καταλάβει ὅτι τὸ "ἔργο" του ἔχει τελειώσει καὶ ἑτοιμάζεται νὰ ἀναχωρήσῃ πρὸς τὴν Βόρεια Ἀμερική, ὅπου λόγῳ τοῦ ἀπύθμενου θράσους του θὰ μᾶς ἐγκαλῇ, ὅταν ἡ χώρα θὰ ἔχῃ χρεωκοπήσῃ, γιατί δὲν τὸν ἀφήσαμε νὰ τελειώσῃ τὸ "θεάρεστο" ἔργο του. Οἱ προστάτες του, αὐτοὶ ποὺ ἐφρόντισαν νὰ τὸν ἀνεβάσουν στὴν ἐξουσία κατασυκοφαντῶντας τὸν "ἐνοχλητικὸ" Κώστα Καραμανλῆ, ἑτοιμάζονται νὰ τὸν ἀποσύρουν ἀπ' τὴν κυκλοφορία, ἀφοῦ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπελέγη, γι' αὐτὸ καὶ τὰ νέα "φυντάνια" (Βαγγέλης Βενιζέλος, Ἄννα Διαμαντοπούλου καὶ Ἀνδρέας Λοβέρδος) ἔχουν λάβει θέση στὴν κούρσα τῆς διαδοχῆς, πλειοδοτῶντας σὲ ἀπαράδεκτες δηλώσεις-ὑποθῆκες ἐθνικῆς μειοδοσίας καὶ κοινωνικῆς ἀναλγησίας.

Ἡ παράσταση στὴν φετεινὴ ΔΕΘ ὡλοκληρώθηκε, ἀφοῦ εἶχαν γραφῆ οἱ γραμμὲς αὐτές. Ἂς ποῦμε δύο λέξεις γιὰ τὰ χθεσινὰ χάλια του καὶ τὶς συνεχεῖς παλινωδίες (λ.χ. ἡ ἀπουσία του ἀπ' τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης καὶ ἡ μὴ ἐπίσκεψή του στὰ Περίπτερα γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὶς ἀποδοκιμασίες ἢ πόσες ὧρες ἀναβλήθηκε -γιὰ πρώτη φορά- ἡ καθιερωμένη συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, οἱ ἐλάχιστες ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, οἱ πρωτοφανεῖς παρεμβάσεις τῶν Ὑπουργῶν γιὰ νὰ διακόπτεται ἡ ροὴ τῆς συζήτησης) ποὺ δυστυχῶς ἐπηρεάζουν ὄχι μόνο τὴν καθημερινότητά μας, ἀλλὰ καὶ τὸ σύνολο τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει πρωτίστως. Οἱ νέοι ἐπαχθεῖς φόροι ποὺ ἐξήγγειλε ὁ πρωθυπουργεύων Ἀντιπρόεδρος, θὰ ὁδηγήσουν τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια στὴν μιζέρια. Αὐτὸς ἄλλως τε ἦταν ὁ στόχος του εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς κι ἂς μὴν τὸ ὁμολογῇ ἀκόμη. Ὁ ἄλλος πόλος τῆς συμφωνίας (τὸ IMF ἢ κάποιες Τράπεζες) γενικῶς "μιλᾶνε". Κάποια στιγμὴ θὰ ἀποκαλυφθῇ ὁ πραγματικός του ρόλος. Δυστυχῶς, τότε θὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ