Ο ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ

Τὶς ὧρες ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς δὲν ἔχουν γίνει γνωστὰ τὰ τελικὰ ποσοστὰ τοῦ "κουρέματος" τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους καί, κυρίως, οἱ συνέπειες ποὺ τὸ "κούρεμα" αὐτὸ θὰ ἔχῃ στὴν καθημερινότητα τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων, ἀλλὰ καὶ στὴν ἄλλοτε κραταιὰ κρατικὴ ὀντότητα ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ὀνομάζεται "Ἑλλάς", ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν παρέλευση δύο ἐτῶν ἀκραίας νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης. Ὁ φερόμενος ὡς Πρωθυπουργὸς ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ περιδιαβαίνῃ τὴν Εὐρώπη, ἐνῷ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ μᾶλλον τοῦ ἔχει διαμηνυθῆ ὅτι εἶναι ἀνεπιθύμητος γιὰ κάποιους λόγους ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἢ δὲν εἶναι ἀκόμη ἀνακοινώσιμοι. Τί προσπαθεῖ νὰ ἐπιτύχῃ καὶ γιατί ἐπιμένει στὸν ἀδιέξοδο δρόμο ποὺ ἔχει χαράξει; Δύσκολη ἡ ἀπάντηση στὸ ἀνωτέρω διπλὸ ἐρώτημα, ἀφοῦ ὁποιαδήποτε ἀπάντηση προϋποθέτει μία προσπάθεια διεισδύσεως στὸ σχεδὸν ἄδειο κεφάλι του.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Νικολὰ Σαρκοζὺ μὲ τό: "καλούμαστε νὰ δώσουμε λύση στὰ προβλήματα μίας χώρας (ἐνν. τῆς Ἑλλάδος) ἀπ' τὴν ὁποίαν δὲν ἔχουμε ἐκλεγεῖ", τοῦ ἔδωσε ἐχθὲς τὴν χαριστικὴ βολὴ καὶ ὑπενθύμισε στοὺς Ἕλληνες πολῖτες, ἔστω καὶ μὲ τὴν γαλατικὴ εὐγένεια ποὺ τὸν διακρίνει, ποιὸς ἐν τέλει κυβερνᾷ αὐτὴν τὴν χώρα. Βεβαίως, ὄχι ὁ ΓΑΠ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ σύμβουλοί του ποὺ μὲ τὶς ὀλέθριες συμβουλές τους ὡδήγησαν τὴν χώρα μας στὸ σημερινὸ ἀδιέξοδο. Ἡ Ἑλλὰς κυβερνᾶται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν, ἐξ οὗ καὶ ὁ εὐφυὴς προσδιορισμὸς τοῦ Κ. Ζουράρι γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο (ἀπὸ τὸ) Ἐξωτερικόν... Αὐτοὶ ἁπλῶς ὑλοποιοῦν τὶς ὑποδείξεις ποὺ τοὺς ἐπιβάλλονται ἔξωθεν, ἰδιαιτέρως τὶς καταδικαστικὲς γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἣ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ ρεαλιστικά, ἁπλῶς ψηφίζουν. Στὸ εὔλογο ἐρώτημα "τί ψηφίζουν", ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ καὶ τὴν νοιώθουμε δύο χρόνια τώρα: ὅ,τι εἶχε προσυμφωνηθῆ στοὺς διαδρόμους τῆς ἐν Ἀθήναις ἀμερικανικῆς πρεσβείας καὶ μᾶς τὰ γνωστοποίησε τὸ περιοδικὸ Ἐπίκαιρα τοῦ ἐκδοτικοῦ ὀργανισμοῦ Α.Α. Λιβάνη ποὺ ἔφερε στὴν δημοσιότητα τὰ τηλεγραφήματα τοῦ πρεσβευτῆ Ντ. Σπέκχαρντ (καὶ Προέδρου τῆς περιβόητης Proton Bank γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε) μὲ ὅλες τὶς ἀνατριχιαστικὲς λεπτομέρειες ποὺ περιέχουν.

Ἡ ὅλη κατάσταση θυμίζει ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα τὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ Βυζαντίου, ὅπου οἱ τότε ἄρχουσες ἐλίτ (Εὐγενεῖς καὶ Ἐκκλησία) ἐχάραζαν μὲ τὸν πλέον ἀποκρουστικὸ τρόπο τὴν πολιτικὴ ἑνὸς καταρρέοντος Κράτους, βασικὰ σημεῖα τῆς ὁποίας ἦταν τὰ ἑξῆς: ἀφ' ἑνὸς ἐθελοδουλεία καὶ ὑποταγὴ ἔναντι τῶν Φράγκων καὶ τῶν Τούρκων, ἀφ' ἑτέρου καταλήστευση τῶν φτωχῶν λαϊκῶν στρωμάτων μὲ τὸν πιὸ ὠμὸ καὶ ἀδίστακτο τρόπο. Ὁ φιλόσοφος τοῦ Μυστρᾶ, ὁ Γεώργιος Γεμιστός, πιὸ γνωστὸς σ' ἐμᾶς τοὺς πολυθεϊστὲς ὡς Πλήθων, διαμαρτυρόταν καὶ ὑπεδείκνυε λύσεις σωτηρίας, δυστυχῶς ἐπὶ ματαίῳ. Οἱ τότε διεφθαρμένες ἐλίτ, ὅπως ἄλλως τε καὶ οἱ σημερινές, ἀρνοῦνταν νὰ λάβουν ἕνα μήνυμα ἀπ' τὰ βάθη τῆς ἀρχαιότητας: δίκαιο φορολογικὸ σύστημα, ἀναδιοργάνωση τοῦ στρατοῦ χωρὶς μισθοφόρους, ἐπιστροφὴ στὸν παραδοσιακὸ πολυθεϊσμό, ἀρίστη πολιτεία.

Τὸ τελευταῖο, δηλαδὴ ἡ ἄσκηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἀπ' τοὺς ἀρίστους (ἐνν. ὄχι στὸ χρῆμα) συμπολῖτες μας, μοῦ δημιουργεῖ τοὺς πλέον μελαγχολικοὺς συνειρμούς, ὅταν βλέπω τοὺς νεο-δωσιλόγους τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοὺς πιὸ ἀνίκανους ἀπ' τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό, νὰ διαπραγματεύωνται, ἐξ ὀνόματος τῆς χώρας μας, στὰ διεθνῆ "φόρα". Ἀποτελεῖ χρέος μας νὰ τοὺς ἀνατρέψουμε τὸ συντομότερον δυνατόν, διότι ἡ παραμονή τους στὴν ἐξουσία ἐγκυμονεῖ τὸν μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ τὸν ἑλληνισμό. Ἡ λύση -θετικὴ ἢ ἀρνητική- τοῦ προβλήματος τίθεται πλέον διαζευκτικά: ἢ αὐτοὶ ἢ ἐμεῖς.

Υ.Γ. Ἡ παραμονή τοῦ Τζέφρυ καὶ τῶν ἀκολούθων του στὸ φουαγιὲ τοῦ κτιρίου, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Eurogroup τῆς 26ης Ὀκτωβρίου, δείχνει τὴν πλήρη ἀπαξίωση μὲ τὴν ὁποίαν τὸν ἀντιμετωπίζουν οἱ λοιποὶ ἁρμόδιοι, δηλαδὴ οἱ εὐρωπαῖοι κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι καὶ οἱ τραπεζῖτες. Πρόκειται γιὰ τὴν μεγαλύτερη ἱστορικὴ ταπείνωση ποὺ ἔχει ὑποστῆ ποτὲ ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία. Ὁ ἴδιος βεβαίως κάνει ὅτι δὲν καταλαβαίνει καί, κατὰ τὰ γνωστὰ καὶ ἀνεξαρτήτως ἀποτελέσματος, στὸ τέλος θὰ ἀνακοινώσῃ θριαμβευτικά, ὅτι ἐπετεύχθη σημαντικὴ συμφωνία πρὸς τὸ συμφέρον τῆς χώρας, ἡ ὁποία διασφαλίζει τὶς ἑλληνικὲς θέσεις καὶ ἄλλα παπατζήδικα, ἀπ' αὐτὰ ποὺ ἔχουμε κατ' ἐπανάληψιν ἀκούσει καὶ θὰ ἀκοῦμε, ὅσο θὰ μένῃ "γαντζωμένος" στὴν πρωθυπουργικὴ καρέκλα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ