ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις, δηλαδὴ ἡ ἐναλλαγὴ Πρωθυπουργοῦ καὶ οἱ προσθῆκες Ὑπουργῶν ἀπὸ τὴν ΝΔ καὶ τὸν ΛΑΟΣ ἀπέδειξαν ὅτι ἡ κυρίαρχη ξενοκρατία (ΕΕ ἢ ΗΠΑ) χρησιμοποιεῖ τὸ ἡμεδαπὸ πολιτικὸ προσωπικὸ σὰν προφυλακτικό... Λυπᾶμαι γιὰ τὴν ἐκτίμηση αὐτή, ἀλλὰ ἡ ἀποπομπὴ τοῦ Τζέφρυ ἀπ' τὸν πρωθυπουργικὸ θῶκο, δίχως κἂν νὰ τηρηθοῦν τὰ συνταγματικὰ προσχήματα, αὐτὸ καταδεικνύει. Ὁ νεο-δωσίλογος τέως Πρωθυπουργὸς ἁπλῶς συμφώνησε στὴν παραίτηση ποὺ ἄλλα κέντρα ἀποφάσισαν γι' αὐτόν, χωρὶς κἂν νὰ τὴν ὑποβάλλῃ. Οἱ λόγοι τῆς μὴ ὐποβολῆς εἶναι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἀνάξιοι ἀναφορᾶς καὶ συσχετίζονται μὲ τὴν ἄρρωστη παπανδρεϊκὴ ἐξουσιολαγνεία.

Ἂς δοῦμε ὅμως, τί ἐπιπτώσεις θὰ ἔχουν οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς στὴν χώρα μας καὶ στὸν λαό μας. Ὁ νέος καὶ διωρισμένος Πρωθυπουργός, ὡς ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς ΕΚΤ, ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς πολυεθνικῆς χρηματοπιστωτικῆς Ὀλιγαρχίας, δηλαδὴ τοῦ πιὸ παρασιτικοῦ, ἀλλὰ καὶ πιὸ εὔρωστου, τμήματος τοῦ Κεφαλαίου. Ἐπελέγη πραξικοπηματικά, πρῶτον γιὰ νὰ συμμαζέψῃ τὰ ἀσυμμάζευτα τοῦ ὀλίγιστου (τοῦ ΓΑΠ) καὶ δεύτερον γιὰ νὰ ρυθμίσῃ τὰ τοῦ "κουρέματος" τῶν τραπεζῶν μὲ τὰ λιγώτερα, κατὰ τὸ δυνατόν, προβλήματα καὶ τριγμούς. Ἑπομένως, τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα νὰ ἑτοιμάζωνται γιὰ τὰ περαιτέρω, νὰ στερηθοῦν ἄλλα 12 δὶς € περίπου. Χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν οἱ διοικήσεις τους, ἔχουν δανείσει τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, μέσῳ τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος (ΤτΕ), μὲ 25 δὶς €. Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ στήριξη τῆς καθεστημένης "ἐνημέρωσης"· ὅλοι οἱ διαμορφωτὲς τῆς κοινῆς γνώμης "βλέπουν" καθολικὴ στήριξη στὸν νέο Πρωθυπουργό, προσβλέποντας βεβαίως σὲ νέα "δανεικὰ καὶ ἀγύριστα", μήπως καὶ διασώσουν τὶς παραπαίουσες ἐπιχειρήσεις τους. Ἡ δῆθεν ἀποδοχὴ Παπαδήμου καλὸν εἶναι νὰ σημειωθῇ· θὰ τὴν συζητήσουμε πάλι σὲ ἕνα μῆνα περίπου, ὅταν ἡ νέα κυβέρνηση θὰ ἀρχίσῃ νὰ καταρρέῃ καὶ κάποιοι ἐξ αὐτῶν θὰ "θυμηθοῦν", ὅτι ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος ἦταν Διοικητὴς τῆς ΤτΕ, ὅταν ἐξέσπασε ἡ ληστεία τοῦ Χρηματιστηρίου, ἦταν αὐτὸς ποὺ πλαστογράφησε τὰ στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας προκειμένου ἡ χώρα νὰ ἐνταχθῇ στὴν Εὐρωζώνη, εἶναι ἐπιφανὲς μέλος τῆς σκοτεινῆς ὑπερεθνικῆς "Τριμεροῦς" καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.

Οἱ ἀντιδράσεις τῶν, ἐκτὸς τῆς Ἀριστερᾶς, κομμάτων δὲν διαφέρουν κατὰ πολύ. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἐπισήμως δὲν μπορεῖ, παρὰ νὰ συμφωνήσῃ. Σύρθηκε, ἑκὸν ἄκον, σ' αὐτὴν τὴν λύση. Ὅμως, ἡ ἑπόμενη ἡμέρα ἔχει σημάνει καὶ τὰ ἀνταγωνιστικὰ παιχνίδια τῶν δελφίνων θὰ εἶναι πολὺ ἔντονα. Θὰ ἀρχίσουν οἱ κατηγορίες ὅλων ἐναντίον ὅλων. Οἱ πιὸ προβεβλημένοι θὰ ἀρκεσθοῦν στὶς γνωστὲς καὶ ἐπαίσχυντες δηλώσεις ὑποτέλειας πρὸς τὴν Τρόικα (Λοβέρδος, Διαμαντοπούλου, Ραγκούσης), ὁ Μπενίτο θὰ προσπαθήσῃ νὰ τηρήσῃ τὶς ἰσορροπίες, ἐνῷ τὸ ἐναπομεῖναν κοινωνικὸ ΠΑΣΟΚ θὰ ἐπιδοθῇ σ' ἕναν ἀγῶνα ἀνασχέσεως τῶν πρὸς τὰ ἀριστερὰ ψήφων (ἀπεργίες, ἐνεργὴ συμμετοχὴ στὶς λαϊκὲς διαμαρτυρίες κ.ἄ.). Ἡ ΝΔ θὰ διατυμπανίζῃ, ὅτι ἐπέτυχε τοὺς διακηρυγμένους στόχους της (ἀποπομπὴ Τζέφρυ κ.ἄ.) καὶ θὰ περιμένῃ τὶς ἐκλογές, ὀψέποτε συμφωνήσῃ ἡ Τρόικα νὰ γίνουν, θὰ παζαρέψῃ μὲ κάποιο τρόπο τὴν ὑπογραφή της στὴν νέα δανειακὴ σύμβαση· κατὰ τὴν γνώμη μου θὰ τὴν συνυπογράψῃ, ἐνῷ ὁ ΛΑΟΣ θὰ προσπαθήσῃ νὰ πείσῃ, ὅτι ἀποτελεῖ ὑπεύθυνη κυβερνητικὴ δύναμη. Οἱ ὅροι ποὺ ἔθεσε ὁ Γ. Καρατζαφέρης (ὄχι στὴν περαιτέρω μείωση μισθῶν καὶ συντάξεων, ὄχι στὴν μείωση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας κ.ἄ.) δὲν πρόκειται νὰ ἱκανοποιηθοῦν· ἀπ' αὐτὴν τὴν ἄποψη ἔχει σημασία νὰ δοῦμε πῶς θὰ ἀντιδράσῃ ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΛΑΟΣ, ὅταν λ.χ. ὁ νέος Πρωθυπουργὸς ἐξαγγείλλῃ νέα μέτρα καὶ ὑπογράψῃ τὴν νέα δανειακὴ σύμβαση ποὺ προβλέπει περιορισμὸ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Θὰ παραιτηθῇ μὲ θεατρικὸ τρόπο, ὅπως συνηθίζει (καὶ εἰκάζω...) ἢ θὰ ὑποκύψῃ στὰ ἐκβιαστικὰ διλήμματα ποὺ θὰ τεθοῦν ἐκ νέου;

Ἡ ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι, πρὸς τὸ παρόν, χαλαρή. Ὁ αἰφνιδιασμὸς καὶ τὰ παιχνίδια τῆς Κλεπτοκρατίας θὰ κρατήσουν πολὺ λίγο. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ συσκοτίσῃ τὴν σκληρὴ πραγματικότητα· ἡ γενικευμένη διάλυση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἡ φτώχεια, ἡ ἀνεργία, ἡ ὑποβάθμιση τῆς καθημερινότητας, ἡ περιστολὴ τῶν κοινωνικῶν λειτουργιῶν τοῦ Κράτους καὶ ἄλλα χειρότερα, τὰ ὁποῖα θὰ θυμίζουν -τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν- κατοχικὲς καταστάσεις, θὰ δημιουργήσουν λαϊκὲς ἀντιδράσεις ποὺ ὁ ἐπίσημος πολιτικὸς κόσμος δὲν μπορεῖ οὔτε κἂν νὰ διανοηθῇ. Ἐκτὸς καὶ ἐὰν οἱ μαζικὲς καὶ αἰφνιδιαστικὲς ἀλλαγὲς στὸ στράτευμα καὶ οἱ δοκιμὲς στὸ Κιλκὶς ἐντάσσονται στὸ αὐταρχικὸ πλαίσιο ποὺ θὰ συναντήσουμε ὁσονούπω. Ὅμως, ἡ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν μαζικὴ ἀπάντηση τοῦ λαοῦ μας, μὲ τὴν συμμετοχή του στὸν αὐθεντικὸ ἑορτασμὸ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἀποτελεῖ μόνο τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα. Κι ἕπεται συνέχεια...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ