ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου, στὶς 10.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1, Θησεῖον) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ δεύτερο μέρος ἀπ' τὴν ἀλληγορία τοῦ Φαίδρου (ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, ἠθικός) γιὰ τὸ φτερωτὸ ἇρμα τῆς ψυχῆς (246a-249b) ἡ ὁποία "ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ" (246c). Ἔχει προηγηθῆ ἡ κατατοπιστικὴ εἰσήγηση τῆς Ἑρμαΐδος καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀπαιτεῖται ἡ συμμετοχὴ καὶ τῶν ὑπολοίπων ἑταίρων.

Προκειμένου νὰ ἀναζητήσουμε τὶς ἱστορικὲς ἀντιστοιχίες καὶ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ ἐν λόγῳ διαλόγου, προτείνω τὴν ἀνάγνωση τοῦ διηγήματος Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ καὶ τῶν σημειώσεων τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ στὴν μεταδιδακτορικὴ ἐργασία τοῦ κορυφαίου Ἕλληνα διηγηματογράφου: Ἡ φιλοσοφία τοῦ καλοῦ παρὰ Πλωτίνῳ, ὅπου ἀναζητῶντας τὶς ὑποτυπώσεις τῶν αἰσθητικῶν θεωριῶν τῆς ἐποχῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Γ. Βιζυηνὸς σπουδάζει στὴν Γοτίγγη, ἀναφέρει τέσσερις πολὺ εὔστοχες παρατηρήσεις· ἡ πρώτη, ἡ ὁποία ἑστιάζεται στὴν λεγομένη "μετεωροπορία τῶν δύο ἐρωτευμένων" (246c), ἀποτελεῖ σταθερὸ μοτίβο στὸν Βιζυηνό: "δὲν ἠξεύρω πῶς ἐφούσκωνε πάλιν τὸ στῆθος μου κι ἐθερμαίνετο καὶ ἀναπτεροῦτο ἡ φαντασία μου! ἐνόμιζον ὅτι ἐφερόμην μετέωρος, ὕπερθεν τοῦ στερεώματος, ἐφερόμην ὑπὸ τὰς πτέρυγας οὐρανίου Χερουβείμ, μὲ πτῆσιν τόσον ταχεῖαν, τόσον ἡδονικήν, ὥστε αἱ αἰσθήσεις μου συνήθως ἐμέθυον ἐκ τῆς ἡδονῆς, ἰλιγγίων ἐκ τοῦ τάχους, ἐσκοτίζοντο, ἐλιποθύμουν, μ' ἐγκατέλειπον!" (145-6) καὶ "ἀλλ' ἡ ἔκστασις αὕτη ἦτον ἔκστασις ἀνθρώπου ἐσωτερικῶς κι ἐν κατανύξει προσευχομένου, οὐχὶ ψυχῆς ἐπτοημένης καὶ τρεμούσης πρὸ τῶν ἰδίων αὐτῆς φαντασμάτων. Μία μυστηριώδης, ἀλλ' ὑπερκόσμιος ἡδονὴ ἐδάνειζεν, ἔλεγες, εἰς τὸ βλέμμα του, τὴν ὑπερβολικὴν ἐκείνην λάμψιν"(161-2).

Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία

1.ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Φαῖδρος, εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ν. Ἀχείμαστου, ἐκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος.
2.ΒΙΖΥΗΝΟΥ Γ., Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 2003 (εἰσαγωγή-ἐπιμέλεια: Παν. Μουλλᾶς).
3.ΒΙΖΥΗΝΟΥ Γ., Ἡ φιλοσοφία τοῦ καλοῦ παρὰ Πλωτίνῳ, ἐκδ. Ἁρμός (σχεδίασμα εἰσαγωγῆς: Π. Καλλιγᾶς).
4.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι., Πλάτωνος Φαῖδρος, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 2000.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ