Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Κυριακή, στὶς 10.00π.μ. θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ1, Θησεῖον) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν περιήγησή μας στὸν πολιτικὸ Πλάτωνα.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου, Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθῆναι 1980, τὸ πρῶτο κεφάλαιο:
Ἡ γένεση τῆς πόλεως κατὰ λόγον
Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ ὁ Κ.Ι.Δ. πραγματεύεται τὰ κάτωθι: 1. Τὸ θέμα καὶ ἡ μέθοδος. 2. Ὁ σκοπὸς καὶ ἡ σύμπηξη τῆς πολιτείας. 3. Οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰ δύο οἰκονομικὰ συστήματα. 4. Ὁ καταμερισμὸς τῶν ἔργων. 5. Τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ἄρθρωση τῆς πολιτείας ἐπαγγέλματα καὶ ἡ κοινωνικὴ λειτουργία τοῦ ἐμπορίου. 6. Ἡ συγκρότηση τῆς λιτῆς πολιτείας καὶ ἡ ἀφάνεια τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος. 7. Ὁ ρυθμὸς τοῦ βίου στὴν λιτὴ πολιτεία καὶ ἡ "τρυφῶσα πόλις" μὲ τὸν ὑπέρμετρο βίο καὶ πληθυσμό. 8. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ οἰκονομο-κοινωνικοῦ προβλήματος καὶ ἡ πρόκυψη τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.


Ἂς δοῦμε πῶς περιγράφεται ἡ ἐξέλιξη ἑνὸς φαινομένου τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ: ἡ ὑγιὴς καὶ …

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰανουαρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Βιβλιοπωλεῖο "Εὐριπίδης" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ μῆνα:

Τὸ παράθυρο τοῦ Εὐκλείδη, τοῦ Leonard Mlodinow (ἐκδ. Κάτοπτρο)
Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ, ὅπως σημειώνεται: "ἕνα ἐξαιρετικὸ μεῖγμα αὐστηρῆς, ἔγκυρης ἔρευνας καὶ προσιτῆς, εὐχάριστης ἀφήγησης, ἡ ὁποία συνιστᾷ ἕνα ἐκπληκτικὰ πρωτότυπο ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς προτεραιότητας τῆς Γεωμετρίας" καὶ ἀναφέρεται στὶς λεγόμενες πέντε ἐπαναστάσεις ποὺ σημάδεψαν τὴν ἐπιστήμη αὐτή, ἀπ' τὶς παράλληλες εὐθεῖες ὡς τὸν ὑπερχῶρο· ἡ πρώτη ἐπανάσταση τοῦ Εὐκλείδη καὶ τῆς Ὑπατίας, ἡ δεύτερη ἐπανάσταση τοῦ Καρτεσίου ἢ τῆς θέσης, ὅπως χαρακτηρίσθηκε, λόγῳ τῆς ἀνακάλυψης τῆς γραφικῆς παράστασης, ἡ τρίτη τοῦ Γκάους ἢ τοῦ καμπύλου χώρου, ἡ τέταρτη τοῦ Ἀινστάιν (τῆς σχετικότητας) καὶ ἡ πέμπτη τοῦ Witten ἢ ἡ "ἀλλόκοτη ἐπανάσταση" τῆς θεωρίας τῶν χορδῶν, ἀποτελοῦν πέντε ἀπ' τὶς κορυφαῖες στιγμὲς τῆς ἀνθρώπινης νοήσεως.
Ἐὰν κάποιος ἔχε…

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

Ἠ προσωπικὴ κατάρρευση τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ἀλλὰ καὶ τοῦ νεο-φιλελεύθερου ΠΑΣΟΚ ἔχει συντελεσθῆ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό, ἐπακριβῶς ἀπὸ τότε ποὺ ἔπεσαν οἱ ψευτο-σοσιαλιστικές τους μάσκες, δηλαδὴ ἅμα τῇ ἀνακοινώσει τῆς (προαποφασισμένης καὶ προσυμφωνημένης μὲ τὸν Ντομινὶκ Στρώς-Κάν) προσφυγῆς τῆς χώρας μας στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. Ἔκτοτε, τὸ συγκυβερνῶν πάλαι ποτὲ "Κίνημα" ἔχει ἐγκαταλειφθῆ ἀπ' τὸ 80% περίπου τῆς κομματικῆς του βάσης, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ ἕνα πολὺ μικρότερο κομμάτι τοῦ στελεχικοῦ του δυναμικοῦ· ζήτημα εἶναι ἐὰν ἔχῃ ἀποχωρήσει τὸ 10% τῶν μελῶν τοῦ λεγομένου Ἐθνικοῦ Συμβουλίου του. Ἡ ἀνάγνωση αὐτῆς τῆς ἀντιφατικῆς καταστάσεως μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ διττῶς: ἀφ' ἑνὸς ἐγκαταλείπουν τὸ κόμμα οἱ "μάζες" ποὺ δὲν ἔχουν τίποτε νὰ κερδήσουν ἀπὸ ἕναν μηχανισμὸ ἐξουσίας ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ συμπεριφερθῇ ὡς τέτοιος (τὴν τελευταία διετία διώρισαν μόνο 45.000 φίλους τους καὶ ὄχι ὅλους μόνιμους), ἀφ' ἑτέρου τὰ στελέχη μένουν προσκολημμένα σ' αὐτὸν τὸν μηχανισμό…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1/Θησεῖο), στὶς 10.00π.μ. καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν πολιτικὸ Πλάτωνα, ὅπως αὐτὸς παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν Κ.Ι. Δεσποτόπουλο. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ μέγας Ἀθηναῖος φιλόσοφος διακρίνει τὰ πολιτεύματα, βάσει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετασχόντων πολιτῶν στὰ κέντρα λήψεως ἀποφάσεων, σὲ τρία ὀρθά: τὴν βασιλεία, τὴν ἀριστοκρατία καὶ τὴν δημοκρατία καὶ σὲ τρία παρεκβατικά (φαῦλα ἢ καὶ ἡμαρτημένα): τὴν τυραννία, τὴν ὀλιγαρχία καὶ τὴν τιμοκρατία.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου, Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθῆναι 1980, τὴν εἰσαγωγή· θὰ ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας στὶς περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης ἀπόψεις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἀκαδημείας, ἰδιαιτέρως στὴν αἰνιγματικὴ φράση τῶν Νόμων: "ἣν γὰρ καλοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων εἰρήνην, τοῦτ' εἶναι μόνον ὄνομα, τῷ δ' ἔργῳ πάσαις πρὸς πάσας τὰς πόλεις ἀεὶ πόλεμον ἀκήρυκτον κατὰ φύσιν εἶναι" (625e, 626a).

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ἀγαπητοὶ φίλοι,
δυστυχῶς ἡ νέα χρονιὰ βρίσκει ἐμᾶς καὶ τὴν πατρίδα μας σὲ ἀκόμη χειρότερη κατάσταση, ἐξ αἰτίας τοῦ ἐγχώριου νεο-δωσιλογισμοῦ ποὺ τὰ δύο τελευταῖα χρόνια παρουσιάζεται στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία μὲ τὸ πιὸ ἀποκρουστικὸ πρόσωπο. Ἡ προσπάθεια τῆς κατευθυνόμενης,  ἀπὸ τοὺς ἰμεριαλιστικοὺς μηχανισμούς (ΔΝΤ καὶ ΕΕ), ἑλλαδικῆς Ὀλιγαρχίας νὰ καταστρέψῃ τὴν μεσαία τάξη τῆς κοινωνίας μας συνεχίζεται μὲ πιὸ γρήγορο ρυθμό. Οἱ ἀλλεπάλληλες φοροεπιδρομές, ἡ ἀκρίβεια, ἡ ἀνεργία, ἡ προστασία τῆς παράνομης, ἀλλὰ καὶ τῆς "νόμιμης" μετανάστευσης, ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἐμπρηστικῶν δηλώσεων τοῦ ἀνεπάγγελτου προέδρου τοῦ ΣΕΒ γιὰ τὴν περαιτέρω συμπίεση τοῦ ἐργατικοῦ κόστους καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἀποτελοῦν μόνο τὴν μία ὄψη τοῦ νομίσματος, τὴν φανερή, διότι ὅλοι ὑποπτευόμαστε ὅτι ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα ἀντιλαϊκὰ μέτρα καὶ ἄλλες ἀντιδραστικὲς μεταρυθμίσεις καὶ ἄλλες διαρθρωτικὲς ἀλλαγές.
Τὸ λεγόμενο "δόγμα τοῦ Σόκ", ἀλὰ ἑλληνικά, εἶναι μπροστά μας. Ὁ λαός μας παρακολουθεῖ περίπου ἔντ…