ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Κυριακή, στὶς 10.00π.μ. θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ1, Θησεῖον) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν περιήγησή μας στὸν πολιτικὸ Πλάτωνα.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου, Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, ἐκδ. Παπαζήση, Ἀθῆναι 1980, τὸ πρῶτο κεφάλαιο:

Ἡ γένεση τῆς πόλεως κατὰ λόγον

Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ ὁ Κ.Ι.Δ. πραγματεύεται τὰ κάτωθι:
1. Τὸ θέμα καὶ ἡ μέθοδος. 2. Ὁ σκοπὸς καὶ ἡ σύμπηξη τῆς πολιτείας. 3. Οἱ ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰ δύο οἰκονομικὰ συστήματα. 4. Ὁ καταμερισμὸς τῶν ἔργων. 5. Τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ἄρθρωση τῆς πολιτείας ἐπαγγέλματα καὶ ἡ κοινωνικὴ λειτουργία τοῦ ἐμπορίου. 6. Ἡ συγκρότηση τῆς λιτῆς πολιτείας καὶ ἡ ἀφάνεια τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος. 7. Ὁ ρυθμὸς τοῦ βίου στὴν λιτὴ πολιτεία καὶ ἡ "τρυφῶσα πόλις" μὲ τὸν ὑπέρμετρο βίο καὶ πληθυσμό. 8. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ οἰκονομο-κοινωνικοῦ προβλήματος καὶ ἡ πρόκυψη τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.


Ἂς δοῦμε πῶς περιγράφεται ἡ ἐξέλιξη ἑνὸς φαινομένου τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ: ἡ ὑγιὴς καὶ ἡ φλεγμαίνουσα ἀποτελοῦν τὶς δύο ἀκραῖες καταστάσεις τῆς πόλεως ποὺ περιγράφει ὁ φιλόσοφός μας· στὴν πρώτη ἀντιστοιχεῖται ὁ λιτὸς βίος τῶν πολιτῶν, ἐνῷ στὴν δεύτερη ὁ τρυφηλός. Στὴν φλεγμαίνουσα πόλη ἡ ἠθική (καὶ ἡ συνακόλουθη οἰκονομική) διαφθορὰ γεννοῦν μία οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία, ἡ ὁποία γιὰ νὰ αὐτεπιβεβαιωθῇ πρέπει νὰ ἐπεκταθῇ πρὸς τὰ ἔξω: "ἐπὶ χρημάτων κτῆσιν ἄπειρον, ὑπερβάντες τὸν τῶν ἀναγκαίων ὅρον" (Πολιτεία, 373d,e). Προφανῶς ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἀκαδημείας λέει τὰ πράγματα μὲ τ' ὄνομά τους καὶ δὲν ἀναζητεῖ "φθηνὲς" δικαιολογίες τοῦ τύπου "θὰ ἐπιβάλλουμε τὴν δημοκρατία στὸ Ἰράκ"...


Θὰ βρεθοῦμε ἐκ νέου τὴν Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου, τὴν ἴδια ὥρα, στὸ ἴδιο μέρος καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ ἑπόμενο κεφάλαιο: Ὁ σκοπὸς τῆς ὀρθῆς πολιτείας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ