ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

Ἠ προσωπικὴ κατάρρευση τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ἀλλὰ καὶ τοῦ νεο-φιλελεύθερου ΠΑΣΟΚ ἔχει συντελεσθῆ ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό, ἐπακριβῶς ἀπὸ τότε ποὺ ἔπεσαν οἱ ψευτο-σοσιαλιστικές τους μάσκες, δηλαδὴ ἅμα τῇ ἀνακοινώσει τῆς (προαποφασισμένης καὶ προσυμφωνημένης μὲ τὸν Ντομινὶκ Στρώς-Κάν) προσφυγῆς τῆς χώρας μας στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. Ἔκτοτε, τὸ συγκυβερνῶν πάλαι ποτὲ "Κίνημα" ἔχει ἐγκαταλειφθῆ ἀπ' τὸ 80% περίπου τῆς κομματικῆς του βάσης, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ ἕνα πολὺ μικρότερο κομμάτι τοῦ στελεχικοῦ του δυναμικοῦ· ζήτημα εἶναι ἐὰν ἔχῃ ἀποχωρήσει τὸ 10% τῶν μελῶν τοῦ λεγομένου Ἐθνικοῦ Συμβουλίου του. Ἡ ἀνάγνωση αὐτῆς τῆς ἀντιφατικῆς καταστάσεως μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ διττῶς: ἀφ' ἑνὸς ἐγκαταλείπουν τὸ κόμμα οἱ "μάζες" ποὺ δὲν ἔχουν τίποτε νὰ κερδήσουν ἀπὸ ἕναν μηχανισμὸ ἐξουσίας ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ συμπεριφερθῇ ὡς τέτοιος (τὴν τελευταία διετία διώρισαν μόνο 45.000 φίλους τους καὶ ὄχι ὅλους μόνιμους), ἀφ' ἑτέρου τὰ στελέχη μένουν προσκολημμένα σ' αὐτὸν τὸν μηχανισμό, λόγῳ συνενοχῆς, ἀθέμιτων μελλοντικῶν προσδοκιῶν, συνήθειας, βλακώδους κομματικοῦ "πατριωτισμοῦ" καὶ ἄλλων πολλῶν.

Ὁ τ. Πρωθυπουργὸς ἀπεπέμφθη ἀπ' τὸ ἴδιο τὸ σύστημα ποὺ τὸν ἀνέδειξε, ἀφοῦ ἔφερε εἰς πέρας, ἐπιτυχῶς, τὸ ἔργο ποὺ τοῦ ἀνετέθη, δηλαδὴ τὴν διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καὶ τὴν δημιουργία μιᾶς κοινωνίας ἐντελῶς διαφορετικῆς ἀπ' αὐτὴν ποὺ γνωρίσαμε τὶς παρελθοῦσες δεκαετίες· μπορεῖ ὡς πρόσωπο ὁ Γιῶργος Παπανδρέου νὰ εἶναι βλάξ, φαιδρός, περίπου ἀναλφάβητος, ἀνερμάτιστος, ἀνόητος, ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου καὶ ὅ,τι ἄλλο θέλετε, ἀλλὰ μόνο αὐτὸς μποροῦσε νὰ κατορθώσῃ τὸ ἀκατόρθωτο, λόγῳ ἀφ' ἑνὸς τοῦ ἱστορικοῦ οἰκογενειακοῦ ὀνόματος καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς σκανδαλώδους στηρίξεως ποὺ εἶχε ἀπ' τὰ συνδικάτα τῆς ἐργατικῆς ἀριστοκρατίας (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ), ἀλλὰ καὶ ἀπ' τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια τῆς διαπλοκῆς. Ἡ κυνικὴ ὁμολογία τοῦ Σταύρου Ψυχάρη γιὰ τὴν ἀπόρριψη τοῦ δανείου τῶν 10ἑκ. € καὶ ἡ ἀνυπαρξία τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας ποὺ παρακολουθεῖ σχεδὸν ἀμέτοχη τὰ τεκταινόμενα, δεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Τί μέλλει γενέσθαι καὶ τί θὰ ἀκολουθήσῃ στὴν κατάρρευση; Δύσκολο νὰ προβλεφθῇ. Τὸ μόνο γιὰ τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ μιλήσουμε μετὰ βεβαιότητος εἶναι, ὅτι ἡ κατάρρευση αὐτὴ πρέπει νὰ ἐπέλθῃ τὸ συντομότερον καὶ αὐτὸ διότι δὲν πρέπει, οἱ νεο-δωσίλογοι νὰ προλάβουν νὰ ὑπογράψουν τὶς ἐπαίσχυντες συμφωνίες ποὺ τοὺς ἐπιβάλλουν οἱ ξενοκράτες καὶ ἀποδέχονται ἀσμένως αὐτοί, δηλαδὴ τὴν ὑπαγωγὴ τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων στὸ ἀποικιοκρατικὸ ἀγγλικὸ δίκαιο, τὸ νέο δάνειο μὲ τὰ ὅσα δυσμενῆ συνεπάγεται καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν. Τὸ ὅτι θὰ πεινάσουμε γιὰ δύο-τρία χρόνια, ὥσπου νὰ ἀναταχθῇ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία, δὲν πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζῃ. Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ ἀλλάξῃ ἡ κατάσταση ἄρδην. Ἄμ ἔπος....

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ