Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2012

ΘΥΡΑΖΕ ΚΗΡΕΣ, ΟΥΚ ΕΝΙ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ!

Τὴν Πρώτη, Δευτέρα καὶ Τρίτη Μεσοῦντος Ἀνθεστηριῶνος οἱ πρόγονοί μας ἑώρταζαν τὰ Ἀνθεστήρια, τὴν κατ' ἐξοχὴν ἑορτὴ τῶν νεκρῶν. 
Θεωρεῖται ἡ πιὸ παραδοσιακὴ διονυσιακὴ τελετὴ καὶ διαρκοῦσε τρεῖς ἡμέρες· τὴν πρώτη ἡμέρα -Πιθοίγια- ἄνοιγαν οἱ πῖθοι μὲ τὸ νέο κρασί, ἂν καὶ νεώτερες ἔρευνες ἀποδίδουν τὴν ἑτυμολογία στοὺς ὀρφικοὺς ταφικοὺς πίθους, οἱ ὁποῖοι συνώδευαν τοὺς νεκρούς, μαζὺ μὲ τὰ ἀγαπημένα τους ἀντικείμενα στὴν τελευταία τους κατοικία. Σὲ μία λήκυθο ποὺ διασώζεται σήμερα στὸ Πανεπιστημιακὸ Μουσεῖο τῆς Ἰένας (ὅρ. J.El. HARRISON, Ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς Γιορτές, σσ. 66, ἐκδ. Ἰάμβλιχος, 1996) ὁ ψυχοπομπὸς Ἑρμῆς καλεῖ μὲ τὴν ράβδο του τὶς ψυχές, οἱ ὁποῖες ἐξέρχονται ὅπως περίπου τὰ πρῶτα ἄνθη ἀπὸ τὴν γῆ. Τὴν δεύτερη ἡμέρα -Χόες- οἱ νεκροὶ "ἀνασταίνονταν" καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἄλοιφαν τὶς οἰκίες τους μὲ πίσσα καὶ μασοῦσαν τὴν ράμνο, γιὰ τὶς ἀποτρεπτικές της ἰδιότητες· τὴν ἡμέρα αὐτή, πραγματοποιοῦσαν ἀγῶνα οἰνοποσίας πρὸς ἀνάμνηση τῆς εἰσόδου τοῦ Ὀρέστη στὴν Ἀθήνα καὶ τελοῦσαν καὶ τ…

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Οἱ Ἐργαζόμενοι ἀποτελοῦν τὴν ἐπανέκδοση τῆς πάλαι ποτὲ Ἐλευθεροτυπίας, τῆς ἐφημερίδας ποὺ ἔκλεισε ἐλέῳ ΔΝΤ, ἀφοῦ ἐπεβλήθη παρασκηνιακῶς στὶς Τράπεζες ἡ ἄρση δανειοδότησής της, παρὰ τὸ ὅτι τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε ἦταν σαφῶς μικρότερα ἀπ' τὶς ἄλλες ἐφημερίδες. Ἑπομένως εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικὴ ἡ προσπάθεια τῶν δημοσιογράφων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἐργαζομένων της καὶ τὰ δύο τεύχη ποὺ ἔχουν ἤδη κυκλοφορήσει, προσδίδουν ἕναν ἄνεμο αἰσιοδοξίας στὸν καθημαγμένο ἔντυπο Τύπο. Ἡ νέα "γραμμὴ" φαίνεται πολὺ πιὸ ριζοσπαστική, τῇ ἐξαιρέσει κάποιων προτάσεων πρὸς τὶς ΗΠΑ νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν διασαλευθεῖσα ἔννομη τάξη στὴν Συρία... Ἐπίσης, ἐξ ἴσου ἐνθαρρυντικὴ ἦταν καὶ ἡ ἀνταπόκριση τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ· μόνο τὸ πρῶτο τεῦχος ἔγινε ἀνάρπαστο, καθὼς πουλήθηκαν περὶ τὰ 35.000 ἀντίτυπα, ἀπόδειξη τοῦ ὅτι τὸ κοινὸ αὐτὸ γνωρίζει τὸν τρόπο νὰ ἀνταμοίβῃ τὴν προσπάθεια τῶν ἐργαζομένων, ἀκόμη καὶ δημοσιογράφων, ὅταν τοὺς νοιώθῃ κοντά του.
Στὸν ἀντίποδα εἴχαμε τὴν κατάρρευση τῆς ΙΜ…

ΠΑΛΙ ΜΑΣ ΕΣΩΣΑΝ ...

Περιχαρεῖς ἐπέστρεψαν ἀπ' τὴν τελευταία συνεδρίαση τοῦ Eurogroup ὁ διωρισμένος πρωθυπουργὸς Λ. Παπαδῆμος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς ἐθνοσωτηρίου Κυβερνήσεώς του Εὐ. Βενιζέλος. Καὶ ὁ λόγος; Μὰ ποιὸς ἄλλος, ὁ συνήθης: διότι μᾶς ἔσωσαν. Ἀπὸ ποιόν; Ἀπ' τὸ δυσθεώρητο χρέος πού (κατὰ σύμπτωσιν) αὐτοὶ δημιούργησαν, δανειζόμενοι τεράστια κεφάλαια ἀπ' τὶς Τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ μάλιστα μὲ δυσθεώρητα ἐπιτόκια· ἐνν. πάντοτε μὲ τὸ ἀζημίωτο... Κι ἐμεῖς οἱ ἀνήμποροι πολῖτες τί κάνουμε; Συμμετέχουμε στὴν χαρά τους ἢ πρέπει νὰ ψάξουμε (καὶ πάλι) πίσω ἀπ' τὶς ἀνούσιες θριαμβολογίες τους, γιὰ νὰ δοῦμε τί ὑποκρύπτεται.
Κατ' ἀρχὰς ἐπιβάλλεται νὰ θυμηθοῦμε, ὅτι εἶναι ἡ τέταρτη φορὰ ποὺ μᾶς σώζουν. Τὴν πρώτη φορά, τὴν 25η Μαρτίου παρελθόντος ἔτους, ὁ ΓΑΠ καὶ ὁ ἀλήστου μνήμης -τότε- Ὑπ. Οἰκονομικῶν Γιῶργος Παπακωνσταντίνου ἐπέστρεψαν ἀπ' τὸ Eurogroup "διαφημίζοντας" τὸ κέρδισμα χρόνου ἀπ' τὴν Ἀγγ. Μέρκελ καὶ τὸν Ὄλι Ρέν. Τὴν δεύτερη φορά, τὴν 21η Ἰουλίου τοῦ ἰδίου ἔτους…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 19 Φεβρουαρίου, στὶς 10.00πμ, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε, ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος (σσ. 53) τὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ πρώτου μέρους: 

Ὁ σκοπὸς τῆς ὀρθῆς πολιτείας
Ἂς δοῦμε τὶς ἑνότητες τῆς συζητήσεως: 1. ἡ ὀρθὴ πολιτεία καὶ ὁ σκοπός της 2. ἡ ἀρετὴ κάθε ἀνθρώπου καὶ ἡ ὀρθὴ πολιτεία 3.φύσις καὶ παιδεία, στοιχεῖα προσδιοριστικὰ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἔργο τῆς πολιτείας 4. ἡ ἔξαρση τοῦ στοιχείου φύσις καὶ ἡ σύμπτωση ἀριστοκρατισμοῦ καὶ δημοκρατισμοῦ 5. ἡ ἀνθρωποπλαστικὴ λειτουργία τῆς παιδείας καὶ ἡ συμβολή της γιὰ τὴν ὑπόσταση τῆς πολιτείας.


Καὶ ὁ πιὸ σημαντικὸς προβληματισμός, ὅπως ἐτέθη ἀπὸ τὴν Ἄννα: ἡ φύσις, ἡ τροφὴ καὶ ἡ παιδεία συναποτελοῦν τὰ τρία συστατικὰ τοῦ πολίτη. Ἡ φύση ἐνυπάρχει στὸν ἄνθρωπο καὶ ἐπηρεάζεται, θετικὰ ἢ ἀρνητικά, ἀπ' τὴν ἀνατροφή, τὴν κατὰ Πλάτωνα τροφὴ καὶ τὴν χορηγουμένη ἀπ' τὴν πόλη παιδεία. Μόνον ὁ ἐναρμον…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν προσεχῆ Παρασκευή, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Κρεπερὶ "Porto-Pou" (Κλεισθένους 197 καὶ Ἀθηνᾶς/Γέρακας) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Γκότλομπ Φρέγκε (1848-1925):
Τὰ θεμέλια τῆς Ἀριθμητικῆς (ἐκδ. Νεφέλη, 2009).
Στὸ βιβλίο αὐτό (1884) ὁ Γκ. Φρ. διατυπώνει τὴν θέση ὅτι ἡ Ἀριθμητικὴ ἀποτελεῖ μέρος τῆς Λογικῆς, ἐξ οὗ καὶ ὁ ὅρος λογικισμὸς ποὺ χαρακτηρίζει τὴν μαθηματική του ἄποψη. Κατὰ τὸν μεταφραστή, τὸν καθ. Γ. Ρουσόπουλο, ὁ Φρ. "ἀσκεῖ πρῶτα ἔντονη κριτικὴ σὲ διάφορες παληὲς ἢ τρέχουσες ἀλλὰ κυρίαρχες ἀντιλήψεις σχετικὰ μὲ τὴν φύση τῆς Ἀριθμητικῆς καὶ τὴν φύση τῶν φυσικῶν ἀριθμῶν, ὅπως αὐτὲς τοῦ Κάντ (οἱ προτάσεις τῶν Μαθηματικῶν εἶναι a priori συνθετικές), τοῦ Μίλ (οἱ προτάσεις τῆς Ἀριθμητικῆς εἶναι ἐμπειρικές) κ.ἄ., ἀναπτύσσει τὶς θέσεις του σχετικὰ μὲ τὴν φύση τῶν ἀριθμῶν, τῆς Ἀριθμητικῆς καὶ τῆς ἀριθμητικῆς γνώσης: α. τὰ ἀντικείμενα τῆς Ἀριθμητικῆς, οἱ φυσικοὶ ἀριθμοὶ εἶναι ἀφῃρημένες ὀντότητες -ἀποτελοῦν ἰδιάζοντα λογικὰ ἀντικείμενα· β. ὅλες οἱ σημαντικὲ…

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΙΖΕΙ

Ἡ ἐχθεσινὴ νύχτα τῶν μεγάλων διαγραφῶν στὰ κόμματα ποὺ συνιστοῦν τὸν κυβερνητικὸ συνασπισμό, ἔδειξε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ αὐτὸ ποὺ ἐπὶ δυόμισυ περίπου χρόνια προσπαθοῦμε νὰ ἀποδείξουμε μὲ τὰ πιὸ λογικὰ ἐπιχειρήματα, ὅτι: πρῶτον, πολιτικὴ κρίση σημαίνει ἄρνηση τῶν κυβερνωμένων νὰ ὑπακούσουν στίς, ἔξωθεν ἐπιβληθεῖσες, ἐντολὲς τῶν δωσιλόγων-κυβερνώντων καὶ δεύτερον, ἡ ἄρχουσα πολιτικὴ ἐλίτ, ἄλλως οἱ ἀνεπάγγελτοι-ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς, δὲν ἀποτελοῦν παρὰ μία ἀντανάκλαση τῆς παρασιτικῆς Ὀλιγαρχίας τοῦ πλούτου, ἐξ οὗ καὶ ὁ ὑποτιμητικὸς γιὰ τοὺς πολιτικούς "μας" χαρακτηρισμὸς "ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ" ποὺ χρησιμοποιοῦμε γενικῶς...
Λαμβάνοντας ὑπ' ὄψει τὰ ἀνωτέρω μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴν σπουδή τους νὰ ὑπερψηφίσουν τὸ νέο ἀντιλαϊκὸ μνημόνιο, νὰ ἐπισωρεύσουν δηλαδὴ νέα βάρη στὶς πλάτες τῶν ἐργαζομένων. Τὰ ἐκβιαστικὰ διλλήματα ποὺ τίθενται συνεχῶς δὲν πείθουν κανέναν, οὔτε τοὺς ἰδίους. Οἱ διαφωνοῦντες βουλευτές, τῆς Λ. Κατσέλη ἐξαιρουμένης, δὲν ἔθεσαν κάτι νέο …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου, στὶς 12 τὸ μεσημέρι, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε, ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Κ.Ι. Δεσποτοπούλου Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος (σσ. 53) τὸ δεύτερο κεφάλαιο τοῦ πρώτου μέρους: 
Ὁ σκοπὸς τῆς ὀρθῆς πολιτείας
Ἂς δοῦμε τὶς ἑνότητες τῆς συζητήσεως: 1. ἡ ὀρθὴ πολιτεία καὶ ὁ σκοπός της 2. ἡ ἀρετὴ κάθε ἀνθρώπου καὶ ἡ ὀρθὴ πολιτεία 3.Φύσις καὶ παιδεία, στοιχεῖα προσδιοριστικὰ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καὶ τὸ ἀντίστοιχο ἔργο τῆς πολιτείας 4. ἡ ἔξαρση τοῦ στοιχείου φύσις καὶ ἡ σύμπτωση ἀριστοκρατισμοῦ καὶ δημοκρατισμοῦ 5. ἡ ἀνθρωποπλαστικὴ λειτουργία τῆς παιδείας καὶ ἡ συμβολή της γιὰ τὴν ὑπόσταση τῆς πολιτείας.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, στὶς 7.00μ.μ., ὁ καθηγητὴς Βασίλης Καρασμάνης θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Μουσεῖο Γουλανδρῆ Φυσικῆς Ἱστορίας-Κέντρο Γαῖα (Ὄθωνος 100, Κηφισιά, τηλ: 210-8015010), μὲ θέμα: 
Ἡ γέννηση τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης καὶ τὰ Μαθηματικά.
Σ' ἕνα περισπούδαστο ἄρθρο του στὸν Δευκαλίωνα ("Περὶ τῆς γέννησης τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ: μία ἑρμηνεία", Ἰούνιος 2011, 28/1, σσ. 101), ὁ Β.Κ. θεωρεῖ τὴν ἀνακάλυψη τῶν καθολικῶν ἐννοιῶν (λ.χ. τῆς διαμέτρου), τὸν δημοκρατικὸ διάλογο καὶ τὴν ἰσότητα (στὴν πόλη, στὴν μάχη, παντοῦ), τὴν ἐκκοσμικευμένη θρῃσκεία (δίχως ἐπαγγελματίες ἱερεῖς) ὡς τὴν βάση τοῦ λεγομένου ἀρχαιο-ἑλληνικοῦ θαύματος.
Ὁ Βασίλης Καρασμάνης εἶναι ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Φιλοσοφίας στὸ ΕΜΠ. Εἰδικεύεται στὴν γένεση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἐπιστήμης, ἰδιαιτέρως τῆς Μαθηματικῆς. Εἶναι Διπλωματοῦχος Μηχανικὸς τοῦ ΕΜΠ καὶ ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Παβίας, ἐνῷ ἐκπόνησε τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὴν Ὀξφόρδη (19…