ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς 6ης Μαΐου ἀνέδειξε ἕναν νέο πρωταγωνιστή, τὴν Ἀριστερά. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔδωσαν πάλι στὸν λαό μας τὴν χαμένη ἐλπίδα ποὺ ἀποζητοῦσε ἐναγωνίως καὶ δημιούργησαν τὶς προϋποθέσεις, ἔτσι ὥστε νὰ τεθοῦν στὸ περιθώριο τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἔφεραν ἔως ἐδῶ, δηλαδὴ τὸ ΠΑΣΟΚ τῶν Εὐ. Βενιζέλου καὶ τοῦ χαμένου (...) γενικῶς ΓΑΠ καὶ ἡ ΝΔ τοῦ Ἀντ. Σαμαρᾶ πού, μὲ τὶς συνεχεῖς ἐπιθέσεις του στὴν Ἀριστερά, μᾶς θύμισε λίγο τὴν Δεξιὰ τῆς προδικτατορικῆς περιόδου. Ἂς δοῦμε ἐν συνόψει, πῶς μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ ἡ ἑτυμηγορία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἡ γενικευμένη καταδίκη τοῦ πολιτικοῦ συστήματος: 

Τὸ ΠΑΣΟΚ "ἐπλήρωσε" τὴν καταπάτηση τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς, ὅπως αὐτὴ ἐκφράσθηκε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2009, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ λεγομένου "Δόγματος τοῦ Σὸκ" ἀλὰ ἑλληνικὰ καὶ τὴν δουλοπρέπεια ποὺ ἐπέδειξε ἔναντι τῶν δανειστῶν τῆς χώρας μας. Κατὰ τὴν προσωπική μου ἄποψη δύσκολα θὰ ἀποφύγῃ τὴν περαιτέρω συρρίκνωση καὶ τὴν διαρροὴ ψηφοφόρων του πρὸς τὴν Ἀριστερά, ἐνῷ ἡ ἀναμενόμενη γρίνια καὶ ἡ ἀπόδοση εὐθυνῶν στὸν Τζέφρυ καὶ στοὺς κηπουρούς του θὰ κινήσῃ τὶς διαδικασίες τῆς διάσπασης. Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ νεοφιλελεύθερο κόμμα Παπαδήμου πού, μᾶλλον, βρίσκεται ἐπὶ θύραις καὶ θὰ στελεχωθῇ ἀπὸ τοὺς πρωτοκλασάτους -καὶ ἀποτυχόντες ἐκλογικά- ὑπουργοὺς τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ καὶ τὰ Εἰδικὰ Δικαστήρια ποὺ θὰ στηθοῦν στὸ ἄμεσο μέλλον, τότε ἡ πάλαι ποτὲ κραταιὰ σοσιαλδημοκρατία μᾶλλον θὰ μᾶς ἐγκαταλείψῃ...

Στὴν ΝΔ ἐστοίχισε ἡ μερική της ταύτιση μὲ τὸ νεοφιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ, ἀπὸ τὸν προηγούμενο Δεκέμβριο· κατάφερε ἔτσι νὰ ἀπεγκλωβίσῃ τὸν κόσμο τῆς λεγομένης λαϊκῆς Δεξιᾶς πρὸς τὸν Πᾶνο Καμμένο καὶ τοὺς "Ἀνεξάρτητους Ἕλληνές" του καὶ νὰ πείσῃ τοὺς παραδοσιακούς της ψηφοφόρους, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποτελέσῃ κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ. Στοὺς ἑπόμενους μῆνες θὰ δοθῇ σκληρὴ μάχη γιὰ τὴν κομματικὴ κυριαρχία στὸν χῶρο τῆς Δεξιᾶς, μὲ τὸν ἐπελαύνοντα Πᾶνο Καμμένο νὰ δείχνῃ, ὅτι δὲν καταλαβαίνει τίποτε· ἡ ἀπάντησή του στὸν Ἀντ. Σαμαρᾶ καὶ στὸν Εὐ. Βενιζέλο: "δὲν συνομιλῶ μὲ δωσιλόγους" εἶναι χαρακτηριστικὴ τοῦ ποῦ τὸ πάει.

Τὸ ΚΚΕ ἐγκλωβίσθηκε γιὰ ἄλλη μία φορὰ στὴν παγίδα ποὺ τοῦ ἔχει στήσει τὸ "σύστημα" ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ βρίσκεται μονίμως στὴν γωνία καὶ νὰ κατακρίνῃ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα. Ἀρνήθηκε νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἀποτελεῖ μία ἐναλλακτικὴ δύναμη ἐξουσίας ἀπέναντι στὸν κυρίαρχο νεοφιλελευθερισμό· δυστυχῶς, φαίνεται, νὰ ἐπιμένῃ στὰ ἴδια...

Ὁ ΛΑΟΣ τοῦ Γ. Καρατζαφέρη δὲν κατάφερε νὰ κοροϊδέψῃ τοὺς δεξιοὺς ψηφοφόρους του, οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν νὰ ξεχάσουν τὴν σκανδαλώδη στήριξη τοῦ ΓΑΠ, τὴν ὑπερψήφιση τοῦ πρώτου Μνημονίου, τὴν συμμετοχὴ στὴν δημιουργία τῆς κυβέρνησης τοῦ Λ. Παπαδήμ(ι)ου καὶ ὅλα τὰ συναφῆ. Οἱ παραδοσιακοί του ψηφοφόροι μετακινήθηκαν πρὸς τὴν "Χρυσῆ Αὐγή", ἡ ὁποία παρουσιάζεται ἀφ' ἑνὸς μὲ ἕναν ἔξαλλο ἀντιμνημονιακὸ λόγο, ἀφ' ἑτέρου ἔχει νὰ ἐπειδείξῃ καὶ κάποιο ἔργο (...) γιὰ τὴν λαθρομετανάστευση. Ἡ ὑστερικὴ ἀντιμετώπιση τῆς τελευταίας καὶ τὸ συνεχὲς στήσιμο τῶν παγίδων, ἀπὸ τὴν ἐπίσημη "ἐνημέρωση" μᾶλλον θὰ τὴν ἐνδυναμώσῃ περισσότερο. Ὁ λαός μας γνωρίζει ὅτι ἡ πραγματικὴ Ἀκροδεξιὰ εἶναι τὸ νεοφιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ καὶ οἱ συνεργαζόμενοι μαζύ του στὸ ἀπάνθρωπο πρόγραμμα ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ἑπομένως, ἔφθασε ἡ ὥρα τῆς Ἀριστερᾶς; Ἀπ' ὅτι φαίνεται, ναί. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει καταλάβει ὅτι ἀποτελεῖ τὴν μοναδική του ἐλπίδα, ἴσως μαζὺ μὲ κάποια ὑγιῆ τμήματα τῆς πατριωτικῆς Δεξιᾶς καὶ τοὺς ἐναπομείναντες σοσιαλδημοκράτες ποὺ θὰ "δραπετεύσουν" ἀπὸ τὸ παραπαῖον ΠΑΣΟΚ. Τὰ τρομοκρατικὰ διλήμματα καὶ οἱ μπλόφες τοῦ τύπου Εὐρὼ ἢ Δραχμή, δὲν πρόκειται νὰ συγκινήσουν οὔτε τοὺς 1,5 ἑκατομμύρια ἀνέργους οὔτε τοὺς ἐργαζόμενους καὶ τοὺς συνταξιούχους μὲ τὶς περίπου μηδενικὲς ἀποταμιεύσεις, οὔτε βεβαίως καὶ τοὺς 150 χιλιάδες δημοσίους ὑπαλλήλους ποὺ πρόκειται νὰ ἀπολυθοῦν κατ' ἐπιταγὴν τῆς Τρόικας. Ἡ κυβερνῶσα Ἀριστερὰ τύπου Λατινικῆς Ἀμερικῆς εἶναι ἐδῶ, πανέτοιμη νὰ κυβερνήσῃ καὶ κυρίως νὰ δημιουργήσῃ ἕνα νέο κοινωνικὸ κράτος. Θὰ τῆς τὴν δώσουμε αὐτὴν τὴν εὐκαιρία, ἔστω καὶ κατ' ἀνάγκην, διότι δυστυχῶς εἶναι καὶ πάλι ἐπίκαιρο τὸ ρηθέν: "δὲν ἔχουμε νὰ χάσουμε τίποτε ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἁλυσίδες μας".

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ