Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2012

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 29 Ἰουλίου, στὶς 6.00μ.μ., ἡ Δρ. Φιλοσοφίας Αἰκατερίνη Λεύκα θὰ μιλήσῃ στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) μὲ θέμα: 
Ἡ παρουσία τῶν παραδοσιακῶν θεῶν στὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνα
Ἡ Καίτη Λεύκα εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Οἱ μεταπτυχιακές της σπουδὲς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λιέγης εἶχαν ὡς ἀντικείμενο τὴν Ἠθικὴ καὶ τὴν Μεταφυσική, ἐνῷ στὸ διδακτορικό της ἐρεύνησε τὴν θέση τῶν παραδοσιακῶν θεῶν στὸ πλατωνικὸ ἔργο. Συνεχίζοντας τὴν μεταδιδακτορική της ἔρευνα στὴν Λιέγη, ἀνατέμνει τὸ μέγα θέμα τῆς εὐδαιμονίας στὸ ἔργο τῶν Προσωκρατικῶν καὶ στὸν Πλάτωνα, ἐνῷ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Towson ἐρευνᾷ τὶς ἀρχαῖες καὶ τὶς σύγχρονες θεωρίες τοῦ εὖ ζῆν καὶ τὸ κατὰ πόσον αὐτὲς μποροῦν νὰ ἐπηρεάσουν μία σύγχρονη εὐρωπαϊκὴ δημοκρατία. Ἔχει συμμετάσχει σὲ πολλὰ διεθνῆ συνέδρια καὶ σεμινάρια, ἐνῷ ἔχει δημοσιεύσει πλῆθος ἄρθρων σὲ διεθνῆ περιοδικά. Στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λιέγης διδάσκει ἕνα πρωτότυπο μεταπτυχιακὸ μάθημα, βασισμένο στὴν…

ΟΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΑΙ

Ἀκολουθεῖ ποίημα τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κ.Π. Καβάφη, στὸ ὁποῖο στηλιτεύεται ἡ λήθη τῆς γλώσσας μας, σὲ μία ἀποικία τοῦ Τυρρηνικοῦ κόλπου, τὴν Ποσειδωνία, οἱ κάτοικοι τῆς ὁποίας εἶχαν ἐκβαρβαρισθῆ, μιλοῦσαν δηλαδὴ ἄλλη γλῶσσα καὶ αὐτὸ τοὺς ἔκανε δυστυχεῖς· κατὰ τὸν Ἀθήναιο, ἀπ' τὸν ὁποῖον ἐμπνέεται ὁ Ἀλεξανδρινός μας ποιητής: "Ποσειδωνιάταις τοῖς ἐν τῷ Τυρρηνικῷ κόλπῳ, τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς Ἕλλησιν οὖσιν ἐκβαρβαρῶσθαι Τυρρηνοῖς ἢ Ρωμαίοις γεγονόσι καὶ τὴν φωνὴν μεταβεβληκέναι, τά τε πολλὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἄγειν δὲ μιάν τινα αὐτοὺς τῶν ἑορτῶν τῶν Ἑλλήνων ἔτι καὶ νῦν, ἐν ᾗ συνιόντες ἀναμιμνήσκονται τῶν ἀρχαίων ὀνομάτων τε καὶ νομίμων, ἀπολοφυράμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ δακρύσαντες ἀπέρχονται".


Τὴν γλῶσσα τὴν ἑλληνικὴ οἱ Ποσειδωνιᾶται
ἐξέχασαν, τόσους αἰῶνας ἀνακατευμένοι
μὲ Τυρρηνοὺς καὶ μὲ Λατίνους κι ἄλλους ξένους.
Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἔμεινε προγονικὸ
ἦταν μιὰ ἑλληνικὴ γιορτή, μὲ τελετὲς ὡραῖες,
μὲ λύρες καὶ μὲ αὐλούς, μὲ ἀγῶνας καὶ στεφάνους.
Κ' εἶχαν συνήθειο πρὸς τὸ τέλος τῆς γιορ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 22 Ἰουλίου, στὶς 12.00 τὸ μεσημέρι, θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις στὸ θέμα τῶν προαποφασισμένων καὶ ὀλέθριων ἀλλαγῶν στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ στὴν ὀρθογραφία, τὶς ὁποῖες παρουσιάσαμε στὸ ἀμέσως προηγούμενο ἄρθρο μας. 
Τὸ ἱστορικὸ τῶν ἀλλαγῶν, ὅπως καὶ ἡ ἐπιχειρούμενη κατάργηση φωνηέντων καὶ συμφώνων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντικατάστασή τους ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα βαρβαρικά, πρόκειται νὰ μᾶς ἀπασχολήσουν ἐπὶ μακρὸν καὶ εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ ἐπὶ τὰ χείρω. 
Τὴν παρουσίαση τοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ τὴν συλλογὴ τοῦ σχετικοῦ ὑλικοῦ ἔχει ἀναλάβει ἡ Ἄννα Στάικου, ἐνῷ ἱστότοποι, ὅπως ἡ ramnousia.com ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα ἐπισταμένως (ὅρ. "Σύγχρονη Γλωσσολογία· ἐπιστήμη ἢ ὑπηρέτης;") καὶ ἄλλα σχετικά. Ἐπίσης, σημαντικὴ εἶναι ἡ πρώτη ἐπισήμανση τῆς δασκάλας Μαρίας Χρυσοῦ καὶ τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Π.Ε. "Ἀλέξανδρος Δελμοῦζος". Στὸν ἀντίποδα, δηλαδὴ στὸ στρατ…

ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ;

Ὁ ἐγχώριος δωσιλογισμὸς ἑτοιμάζεται νὰ καταστρέψῃ ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπ' αὐτὸ πού -σήμερα- ἀποκαλεῖται ἑλληνικὴ γλῶσσα, προετοιμάζοντας τὴν τελικὴ γλωσσικὴ μεταρρύθμιση, δηλαδὴ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ λατινικοῦ (αἰολικοῦ) ἀλφαβήτου. Ἂς θυμηθοῦμε τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ὡδήγησαν στὴν σημερινὴ θλιβερὴ κατάσταση.
Στὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο καταργεῖται ἡ προσῳδιακὴ κεφαλαιογράμματη γραφὴ καὶ εἰσάγεται ἡ λεγόμενη "κοινὴ" διάλεκτος, ἡ ὁποία ἀντικαθιστᾷ τὴν τέλεια γλῶσσα τῆς κλασσικῆς περιόδου, τὴν ἀττικὴ διάλεκτο. Ἡ πρώτη αὐτὴ ἀλλαγὴ "ἐπιβάλλεται" ἀπὸ τὴν διεθνοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, λόγῳ τῶν κατακτήσεων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Παρὰ τὴν μεταρρύθμιση αὐτὴ καὶ τὸν γλωσσικὸ διχασμὸ ποὺ ἐπακολούθησε, οἱ λόγιοι τῆς περιόδου μιλοῦν καὶ γράφουν στὴν ἀττικὴ διάλεκτο, ὅπως λ.χ. οἱ ἐστεμμένοι φιλόσοφοι Μᾶρκος Αὐρήλιος καὶ Ἰουλιανός. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο δημιουργεῖται κι ἕνας κοινωνικός, τρόπον τινά, διχασμός, ἀφοῦ οἱ ὁμιλοῦντες τὴν ἀττικὴ διάλεκτο ἀπομακρύνονται ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς πληθυσμοὺς τῆς…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 8 Ἰουλίου, στὶς 12.00 τὸ μεσημέρι, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Σαλαμῖνα, στὸ παραλιακὸ ἑστιατόριο "Τὸ Κῦμα", ὅπου θὰ συνεχίσουμε -πιὸ χαλαρά- τὴν συζήτηση γιὰ τὴν ἀλληγορία τοῦ Σπηλαίου. Ἐπίσης, θὰ συζητήσουμε τὴν παρουσία μας στὰ Προμήθεια -στὸ Συμπόσιο τῶν Πλατωνικῶν- καὶ θὰ ἀναζητήσουμε ἕναν πιὸ βελτιωμένο τρόπο κίνησης κατὰ τὴν νέα χρονιά.
Προσυγκέντρωση: στὸ λιμάνι τῆς Σαλαμίνας, στὶς 11.45π.μ.


ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Νομίζω, ὅτι τὸ συμπόσιο εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, ἂν καὶ οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες (χῶρος καὶ ζέστη) μᾶς δυσκόλεψαν ἔν τινι μέτρῳ. Γιὰ τὴν νέα περίοδο, ἐκτὸς τῶν συναντήσεων ποὺ θὰ συνεχισθοῦν, συζητήθηκε καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ μαθήματος τῆς "Θεωρίας Ἀριθμῶν", μᾶλλον σὲ ἑβδομαδιαία βάση. Ἡ ἑπόμενη συνάντησή μας θὰ γίνῃ πλησίον τῆς Ἀκαδημείας Πλάτωνος, στὶς 22 Ἰουλίου καὶ τὸ θέμα (πρόταση τῆς Ἄννας Στ.) θὰ σχετίζεται μὲ τὶς ἐπιχειρούμενες -καὶ καταστροφικές- ἀλλαγὲς στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ;

Τὸ πρόβλημα μὲ τὸν Ναὸ τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος φαίνεται νὰ γίνεται καὶ πάλι ἐπίκαιρο, ἀφοῦ τὸ ἀνύπαρκτο -καὶ τυπικὰ πιά- Ὑπ. Πολιτισμοῦ συνεχίζει νὰ κωφεύῃ στὶς "ἐνοχλήσεις" τῆς ἐφ. Ἐλευθεροτυπία, τῆς μόνης -ἴσως- ποὺ ἀσχολεῖται. Ἂς δοῦμε τὸ σχετικὸ δημοσίευμα, ὑπὸ τὸν εὔλογο τίτλο Οἰκοπεδοποίηση ποὺ ὑπογράφει ὁ συντάκτης Ντ. Καρ., τοῦ ἀπεργιακοῦ φύλλου, τοῦ Σαββάτου τῆς 30ης Ἰουνίου (στ. Πολιτικὰ Παρασκήνια, σ. 9): Κάποιοι πιέζουν μέσα στὴν γενικότερη ἀναμπουμπούλα γιὰ τὴν οἰκοπεδοποίηση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος στὸ Μέτς. ἡ ἁρμόδια ἐφορεία συνεχίζει νὰ σφυρίζῃ ἀδιάφορα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ὁδοῦ Κεφάλου, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς τέσσερις δρόμους ποὺ περικλείουν τὸν χῶρο. χωρὶς αὐτὸν χάνεται τὸ φυσικὸ ὅριο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸν νόμο γιὰ τὴν ἀνακήρυξή του σὲ ἀδόμητη ζώνη προστασίας, γεγονὸς ποὺ θὰ σήμαινε καὶ τὴν ὁριστικὴ διάσωσή του. ὀλιγωρία ἢ σκοπιμότητα;Σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά, ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος στηλιτεύει τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον…