Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2012

Η ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Ἡ πλατωνική μας ὁμάδα, ἡ "Νέα Ἀκαδήμεια", εἶναι ἕτοιμη νὰ ἀποκαλυφθῇ σὲ ἕνα εὐρύτερο κοινό, τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, στὶς 8.00μ.μ., στὸν "Παλαίχθονα" (Παλλάδος 24-26, 2ος Ὄροφος, πλ. Ψυρρῆ). Τὴν αἴθουσα αὐτὴ θὰ χρησιμοποιοῦμε μία φορὰ τὸν μῆνα.
Ἡ παρουσίασή μας θὰ εἶναι γενικῶς χαλαρή· ἡ Δώρα θὰ μᾶς ἐνημερώσῃ γιὰ τὰ συμβάντα στὰ Ἀρφαρά, δηλαδὴ γιὰ τὸ πρῶτο "ἀνοικτό" μας συμπόσιο, ὁ Εὐκλείδης θὰ προσπαθήσῃ νὰ συμβουλεύσῃ τὸν "νέο" στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία, δίνοντάς του τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια γιὰ τὴν πρώτη ἐπαφὴ μὲ τὸ πλατωνικὸ ἔργο, ὁ Κώστας Μπ. θὰ παρουσιάσῃ τὰ παιδευτικά του "παιχνίδια", μὲ τὰ ὁποῖα συνοδεύει τὶς ἐξορμήσεις μας (Ἀρφαρά, Προμήθεια κ.ἀ.) καὶ ὁ Τίμαιος τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον θὰ κινηθοῦμε, δηλαδὴ τὶς προσεχεῖς ἐκδηλώσεις μας, τὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα θὰ μελετήσουμε, τὶς προβολὲς ταινιῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία (ὅπως λ.χ. ὁ "Κονφορμίστας" τῶν Μοράβια καὶ Μπερτολούτσι μὲ τὴν ἀλληγορία τοῦ σπηλαίου) …

Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΩΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

Θὰ σᾶς ἐκπλήξω σήμερα ἀγαπητοὶ ἑταῖροι καὶ σύντροφοι ἐπὶ πλατωνισμῷ, καθὼς θὰ ἀρχίσω, ἐμπνεόμενος, ἀπὸ μία εὐαγγελικὴ ρήση, θὰ χρησιμοποιήσω μία φράση τοῦ Ματθαίου (23, 37-39): “Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους” καὶ αὐτό, διότι θέλω νὰ ὑποκλέψω τὸν ὅρο καὶ νὰ τὸν εἰσαγάγω στὸν σύντομο προβληματισμό μου. Πρὶν ὅμως προχωρήσω περαιτέρω, ἂς ἀναρωτηθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ, ἐὰν ἡ ἑλληνικὴ ἢ ἡ παγκόσμια ἱστορία ἔχει νὰ μᾶς δώσῃ κάποια παραδείγματα τέτοιων ἀπεσταλμένων· ὁ Σωκράτης, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ δὲν κατονομάζεται σαφῶς ὑπονοεῖται, ὡς ὁ ἐπιχειρῶν λύειν τε καὶ ἀνάγειν καὶ κατόπιν, ἀπὸ τοὺς πρώην συνδεσμῶτες του ἀποκτανθείς (517a), ὁ Ἆγις καὶ ὁ Κλεομένης τῆς Σπάρτης, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ Ἐρνέστο Γκεβάρα... 
Ὁ ἀπεσταλμένος ἀποτελεῖ μία πρωτοποριακὴ σύλληψη στὴν ἐξόχως ὑποβλητικὴ εἰκόνα τοῦ Σπηλαίου τῆς Πολιτείας· ἐπακριβῶς ὁ Πλάτων θεωρεῖ ὅτι, κάποιος ἐκ τῶν δεσμωτῶν, μὲ ἰδιαιτερότητες μὴ προσδιωρισμένες καὶ ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς σειρῆνε…

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου διοργανώνουμε συμπόσιον, στὰ Ἀρφαρὰ Μεσσηνίας, μὲ θέμα: 
Ὁ πολιτικὸς Πλάτων
Ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα τοῦ συμποσίου μας.
Εἰσαγωγὴ μὲ 45΄συν-ἐργασία!!! (ὑπ.  Κωνσταντῖνος Μπαχαρίας)
Τελετὴ παραχωρήσεως τῆς χρήσεως τοῦ φιλοσοφικοῦ κέντρου στὸ Γυμνάσιο καὶ στὸ Λύκειο Ἀρφαρῶν
Εἰσηγήσεις

Μέρος πρῶτον Καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Γ.-Α. Νιάρχος: “Πλατωνικὴ Πολιτικὴ καὶ Ἠθική” Καθηγητὴς Χαράλαμπος Σπυρίδης: “Πλάτωνος Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου ἢ περὶ Πυθαγορείου μουσικῆς” Κωνσταντῖνος Ἀν. Σταυρόπουλος: “Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἀπεσταλμένου ὡς ἐντεταλμένου
Διάλειμμα
Μέρος δεύτερον Δώρα Γέμελα: “Ἀντὶ εἰσαγωγῆς στὴν Πολιτεία” Ἀναστασία Δημητρακοπούλου: “Δίκαιο-Δικαιοσύνη κατὰ τὸν Πλάτωνα” Ἰωάννης Ρουσσάκης: “Ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Θεοφίλου Βορέα” Χαράλαμπος Ρουμελιώτης: “Ὁ ἐπίτριτος πυθμὴν στὴν Πολιτεία” Γιῶργος Τσουκαλᾶς: “Ὑπακοὴ καὶ Ἀνυπακοὴ στοὺς Νόμους τῆς Πόλεως”
Γεῦμα

Ὥρα ἀναχωρήσεως: 7:30π.μ., ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἑρμοῦ (Σύνταγμα).

Ο ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ὁ καθηγητὴς Συνταγματικοῦ Δικαίου καὶ πρώην Ὑπουργός (καταστροφῆς) τῆς Ὑγείας καὶ τῆς Ἐργασίας ἀποφάσισε νὰ συγγράψῃ βιβλίο, γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ, ὄχι πῶς κατέστρεψε τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας ἢ πῶς ὡδήγησε τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία σ' ἕναν νέο ἐργασιακὸ Μεσαίωνα, ἀλλὰ Ἱστορία... Ἐπακριβῶς, τὸ "πόνημά" του τιτλοφορεῖται: Πολιτικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδας (1828-1975), ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Σάκκουλα (2000).
Τὸ βιβλίο βρίθει ἀνακριβειῶν καὶ συντακτικῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων  λαθῶν (ἐφ. Αὐγή, 13 Σεπτεμβρίου, σ. 21), τὰ ὁποῖα δὲν συνάδουν μὲ τὸ κῦρος ἑνὸς πανεπιστημιακοῦ δασκάλου, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς λέγεται Ἀνδρέας Λοβέρδος, μὲ ὅτι σημαίνει αὐτό, οὔτε βεβαίως μὲ τὴν σοβαρότητα τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἔχῃ ἐκδώσει καὶ σοβαρὰ βιβλία, ὅπως λ.χ. τὴν Ἀριστοτελικὴ Συλλογιστικὴ τοῦ Στέλλιου Κουσούλη (2001), "ἔπαιξε" τὸ "χαρτὶ" Λοβέρδος, ὅταν τὸ τελευταῖο ἦταν στὰ πολὺ πάνω του, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ σημερινὰ χάλια. Μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι κατάφερε νὰ ἐκλεγῇ βουλευτής, ὅπως καὶ ὁ παρασημο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 16 Σεπτεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ βρεθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὰ παρακάτω:
Πρῶτον: τὴν ὁλοκλήρωση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν στὸ συμπόσιον τῶν Ἀρφαρῶν, τῆς ἑπομένης Κυριακῆς (μεταφορά, κόστος, τίτλους εἰσηγήσεων κτλ). Ἀπομένει ὁ τίτλος τοῦ θέματος τῆς Δ.Γ. καὶ τοῦ Φιλοδήμου, ὁ ὁποῖος προσφέρθηκε νὰ δώσῃ κι ἕναν τόνο ἀντιρρητικῆς, ἐκ μέρους τῆς ἐπικούρειας φιλοσοφίας, στὸ συμπόσιό μας.
Δεύτερον: τὴν ἀρχὴ τῆς μελέτης τοῦ βιβλίου τοῦ Κ. Μπόρμαν, Πλάτων· ὑπενθυμίζω ὅτι, σήμερα θὰ συζητήσουμε τὰ τρία πρῶτα κεφάλαια: Ι. Ἡ ζωὴ τοῦ Πλάτωνα, ΙΙ. Τὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνα καὶ ΙΙΙ. Οἱ θεωρίες τοῦ Πλάτωνα (σ. 11-28). Καθορισμὸς εἰσηγητῶν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἐμπρὸς στὸν δρόμο ποὺ χάραξε ὁ, ἐκ νέου "μετανάστης" στὶς ΗΠΑ, Τζέφρυ, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ τίτλος τῆς προπαγάνδας, ποὺ ἀσκοῦν ἀπὸ κοινοῦ ἡ παραπαίουσα Κυβέρνηση καὶ ἡ Πορνοδημοσιογραφία. Ὁ,τιδήποτε λέγεται, μεταφράζεται πρὸς τὸ συμφέρον αὐτῶν τῶν παρασιτικῶν ἐλὶτ καὶ προσφέρεται, δίχως αἰδώ -ποῦ νὰ τὴν βροῦν ἄλλως τε- στὴν κεραυνοβολημένη κοινὴ γνώμη. 
Τελευταῖο δεῖγμα τὰ λεγόμενα περὶ Ἀργεντινῆς, ἀπὸ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα στὴν Βουλή: κύριε ὑπουργέ, μακάρι νὰ εἴχαμε γίνει Ἀργεντινή, ὅπως εἴχατε πεῖ. ἡ Ἀργεντινὴ πέρασε μία μεγάλη δυσκολία καὶ δὲν πρέπει τοὺς λαοὺς νὰ τοὺς χαρακτηρίζουμε μὲ ρατσιστικὸ τρόπο. πέρασαν ὅμως μιὰ πολὺ μεγάλη δυσκολία καὶ κατάφεραν μὲ ἀξιοπρέπεια νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους. δυστυχῶς, ἐσεῖς μᾶς ὁδηγεῖτε σὲ ἄλλες καταστάσεις, πολὺ χειρότερες.

Πολὺ δύσκολα μπορεῖ κάποιος νὰ διαφωνήσῃ μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ προέδρου τῆς ΚΟ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐκτὸς καὶ ἐὰν δὲν γνωρίζῃ τὰ στοιχειώδη περὶ Ἀργεντινῆς· πῶς κατέρρευσε ἡ χώρα τοῦ tango, ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ ΔΝΤ βεβαίως-βεβαίως …

ΜΝΗΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Συνέλληνες, 
τὸ Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, στὶς  6.00μ.μ., θὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸν ἱερὸ τύμβο τῶν Σαλαμινομάχων, γιὰ νὰ τελέσουμε τὸ καθιερωμένο μνημόσυνο τῶν πεσόντων.
Τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τῆς τελετῆς ἔχει ἀναλάβει ἡ Λατρευτικὴ Κοινότης ΛΑΒΡΥΣ, ἐνῷ στίχους ἀπὸ τοὺς Πέρσες τοῦ Αἰσχύλου θὰ ἀπαγγείλῃ ὁ Φίλιππος Βαβουλάκης. Ὁ ποιητής μας, ὁ Κριταγόρας, θὰ ἀποδώσῃ τὸν πρέποντα "Χαιρετισμὸ στοὺς Σαλαμινοναυμάχους". Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐκδηλώσεων θὰ ἀκολουθήσῃ Συμπόσιον, στὴν παραλιακὴ Ταβέρνα "Τὸ Κῦμα". 
Ἀκολουθεῖ ὁ περισυνὸς χαιρετισμὸς τοῦ Κωνσταντίνου Σταυροπούλου, ἐκ μέρους τοῦ Φ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ.
Ἡ "θείη Σαλαμὶς" τοῦ δελφικοῦ μαντείου ἔχει τὴν τιμητική της σήμερα· ἀγάλλονται οἱ θεοὶ καὶ οἱ τρισένδοξοι πρόγονοι, ὅταν νοιώθουν πὼς κάποιοι, ἔστω λιγοστοὶ Νεοέλληνες, τοὺς τιμοῦν πράττοντας τὸ ἐλάχιστο· λυποῦνται ὅμως, ὅταν βλέπουν τὰ ἄθλια τεκταινόμενα στὴν πατρίδα τους, κυρίως ὅταν συγκρίνουν τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς περιόδου ἐκείνης μὲ τὰ σημερινὰ ἀνθρωπάκια. Οἱ σύγχρονοι πο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Οἱ συνευρέσεις μας, μὲ θέμα τὸν προγραμματισμὸ γιὰ τὸ νέο ἀκαδημαϊκὸ ἔτος, συνεχίζονται ἀδιαλείπτως... Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὰ παρακάτω:
Πρῶτον, τὸν καλλίτερο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ μελετήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Karl BORMANN, Πλάτων, τῶν ἐκδόσεων Καρδαμίτσα (Ἀθῆναι, 2006)· ἤδη, ἡ Παρασκευὴ -ἐλπίζουμε- νὰ ἔχῃ φροντίσει νὰ ἀγοράσῃ τὰ σχετικὰ ἀντίτυπα. Δεύτερον, τὴν παρουσία μας καὶ τὶς εἰσηγήσεις τῶν μελῶν στὸ συμπόσιον τῶν Ἀρφαρῶν, τῆς 23ης Σεπτεμβρίου, μὲ θέμα τὸν Πολιτικὸ Πλάτωνα· ἐπίσης καὶ τὰ πρακτικὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα θὰ προκύψουν καὶ ἀφοροῦν στὴν ἄρτια, κατὰ τὸ δυνατόν, ὀργάνωσή του. Τρίτον, τὴν προετοιμασία μας γιὰ τὴν πρώτη "ἐπίσημη" παρουσία μας σὲ ἀνοικτὸ χῶρο, τὴν 29η Σεπτεμβρίου καὶ συγκεκριμένα στὴν αἴθουσα "Παλαίχθων" (Παλλάδος 24-26, Μοναστηράκι), ὅπου θὰ παρουσιάσουμε τὴν ὁμάδα μας καὶ τοὺς στόχους της.

Τέλος καὶ στὸ πλαίσιο τῆς ἀναζητήσεως τῆς ὀρθ…

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΑΠ

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἐπανεξελέγη πρόεδρος τῆς λεγομένης Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, δίχως νὰ ἔχῃ καμμία θεσμικὴ λειτουργία στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας μας. Ἡ ἐκλογή, κατὰ τὰ γνωστά, ἔγινε δι' ἀνατάσεως τῆς χειρὸς καὶ ἦταν παμψηφεί...
Τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Τζέφρυ καὶ ποιὰ τὰ πεπραγμένα του, κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἄσκησε, δυστυχῶς, τὴν ἐξουσία στὴν Ἑλλάδα μας, εἶναι γνωστὰ τοῖς πᾶσι· ποιὰ εἶναι, ὅμως, ἡ Σοσιαλιστικὴ Διεθνὴς καὶ τί ἐκφράζει; Πιὸ γνωστὴ ὡς Δεύτερη Διεθνὴς ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1889 ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς σοσιαλδημοκράτες Κ. Κάουτσκυ καὶ Λ. Μπερνστάιν, προκειμένου νὰ ἐκφράσῃ μία πιὸ διαλλακτική, περὶ σοσιαλισμοῦ ἄποψη ἀπὸ τούς, ἀνερχόμενους καὶ "δογματικούς", Μπολσεβίκους τοῦ Λένιν· ὁ μεγάλος Ρῶσος ἐπαναστάτης τοῦ ἀφιέρωσε (...) τὴν μπροσούρα του "Ἡ προλεταριακὴ ἐπανάσταση καὶ ὁ ἀποστάτης Κάουτσκυ". Στὴν πορεία τοῦ χρόνου ἐνσωματωνόταν, ὁλοένα καὶ περισσότερο, στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ μεγάλου Κεφαλαίου καὶ τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ. Ἐὰν ἐξαιρέσῃ κανείς, κάποιους -ἐλάχι…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου (εἴσοδος ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ) γιὰ νὰ θέσουμε τοὺς στόχους τῆς νέας χρονιᾶς. 
Κατὰ τὴν γνώμη μου, πρέπει νὰ κινηθοῦμε ὡς ἑξῆς: πρῶτον, νὰ διατηρήσουμε τὴν σταθερὴ ροὴ συνεδριῶν, λ.χ. δύο φορὲς τὸν μῆνα ἢ κάτι τέτοιο, ποὺ ἰσχύει ἔως τώρα, σὲ σταθερὴ ὥρα· δεύτερον, νὰ συμφωνήσουμε στὴν σχολαστικὴ μελέτη ἑνὸς "καλοῦ" καὶ προσιτοῦ βιβλίου, ὅπως λ.χ. τὸν Πλάτωνα τοῦ K. Bormann (ἐκδ. Καρδαμίτσα, 2006), στὸ ὁποῖο ὁ συγγραφεὺς πραγματεύεται μία σειρὰ ἐνδιαφερόντων ζητημάτων, ἀπαραιτήτων γιὰ τὸν ἄρτιο ἰδεολογικό μας ἐξοπλισμό (οἱ γνωσιολογικὲς ἀλληγορίες τοῦ Ἡλίου, τῆς Γραμμῆς καὶ τοῦ Σπηλαίου, τὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς κ.ἄ.)· τρίτον, νὰ φροντίσουμε γιὰ τὴν ἀξιοποίηση ὅλου τοῦ δυναμικοῦ μας, καθὼς τὶς εἰσηγήσεις αὐτῶν τῶν θεμάτων, ἐπιβάλλεται, νὰ τὶς ἀναλαμβάνουν ὅλα τὰ μέλη καὶ τέταρτον, νὰ βοηθήσουμε στὴν κατανόηση τῶν στοιχειωδῶν ἀρχῶν τῶν Μαθηματικῶν (Ἀριθμητικῆς…

ΤΟ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

Μία ἐκδήλωση στὴν Νίκαια, προγραμματισμένη γιὰ τὴν προσεχῆ Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, ἀπὸ τὴν συνιστῶσα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νέος Ἀγωνιστής, μέλη τοῦ ὁποίου ἀνῆκαν ἔως πρό τινος στὸ ΠΑΣΟΚ, στάθηκε ἱκανὴ νὰ πυροδοτήσῃ ἐκ νέου τὴν ἀντιπαράθεση μεταξὺ τοῦ τ. κυβερνῶντος κόμματος καὶ τῆς Ἀριστερᾶς. Καὶ ἡ αἰτία; Ἡ συγκεκριμένη ἡμερομηνία, κατὰ τὴν Φώφη Γεννηματᾶ "ἀνήκει μόνο στὸ ΠΑΣΟΚ", συμπληρώνοντας μὲ περισσὴ ἀλλαζονεία ὅτι "αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι διαπραγματεύσιμο καὶ συζητήσιμο". Κατηγόρησε ἐπίσης τὸν ΣΥΡΙΖΑ, στὴν δημοσιογραφικὴ ἐκπομπὴ τοῦ Παναγιώτη Σαράντη στὸ κρατικὸ ραδιόφωνο τῆς ΝΕΤ, ὅτι καπηλεύεται τὰ συνθήματα τῆς ἱδρυτικῆς διακήρυξης, ἀφοῦ τολμᾷ (...) νὰ ἀναφέρεται στὴν Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία, στὴν Λαϊκὴ Κυριαρχία, στὴν Κοινωνικὴ Ἀπελευθέρωση καὶ στὴν Δημοκρατία.
Τί νὰ πρωτοσχολιάσῃ κανείς; Ὅτι ἡ ἡμερομηνία αὐτὴ ἔχει ταὐτισθῆ μὲ τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ Σύνταγμα τῆς 3ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1843, στὸ ὁποῖο ὑποχρεώθηκε νὰ συμβιβασθῇ ἡ Βαυαροκρατία καὶ ὁ, ἔως τότε, ἀπόλυτος Μονάρχης; Ἐξ οὗ καὶ…