Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2012

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ;

0. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ὁ Φασισμὸς καὶ ὁ Ναζισμὸς ἀποτελοῦν τὸν κατ’ ἐξοχὴν τύπο ὁλοκληρωτικῆς διακυβέρνησης, ἕνα “ἰδιότυπο πολιτικὸ φαινόμενο”[1], σχετίζονται δὲ μὲ τρεῖς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις:
τὴν περίοδο τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀλλάζουν καὶ ἀναδιατάσσονται μὲ βίαιο τρόπο οἱ συσχετισμοὶ μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν κρατῶν καὶ ἡ δυναμική τους ἐντὸς τῆς ἰμπεριαλιστικῆς ἁλυσίδας, ἀλλὰ καὶ ἡ ταξικὴ συγκρότηση στὸ ἐσωτερικὸ αὐτῶν τῶν κρατῶν-κρίκων, ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν (λ.χ. ἡ δημιουργία τῆς λεγομένης ἐργατικῆςἀριστοκρατίας[2]),
τὴν οἰκονομικὴ κρίση, κατὰ τὴν περίοδο τῆς ὁποίας ἐξαθλιώνονται μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς τὰ μικρομεσαῖα κοινωνικὰ στρώματα -οἱ ἔως πρό τινος ψηφοφόροι τῶν κομμάτων τοῦ Κέντρου- τὰ ὁποῖα ἀναζητοῦν ἀγωνιωδῶς πολιτικὸ ἐκφραστή-σωτῆρα, ἀπογοητευμένα ἀπὸ τὴν κατάρρευση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ποὺ ἐπιφέρει ἡ κρίση αὐτὴ καί,
τὴν ὁλοκληρωτικὴ ὀργάνωση, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέσῃ, κατ’ ἀρχάς, τὸ πρόπλασμα καί, κατόπιν, τὸν συνεκτικὸ ἱστὸ μεταξὺ τῶν ἀντιτιθεμένων κοινωνικῶν ὁμάδων, διαχωρίζοντας …

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου, στὴν 1:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Σαλαμῖνα (Παλούκια) καί, ἐν συνεχείᾳ θὰ συμποσιασθοῦμε στὴν Ταβέρνα "Ἱστῖον" (Σελήνια), ἀνακεφαλαιώνοντας τὰ ὅσα ἔχουν λεχθῆ ἔως τώρα περὶ τῆς θεωρίας τῶν Ἰδεῶν.
Ἡ συζήτηση θὰ εἶναι χαλαρὴ καὶ θὰ περιλαμβάνῃ τὴν τρίτη ἑνότητα (σ. 65-111), δηλαδή: τὰ Εἰσαγωγικὰ καὶ τὶς τρεῖς ἀλληγορίες, τοῦ Ἡλίου, τῆς Γραμμῆς καὶ τοῦ Σπηλαίου.
Ἡ ὥρα συνάντησης εἶναι αὐστηρή -μὲ μικρὴ δεκάλεπτη ἀπόκλιση- λόγῳ τοῦ ὅτι ὁ τόπος προορισμοῦ εἶναι περίπου ἄγνωστος.

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τὸ Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, στὶς 8:00μ.μ., στὴν αἴθουσα "Παλαίχθων" (Παλλάδος 24-26, 2ος ὄροφος), τὸ Φ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ θὰ παρουσιάσῃ τὸ ντοκυμανταὶρ τῆς Κατερίνας Κιτίδη καὶ τοῦ Ἄρη Χατζηστεφάνου (ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια: Δρ Λεωνίδας Βατικιώτης):
Καταστρόικα 
Οἱ δημιουργοὶ τοῦ παρόντος, προσέδωσαν τὸν εὔγλωττο τίτλο τῶν δύο συνθετικῶν -ὁ ὁποῖος παραπέμπει στὴν Περεστρόικα, δηλαδὴ στὴν διαλυτικὴ διαδικασία ποὺ ἐπικράτησε στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ σ' ὅλη τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '80- γιὰ νὰ ὑποδείξουν στὸν ὑποψιασμένο μελετητή, πῶς μεταφέρθηκε τὸ ἴδιο σκηνικὸ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, τριάντα χρόνια μετά. Ἡ διαδικασία αὐτή, γνωστὴ καὶ ὡς Ἀπορρύθμιση ἢ Δόγμα τοῦ Σόκ (Ναόμι Κλάιν), δοκιμάστηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Χιλὴ τοῦ πραξικοπηματία Ἀουγκοῦστο Πινοτσέτ (11 Σεπτεμβρίου 1971) μὲ τὰ γνωστὰ καταστροφικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τοὺς Χιλιανοὺς ἐργαζομένους, ἀλλὰ μὲ τεράστια κέρδη γιὰ τὰ Shicago boys...
Τὸ ἀπάνθρωπο αὐτὸ σχέδιο, τὸ ὁποῖο συνέλαβε ὁ ἡμιπαράφρων Οἰκονο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ δεύτερο μέρος ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κὰρλ Μπόρμαν (Πλάτων, σ. 79-111), τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν Θεωρία τῶν Ἰδεῶν, συγκεκριμένα στὶς ἀλληγορίες-εἰκόνες τῆς Γραμμῆς καὶ τοῦ Σπηλαίου.
Στὴν πρώτη ὑπὸ ἐξέτασιν εἰκόνα (509d-511e), ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος ἀπεικονίζει τοὺς δύο κόσμους -τὸν αἰσθητὸ καὶ τὸν νοητό- ἐπὶ εὐθείας γραμμῆς ΑΕ, τὴν ὁποίαν τέμνει σὲ δύο ἄνισα μέρη: τὸ μικρότερο AC (αἰσθητό) καὶ τὸ μεγαλύτερο CE (νοητό)· τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο μέρος τέμνονται ξανὰ ἀνὰ λόγον σὲ δύο μέρη ἕκαστο: στὸ ΑΒ (εἰκόνες), BC (ζῷα, φυτὰ καὶ σκευαστά), CD (μαθηματικά) καὶ DE (ἰδέες), στὰ ὁποῖα ἀντιστοιχεῖ τὶς γνωστικὲς καταστάσεις τῆς εἰκασίας, τῆς πίστεως, τῆς διανοίας καὶ τῆς ἐπιστήμης.
Στὴν δεύτερη εἰκόνα, αὐτὴν τοῦ σπηλαίου (514a-517c), ὁ Πλάτων ἐκλαϊκεύει τὴν ἀλληγορία τῆς γραμμῆς, ἀφηγούμενος ἕναν μῦθο. Ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου ζοῦν σ' ἕνα σπήλαιο, στὸ ὁποῖ…

Ο "ΙΟΣ" ΠΑΡΑΛΗΡΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ;

Ἀνῆκα στοὺς ὀπαδούς -παρ' ὅτι δὲν μοῦ πολυαρέσει ἡ λέξη- τῆς τελευταίας περιόδου τῆς Ἐλευθεροτυπίας, αὐτῆς δηλαδὴ ποὺ ἐκδιδόταν κατὰ τὴν τελευταία διετία τῆς χρηματοπιστωτικῆς δυσκολίας, μοῦ ἀρέσουν δὲ καὶ ἀγοράζω μόνον ἐφημερίδες ποὺ δὲν πωλοῦν CD, βενζίνα, εἴδη Super Market κτλ. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, ὅταν ἡ Μάνια Τεγοπούλου "κατέβασε τὰ ρολὰ" καὶ γιὰ τὸν πρόσθετο λόγο, ὅτι κάποιοι ἀξιόλογοι δημοσιογράφοι θὰ ὡδηγοῦνταν στὴν ἀνεργία. Ὑπῆρξαν ὅμως ἐποχὲς καὶ "ρεπορτάζ" (...), τὰ ὁποῖα δὲν "διαβάζονταν", ὅπως τὸ παραληρηματικὸ καὶ κατάπτυστο πρὸ 12ετίας τοῦ "Ἰοῦ", τὸ ὁποῖο ἐχαρακτήριζε ὅλους τοὺς Ἕλληνες ἀρχαιόθρῃσκους ὡς Νεοναζιστές, παρ' ὅτι στὸν χῶρο μας ὑπάρχουν καὶ δραστηριοποιοῦνται -ἐκτὸς τῶν ἄλλων- δεδηλωμένα μέλη καὶ ψηφοφόροι (καί) τῆς Ἀριστερᾶς.
Ἡ παρουσίαση ἐκείνη -ὅπως καὶ ἄλλες παρόμοιες τῶν ἰδίων δημοσιογράφων- ἐξυπηρετοῦσε συγκεκριμένα συμφέροντα καὶ γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τ' ὄνομά τους, τὴν παραπαίουσα Ἐκκλησία· …