ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Δίαυλο" (Ἀδριανοῦ 1, Θησεῖο) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ δεύτερο μέρος ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κὰρλ Μπόρμαν (Πλάτων, σ. 79-111), τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν Θεωρία τῶν Ἰδεῶν, συγκεκριμένα στὶς ἀλληγορίες-εἰκόνες τῆς Γραμμῆς καὶ τοῦ Σπηλαίου.

Στὴν πρώτη ὑπὸ ἐξέτασιν εἰκόνα (509d-511e), ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος ἀπεικονίζει τοὺς δύο κόσμους -τὸν αἰσθητὸ καὶ τὸν νοητό- ἐπὶ εὐθείας γραμμῆς ΑΕ, τὴν ὁποίαν τέμνει σὲ δύο ἄνισα μέρη: τὸ μικρότερο AC (αἰσθητό) καὶ τὸ μεγαλύτερο CE (νοητό)· τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο μέρος τέμνονται ξανὰ ἀνὰ λόγον σὲ δύο μέρη ἕκαστο: στὸ ΑΒ (εἰκόνες), BC (ζῷα, φυτὰ καὶ σκευαστά), CD (μαθηματικά) καὶ DE (ἰδέες), στὰ ὁποῖα ἀντιστοιχεῖ τὶς γνωστικὲς καταστάσεις τῆς εἰκασίας, τῆς πίστεως, τῆς διανοίας καὶ τῆς ἐπιστήμης.

Στὴν δεύτερη εἰκόνα, αὐτὴν τοῦ σπηλαίου (514a-517c), ὁ Πλάτων ἐκλαϊκεύει τὴν ἀλληγορία τῆς γραμμῆς, ἀφηγούμενος ἕναν μῦθο. Ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου ζοῦν σ' ἕνα σπήλαιο, στὸ ὁποῖο μία ἑστία φωτιᾶς κάνει ἐμφανῆ στὴν αἴσθηση τῆς ὀράσεως τὰ πράγματα. Ὅλα; Ὄχι ἀκριβῶς, καθὼς οἱ θαυματοποιοὶ ἔχουν φροντίσει νὰ κατασκευάσουν ἕνα τειχίον, τὸ ὁποῖο δυσκολεύει τὴν θέαση ὅλων τῶν ἀντικειμένων τῆς σπηληᾶς. Κάποιος ἀπὸ τοὺς δεσμῶτες ἀποσπᾶται διὰ τῆς βίας πρὸς τὰ πάνω, δηλαδὴ πρὸς τὸ ἄνοιγμα τοῦ σπηλαίου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶναι ὁρατὸς ὁ ἥλιος, τὸ αὐθεντικὸ φῶς, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ὁποίου "βλέπει" τὰ πράγματα διαφορετικά. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἀναλαμβάνει μία συγκεκριμένη ἀποστολή: νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν προηγουμένη θέση του καὶ νὰ προσπαθήσῃ νὰ πείσῃ τοὺς τέως συνδεσμῶτες του, γι' αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶδε χωρὶς τὴν διαμεσολάβηση τῶν θαυματοποιῶν. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ εἶναι καταδικασμένη σὲ ἀποτυχία· οἱ ἀεὶ δεσμῶται θὰ τὸν τιμωρήσουν σκληρά, εἰς θάνατον. Μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια, κάποιος ἄλλος θὰ προσπαθήσῃ νὰ ἀπελευθερωθῇ καὶ νὰ ἀπελευθερώσῃ...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ