Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2013

ΙΟΥΛΙΑΝΕΙΑ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 26 Ἰουνίου, στὶς 7:30 τὸ ἀπόγευμα, στὸ πλακόστρωτο τοῦ Φιλοπάππου (πλ. Πικιώνη) θὰ τελέσουμε, κατὰ τὰ πάτρια, τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Ἰουλιανοῦ, τοῦ νεαροῦ ἐστεμμένου-φιλοσόφου, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἄνανδρα, στὰ περίχωρα τῆς Κτησιφῶντος. Τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τῆς ἑορτῆς θὰ τελέσῃ ἡ Λ.Κ. "Λάβρυς", ἐνῶ ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ σχολιάσῃ τὸ τελευταῖο ποίημα τοῦ Κ.Π. Καβάφη, τό:  
ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
Βρισκόμαστε στὸ θέρος τοῦ 362 καὶ ὁ Ἰουλιανὸς προσπαθεῖ νὰ τακτοποιήσῃ τὶς λεπτομέρειες τῆς ἐκστρατείας του ἐναντίον τῶν Περσῶν· ἡ ἀγαπημένη πόλη τῶν παιδικῶν του χρόνων, ἡ ἑλληνιστικὴ κοσμόπολις, ἡ Ἀντιόχεια τῆς Συρίας, φαντάζει ὡς τὸ ἰδανικότερο ὁρμητήριο, ἂν καὶ παρουσιάζει κάποιες ἐγγενεῖς ἀδυναμίες, ὅπως λ.χ. ὁ ἁλματώδης ἐκχριστιανισμός της καὶ  ὁ “περιλάλητος βίος της ... ὁ ἐνήδονος, ὁ ἀπόλυτα καλαίσθητος” (Κ., Ι&Α). Πιὸ πολὺ ὅμως, προβληματίζει τὸν ἐστεμμένο φιλόσοφο ἡ ἀποχὴ τῶν πολιτῶν της ἀπὸ τὶς παραδοσιακὲς ἑορτές, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἐτελε…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν προσεχῆ Πέμπτη 20 Ἰουνίου, στὶς 6:30μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Ζὺλ Ντοβέκ (ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἐκκρεμές):
Οἱ μεταμορφώσεις τοῦ Λογισμοῦ
Στὸ βιβλίο του αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο τιμήθηκε μὲ τὸ Μεγάλο Βραβεῖο Φιλοσοφίας τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημείας, ὁ Γάλλος Μαθηματικός, Λογικός, Πληροφορικός, Ἐρευνητὴς στὸ INRIA καὶ Καθηγητὴς στὴν Ecole Polytechnique, διερευνᾷ τὴν σχέση μεταξὺ τῶν ἀξιωματικῶν (ἢ ἀποδεικτικῶν) καὶ τῶν ὑπολογιστικῶν (ἢ ἐμπειριοκριτικῶν) Μαθηματικῶν· μ' ἄλλα λόγια τὴν σχέση μεταξὺ ὑπολογισμοῦ καὶ συλλογισμοῦ. 

Ἱστορικὰ τὰ Μαθηματικὰ "ξεκινοῦν", στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν Βαβυλῶνα, μὲ ἁπλοῦς ὑπολογισμούς· τὰ ἐμβαδὰ τῶν ἀγροτεμαχίων τοῦ πλημμυρισμένου Νείλου, οἱ πυθαγόρειες τριάδες τοῦ Πλῖμπτον κ.ἄ. ἀποτελοῦν τὰ πλέον χαρακτηριστικὰ παραδείγματα τοῦ ὑπολογισμοῦ. Ἡ κατάσταση ἀλλάζει, ὅταν ὁ Θαλῆς εἰσάγῃ τὶς καθολικὲς ἔννοιες τῆς διαμέτρου, τοῦ κύκλου κ.ἄ. Λίγους αἰῶνες μετά, ὁ Εὐκλείδης διατυπ…

ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

Ἡ δικτατορικὴ ἐντολὴ Σαμαρᾶ γιὰ τὴν παύση λειτουργίας τῆς δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, μόνο ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς δουλικῆς ὑποταγῆς στὴν Τρόικα καὶ στὰ ἐγχώρια ἀδηφάγα συμφέροντα μπορεῖ νὰ εἰδωθῇ. Θέλει νὰ περάσῃ στὴν ἱστορία, ὡς ὁ Πρωθυπουργὸς ποὺ συγκρούσθηκε -στὸ φαντασιακό του πάντοτε- μὲ τὶς συντεχνίες, ποὺ τόλμησε, ποὺ δὲν ὑποχώρησε, ποὺ κέρδισε ἢ ἔχασε ἕναν ἄνισο ἀγῶνα, ποὺ δὲν ὑποθήκευσε τὸ μέλλον τῆς χώρας γιὰ τὸ ἀβέβαιο παρόν, πού... 
Θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε καὶ ἄλλα αὐθαίρετα "πού", ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ κάνουμε, διότι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν Πρωθυπουργό, ὅπως καὶ γιὰ τὸν ἡμιπαράφρονα Γιῶργο Παπανδρέου, εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Ἐδῶ καὶ τρία χρόνια καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2009, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς "ζεῖ" ἕναν ἐφιάλτη. Βλέπει τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικὸ τῆς χώρας μας, νὰ σκύβῃ τὸ κεφάλι, μὲ ἄκρα δουλικότητα, στὰ ξένα ἰμπεριαλιστικὰ κέντρα καὶ νὰ ἐκτελῇ τὶς ἐντολές τους ἄνευ ἀντιλογίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθὴς ὄψη τῆς πραγματικότητας καὶ ὄχι τὰ πα…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 8 Ἰουνίου, στὶς 8:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12, ἔναντι τοῦ ἐμπορικοῦ κέντρου Attica) καὶ θὰ συζητήσουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κ. Μπόρμαν, Πλάτων, τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἕκτου κεφαλαίου:
Ἡ θεωρία τοῦ Κράτους
δηλαδή: τὸ κράτος τῶν φιλοσόφων, τὴν διάλυση (τιμοκρατία, ὀλιγαρχία, δημοκρατία καὶ τυραννίς), τὴν ταξινόμηση τῶν μορφῶν διακυβέρνησης στὸν Πολιτικὸ καὶ τὴν κριτικὴ τοῦ Ἀριστοτέλη στὴν θεωρία τοῦ Πλάτωνα γιὰ τὸ κράτος.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ

Οἱ ταραχὲς στὴν Τουρκία ὑπογραμμίζουν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὰ ἀδιέξοδα τοῦ Νεοφιλελευθερισμοῦ· οἱ λαοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο διαπιστώνουν ὅτι σιγά-σιγὰ χάνουν τὰ ὅποια δικαιώματα κατέκτησαν τὴν προηγούμενη περίοδο, βλέπουν ὅτι ἡ εργασία συρρικνώνεται, ἡ ἀνασφάλειά τους μεγεθύνεται καὶ τὰ παιδιά τους ἑτοιμάζονται γιὰ τὶς οὐρὲς τοῦ Ταμείου Ἀνεργίας. 
Τὰ "μεγάλα λόγια" τῶν Μποὺς καὶ Γκορμπατσώφ, τοῦ 1991, ἐξανεμίσθηκαν γρήγορα καί, ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ χειροκρότησαν τὴν κατάρρευση τοῦ ἀνατολικοῦ στρατοπέδου, βλέπουν ἰδίοις ὄμμασι ἕναν πολὺ χειρότερο κόσμο. Τὸ "λιγότερο κράτος", κεντρικὸ σύνθημα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καπιταλισμοῦ, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ λιγότερο κοινωνικὸ καὶ περισσότερο αὐταρχικὸ κράτος. 
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ἐξεγερσιακὴ κατάσταση στὴν γείτονα· τὸ τούρκικο "θαῦμα" γεννήθηκε τὴν δεκαετία τοῦ '80, ὅταν ὁ δικτάτωρ-στρατηγὸς Ἐβρὲν ἀποφάσισε (προφανῶς ὄχι μόνος του, ἀλλὰ κατόπιν ὑποδείξεων...), ὅτι θἄπρεπε νὰ ἐφαρμόσῃ στὴν Τουρκία τὸ …