Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2013

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἀναζητεῖ ἐναγωνίως συμμάχους, προσπαθῶντας νὰ καλλιεργήσῃ τὸ ἔδαφος μιᾶς στρατιωτικῆς ἐπέμβασης στὴν Συρία, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν μόνον ὁ Ὀλάν(τρέου) δείχνει πρόθυμος κι "ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ" νὰ συμμαχήσῃ μαζύ του γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας (...) στὴν Συρία· τὴν προθυμία τοῦ Κάμερον "βραχυκύκλωσε" πρὸς τὸ παρὸν τὸ κοινοβούλιο τῆς χώρας του. Οἱ Γερμανοὶ δηλώνουν ἐπιφυλακτικοί, οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Κινέζοι ἐναντίον μιᾶς τέτοιας ἐπίθεσης, καθὼς τὸ καθεστὼς Ἄσαντ εἶναι πολὺ φιλικὸ μαζύ τους.
Ποιοὶ εἶναι οἱ λόγοι ὅμως ποὺ ἀναγκάζουν τὸν ... μειλίχιο κι εὐγενῆ Μπαρὰκ Ὀμπάμα, νὰ ἀπειλῇ σὰν τοὺς Μπούς; Πολὺ ἁπλᾶ, ἡ ἐνδογενὴς δυναμικὴ τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ, δηλαδὴ ἡ ἀνάγκη μιᾶς μεγάλης ἰμπεριαλιστικῆς χώρας γιὰ ἐπέκταση, νὰ ἀλλάξῃ ὑπέρ της τοὺς σημερινοὺς ἀρνητικοὺς συσχετισμοὺς δύναμης, καταστρέφοντας μία ἀσθενέστερη χώρα στὴν περιώνυμη ἰμπεριαλιστικὴ ἁλυσίδα· ἐπίσης, θέλει νὰ προετοιμασθῇ γιὰ τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ Ἰράν, τοῦ ὁποίου ἡ Συρία ἀπο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Ἐκκίνησις!!!


Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 28 Αὐγούστου, στὶς 7:00μ.μ., στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ (Πανεπιστημίου 12), μὲ θέμα: 
Πλάτωνος, Συμπόσιον
Διαβάζουμε ἀπ' τὴν ἔκδοση τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας ἢ τοῦ Κάκτου, ξεκινῶντας ἀπ' τὴν σ. 66-79 (Ἑστία), ΙΙ, 1 καὶ 2 (Πρόλογοςκαὶ Εἰσαγωγή) σὲ πρόλογο, σύγχρονη ἀπόδοση καὶ ἑρμηνεία τοῦ Ἰωάννου Συκουτρῆ· πρώτη ἔκδοση 1934...

Τὸ ἀντίστοιχο κλασσικὸ κείμενο: ἀπὸ τὸ 172a ἔως τὸ 178a, ὅπου καὶ ἀρχίζει τὴν ὁμιλία του ὁ Φαῖδρος, ἄρτι ἐπιλεγείς, ὡς πατὴρ τοῦ λόγου (177d), ἤτοι συμποσίαρχος.

Ἡ πρώτη μας συνάντηση θὰ εἶναι χαλαρή... Παρ' ὅλα αὐτά, γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ προετοιμασθοῦν, θὰ δώσουμε καὶ ἐνδεικτικὴ βιβλιογραφία, ἡ ὁποία θὰ ἐμπλουτίζεται σὺν τῷ χρόνῳ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, Δ. Κ. (ἄν. χρονολ.), Προλεγόμενα στὸ Πλάτωνος Συμπόσιον, ἐκδ. Ι. Ζαχαροπούλου, Ἀθῆναι.
HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, ἐκδ. Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη.
TAYLOR, E. A. (1992), Πλάτων, σσ. 250, ἐκδ. Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθῆνα…

Η "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ" ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Ἡ ὑποκρισία τῶν ΜΜ"Ε" περισσεύει γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, καθὼς μία ἐπίσκεψη τοῦ γνωστοῦ νεο-ναζιστικοῦ μορφώματος στοὺς Δελφούς, ἱστορικοῦ χαρακτῆρα ὅπως οἱ ἴδιοι μᾶς διαβεβαίωσαν, "βαπτίστηκε" παγανιστικὴ τελετὴ στὸν Ἀπόλλωνα...
Ἔχουμε μιλήσει πολλὲς φορὲς γιὰ τὸν πραγματικὸ χαρακτῆρα τῶν κομμάτων αὐτῶν, γιὰ τὴν ἀρχετυπικὴ χριστιανικότητά τους, γιὰ τὴν ἀντιδημοκρατική τους συγκρότηση, γιὰ τὴν ὑποκριτική τους σχέση μὲ τὸν αὐθεντικό-προχριστιανικὸ ἑλληνισμό. Γιὰ νὰ εἴμαστε καὶ δίκαιοι, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ πάτριος παιδεία μας, ἡ Χ.Α. οὐδέποτε διεκήρυξε τὸ ἀντίθετο· ἔδινε ἀνέκαθεν ὅρκους πίστεως στὴν Ἐκκλησία, εἶχε δὲ κι ἔχει ἀκόμη πολὺ καλὲς σχέσεις, ἀκόμη καὶ μὲ Μητροπολῖτες (Ἀμβρόσιος, Σεραφεὶμ κ.ἄ.). Διὰ στόματος Κασιδιάρη, πρὸ ὀλίγου ἀκούσαμε, ὅτι ἡ Χ.Α. δὲν ἐσκόπευε νὰ τελέσῃ θρῃσκευτικὸ δρώμενο, ἀλλὰ νὰ μάθῃ στὰ μέλη της ἑλληνικὴ ἱστορία (σὰν τὴν ἀντίστοιχη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μεσοπολέμου...), ὅπως ἐπίσης ὅτι εἶναι ἕνα χριστιανικὸ καθὼς πρέπει κόμμα, ἀλλὰ δέχεται καὶ εἰδωλολ…