ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ

Ἐκκίνησις!!!


Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 28 Αὐγούστου, στὶς 7:00μ.μ., στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ (Πανεπιστημίου 12), μὲ θέμα: 

Πλάτωνος, Συμπόσιον

Διαβάζουμε ἀπ' τὴν ἔκδοση τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας ἢ τοῦ Κάκτου, ξεκινῶντας ἀπ' τὴν σ. 66-79 (Ἑστία), ΙΙ, 1 καὶ 2 (Πρόλογος καὶ Εἰσαγωγή) σὲ πρόλογο, σύγχρονη ἀπόδοση καὶ ἑρμηνεία τοῦ Ἰωάννου Συκουτρῆ· πρώτη ἔκδοση 1934...

Τὸ ἀντίστοιχο κλασσικὸ κείμενο: ἀπὸ τὸ 172a ἔως τὸ 178a, ὅπου καὶ ἀρχίζει τὴν ὁμιλία του ὁ Φαῖδρος, ἄρτι ἐπιλεγείς, ὡς πατὴρ τοῦ λόγου (177d), ἤτοι συμποσίαρχος.

Ἡ πρώτη μας συνάντηση θὰ εἶναι χαλαρή... Παρ' ὅλα αὐτά, γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ προετοιμασθοῦν, θὰ δώσουμε καὶ ἐνδεικτικὴ βιβλιογραφία, ἡ ὁποία θὰ ἐμπλουτίζεται σὺν τῷ χρόνῳ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, Δ. Κ. (ἄν. χρονολ.), Προλεγόμενα στὸ Πλάτωνος Συμπόσιον, ἐκδ. Ι. Ζαχαροπούλου, Ἀθῆναι.
HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, ἐκδ. Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη.
TAYLOR, E. A. (1992), Πλάτων, σσ. 250, ἐκδ. Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθῆναι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ