Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 22/2

Τὸ Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ξεκινήσουμε τὴν συζήτησι γιὰ τὴν κριτικὴ τοῦ Σωκράτους (198a-199b) καὶ τὸν διάλογο μεταξὺ Σωκράτους καὶ Ἀγάθωνος (199c-201c) ἀπὸ τό:
Πλάτωνος, Συμπόσιον.
Ὁ Σωκράτης θὰ κινηθῇ στὸ γνωστό του πλαίσιο, τὸ ὁποῖο συντίθεται ἀφ' ἑνὸς ἀπὸ τὶς ἐρωτοαποκρίσεις (προπαρασκευή), μέσῳ τῶν ὁποίων ἀποδεικνύει τὴν ἄγνοια τοῦ συνομιλητῆ του, τὸν ὁποῖον ὅμως ἔχει πρὶν ἐπαινέσῃ γιὰ τήν ... ἐπάρκεια τῶν λόγων του: ὅτι Ἀγάθων θαυμαστῶς ἐροῖ, ἐγὼ δ' ἀπορήσοιμι (198a)· ἀφ' ἑτέρου, ἀπ' τὴν γενικευμένη ἐπίθεσι μέσῳ τῶν διδακτικῶν λόγων (Hunter, σ. 85) καὶ μιᾶς κλασσικῆς διαλεκτικῆς ἀναπτύξεως, ἐπηρεασμένης ἀπ' τὴν ἐλεατικὴ φιλοσοφία: ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων (200b).
Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 138-145, ἐκδ. Ἑστία. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 54-61, ἐκδ. Ἁρμός. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συ…

ΜΗΚΥΟ: ΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Οἱ Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις (ΜηΚυΟ), ὅπως παραπλανητικῶς ἀποκαλοῦνται οἱ ἑκάστοτε "ἡμέτεροι" τοῦ Ὑπουργείου (ἀπὸ τὸ) Ἐξωτερικόν (σ.σ. τοῦ Κ. Ζουράρι εἶναι ὁ εὐφυὴς προσδιορισμός), ἀπετέλεσαν ἄλλον ἕναν μηχανισμὸ διασπάθισης τοῦ δημοσίου χρήματος, ἐπὶ μέσης Πασοκοκρατίας (1996-2004). Γιὰ νὰ μιλᾶμε "μὲ ὀνόματα καὶ διευθύνσεις" ἀναφερόμαστε στὸν περιβόητο Γιῶργο Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος ἐπὶ ὑπουργείας του ἔθεσε σὲ λειτουργία αὐτὸν τὸν ἄθλιο μηχανισμό.
Ἂς προσέξουμε κατ' ἀρχὰς τὸ ὄνομα· ὁ παραπλανητικὸς τίτλος ἀποτελεῖ πάγια "ἀμερικανιά", κατὰ τὸ "ἀνθρωπιστικὴ ἐπέμβαση" στὴν Σερβία ἢ τὸ "ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας" στὸ Ἰράκ. Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐν προκειμένῳ ἐκχωρεῖ λειτουργίες του (καὶ χρήματα...) σὲ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες εἰσπράττουν τεράστια ποσὰ ἀπ' τὸ ΥπΕξ, χωρὶς ἔλεγχο καί, τὶς περισσότερες φορές, χωρὶς ἔργο. Ἑπομένως μιλᾶμε γιὰ κατ' ἐξοχὴν κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες λόγῳ τῆς διαπλοκῆς τους μὲ τὴν ἐξουσία, δ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 21/2

Τὴν Παρασκευὴ 21 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τῶν F. David Peat καὶ John Briggs: 
Μία αἱρετικὴ ἄποψι γιὰ τὸ Χάος στὴν καθημερινή μας ζωή (ἐκδ. Τραυλός, 2001).
Ὁ τίτλος, φαίνεται, νὰ δικαιώνῃ τοὺς συγγραφεῖς, καθὼς ἐκφράζουν μία μὴ συνήθη ἄποψι γιὰ τὸ χάος, ἑστιάζοντας ὄχι στὰ τετριμμένα ἀποτελέσματα τῶν μὴ γραμμικῶν συστημάτων (στὶς καταιγίδες, στοὺς τυφῶνες καὶ στοὺς χειμάρρους), ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους (ὡς μέλη μιᾶς κοινωνίας), στὴν κοινωνία αὐτὴ καθ' αὑτήν, στὴν ἰατρική, στὴν βιολογία καὶ ἀλλοῦ· ἐὰν ἔλειπαν καὶ οἱ ἀπολίτικες κι ἐπιφανειακὲς ἀναφορὲς στόν, πρ. πρόεδρο τῆς τσέχικης δημοκρατίας, τὸν Βλ. Χάβελ, τὸ βιβλίο θὰ διεκδικοῦσε καὶ δάφνες πολιτικῆς ἀντικειμενικότητος. 
Λίγα λόγια γιὰ τοὺς συγγραφεῖς: ὁ F. David Peat εἶναι διδάκτωρ Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λίβερπουλ καὶ συγγράφει βιβλία μὲ ἀντικείμενο τὸ χάος καὶ τὴν πολυπλοκότητα, ἐνῷ ὁ John Briggs ἔχει διδακτορικὸ στὴ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, στὶς 2:00μμ (λόγῳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Ἀνθεστηρίων), θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸν λόγο τοῦ Ἀγάθωνος (194e-197e) ἀπὸ τό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον
Ὁ τραγικὸς ποιητὴς Ἀγάθων, νικητὴς στὰ Λήναια τοῦ 416, οἰκοδεσπότης στὸ συμπόσιο ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς νίκης του αὐτῆς, ἐγκωμιάζει τὸν ἔρωτα ὡς ποιητὴς ἢ ὡς σοφιστής (λ.χ. ὅπως  περίπου ὁ Γοργίας στὸ Ἑλένης ἐγκώμιον) σὲ "μία ἐξιδανικευμένη ἐκδοχή του" (Hunter, σ. 78)· τὸν ὑμνεῖ, χρησιμοποιῶντας "πολλὰ εἴδη  λεκτικῶν καὶ ἠχητικῶν παιγνιδιῶν" (Αὐτόθι), μὲ πλεῖστες "λεκτικὲς ἐκζητήσεις" καὶ "καλογυαλισμένες φράσεις" (Taylor, σσ. 264).
Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ παρακάτω: 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 126-138, ἐκδ. Ἑστία. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 48-54, ἐκδ. Ἁρμός. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 78-84, ἐκδ. ΙΝΣ. TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 264-265, ἐκδ…

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

Ἑβδομηνταένα χρόνια πρίν (1943) ὁ στρατάρχης Φρῆντριχ Πάουλους, διοικητὴς τῆς 6ης γερμανικῆς στρατιᾶς, παραδίδεται, μαζὺ μὲ εἰκοσιδύο στρατηγοὺς καὶ ἑκατὸ χιλιάδες ἐξουθενωμένους στρατιῶτες, στὸν λεγόμενο "κόκκινο στρατάρχη", τὸν Γκεόργκι Ζούκωφ, στὸ Στάλινγκραντ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ 2α Φεβρουαρίου ἀποτελεῖ ὁρόσημο στὴν σύγχρονη ἱστορία, διότι "ἔδειξε", ὅτι τελικὸς νικητὴς θὰ εἶναι οἱ λαοὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, καθοδηγούμενοι ἀπ' τὸν μεγάλο τους ἡγέτη, τὸν Ἰωσὴφ Στάλιν.
Ἡ γερμανικὴ ἐπίθεση στὴν βιομηχανικὴ πρωτεύουσα τοῦ ρωσικοῦ νότου (πρώην Τσαρίτσιν, νῦν Βόλγογκραντ) ξεκίνησε στὶς 17 Ἰουλίου τοῦ 1942, καθὼς ἀποτελοῦσε "εἴσοδο" γιὰ τὰ πετρέλαια τῆς Κασπίας, ἀπαραίτητα γιὰ τὸν ἀνεφοδιασμὸ τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ. Οἱ μάχες ἐκτὸς κι ἐντὸς τῶν κτηρίων ὑπῆρξαν ἐντυπωσιακὲς καὶ προκαλοῦν ἀκόμη δέος καὶ σεβασμό· οἱ ὄροφοι τῶν πολυκατοικιῶν ἀνακαταλαμβάνονταν ἐναλλὰξ ἀπ' τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς Σοβιετικούς, ἐνῷ τὸ κέντρο τῆς πόλεως ἄλλαζε κάτοχο συνεχῶς (ἀκό…