Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 22/3

Τὸ Σάββατο 22 Μαρτίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ξεκινήσουμε τὴν συζήτησι γιὰ τὴν Διοτίμα, ἀπὸ τό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον.
Τὸ πιὸ διαφημισμένο μέρος τοῦ πλατωνικοῦ Συμποσίου, τὸν λόγο τῆς Μαντινικῆς Διοτίμας, θὰ τὸ ἐξετάσουμε σὲ τρία μέρη: 201d-204c, 204d-208e καὶ 209a-212b. Στὸ πρῶτο ἐξετάζει τὰ βασικά: τίς ἐστιν ὁ Ἔρως, ποῖός τις καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ (201e). Ἡ τομὴ ποὺ εἰσάγεται, εἶναι ὅτι ὁ ἔρως δὲν εἶναι ἀγαθὸς καὶ καλός, οὔτε αἰσχρὸς καὶ κακός, ἀλλὰ κάτιἐνδιάμεσο, μεταξύ (202b) ἢ ὅπως θὰ ἐπεξηγήσῃ παρακάτω: δαίμων μέγας (202d).

Ἐντυπωσιακὸς εἶναι ἐπίσης καὶ ὁ μῦθος τῆς ἐρωτογονίας, στὸν ὁποῖον δικαιολογεῖται τὸ μεταξύ· υἱὸς τοῦ Πόρου (πλοῦτος) καὶ τῆς Πενίας συνελήφθη μετὰ ἀπὸ τὸ συμπόσιον τῶν θεῶν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς "γεννήσεως" τῆς Ἀφροδίτης (203b-e).
Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 130-147, ἐκδ. Ἑστία. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 21/3

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 21 Μαρτίου, στὶς 6:00μμ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Μωσὲ Φατώ: 
Ἡ ἰσχὺς τῶν Μαθηματικῶν (ἐκδ. Κάτοπτρο).
Στὸ βιβλίο αὐτὸ ἀναζητοῦνται οἱ ἀπαντήσεις στὰ παρακάτω ἐρωτήματα: πρῶτον, ποιὰ εἶναι ἡ σχέσι τῶν Μαθηματικῶν μὲ τὴν Φυσική· δεύτερον, ποιὰ εἶναι ἡ θέσι τῶν Μαθηματικῶν στὴν ἐκπαίδευσι· τρίτον, πῶς τὸ ταλέντο ἐπηρεάζει τὴν ἔρευνα στὰ Μαθηματικά· τέταρτον, ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος τῶν Μαθηματικῶν στὴν κοινωνία καί, πέμπτον, πῶς ἐξελίσσεται ἡ πρόοδος στὰ Μαθηματικά; Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ συγγραφέως δὲν εἶναι εὔκολες καὶ ἁπλές, εἶναι ὅμως σαφεῖς καὶ διασκεδαστικές (στὸ τελευταῖο κεφάλαιο γιὰ τὰ Καζῖνο...)
Ὁ Μωσὲ Φλατὼ εἶναι καθηγητὴς τῶν Μαθηματικῶν στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βουργουνδίας καὶ εἶναι ἱδρυτὴς καὶ ὑπεύθυνος ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ Letters in Mathematical Physics. Ἡ μετάφρασι εἶναι τοῦ Τάσου Κυπριανίδη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 15 Μαρτίου, στὶς 7:00μ.μ., θὰ τιμήσουμε, κατὰ τὰ πάτρια, τὴν μνήμη τῆς Ὑπατίας (Αἴθουσα "Παλαίχθων", Παλλάδος 24-26, 2ος ὄροφος, Πλ. Ψυρρῆ).
Τὸ μνημόσυνο θὰ εἶναι πολιτικὸ καὶ θρῃσκευτικό· ἡ Λ. Κ. Λάβρυς θὰ ἐπιμεληθῇ τοῦ θρῃσκευτικοῦ μέρους τῆς τελετῆς, ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος/Τίμαιος, ἐκ μέρους τῆς Νέας Ἀκαδημείας,θὰ ὁμιλήσῃ μὲ θέμα: 
Περὶ τοῦ ἀλεξανδρινοῦ Νεοπλατωνισμοῦ
καὶ ἡ Ἑλλάνθεια, ἐκ μέρους τοῦ Προμηθέως Πυρφόρου, θὰ παρουσιάσῃ τὴν

Ἀπολογία τῆς Ὑπατίας

μία προσωπική της σύνθεσι, ἀφιερωμένη στὴν μαρτυρικὴ φιλόσοφο καὶ στὸ πολυσχιδὲς ἔργο της.
Ἡ Ὑπατία (370-415) ἀποτελεῖ τὴν κορωνῖδα τοῦ ἀλεξανδρινοῦ νεοπλατωνισμοῦ, τῆς σχολῆς δηλαδὴ ποὺ βασίσθηκε στὸ σύστημα τοῦ Πλωτίνου: στὴν ἀιδιότητα τοῦ κόσμου, στὴν τριαδικὴ σύλληψι τοῦ παντός, στὴν ἑρμηνεία τοῦ Πλάτωνος μέσῳ τῶν λογικῶν πραγματειῶν τοῦ Ἀριστοτέλους, στὴν στενότερη σχέσι μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ θρῃσκείας καὶ στὴν ἑρμηνεία τῶν Μαθηματικῶν μέσῳ μιᾶς μυστικῆς ὁδοῦ. Τὸ ἔργο της ὑπῆρξε τεράστιο, καθὼς…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8/3

Τὸ Σάββατο 8 Μαρτίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν συζήτησι γιὰ τὴν κριτικὴ τοῦ Σωκράτους (198a-199b) καὶ τὸν διάλογο μεταξὺ Σωκράτους καὶ Ἀγάθωνος (199c-201c) ἀπὸ τό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον.
Ὁ Σωκράτης θὰ κινηθῇ στὸ γνωστό του πλαίσιο, τὸ ὁποῖο συντίθεται ἀφ' ἑνὸς ἀπὸ τὶς ἐρωτοαποκρίσεις (προπαρασκευή), μέσῳ τῶν ὁποίων ἀναγκάζει τὸν συνομιλητή του νὰ παραδεχθῇ τὴν ἄγνοιά του: ἐγώ, φάναι, ὦ Σώκρατες, σοὶ οὐκ ἂν δυναίμην ἀντιλέγειν (211c), ἂν καὶ λίγο πρὶν τὸν εἶχε ἐπαινέσει γιὰ τήν ... ἐπάρκεια τῶν λόγων του: ὅτι Ἀγάθων θαυμαστῶς ἐροῖ, ἐγὼ δἀπορήσοιμι (198a)· ἀφ' ἑτέρου, ἀπ' τὴν γενικευμένη ἐπίθεσι μέσῳ τῶν διδακτικῶν λόγων (Hunter, σ. 85) καὶ μιᾶς κλασσικῆς διαλεκτικῆς ἀναπτύξεως, ἐπηρεασμένης ἀπ' τὴν ἐλεατικὴ φιλοσοφία: ἀδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων (200b).
Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 138-145, ἐκδ. Ἑστία. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (19…

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!

Τὰ συμβαίνοντα στὴν Οὐκρανία δείχνουν τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀναδιανομὴ τῶν σφαιρῶν ἐπιρροῆς μεταξὺ τῶν δύο βασικῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων (Ρωσία καὶ Γερμανία), ποὺ ἔχουν συμφέροντα στὴν περιοχή. Τὴν ἐξέλιξι τῆς ὑποθέσεως παρακολουθοῦν ... διακριτικὰ οἱ πιὸ ἰσχυρές, στὸ στρατιωτικὸ πεδίο, ὑπερδυνάμεις, οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Κίνα, στεκόμενες στὸ πλευρὸ τῆς Γερμανίας οἱ πρῶτες καὶ τῆς Ρωσίας ἡ δεύτερη.
Τὸ ρωσόφιλο καὶ διεφθαρμένο καθεστὼς Γιαννουκόβιτς κατέρρευσε μὲ πρωτοφανῆ τρόπο, ἐπακριβῶς μὲ τὴν ἐγκατάλειψί του ἀπ' τοὺς βουλευτὲς ποὺ "ἐπηρεάζουν" οἱ δύο κορυφαῖοι Οὐκρανοὶ ὀλιγάρχες: ὁ Ρινὰτ Ἀχμέτωφ (90 βουλευτές) καὶ ὁ Ντιμ. Φίρτας (ἄλλους 30). Ὁ διωρισμένος πρωθυπουργός, ὁ φιλο-ἀμερικανὸς Ἀρσένι Γιατσενιούκ, ὑπῆρξε ὑπ. Οἰκονομικῶν ἐπὶ Γιούλιας Τιμοσένκο κι ἔχει ἀναλάβει νὰ ὁδηγήσῃ τὴν χώρα στὴν "κόλαση τοῦ ΔΝΤ", τὸ ὁποῖο φαντάζει ὡς ἡ μοναδικὴ ἐπιλογή, ποὺ θὰ σώσῃ τὴν Οὐκρανία ἀπ' τὴν χρεωκοπία κ.ἄ. γελοῖα ποὺ ἔχουμε ἀκούσει κι ἐμεῖς πρὸ τριετίας, ἀπ' τοὺς γραφικοὺς…