Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 26 Ἀπριλίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησι γιὰ τὴν Διοτίμα, ἀπὸ τό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον.
Στὸ τρίτο καὶ τελευταῖο μέρος τοῦ λόγου τῆς μάντιδος (209a-212e) ἐξετάζεται ὁ ἔρως ὡς τόκος ἐν ψυχῇ (209a), ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ ἀναβαθμοί του.

Οἱ ἐρωτικοὶ ἀναβαθμοί (210a, b) ἐκκινοῦν κατ' ἀρχὰς ἀπ' τὴν προσέγγισι τῶν καλῶν (ὡραίων) σωμάτων καὶ ὡς δεύτερη βαθμῖδα ἔχουν τὴν ταύτισι μ' ἕνα σῶμα: ἑνὸς αὐτὸν σώματος ἐρᾶν· ἀκολουθεῖ ἡ ἀνίχνευσις στὸ ἐπὶ πᾶσιν τοῖς σώμασι κάλλος, δηλαδὴ στὴν ἰδέα τοῦ ὡραίου ὡς κοινοῦ σ' ὅλα τὰ σώματα καὶ τελειώνει μὲ τὸ τιμιώτερον (ἀνώτερον) ἐν ταῖς ψυχαῖς κάλλος.

Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, Πρόλογος, σ. 213-229, ἐκδ. Ἑστία. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 77-92, ἐκδ. Ἁρμός. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 104-115, ἐκδ. ΙΝΣ. TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 272-276, ἐκ…

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 25 Ἀπριλίου, στὶς 7:30μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξι στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, 2ος ὄροφος, πλ. Ψυρρῆ), μὲ θέμα: 
Περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς στὸν Φαίδωνα
Φαίδων, διάλογος τῆς δευτέρας ἢ μέσης περιόδου, ἐπιγράφεται καὶ ὡς περὶ ψυχῆς, ἠθικός, διότι παρουσιάζει τὶς τελευταῖες στιγμὲς τοῦ Ἀθηναίου διδασκάλου. Ἀποτελεῖ "δίδυμο ἀδελφὸ" τοῦ Συμποσίου (Παπανούτσου, Πλάτωνος Φαίδων, σ. 3), ἀπ' τὸ ὁποῖο διαφέρει στὴν τραγικότητα τοῦ ὕφους καὶ τῆς χρονικῆς στιγμῆς. Ὁ Σωκράτης διαλέγεται μὲ τοὺς μαθητές του Φαίδωνα, Κέβητα, Σιμμία καὶ Κρίτωνα καὶ προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη.
Ἡ ἐπιχειρηματολογία του εἶναι σπονδυλωτὴ καὶ ἑδράζεται σὲ δύο ἄξονες· στὴν ὀρφικο-πυθαγορικὴ παράδοσι καὶ στὸν Ἡράκλειτο (τὰ δύο πρῶτα ἐπιχειρήματα: τῶν ἐναντίων καὶ τῆς ἀναμνήσεως) καὶ στὶς σύγχρονες προσεγγίσεις του στὰ θέματα τῶν ἰδεῶν (τὰ δύο τελευταῖα: τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ὑπάρξεως τῶν ἰδεῶν). 
Ἡ ἀποδοχὴ ἢ μὴ τῆς ἀ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 11 Ἀπριλίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Εὐριπίδη (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Γκρέγκορυ Τσέιτιν:
Μετα-μαθηματικά· τὰ μυστικὰ τοῦ ἀριθμοῦ Ω (Τραυλός, 2007).
Τὸ βιβλίο αὐτὸ τίθεται ἀπ' τὸν συγγραφέα ἕνα ὁριστικὸ τέλος στὴν "ἀσθένεια" τοῦ φορμαλισμοῦ τοῦ Νταβὶντ Χῖλμπερτ (σ. 24), ἐπιθυμῶντας νὰ συνεχίσῃ στὸν δρόμο τῶν Κοὺρτ Γκαῖντελ καὶ Ἄλαν Τιοῦρινγκ, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν θεωρία τῆς μὴ πληρότητος ὁ πρῶτος (1931) καὶ τῆς μὴ ὑπολογισμότητος ὁ δεύτερος (1936) ἀπέδειξαν τοὺς περιορισμοὺς τῶν τυπικῶν συστημάτων.
Ὁ ἀριθμὸς Ω, ἡ μεγάλη συνεισφορά του στὰ σὐγχρονα Μαθηματικά, ἀποτελεῖ τὸν συμβολισμὸ τῆς ἄπειρης πολυπλοκότητος καὶ δείχνει μία πολύπλοκη ἀναπαράστασι τοῦ ἀγνωστικισμοῦ στὴν ἐπιστήμη αὐτή.
Ὁ Γκρ. Τσέιτιν ἐργάζεται ὡς μαθηματικὸς στὸ ἐρευνητικὸ κέντρο Th. J. Watson τῆς IBM, στὸ Westchester County τῆς Νέας Ὑόρκης. Εἶναι ἐπισκέπτης καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ὄκλαντ στὴν Νέα Ζηλανδία. Ἀφιέρωσε τὴν ζωή του στὴν ἀναζήτησι τοῦ τί μ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 5 Ἀπριλίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησι γιὰ τὴν Διοτίμα, ἀπὸ τό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον.
Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ λόγου τῆς μάντιδος (204d-208e) ἐξετάζεται ἡ χρησιμότης τοῦ ἔρωτος γιὰ τοὺς ἀνθρώπους: ὁ Ἔρως τίνα χρείαν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις (204d), ὁ ὁρισμός του ἀπὸ ἐπιθυμία ἀγαθῶν καὶ εὐδαιμονίας: πᾶσα ἡ τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμία καὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν ὁ μέγιστός τε καὶ δολοπλόκος ἔρως παντί (205d) ἔως κατοχὴ ἀγαθοῦ ἐς ἀεί: τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί (206a).

Ἡ τελευταία παρατήρησι ἔχει ἰδιαιτέρα χρησιμότητα, καθὼς ἀποτελεῖ τὸ κομβικὸ σημεῖο τῆς στροφῆς πρὸς τὴν περιβόητη γέννησι (τόκον) ἐν καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχήν (206b), ὡς οἱονεὶ προσέγγισι τῆς αἰωνιότητος (Taylor, 271). Ὁ τόκος αὐτὸς χαρακτηρίζει τὸν αὐθεντικὸ ἐραστή, ὅπως περίπου ἡ ποίησις χαρακτηρίζει τοὺς λεγομένους ποιητές, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ ὅτι ὅλοι οἱ τεχνῖτες θἄπρεπε νὰ λέγωνται ποιητές, ἀφοῦ κάτι ποιοῦν.

Στὰ σημαντικὰ τοῦ ἐξεταζομένου μ…

ΤΟ (ΠΑΡΑ)ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Στὶς 4 Ὀκτωβρίου, ἐπακριβῶς στὸ ἄρθρο μας "Οἱ συλλήψεις τῆς πολιτικῆς Ἀκροδεξιᾶς", εἴχαμε ἐπισημάνει τὶς ἀδυναμίες τοῦ μὴ "δεμένου" κατηγορητηρίου ἐναντίον τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί, ὡς ἐκ τούτου, τὶς πολιτικὲς συνέπειες τοῦ θεατρικοῦ σκηνικοῦ ποὺ στηνόταν, προκειμένου νὰ πείσῃ τοὺς δεξιοὺς ψηφοφόρους τῆς Χ.Α. νὰ ἐπιστρέψουν στὴν "συνταγματικὴ" Δεξιά, δηλαδὴ στὴν Ν.Δ.
Πέρασαν μόλις ἕξι μῆνες καὶ τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὸν υἱὸ Μπαλτάκου ἐντὸς τοῦ Κοινοβουλίου, φαίνεται ἀρκετὸ γιὰ νὰ ἐκθέσῃ κυβέρνησι, δικαστικὴ ἐξουσία καὶ τὰ ἐξωνημμένα ΜΜ"Ε". Ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε ὡς σύμβουλό του καὶ μάλιστα τὸν πλέον ἐξ ἀπορρήτων του, τὸν σύνδεσμο μεταξὺ τοῦ κόμματος, τοῦ ὁποίου ἡγεῖται καὶ τῶν Νεοναζιστῶν· μία "θεούσα" δικαστὴς ἀσκεῖ τὸ "λειτούργημά" της, λόγῳ ἐντοπιότητος μὲ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, παραπέμπει βουλευτὲς καὶ διατάζει τὴν φυλάκισί τους, ἐπειδὴ τῆς εἶπαν παραπλανητικῶς, ὅτι εἶναι παγανιστὲς καὶ ὄχι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί (σ.σ. ἀπὸ πότε ἰσχύει …