ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 25 Ἀπριλίου, στὶς 7:30μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξι στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, 2ος ὄροφος, πλ. Ψυρρῆ), μὲ θέμα: 

Περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς στὸν Φαίδωνα

Φαίδων, διάλογος τῆς δευτέρας ἢ μέσης περιόδου, ἐπιγράφεται καὶ ὡς περὶ ψυχῆς, ἠθικός, διότι παρουσιάζει τὶς τελευταῖες στιγμὲς τοῦ Ἀθηναίου διδασκάλου. Ἀποτελεῖ "δίδυμο ἀδελφὸ" τοῦ Συμποσίου (Παπανούτσου, Πλάτωνος Φαίδων, σ. 3), ἀπ' τὸ ὁποῖο διαφέρει στὴν τραγικότητα τοῦ ὕφους καὶ τῆς χρονικῆς στιγμῆς. Ὁ Σωκράτης διαλέγεται μὲ τοὺς μαθητές του Φαίδωνα, Κέβητα, Σιμμία καὶ Κρίτωνα καὶ προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη.

Ἡ ἐπιχειρηματολογία του εἶναι σπονδυλωτὴ καὶ ἑδράζεται σὲ δύο ἄξονες· στὴν ὀρφικο-πυθαγορικὴ παράδοσι καὶ στὸν Ἡράκλειτο (τὰ δύο πρῶτα ἐπιχειρήματα: τῶν ἐναντίων καὶ τῆς ἀναμνήσεως) καὶ στὶς σύγχρονες προσεγγίσεις του στὰ θέματα τῶν ἰδεῶν (τὰ δύο τελευταῖα: τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ὑπάρξεως τῶν ἰδεῶν). 

Ἡ ἀποδοχὴ ἢ μὴ τῆς ἀνωτέρω συλλογιστικῆς γιὰ ἕνα ζήτημα, τὸ ὁποῖο τίθεται ἀξιωματικῶς, προϋποθέτει τὴν κατανόησι τῆς ἐπισημάνσεως τοῦ Σιμμία περὶ δόξης (70b), καθὼς καὶ τήν, στὸ ἴδιο μῆκος κύματος, σωκρατικὴ προσέγγισι περὶ προσηκόντων (70c).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Φαίδων, (2004), εἰσαγωγή, μετάφρασι, σχόλια Εὐ. Παπανούτσου, ἐκδ. Ζαχαρόπουλος, Ἀθῆναι.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ν., Πλάτωνος Φαίδων (1962), πρόλογος, εἰσαγωγή, ἀρχ. κείμενον, μετάφρασις, Ἀθῆναι.
TAYLOR, A.E. Πλάτων (1992), μτφρ. Ἰ. Ἀρζόγλου, ἐκδ. ΜΙΕΤ, Ἀθῆναι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ