Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τὸ Σάββατο 5 Ἰουλίου, στὶς 2:30μ.μ., θὰ παρουσιάσουμε στὸ Ἄλσος Προμηθέως (Λιτόχωρο Πιερίας) τὶς ἐφετεινές μας ἐργασίες στὸ πλατωνικὸ Συμπόσιον. Ἰδιαιτέρως θὰ ἑστιάσουμε στοὺς λεγόμενους ἐρωτικοὺς ἀναβαθμούς, τοὺς ὁποίους παρουσιάζει καὶ ἀναλύει ἡ μαντινικὴ ἱέρεια Διοτίμα, διὰ στόματος Σωκράτους, στὸ ἀπόσπασμα 210a-212c. 
Ἡ ἀναβαθμηδὸν ἐρωτικὴ διαδικασία ὑποβοηθεῖται ἀπ' τὸ λεξιλόγιο τῶν Μυστηρίων, κάτι τὸ ὁποῖον ὑποσημειώνεται ἐξ ἀρχῆς: τὸ αὐστηρὸ τυπικό, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τῆς σειρᾶς, ἡ ἀφήγησι ποὺ "κόβει τὴν ἀνάσα" κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, οἱ μυστικὲς ἐκφράσεις: τέλεα καὶ ἐποπτικὰ καὶ ὁ ἐκτελῶν χρέη μυσταγωγοῦ ἡγούμενος(210a) ἀποτελοῦν τέτοιου εἴδους μεταφορικὲς νύξεις.
Ἡ ἑστίασι στὸ σῶμα ἢ στὸ πρόσωπο, ὡς ψυχοσωματικὴ ἑνότητα (Συκουτρῆς, 221) ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα τοῦ ἐραστῆ, τὸ σημεῖο ἐκκινήσεως (Hunter, 100)· ἐπακριβῶς, ὅλων τῶν σωμάτων-προσώπων, στὰ ὁποῖα ἐνυπάρχει κάτι κοινό: τὸ ἐπὶ πᾶσιν τοῖς σώμασι κάλλος (210b). Ἀκολουθεῖ κάτι ἀνώτερο τοῦ σωματικοῦ καὶ ὁρατοῦ, τὸ…

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Πέμπτη 26 Ἰουνίου, στὶς 7:30μ.μ., στοῦ Φιλοπάππου (πλ. Πικιώνη), ἡ Νέα Ἀκαδήμεια θὰ τιμήσῃ, κατὰ τὰ πάτρια, τὴν μνήμη τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου, τοῦ Μ. Ἰουλιανοῦ, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἄνανδρα τὴν ἴδια ἡμέρα, τὸ 363, κοντὰ στὴν Κτησιφῶντα.
Ὁ Ἰουλιανὸς ὑπῆρξε ἀνηψιὸς τοῦ Φλαβίου Κωνσταντίνου καὶ ἀνῆλθε στὸν θρόνο (361) ἀπ' τοὺς στρατιῶτες του, οἱ ὁποῖοι ἐξετίμησαν τὸ ἦθος, τὴν ἑλληνομάθεια καὶ τὴν ἀνδρεία του. Δυστυχῶς, γι' αὐτὸν καὶ τὸν ἑλληνισμό, τὸ γενικότερο περιβάλλον ἦταν ἐχθρικὸ καὶ τὸ τέλος πλησίαζε ἀνὰ πᾶσα στιγμή. Οἱ προσπάθειές του γιὰ πραγματικὲς μεταρρυθμίσεις ἔπεσαν στὸ κενὸ καὶ ἀναιρέθηκαν τὴν ἐπαύριο τοῦ θανάτου του. Τὸ τέλος του ἐσηματοδότησε καὶ τὸ τέλος τοῦ ἑλληνισμοῦ, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε φανατικὸς ὑπηρέτης, ἐξ οὗ καὶ οἱ μειωτικοί, ἀπ' τὴν Ἐκκλησία, χαρακτηρισμοί: παραβάτης καὶ ἀποστάτης.

Τὴν 26η Ἰουνίου, ἀλλὰ τοῦ 1452, πέθανε κι ἕνας ἄλλος μεγάλος νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος, ὁ Πλήθων· ὁ λόγιος τοῦ Μυστρᾶ εἶχε ἐκφράσει παρόμοιες ἀνησυχίες μ' αὐτὲ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰουνίου, στὶς 7:00μ.μ., στὸ ξενοδοχεῖο "Ἠλέκτρα Παλάς" (Ν. Νικοδήμου 18-20, Σύνταγμα), ὁ καθηγητὴς Στέφανος Τραχανᾶς θὰ παρουσιάσῃ τὸ τελευταῖο του βιβλίο: 
Τὸ φάντασμα τῆς Ὄπερας (ΠΕΚ, 2014).
Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου παραπέμπει κατ' εὐθείαν στὸ ὁμώνυμο μιούζικαλ, τὸ ὁποῖο διηύθυνε στὸ ὑπόγειο τῆς παρισινῆς ὄπερας ὁ ἰδιοφυὴς συνθέτης μὲ τὸ παραμορφωμένο πρόσωπο, τὸ ὁποῖο ποτὲ δὲν ἀντίκρυσαν οἱ θεατές του. Ἡ ἐπιστήμη, σὰν τὸν ἀποκρουστικὸ συνθέτη, κατοικεῖ καὶ αὐτὴ σὲ "ὑπόγειο", ἀπ' τὸ ὁποῖο κατευθύνει τὸν κόσμο, ὡς φάντασμα: στὴν φύσι καὶ στὴν κοινωνία. Σ' αὐτὸν τὸν τόπο τῆς κατοικίας της βρίσκεται τὸ ἀληθινό της πρόσωπο, ὁ θεμελιώδης ἀντιδογματισμός της.
Ὁ Στέφανος Τραχανᾶς ἐσπούδασε στὸ ΕΜΠ, στὸ Κέντρο Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν Δημόκριτος καὶ στὸ Χάρβαρντ. Διδάσκει Φυσικὴ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κρήτης καὶ εἶναι πρόεδρος τῆς ἐκδοτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν ἐκδόσεών του.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 14 Ἰουνίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησι στό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον,
πιὸ συγκεκριμένα, θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸν Ἀλκιβιάδου λόγον (215a-τέλος), στὸν ὁποῖον πλέκεται τὸ ἐγκώμιον τοῦ Σωκράτους.

Ὁ Ἀλκιβιάδης θεωρεῖ ἑαυτὸν ὡς τὸν καταλληλότερο, διότι μόνον αὐτὸς γνωρίζει τὸν Σωκράτη στὴν καθολικότητά του, τὴν δαιμονική του φύσι (πρὸ ὀλίγου, λόγῳ τῆς ἀσχήμιάς του, τὸν εἶχε παρομοιάσει μὲ Σάτυρο) καὶ τὴν δύναμι ποὺ κρύβει ἐντός του (ἄλλα δὲ ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς ὅμοιός τε ἐστιν οἷς ἐγὼ ἤκασα αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν ὡς θαυμασίαν ἔχειεὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον γιγνώσκει, 216c).

Στὴν ζωηρὴ συζήτησι ποὺ ἐπακολούθησε ἐτέθη τὸ θέμα τῆς αἰτιολογήσεως τοῦ λόγου τοῦ Ἀλκιβιάδη, δηλαδή: γιατί ἐπελέγη ὁ Ἀλκιβιάδης, ἀπ' τὸν Πλάτωνα, νὰ ὁλοκληρώσῃ τοὺς λόγους τοῦ Συμποσίου; Οἱ ἐξηγήσεις (εἰκασίες) ποικίλουν· διότι μέσῳ τοῦ Ἀλκιβιάδη, ἐπιθυμεῖ ὁ Πλάτων καὶ τὸ καταφέρνει, νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ διονυσιακὸ πνεῦμα ἑνὸς ὁποιουδήποτε …

ΙΟΥΛΙΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τὶς ἑπόμενες τριάντα ἡμέρες, ἡ Νέα Ἀκαδήμεια διοργανώνει δύο ἐκδηλώσεις μὲ πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον· ἡ πρώτη: τὰ γνωστὰ καὶ καθιερωμένα πλέον Ἰουλιάνεια, στὸν Λόφο τῶν Μουσῶν (στὴν πλακόστρωτη πλατεία Πικιώνη) καὶ ἡ δεύτερη: ἡ ἐτήσια συνάντησι πλατωνικῶν στὸν Ὄλυμπο, στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῶν Προμηθείων.
Τὰ Ἰουλιάνεια θὰ ἑορτασθοῦν, ὅπως κάθε χρόνο, τὴν Πέμπτη 26 Ἰουνίου, τὴν ἡμέρα δηλαδὴ τῆς δολοφονίας τοῦ ἐστεμμένου φιλοσόφου, ἀπὸ συστρατιώτη του, ἀντιθέτων ὅμως θρῃσκευτικῶν φρονημάτων. Θὰ συναντηθοῦμε στὶς 7:00μμ, στὸν Λόφο τῶν Μουσῶν· ἡ ἑορτὴ θὰ συμπεριλαμβάνῃ τελετὴ μνημοσύνου ἀπ' τὴν Λ.Κ. Λάβρυς, σύντομη ὁμιλία-χαιρετισμὸ καὶ συμπόσιον στὸ Ἀκαδημαϊκόν (Θρασυμάχου 5, Ἀκαδημεία Πλάτωνος).
Στὰ Προμήθεια καὶ συγκεκριμένα τὸ Σάββατο 5 Ἰουλίου, τὸ μεσημέρι, θὰ συναντηθοῦμε οἱ πλατωνικοὶ ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ συζητήσουμε στὸ μαγευτικὸ Ἄλσος Προμηθέως τὸ μέγα θέμα τῶν ἐρωτικῶν ἀναβαθμῶν, ὅπως τὸ παρουσιάζει ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἀκαδημείας, στὸ Συμπόσιον καὶ ὅπως τὸ προσεγγίσαμε στίς, …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 1η Ἰουνίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ "Μουσεῖο τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν" (Παπαρηγοπούλου 5Β, πλ. Κλαυθμῶνος) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησι στό:
ΠλάτωνοςΣυμπόσιον,
πιὸ συγκεκριμένα, σὲ πρώτη ἀνάγνωσι, τὸν Ἀλκιβιάδου λόγον (215a-τέλος), στὸν ὁποῖον πλέκεται τὸ ἐγκώμιον τοῦ Σωκράτους.

Ὁ Ἀλκιβιάδης θεωρεῖ ἑαυτὸν ὡς τὸν καταλληλότερο, διότι μόνον αὐτὸς γνωρίζει τὸν Σωκράτη στὴν καθολικότητά του, τὴν δαιμονική του φύσι (πρὸ ὀλίγου, λόγῳ τῆς ἀσχήμιάς του, τὸν εἶχε παρομοιάσει μὲ Σάτυρο) καὶ τὴν δύναμι ποὺ κρύβει ἐντός του (ἄλλα δὲ ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς ὅμοιός τε ἐστιν οἷς ἐγὼ ἤκασα αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν ὡς θαυμασίαν ἔχει. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν τοῦτον γιγνώσκει, 216c).

Διαβάζουμε ἀπὸ τὰ κατωτέρω: 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συμπόσιον (2012), κείμενο, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰ. Συκουτρῆ, σ. 188-237, ἐκδ. Ἑστία. ΡΑΜΦΟΥ, Στ. (1999), Φιλόσοφος καὶ θεῖος Ἔρως, σ. 115-124, ἐκδ. Ἁρμός. HUNTER, R. (2007), Τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνα, σ. 105-120, ἐκδ. ΙΝΣ. TAYLOR, E.A. (1992), Πλάτων, σ. 276-…