Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2014

ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ. ΕΜΕΙΣ;

Μία γνωριμία λίγων ὡρῶν μὲ τὶς καθαρίστριες τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι ὑπεραρκετὴ γιὰ νὰ πεισθῇ ὁ ὁποιοσδήποτε γιὰ τὸ ἀγωνιστικὸ πάθος τῶν γυναικῶν αὐτῶν. Οἱ 595 ἐργαζόμενες ἀγωνίζονται ἐδῶ καὶ δέκα περίπου μῆνες γιὰ νὰ ἐπαναπροσληφθοῦν καὶ νὰ μὴν "περάσῃ" ἡ ἀπαίτησι τῆς Τρόικα γιὰ τὴν ἀπόλυσί τους. 
Τὸν ἀγῶνα τους πρέπει νὰ ὑποστηρίξουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἐργαζόμενοι, τόσο τοῦ δημοσίου ὅσο καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα γιὰ τοὺς παρακάτω λόγους: ὁ πρῶτος καὶ σημαντικότερος εἶναι, ὅτι τὰ νεοφιλελεύθερα καὶ ἀντικοινωνικὰ μέτρα πρέπει κάπου νὰ σταματήσουν, νὰ συντριβοῦν· ὁ δεύτερος, ὅτι πρέπει νὰ "σπάσῃ", τώρα, ὁ διαχωρισμὸς μεταξὺ δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων, κάτι τὸ ὁποῖο προσπάθησε ἐντέχνως νὰ ἐπαναφέρῃ ὁ ... ἐφευρετικὸς Ἄδωνις, ἀναφερόμενος στὴν δῆθεν ἀπολυμένη καθαρίστρια τοῦ χρεωκοπημένου Mega, τὸ ὁποῖο ἀκόμη θεωρεῖ ἰδιωτικό, ἐνῷ εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό, ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι στὸ κανάλι αὐτό, ἀκόμη καὶ οἱ καλοπληρωμένοι δημοσιογραφικοὶ ἀστέρες τῶν 700.000€ κατ'…

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ὁ Φασισμὸς καὶ ὁ Ναζισμὸς ἀποτελοῦν τὸν κατ’ ἐξοχὴν τύπο ὁλοκληρωτικῆς διακυβέρνησης, ἕνα “ἰδιότυπο πολιτικὸ φαινόμενο”[1], σχετίζονται δὲ μὲ τρεῖς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις:
τὴν περίοδο τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀλλάζουν καὶ ἀναδιατάσσονται μὲ βίαιο τρόπο οἱ συσχετισμοὶ μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν κρατῶν καὶ ἡ δυναμική τους ἐντὸς τῆς ἰμπεριαλιστικῆς ἁλυσίδας, ἀλλὰ καὶ ἡ ταξικὴ συγκρότησι στὸ ἐσωτερικὸ αὐτῶν τῶν κρατῶν-κρίκων, ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν (λ.χ. ἡ δημιουργία τῆς λεγομένης ἐργατικῆςἀριστοκρατίας[2]),
τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, κατὰ τὴν περίοδο τῆς ὁποίας ἐξαθλιώνονται μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς τὰ μικρομεσαῖα κοινωνικὰ στρώματα -οἱ ἔως πρό τινος ψηφοφόροι τῶν κομμάτων τοῦ Κέντρου- τὰ ὁποῖα ἀναζητοῦν ἀγωνιωδῶς πολιτικὸ ἐκφραστή-σωτῆρα, ἀπογοητευμένα ἀπὸ τὴν κατάρρευσι τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ποὺ ἐπιφέρει ἡ κρίσι αὐτὴ καί,
τὴν ὁλοκληρωτικὴ ὀργάνωσι, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέσῃ, κατ’ ἀρχάς, τὸ πρόπλασμα καί, κατόπιν, τὸν συνεκτικὸ ἱστὸ μεταξὺ τῶν ἀντιτιθεμένων κοινωνικῶν ὁμάδων, διαχωρίζοντας τοὺ…

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τὸ βιβλίο τοῦ Τοπολόγου William Dunham (Ντάναμ): Τὰ μεγάλα θεωρήματα τῶν Μαθηματικῶν (ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια, 2013) ἀποτελεῖ μία πολὺ σημαντικὴ προσπάθεια στὰ ἀποδεικτικὰ Μαθηματικά, καθὼς ὁ συγγραφεὺς ἐπιχειρεῖ νὰ συνταξειδεύσῃ μαζύ μας, ὅπως σημειώνει ὁ ἴδιος, ἐπὶ δυόμισυ χιλιετίες.
Στάσεις -ὁρόσημα- αὐτοῦ τοῦ ταξειδιοῦ ἀποτελοῦν οἱ ἀποδείξεις τῶν μεγάλων μαθηματικῶν θεωρημάτων ἀπ' τὴν ἀρχαιότητα ἔως καὶ σήμερα. Στὴν ἐκκίνησι βρίσκεται ὁ Ἱπποκράτης ὁ Χῖος καὶ ἡ ἀπόδειξί του γιὰ τὸν τεραγωνισμὸ τοῦ μηνίσκου -ὄχι τοῦ ὁποιουδήποτε, ἀλλὰ ἑνὸς συγκεκριμένου- ἑνὸς γεωμετρικοῦ σχήματος δηλαδὴ φραγμένου ἀπὸ δύο κυκλικὰ τόξα. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόδειξι τοῦ πυθαγορείου θεωρήματος ἀπ' τὸν Εὐκλείδη, συνοδευομένη ἀπ' τὴν εἰσαγωγὴ στὰ Ἀκαδημεικὰ Μαθηματικά (στὸν Πλάτωνα καὶ στὸν Εὔδοξο, στὴν ἀπειρία τῶν πρώτων ἀριθμῶν ἀπ' τὸν Εὐκλείδη), στὸν προσδιορισμὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου ἀπ' τὸν Ἀρχιμήδη καὶ τοῦ τριγώνου ἀπ' τὸν Ἥρωνα, στὴν ἐπίλυσι τῆς τριτοβάθμιας ἐξισώσεως ἀπ' τὸν Καρντάνο,…

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ

Ἡ δολοφονικὴ μανία τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ ἀποτελεῖ "συνήθεια ποὺ τοῦ ἔγινε λατρεία", καθὼς ἐδῶ κι ἕξι δεκαετίες ἐπιδεικνύει τὴν ἀλλόφρονα πολιτική του ἐναντίον ὅλων, σχεδόν, τῶν γειτόνων του στὴν Μέση Ἀνατολή· ὁ πόλεμος τῶν ἕξι ἡμερῶν ἐναντίον τῆς Αἰγύπτου, ἡ διαρκὴς γενοκτονία τοῦ ἡρωϊκῶς ἀντιστεκομένου παλαιστινιακοῦ λαοῦ, οἱ ἀλλεπάλληλες ληστρικὲς εἰσβολὲς στὸν Λίβανο, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν τελευταία τῶν "33 ἡμερῶν", ἡ ὁποία συνοδεύθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη μεγάλη χερσαία ἧττα τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ, δεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
Ὑπάρχουν -βεβαίως- καὶ οἱ πόλεμοι-εἰσβολές, στοὺς ὁποίους τὸ σιωνιστικὸ κρατίδιο ἔχει ἔμμεση συμμετοχή, καθὼς ἡγοῦνται οἱ ΗΠΑ (εἰσβολὲς στὸ Ἰρὰκ καὶ στὸ Ἀφγανιστάν)· αὐτοὺς τοὺς πολέμους τοὺς ἔχει ἐπιβάλλει μέσῳ κατασκευασμένων γεγονότων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν τὰ ΜΜ"Ε" ὅπως θέλουν κι ἔχουν χρηματοδοτηθῆ ἀπ' τὰ πανίσχυρα lobbies καὶ τὶς Τράπεζες ποὺ ἐλέγχει. 
Τὸ ζητούμενο, στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἰσραήλ, δὲν εἶναι μόνο νὰ στιγματι…