Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2014

Ο ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ

Ἡ παραίτησι τοῦ Ἀρνὼ Μοντεμπούρ, ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἔως πρό τινος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας, καθ' ὑπόδειξιν Μέρκελ, ἀποδεικνύει ἀκόμη καὶ στοὺς πιὸ δύσπιστους, ὅτι ἡ σημερινὴ κατάστασι τῆς Εὐρώπης θυμίζει ὅλο καὶ περισσότερο ἡμέρες τοῦ 1941· ἡ Γερμανία ἐπιβάλλει στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὄχι μόνον τὴν πολιτική, ἀλλὰ καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ τὴν ἐκτελέσουν.
Τί εἶπε ὁ τ. Γάλλος ΥΠΟΙΚ; Τὸ αὐτονόητο, ὅτι δηλαδή: "ἡ πολιτικὴ λιτότητας ποὺ ἐπιβάλλει τὸ Βερολῖνο καταπνίγει τὴν ἀνάπτυξι καὶ αὐξάνει τὴν ἀνεργία". Καὶ ὁ βασιλεὺς Φρανσουά, εἰς ἔνδειξιν γερμανοφροσύνης, ἀπαίτησε ἀμέσως τὴν καρατόμησί του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀνασχηματισμὸ τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως, προκειμένου νὰ ἀλλάξουν καὶ τοὺς ἄλλους ὑπουργοὺς ποὺ διαφωνοῦν μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς ΕΚΤ καὶ τῆς Μέρκελ· ὅπερ καὶ ἐγένετο...
Θὰ μποροῦσε αὐτὸ τὸ γεγονὸς νὰ ἦταν καὶ ἄνευ οὐσίας, καθὼς δὲν γνωρίζουμε τὰ πραγματικὰ κίνητρα τοῦ τ. γάλλου ὑπουργοῦ· ἤδη, ἡ συμφωνία τῆς Κριστὶν Λαγκάρντ, ἐκ μέρους τοῦ ΔΝΤ, μᾶς προβληματίζει, διότι …

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙ ΤΟΥ "ΦΑΙΔΩΝΟΣ"

Εικόνα
Ὁ δρ Ἰωάννης Πετράκης μετέφρασε καὶ σχολίασε τὸν Φαίδωνα τοῦ Πλάτωνος, ποὺ πρόσφατα ἐξέδωσε τὸ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας. Πρόκειται γιὰ μία ἔκδοσι πλήρως ἐνημερωμένη, μὲ πολὺ χρήσιμη εἰσαγωγή, συνεπῆ ἀπόδοσι στὴν νέα ἑλληνικὴ καὶ πλούσια ἑρμηνευτικὰ σχόλια. 
Στὴν Εἰσαγωγή, ὁ συγγραφεὺς ἀναφέρεται, κατ' ἀρχάς, στοὺς διαλόγους τῆς πρώτης περιόδου (Χαρμίδης, Λάχης καὶ Λύσις) ἐπισημαίνοντας ὅτι τὸ κοινὸ καὶ τῶν τριῶν εἶναι ἡ ἀναζήτησι τοῦ ὁρισμοῦ μιᾶς ἰδέας, τοῦ x (τί ἔστι τὸ x, ὅπου x: ἡ σωφροσύνη, ἡ ἀνδρεία, ἡ φιλία κ.λπ.) τὸ ὁποῖον ποτὲ δὲν ἐπιτυγχάνεται· στὸν μεταβατικό, μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας περιόδου, διάλογο Μένων, τοῦ ὁποίου τὸ βασικὸ θέμα εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς ἀρετῆς καὶ τὸ διδακτόν της ἢ ὄχι, εἰσάγονται γιὰ πρώτη φορὰ μία ταὐτότης (τὴν μάθησιν ἀνάμνησίν ἐστιν, 81e) καὶ μία μέθοδος, αὐτὴ τῆς ὑποθέσεως (εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή..., 96b-d).
Ἐν συνεχείᾳ, παρουσιάζει τὸν Φαίδωνα ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς μέσης συγγραφικῆς περιόδου, στὴν ὁποίαν ἔχει παγιωθῆ ἡ θεωρία τῶν Ἰδεῶν. Δίδε…

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

Εικόνα
Στὴν εἰκόνα τῆς Γραμμῆς (509d-511e), στὴν δεύτερη γνωσιολογικὴ ἀλληγορία τῆς Πολιτείας, ἐξεικονίζονται οἱ δύο κόσμοι ἐπ’ εὐθείας γραμμῆς, συναποτελοῦν δὲ ἑνιαῖο εὐθύγραμμο τμῆμα ΑE, τὸ ὁποῖο διαιρεῖται σὲ δύο ἄνισα μέρη (ΑCὁ αἰσθητὸς καὶ CEὁ νοητός, ὅπου ΑC<CE)· ἡ ἀνισότης αὐτὴ δεικνύει τὴν πλήρη -ἀξιολογικὴ καὶ ὀντολογική- ὑπεροχὴ τοῦ νοητοῦ. Τὸ καθένα, ἀπ’ τὰ δύο αὐτὰ εὐθύγραμμα τμήματα, τέμνονται σὲ ἄλλα δύο μικρότερα AΒ καὶ BC, ἀλλὰ καὶ CD καὶ DΕ, ὄχι τυχαίως, ἀλλὰ ἀνὰ λόγον, ὅπως τονίζει ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος, τὸ ὁποῖο ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν πλήρη γλωσσικὴ ἔκφραση: κατὰ ἴσον λόγον[1], ὑποκρύπτει δὲ τὸν λεγόμενο χρυσοῦν λόγον, τὴν μία ἐκ τῶν δύο ἀρρήτων ριζῶν τῆς δευτεροβαθμίου ἐξισώσεως:
φ2-φ-1=0 ἢ φ2=φ+1
 Ἂς θεωρήσουμε τώρα τὰ μήκη τῶν ἀνωτέρω εὐθυγράμμων τμημάτων ὡς ἑξῆς: (AΒ), (BC), (CD) καὶ (DΕ), τότε, συμφώνως μὲ τὰ γραφόμενα περὶ τῶν ἀναλογιῶν, ἰσχύουν τὰ ἑξῆς:

(CE)/(AC)=(DE)/(BC)=(CD)/(AB) καὶ (AC)/(CE)=(AB)/(BC)=(CD)/(DE)
ἀντιστρέφοντας τοὺς ὅρους τῆς πρώτης:
(AC)/(CE)=(AB)/(CD)…

ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ἡ κίνησι τοῦ Πούτιν νὰ ἐπιβάλλῃ ἐμπάργκο στὰ ἀγροτο-κτηνοτροφικὰ προϊόντα τῆς Ε.Ε., ἐνδέχεται νὰ ἀποβῇ καταστροφικὴ γιὰ τὶς χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου, ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους στὸν πρωτογενῆ τομέα καὶ στὴν μεταποίησι, καθὼς θὰ χαθῇ μία τεράστια ἀγορὰ γιὰ τὰ προϊόντα τους. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί; Διότι, ὅλες οἱ χῶρες τῆς Ε.Ε. (τῆς Ἑλλάδος συμπεριλαμβανομένης) συμφώνησαν, ἀφ' ἑνὸς τὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων στὴν Ρωσία, ἀφ' ἑτέρου ἀναγνώρισαν τὴν ἀμερικανόδουλη κυβέρνησι τῶν Οὐκρανῶν ναζιστῶν.
Ἡ ντιρεκτίβα τῆς Ε.Ε. μοιάζει ἀψυχολόγητη καί, μᾶλλον, ἐπεβλήθη ἔξωθεν, συγκεκριμένα ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., οἱ ὁποῖες, σημειωτέον, δὲν ἔχουν νὰ χάσουν τίποτε, ἁπλῶς γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ "γονατίζουν" τὴν Εὐρώπη, στρέφοντάς την ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Ὁ Πούτιν ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ὑποκύψῃ σὲ τέτοιου εἴδους πιέσεις καὶ ὁ ρώσικος λαός, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν ἱστορία, θὰ διατηρήσῃ τὴν ὑπερηφάνειά του.
Καὶ ἡ ... μικρά, πλὴν ἔντιμος Ἑλλάς; Μὲ τὸν Β. Βενιζέλο ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς διπλ…

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ)

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ὁ προσεκτικὸς ἀναγνώστης θὰ παρατηρήσῃ τὴν ἐπιμονή μου στὴν λαϊκὴ ὑποστήριξη, τὴν ὁποίαν ἐπιτυγχάνει τὸ φασιστικὸ κόμμα, κατὰ τὴν λεγομένη περίοδο τῆς διαδικασίας τοῦ ἐκφασισμοῦ[1]· τὴν περίοδο αὐτή –συμβολικά- θὰ μπορούσαμε νὰ ὀνομάσουμε καὶ “Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης”. Σήμερα βιώνουμε τὶς συνέπειες μιᾶς ἑλλαδικῆς Βαϊμάρης, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνῃ -κατὰ τὴν γνώμη μου ὄχι- ὅτι θὰ ὁδηγηθοῦμε στὰ ἴδια ἀποτελέσματα, παρὰ τὸ ὅτι οἱ ἀντιστοιχίες εἶναι πολλὲς καὶ σκανδαλιστικές: ἡ μεγάλη σὲ ἔκταση μεσαία τάξη, ἡ μετακίνηση τῆς ὁποίας, σὺν τοῖς ἄλλοις, καθορίζει καὶ τὸ ἑκάστοτε ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, τὸ ἰσχυρὸ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἐθνικοσοσιαλιστικὸ κόμμα, οἱ ἐθνικὲς ταπεινώσεις ἀπὸ τὶς ληστρικὲς δανειακὲς συμβάσεις καὶ τὶς στρατιωτικὲς ὑποχωρήσεις στὴν γεωπολιτικὴ σκακιέρα, ἡ συνεχὴς καλλιέργεια ἑνὸς ὑπαρκτοῦ, πλὴν ὅμως  ὑπερμεγεθυμένου ἐχθροῦ, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν κοινωνία καὶ τὴν χώρα, κυρίως ἀπὸ τὰ ἐξωνημμένα ΜΜ”Ε”, ὡς ἑνιαίου καὶ ὄχι διχασμένου “Μεγάλου Ἄλλου”[2] (οἱ Ἑβραῖ…

ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΓΥΠΕΣ ΚΑΙ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Τὸ σημερινὸ Ἔθνος μᾶς πληροφορεῖ στὸ πρωτοσέλιδό του, προσπαθῶντας νὰ μᾶς ... τρομάξῃ, ὅτι "ὁ ἐφιάλτης (σ.σ. τῆς χρεωκοπίας) ἐπιστρέφει στὴν Ἀργεντινή"· γιατί; Διότι ἡ κυβέρνησι τῆς προέδρου Κῖρχνερ ἀρνήθηκε νὰ πληρώσῃ ἕνα ὁμόλογο στὴν συνολική του ἀξία, σὲ γνωστὸ ἀμερικάνικο hedge fund τοῦ Πὼλ Σῖνγκερ μὲ κέρδος 1600%!!! Νὰ σημειώσουμε, ὅτι τὸ ὁμόλογο αὐτὸ συνολικῆς ἀξίας 1,44 δὶς $ εἶχε ἀγορασθῆ στὴν δευτερογενῆ ἀγορὰ ἔναντι 48,7 ἑκ. $ μόνο...
Ἡ ἀγοραπωλησία αὐτὴ δείχνει τὴν συμπεριφορὰ καὶ τὴν παρασιτικὴ φύσι τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ (καὶ ὁλοκληρωτικὸς καπιταλισμὸς ἢ καπιταλισμὸς τῆς καταστροφῆς)· ἕνα μικρὸ ποσοστὸ "ἐπιχειρηματιῶν" δραστηριοποιοῦνται καὶ κερδήζουν, ἀγοράζοντας καὶ πουλῶντας χρῆμα, δηλαδὴ "ἀέρα"· καὶ δὲν φθάνει μόνο αὐτό. Ἐκβιάζουν ὁλόκληρα κράτη καὶ λαούς, ἀπαιτῶντας τὴν εἴσπραξι τῶν χρημάτων τους στὸ ἀκέραιο μὲ ληστρικὰ ἐπιτόκια, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ἐὰν τὰ κράτη αὐτὰ μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν, χωρὶς νὰ ὑποβιβάσουν δραματικὰ τὸ ἐπίπεδο ζωῆς τῶν …