ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙ ΤΟΥ "ΦΑΙΔΩΝΟΣ"Ὁ δρ Ἰωάννης Πετράκης μετέφρασε καὶ σχολίασε τὸν Φαίδωνα τοῦ Πλάτωνος, ποὺ πρόσφατα ἐξέδωσε τὸ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας. Πρόκειται γιὰ μία ἔκδοσι πλήρως ἐνημερωμένη, μὲ πολὺ χρήσιμη εἰσαγωγή, συνεπῆ ἀπόδοσι στὴν νέα ἑλληνικὴ καὶ πλούσια ἑρμηνευτικὰ σχόλια. 

Στὴν Εἰσαγωγή, ὁ συγγραφεὺς ἀναφέρεται, κατ' ἀρχάς, στοὺς διαλόγους τῆς πρώτης περιόδου (Χαρμίδης, Λάχης καὶ Λύσις) ἐπισημαίνοντας ὅτι τὸ κοινὸ καὶ τῶν τριῶν εἶναι ἡ ἀναζήτησι τοῦ ὁρισμοῦ μιᾶς ἰδέας, τοῦ x (τί ἔστι τὸ x, ὅπου x: ἡ σωφροσύνη, ἡ ἀνδρεία, ἡ φιλία κ.λπ.) τὸ ὁποῖον ποτὲ δὲν ἐπιτυγχάνεται· στὸν μεταβατικό, μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας περιόδου, διάλογο Μένων, τοῦ ὁποίου τὸ βασικὸ θέμα εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς ἀρετῆς καὶ τὸ διδακτόν της ἢ ὄχι, εἰσάγονται γιὰ πρώτη φορὰ μία ταὐτότης (τὴν μάθησιν ἀνάμνησίν ἐστιν, 81e) καὶ μία μέθοδος, αὐτὴ τῆς ὑποθέσεως (εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή..., 96b-d).

Ἐν συνεχείᾳ, παρουσιάζει τὸν Φαίδωνα ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς μέσης συγγραφικῆς περιόδου, στὴν ὁποίαν ἔχει παγιωθῆ ἡ θεωρία τῶν Ἰδεῶν. Δίδει μία περίληψι τοῦ περιεχομένου του καὶ ἀναφέρεται στὴν δραματική του πλοκὴ καὶ στὴν συζήτησι περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς μεταξὺ Σωκράτους, Κέβητος καὶ Σιμμία. Ἀκολουθοῦν τὸ ἀρχαῖο κείμενο, ἡ σύγχρονη ἀπόδοσι καὶ τὰ σχόλια· ἐπίσης ἡ βιβλιογραφία καὶ τὰ εὑρετήρια ὀνομάτων καὶ χωρίων.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ θὰ ἀποτελέσῃ τὸ βασικὸ μας ἀναγνωστικὸ γιὰ τὴν μελέτη καὶ τὴν ἀνάλυσι τοῦ Φαίδωνος, τὴν ὁποίαν φιλοδοξοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν φετεινὴ χρονιά.

Ὁ Ἰ. Πετράκης εἶναι διδάκτωρ τοῦ τμήματος τῆς κλασσικῆς φιλολογίας τοῦ Α.Π.Θ., καθηγητὴς τοῦ Προτύπου Πειραματικοῦ Λυκείου τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας· ζεῖ κι ἐργάζεται στὴν Θεσσαλονίκη. Εἶναι τακτικὸ μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας. Ἔχει ἐπίσης ἀποδώσει καὶ σχολιάσει τὸν Μένωνα τοῦ Πλάτωνος (Πόλις, 2008). Ἡ διδακτορική του διατριβή: Ἡ πρόσληψι τῶν Ἔργων καὶ Ἡμερῶν τοῦ Ἡσιόδου ἀπὸ τοὺς μεταγενέστερους πεζογράφους (Ἀφοὶ Κυριακίδη, 2003), ἡ συμμετοχή του στὸ συλλογικὸ ἔργο Γλῶσσα, Ἱστορία καὶ Εὐκλείδεια Γεωμετρία (Ἐκδ. Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας, 2006) καὶ τὸ ἄρθρο του στὸ συνέδριο: "Ἡ γλῶσσα τοῦ Εὐκλείδη καὶ τοῦ Πρόκλου" (Ζήτη, 2006) ἀποτελοῦν τὰ σημαντικότερα ἔως τώρα ἔργα του.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ