ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μμ, θὰ πραγματοποιήσουμε τὴν δεύτερη ἐφετεινή μας συνάντησι, στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ (Πανεπιστημίου 12), μὲ θέμα τὸν πλατωνικὸ διάλογο Φαίδων.

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ δρ Ἰ. Πετράκη: Πλάτωνος, Φαίδων καὶ συγκεκριμένα τὰ κεφάλαια 2. "Ὁ μεταβατικὸς διάλογος Μένων" καὶ 3. "Ἡ μέση συγγραφικὴ παραγωγὴ τοῦ Πλάτωνος" τῆς Εἰσαγωγῆς (σελ. 28-38).


Ἡ πρωτοτυπία τοῦ Μένωνος, διαλόγου τῆς μεταβατικῆς μεταξὺ πρώτης καὶ δευτέρας περιόδου, ἔγκειται στὸ ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ ἀναφέρεται ἡ ὀρφικο-πυθαγόρεια διδασκαλία γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ ἡ γνωσιολογικὴ θεωρία τῆς ἀναμνήσεως· καὶ ὅλα αὐτά, παρὰ τὸ ὅτι στὸν διάλογο ἀναζητεῖται ὁ ὁρισμὸς τῆς ἰδέας τῆς ἀρετῆς. Τὶς δύο αὐτὲς "τομές", θὰ τὶς συναντήσουμε καὶ στὸν Φαίδωνα, καθὼς ἡ μὲν ἀθανασία τῆς ψυχῆς θὰ ἀποτελέσῃ τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ διαλόγου, ἡ δὲ ἀνάμνησις τὸ δεύτερο, ἐκ τῶν τεσσάρων, ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀπόδειξι τῆς ἀθανασίας.

Σὲ ὅλους τοὺς διαλόγους τῆς δευτέρας περιόδου οἱ Ἰδέες εἶναι καθολικὲς ἔννοιες μὲ ἰσχὺ μεταφυσική· δὲν ἀναζητεῖται ὁ ὁρισμός τους, ἴσως καὶ λόγῳ τῆς ἀποτυχίας διατυπώσεως ὁρισμῶν κατὰ τὴν πρώτη περίοδο (τί εἶναι φιλία, σωφροσύνη, ἀνδρεία, ἀρετή, ὁσιότης κ.ἄ.). Ὑπ' αὐτὴν τὴν ὀπτικὴ θὰ δοῦμε καὶ τὸν Φαίδωνα, καθὼς καὶ ὁ ὁρισμὸς τῆς ψυχῆς δὲν ἀναζητεῖται καὶ ἡ διατύπωσι τοῦ ἐπιχειρήματος περὶ τῆς ἀθανασίας της ἔχει, ὡς προϋπόθεσι, τὴν θεωρία τῶν ἰδεῶν στὴν πλήρη ἀνάπτυξί της.

Πολὺ χρήσιμη γιὰ τὴν κατανόησι τῶν ἀνωτέρω θὰ ἦταν καὶ ἡ ἀνάγνωσι τῶν ἑνοτήτων 1. "Ὁ Μένων καὶ οἱ πρώιμοι πλατωνικοὶ διάλογοι" καὶ 7. "Ἡ χρονολόγησι τοῦ Μένωνα· ἡ θέσι του στὸ πλατωνικὸ ἔργο", ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἰ. Πετράκη: Πλάτωνος Μένων, ἐκδ. Πόλις, 2008.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ