MNHMH ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνέλληνες,

σήμερα Κυριακὴ 14 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ τιμήσουμε, κατὰ τὰ πάτρια, τὴν μνήμη τῶν Σαλαμινομάχων στὸν τύμβο τῶν πεσόντων.

Ἀκολουθεῖ ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Κ. Σταυροπούλου, ἐκ μέρους τῶν διοργανωτῶν:

Ἀποτελεῖ ὑποχρέωσι πρὸς τοὺς προγόνους μας, ἡ ἐτήσια ἐπίσκεψι στὸν ἱερὸ αὐτὸ τύμβο καὶ ἡ ἀπόδοσι τιμῶν σ’ αὐτοὺς τοὺς σπουδαίους Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συνειδητοποιήσει κάποιες αὐτονόητες ἀρχές, πού, φαίνεται, νὰ ἀγνοοῦμε ἐμεῖς, λόγῳ τῆς γενικευμένης διαστροφῆς ποὺ ἔχουν ὑποστῆ οἱ ὅροι καὶ τὰ αὐτονόητα στὶς ἑλληνίδες πόλεις.

Ὁ στρατὸς εἶναι ὁ ἔνοπλος λαός, οἱ πολῖτες· οἱ συμμετέχοντες στὴν Ἐκκλησία τοῦ Δήμου, αὐτοὶ ποὺ ἐστήριξαν μὲ τὴν ψῆφο τους, τὴν ἑρμηνεία τοῦ δελφικοῦ χρησμοῦ περὶ θείας Σαλαμίνος καὶ τείχους ξυλίνου (Πολύμνια, 141) ποὺ ἔδωσε ὁ Θεμιστοκλῆς, ἦταν οἱ ἴδιοι ποὺ ἀποβιβάσθηκαν στὶς νῆες κι ἔδωσαν τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα τοῦ παιᾶνα. Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ εἶχαν ἀπορρίψει τὶς δελεαστικές, πλὴν ὅμως ὑποτελεῖς, προτάσεις τῆς Περσικῆς Τάξης Πραγμάτων καὶ κατάφεραν νὰ τὴν τσακίσουν στὴν πρᾶξι. Ἔκτοτε, ἡ κατάρρευσι τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας συντελεῖται ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα καὶ τὸ μόνο ποὺ θὰ τῆς ἀπομείνῃ, εἶναι ὁ πακτωλὸς συσσωρευμένου χρήματος, τὸν ὁποῖον θὰ διαθέτῃ ἀκόμη καὶ στοὺς πρώην νικητές της, μήπως καὶ τοὺς διαφθείρει. Στὴν νέα Ἑλλάδα δὲν ἰσχύει κάτι τέτοιο· ὁ στρατὸς ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμη κρατικὸ μηχανισμὸ καὶ τὰ μέλη του δὲν συμμετέχουν στὴν διαδικασία τῶν ἀποφάσεων· ἁπλῶς τὶς ὑλοποιοῦν καὶ μάλιστα ἄνευ ἀντιλογίας, ὅπως λέγεται.

Οἱ ἱερεῖς ἀποτελοῦν καὶ αὐτοὶ μέρος τοῦ λαοῦ-δήμου καὶ δὲν συνιστοῦν αὐτὸ ποὺ θὰ λέγαμε “κλειστὸ ἱερατεῖο”, δηλαδὴ ἕνα εἰδικὸ σῶμα, ἐντελῶς ἀποκομμένο ἀπ’ τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν, τὸ ὁποῖο κατέχει κάποιες εἰδικὲς γνώσεις, ὅπως στὴν Αἴγυπτο ἢ περιουσία καὶ ἰσχύ, ὅπως ἡ Ἐκκλησία. Λόγῳ τῆς θέσεώς του στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ κοινωνία συμμετέχει καὶ αὐτὸ στὸν ἀγῶνα. Δὲν συγκινεῖται ἀπ’ τὸν χρυσὸ τῶν Περσῶν, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν παραβίασι τῶν στοιχειωδῶν κανόνων τοῦ πολέμου, ὅταν αὐτοὶ παραβιάζωνται κι ἐπισύρουν τὴν Ταλθυβίου μῆνιν (Πολύμνια, 137) ὅπως λ.χ. μὲ τὸν φόνο τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Μ. Βασιλέως, τόσο στὴν Σπάρτη ὅσο καὶ στὴν Ἀθήνα.

Σήμερα ἀδυνατοῦμε νὰ δημιουργήσουμε νέες Σαλαμῖνες, διότι δὲν ὑφίσταται ὅλο τὸ ἀνωτέρω περιβάλλον. Οἱ ἀνεξέλεγκτες ἐλὶτ κυβερνοῦν δίχως νὰ δίδουν λόγο στὴν συνέλευσι τοῦ λαοῦ, τοῦ ὁποίου φροντίζουν μόνο γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀποσπάσουν τὴν ψῆφο του, ἀλλὰ στὶς γνωστὲς ὑπερεθνικὲς ὀντότητες, ποὺ κερδήζουν μὲ τὸν πιὸ παρασιτικὸ τρόπο, ἐνῷ ἡ γνωστὴ καὶ μὴ ἐξαιρετέα Ἐκκλησία, ἁπλῶς χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ παράσχῃ τὴν ἰδεολογική της συνδρομὴ στὴν ἑκάστοτε Νέα Τᾶξι.

Ἐὰν θέλουμε νὰ ζήσουμε νέες Σαλαμῖνες, πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ νὰ ἀνατραπῇ ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο, τὸ ὁποῖο συνθέτει τὴν σημερινὴ παρακμιακὴ κατάστασι. Γι’ αὐτὸ καὶ σ’ αὐτὸν τὸν τῦμβο δὲν συμμετέχουν πολυθεϊστές, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τοὺς κρατοῦντες ἢ ἐπιθυμοῦν ἄλλους πιὸ ... ἀποτελεσματικούς, αὐτοὺς τοὺς ἡμιμαθεῖς ποὺ ἀναζητοῦσαν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα τὴν ἰδεολογικὴ βᾶσι καὶ τὸ ἄλλοθι τῶν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν τερατουργημάτων τοῦ προηγουμένου αἰῶνος. Θέλουμε νὰ κυττᾶμε στὰ μάτια τοὺς Σαλαμινομάχους, νὰ τοὺς χαιρετᾶμε βροντοφωνάζοντας ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ἀλλὰ καὶ νὰ γνωρίζουμε τὶς συνέπειες τοῦ χαιρετισμοῦ ποὺ τοὺς ἀπευθύνουμε.

Τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τῆς τελετῆς ἔχει ἀναλάβει ἡ Λ. Κ. Λάβρυς.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ