Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2014

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ Δ΄)

3. Η ΣΠΑΡΤΗ ΣΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ
Ἡ ἔνδοξη ἐποχὴ τῆς ἀρχαίας Σπάρτης, ὁ κοινοτικὸς βίος τῶν στρατιωτῶν-πολιτῶν καὶ ἡ ἀνδρεία τῶν πολεμιστῶν της ἀποτελοῦσε μία ἱκανοποιητικὴ ἀναφορὰ γιὰ ἕνα καθεστώς, τὸ ὁποῖο προετοιμαζόταν πυρετωδῶς γιὰ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ πόλεμο· ἡ ληστρικὴ καὶ ἐπαίσχυντη, γιὰ τοὺς ὑπερήφανους Γερμανούς, συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, ἡ ἧττα στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ἀνεργία καὶ ὁ ὑπερπληθωρισμὸς καλλιεργοῦσαν τὶς προσδοκίες γιὰ τὴν μεγάλη ἐκδίκηση. Ἡ ἐπιτυχὴς κατάληξή της ἀπαιτοῦσε αὐτὴν ἢ μία παρόμοια ἀναφορά, ἀναλόγως μὲ τὸ τί ἐβόλευε, κατὰ περίπτωση, τὸν ναζιστικὸ τυχοδιωκτισμό, ὅπως λ.χ. τὸ στρατιωτικὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ κυριαρχία τῆς Ρώμης· καὶ αὐτὲς ὅμως οἱ ἀναφορὲς ἦταν ἐπιφανειακές, πλὴν ὅμως ἀρκούντως ἱκανοποιητικὲς γιὰ τὸ γερμανικὸ φαντασιακό.
Καθὼς ὁ γερμανικὸς στρατὸς κατακτᾷ, στὰ πρῶτα χρόνια τοῦ πολέμου, τὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις, τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη, τὸ πρότυπο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ ρωμαϊκὸ imperium καὶ τὶς λεγεῶνες του, ἀπ’ τ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 18 Ὀκτωβρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ πραγματοποιήσουμε τὴν τρίτη ἐφετεινή μας συνάντησι, στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ (Πανεπιστημίου 12), μὲ θέμα τὸν πλατωνικὸ διάλογο Φαίδων.
Διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ δρ Ἰ. Πετράκη: ΠλάτωνοςΦαίδων καὶ συγκεκριμένα τὸ κεφάλαιο 4: "Τὸ περιεχόμενο καὶ ἡ δραματικὴ πλοκὴ τοῦ Φαίδωνος" (σελ. 39-56).

Στὰ ἀξιοσημείωτα τῆς χθεσινῆς συναντήσεως, ἡ ἑστίασί μας στὰ βασικὰ σημεῖα τοῦ διαλόγου, δηλαδὴ στὴν φρουρὰ τῶν ἀνθρώπων ἀπ' τοὺς θεούς (62b), στὸν ὁρισμὸ τοῦ θανάτου ὡς χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπ' τὸ σῶμα (64c), στὴν ἐπισφαλῆ γνῶσι ἀπ' τὶς αἰσθήσεις (65b), στὴν διατύπωσι τῶν ἀποδείξεων (73a) περὶ τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς (τὰ γνωστὰ τέσσερα ἐπιχειρήματα)· τέλος, στὴν τιμωρία τῶν ψυχῶν μετὰ θάνατον.


ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 17 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00μμ, στὸν Εὐριπίδη (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Μάριο Λίβιο: 
Ἡ ἐξίσωσι ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ λυθῇ (ἐκδ. Ἐνάλιος, 2013).
Ὁ διεθνοῦς φήμης Ἀστροφυσικὸς Μ. Λίβιο, γνωστὸς στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἀπ' τὸν Χρυσὸ Λόγο (ἐκδ. Ἐνάλιος, 2005) ἀναζητεῖ στὸ βιβλίο αὐτὸ τοὺς νόμους τῆς συμμετρίας, οἱ ὁποῖοι -συμφώνως πρὸς τὸν συγγραφέα- ἀποτελοῦν τὸ κοινὸν στὶς συνθέσεις τοῦ Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπάχ, στὸν κύβο τοῦ Ροῦμπικ, στὸν τρόπο ποὺ διαλέγουμε τὸ ἕτερον ἥμισυ (...) καὶ στὴν Φυσικὴ τῶν ὑποατομικῶν σωματιδίων. 
Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ μαθηματικὴ συμμετρία ἢ ἡ Θεωρία τῶν Συνόλων, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ μία ἄλυτη ἐξίσωσι...

ΟΔΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΧΑΣΑΜΕ

Τὴν Παρασκευὴ 10 Ὀκτωβρίου, στὶς 7:00μ.μ., στὸ Μουσεῖο Κυκλαδικῆς Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι) ὁ Ἀπόστολος Δοξιάδης, ὁ Μιχάλης Σιάλαρος καὶ ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης θὰ μᾶς παρουσιάσουν ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα στὸν Εὐκλείδη καὶ στὴν διδασκαλία του γιὰ τὴν ἀπόδειξιν
Οἱ ὁμιλητές, ἐκφράζοντας τὸν προβληματισμό τους γιὰ τὴν μερικὴ ἢ ὁλικὴ κατάργησι τῆς διδασκαλίας τῆς εὐκλείδειας γεωμετρίας στὴν μέση ἐκπαίδευσι, θὰ ἀναφερθοῦν στὰ κάτωθι: 
ὁ Ἀπ. Δοξιάδης ("Οἱ ἀναπάντεχοι πρόγονοι τοῦ Εὐκλείδη") θὰ ἀναφερθῇ στὴν εὐρύτερη πνευματικὴ κίνησι στὴν κλασσικὴ Ἑλλάδα, ἐκλεκτὸ μέλος τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ λεγόμενος στοιχειωτής

ὁ Μ. Σιάλαρος ("Ἂς μιλήσουμε ξανὰ γιὰ τὸν Εὐκλείδη") θὰ προτείνῃ μία σύγχρονη ἐπανέκδοσι τῶν Στοιχείων, ἡ ὁποία θὰ ἱκανοποιῇ τὶς σύγχρονες ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες καί, 

ὁ Τ. Μιχαηλίδης ("Διαβάζοντας τὸν Εὐκλείδη μέσα κι ἔξω ἀπ' τὸ σχολεῖο") θὰ ἀναφερθῇ στὰ ὑπὲρ καὶ στὰ κατὰ τῆς ἐπανεισαγωγῆς τῆς γεωμετρικῆς ἀποδείξεως.

Ἀντὶ εἰσαγωγῆς συνιστᾶται τὸ βιβλ…