Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, Μοναστηράκι) καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὴν μισολογία (88c-91c).
Τί εἶναι ὅμως ἡμισολογία καὶ γιατί ἐπιμένει ὁ Σωκράτης στὴν διαλεύκανσι τοῦ ὅρου αὐτοῦ; Στὴν Ἀθήνα τοῦ 4ου αἰῶνος ἡ διδασκαλία τῶν Σοφιστῶν, ἰδιαιτέρως ἡ μεταβολὴ ἀπ' τὸν ἥττω στὸν κρείττω λόγον (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Ῥητορική, 1402a, 23) ἔχει δημιουργήσει τοὺς δισσοὺς λόγους, δηλαδὴ τὴν συναλήθευσι μιᾶς προτάσεως καὶ τῆς ἀντιφατικῆς της, τῆς Α καὶ τῆς ~Α.

Σὲ τί ὀφείλεται αὐτό; Κατὰ πρῶτον, στὴν προβληματικὴ γνῶσι τῶν συλλογιστικῶν σχημάτων, καθὼς δὲν τὰ ἔχει διατυπώσει ἀκόμη ὁ Ἀριστοτέλης στὰ Ἀναλυτικῶν Πρότερα καί, κατὰ δεύτερον, στὴν σοφιστικὴ διδασκαλία, στὴν ὁποίαν ἀκολουθοῦν οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους διατρίψαντες (Φαίδων, 90b,c). Γι' αὐτὸ καὶ ὁ συνομιλητὴς τοῦ Φαίδωνος, ὁ Ἐχεκράτης (Πυθαγόρειος μαθηματικός) διαπιστώνει, ὅτι μετὰ τὴν διατύπωσι τῶν τριῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ Σωκράτους καὶ τῶν δύο ἐνστάσεων τοῦ Κέβητος κα…

ΝΙΚΗ Ἢ ΕΠΩΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ;

Ἡ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη στὸ Eurogroup τῆς προηγουμένης Παρασκευῆς 20 Φεβρουαρίου, δὲν εἶναι δυνατὸν ἀκόμη νὰ ἀξιολογηθῇ, καθὼς ὑπολείπονται δύο παράγοντες, ἕνας ἄμεσος ἔως τὴν προσεχῆ Δευτέρα, τὴν λεγομένη καὶ ... καθαρὰ κι ἕνας δεύτερος σὲ ὁρίζοντα τετραμήνου σὺν τὶς ἐπικυρώσεις ἀπ' τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης.
Φαίνεται, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησι ὑπέκυψε ἐν μέρει στοὺς γερμανικοὺς ἐκβιασμούς, ἰδιαιτέρως στὴν λεγομένη πιστωτικὴ ἀσφυξία καὶ δὲν ἐπιχείρησε τὴν γενικευμένη σύγκρουσι ἔως ἐσχάτων. Τί δὲν θὰ καταφέρῃ νὰ ἀποφύγῃ; Τὸν ἔλεγχο ἀπὸ τοὺς "θεσμοὺς" ὅπως γράφεται, δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους τῆς Τρόικα (ΕΚΤ καὶ ΔΝΤ). 
Ἂς δοῦμε ὅμως καὶ τί κέρδησε· πρῶτον, νὰ φέρῃ ἔως αὔριο προτάσεις ἐναλλακτικῶν μέτρων γιὰ τὸν ἐκσυχρονισμὸ τοῦ Δημοσίου, τὴν πάταξι τῆς φοροδιαφυγῆς κ.λπ., τὰ ὁποῖα πολὺ ἀμφιβάλλουμε ὅτι θὰ γίνουν ἀποδεκτὰ ἀπὸ τοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς μηχανισμούς, εὐρωπαϊκοὺς καὶ ἀμερικανικούς καί, δεύτερον, νὰ καταφέρῃ ἐντὸς τετραμήνου νὰ πείσῃ τοὺς π…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, Μοναστηράκι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Κέβητος καὶ τοῦ Σιμμία ἐπὶ τῶν τριῶν πρώτων ἐπιχειρημάτων τοῦ Σωκράτους (84c-88b).
Οἱ νέες ἀντιρρήσεις τοῦ Σιμμία καὶ τοῦ Κέβητος ἑδράζονται στὰ ἔως τώρα μερικῶς ἀποδειχθέντα· ὁ πρῶτος παρομοιάζει τὸ σῶμα μὲ τὴν λύρα καὶ τὶς χορδές της, τὴν δὲ ψυχὴ μὲ τὴν παραχθεῖσα ἀπ’ αὐτὴν ἁρμονία (μελῳδία) καὶ διερωτᾶται, μήπως ἡ ψυχή-ἁρμονία χαθῇ πρὸ τῆς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τοῦ σώματος-λύρας: εἰ οὖν τυγχάνει ἡ ψυχὴ οὗσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐπιταθῇ ὑπὸ νόσων καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς ὑπάρχει ἀπολωλέναι καίπερ οὗσαν θειοτάτην, ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι ἁρμονίαι αἵ τἐν τοῖς φθόγγοις καὶ ἐν τοῖς τῶν δημιουργῶν ἔργοις πᾶσι· τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος ἑκάστου πολὺν χρόνον παραμένειν, ἔως ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ κατασαπῇ (86c). Ἡ πατρότης τῆς θεωρίας τῆς ἁρμονίας ἔχει διχάσει τοὺς μελετητές, καθὼς ἀκόμη κα…

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τὰ πρῶτα δείγματα τῆς πρωθυπουργίας τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἶναι πολὺ θετικὰ καὶ δείχνουν, τὸ τί θὰ ἐπακολουθήσῃ: 
ὁ πολιτικὸς ὅρκος, ὡς ἀναγκαία προϋπόθεσι τῆς θρῃσκευτικῆς ἐλευθερίας, τὴν ὁποίαν πρέπει τὸ κράτος νὰ παράσχῃ στοὺς πολῖτες, ἔναντι τῶν ἐπιόρκων πρώην πρωθυπουργῶν καὶ ὑπουργῶν, οἱ ὁποῖοι ὁρκιζόμενοι στὸ Εὐαγγέλιο ξεπούλησαν τὴν χώρα μας, τὸ ξεπούλημα τῶν ὑπουργικῶν αὐτοκινήτων, τῆς ὑπουργικῆς λιμουζίνας τῶν 750.000€ τῶν Γ. Παπακωνσταντίνου καὶ Β. Βενιζέλου, συμπεριλαμβανομένης, ἡ πραγματικὴ διαπραγμάτευσι μὲ τοὺς "ἑταίρους", γιὰ τὸ ὕψος τοῦ χρέους τῆς χώρας καὶ γιὰ τὸν τρόπο, ποὺ αὐτὸ θὰ ἐξυπηρετηθῇ, ἡ κατάθεσι στεφάνου στὰ Ἴμια ἀπ' τὸν Πᾶνο Καμμένο πρὸς τιμὴν τῶν ἀδικοχαμένων ἀξιωματικῶν, ἡ ἐπισήμανσι τῶν ἀντιδημοκρατικῶν λειτουργιῶν τῶν ὀργάνων τῆς ΕΕ, ὅταν τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν τῶν Ἐξωτερικῶν συναποφάσισε, ἐρήμην τῶν περισσοτέρων χωρῶν, τὴν καταδίκη τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν στάσι της στὸ οὐκρανικὸ ζήτημα,
ἀποτελοῦν σαφῆ δείγματα μίας ἄλλης πολιτικῆς. Ἡ χώρα ἔχει ἀλλάξ…