ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στὶς 5:00μμ, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, Μοναστηράκι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ Κέβητος καὶ τοῦ Σιμμία ἐπὶ τῶν τριῶν πρώτων ἐπιχειρημάτων τοῦ Σωκράτους (84c-88b).

Οἱ νέες ἀντιρρήσεις τοῦ Σιμμία καὶ τοῦ Κέβητος ἑδράζονται στὰ ἔως τώρα μερικῶς ἀποδειχθέντα· ὁ πρῶτος παρομοιάζει τὸ σῶμα μὲ τὴν λύρα καὶ τὶς χορδές της, τὴν δὲ ψυχὴ μὲ τὴν παραχθεῖσα ἀπ’ αὐτὴν ἁρμονία (μελῳδία) καὶ διερωτᾶται, μήπως ἡ ψυχή-ἁρμονία χαθῇ πρὸ τῆς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς τοῦ σώματος-λύρας: εἰ οὖν τυγχάνει ἡ ψυχὴ οὗσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐπιταθῇ ὑπὸ νόσων καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς ὑπάρχει ἀπολωλέναι καίπερ οὗσαν θειοτάτην, ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι ἁρμονίαι αἵ τἐν τοῖς φθόγγοις καὶ ἐν τοῖς τῶν δημιουργῶν ἔργοις πᾶσι· τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος ἑκάστου πολὺν χρόνον παραμένειν, ἔως ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ κατασαπῇ (86c). Ἡ πατρότης τῆς θεωρίας τῆς ἁρμονίας ἔχει διχάσει τοὺς μελετητές, καθὼς ἀκόμη καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ποὺ τὴν θεωρεῖ στὴν ἐποχή του: πιθανὴ μὲν πολλαῖς οὐδεμιᾶς ἦττον τῶν λεγομένων (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Περὶ Ψυχῆς, 407b, 27-28), δὲν ἀναφέρει τὸν εἰσηγητή της, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἦταν κάποιος Πυθαγόρειος ἰατροφιλόσοφος, ὁ Φιλόλαος ἢ ὁ Ἀλκμέων ὁ Κροτωνιάτης· ὁ Σιμμίας ποὺ τὴν εἰσηγεῖται καὶ ὁ Ἐχεκράτης ποὺ τὴν ἀποδέχεται, ἀνήκουν σὲ πυθαγορικοὺς κύκλους (στὴν Βοιωτία καὶ στὸν Φλειοῦντα), ἐνῷ καὶ ὁ Ἐμπεδοκλῆς ποὺ εἶχε διατυπώσει παραπλήσιες ἀπόψεις, ἔχει πυθαγόρειες ἐπιδράσεις.Ὁ Σωκράτης ἐν συνεχείᾳ πρέπει νὰ ἀποκρούσῃ καὶ τὴν ἐπιφύλαξη τοῦ Κέβητος, κατὰ τὸν ὁποῖον ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ ἐξαντληθῇ ἀπ’ τὶς συνεχεῖς μετενσωματώσεις καὶ νὰ ὑποστῇ καὶ αὐτὴ τὸν θάνατο, ὅπως ἕνας ὑφάντης μπορεῖ νὰ πεθάνῃ πρὸ τῆς ὁλοσχεροῦς φθορᾶς τοῦ τελευταίου του ἱματίου: μὴ οὐ πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς γενέσεσιν καὶ τελευτῶσάν τε ἔν τινι τῶν θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσθαι (88a). Πρὸ τῆς τελικῆς του ἀπαντήσεως, ὁ Σωκράτης ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὸ κῦρος τῆς ὀρθῆς συλλογιστικῆς διαδικασίας ἔναντι τῆς μισολογίας, δηλαδὴ τῆς ἐναντιώσεως στὸν ὀρθὸ λόγο.Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Δρ Ἰωάννη Πετράκη, Πλάτωνος Φαίδων (Ἑστία, 2014).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BORMANN, K. (2006), ΠλάτωνΚαρδαμίτσας, σσ. 152.
ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, ΕΥ. (2004), Πλάτωνος Φαίδων, Ζαχαρόπουλος, σσ. 22.
TAYLOR, E. A. (2006), ΠλάτωνΜΙΕΤ, σσ. 231.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ