Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Μαρτίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὴν ἀπάντησι τοῦ Σωκράτη στὸν Κέβητα (95e-102a).
Ἡ ἀπάντησι αὐτὴ ἑδράζεται σὲ δύο βασικὲς ἀρχές, τὶς ὁποῖες ἀνακάλυψε ὁ Σωκράτης ἐρευνῶντας τὰ ἔργα τῶν προγενεστέρων (φυσικῶν) φιλοσόφων ἢ τὸ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς μέγα πρόβλημα τῆς ἐποχῆς: πρώτη ἀρχὴ ἀποτελεῖ ὁ λεγόμενος δεύτερος πλοῦς (99d), ἡ ἀλλαγὴ πορείας, στὴν ὁποίαν ἐξαναγκάσθηκε νὰ ἀκολουθήσῃ, λόγῳ τοῦ ἀδιεξόδου ποὺ ὡδηγήθηκε μελετῶντας τὰ ἔργα τῶν φυσικῶν φιλοσόφων, τοῦ Ἀναξαγόρα συμπεριλαμβανομένου καὶ δεύτερη, ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἐρρωμενεστάτου λόγου (100a), τὴν ὁποίαν θεωρεῖ ὑποχρεωτικὴ γιὰ τὴν πρωτοποριακή του μέθοδο. Ἡ ἀληθοτιμὴ τοῦ λόγου αὐτοῦ θὰ τὸν ὁδηγήσῃ σὲ ὀρθὸ ἢ ἐσφαλμένο τελικὸ συμπέρασμα, τὸ ὁποῖο θὰ κρίνῃ τὴν ἐπανάληψι ἢ τὸ τέλος τῆς διαδικασίας.
Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ δρ Ἰ. Πετράκη, Πλάτωνος Φαίδων, ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας καὶ ἀπὸ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ

Οἱ σύγχρονοι ἀποδομητὲς καὶ ἀπολογητὲς τοῦ Κοσμοπολιτισμοῦ (σχεδὸν σύμπασα ἡ ΝΔ, τὸ ἐναπομεῖναν ΠαΣοΚ, κάποιοι στὸν ΣύΡιζΑ, τὸ δημιούργημα τῶν ΜΜ"Ε" Ποτάμι, ὁ Τζήμερος κ.ἄ. νεοφιλελέδες ἐκτὸς Βουλῆς) ἀπαιτοῦν τὴν ἄμεση ἀπαγόρευσι τῶν παρελάσεων κατὰ τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους. Καὶ ὁ λόγος; Ὅτι ἀποτελοῦν ἀπομεινάρια τῶν κατὰ καιροὺς δικτατοριῶν, ἐθνικιστικὲς παρεκτροπές, ὅτι εἶναι ἀσύμβατες μὲ τὸ νέο εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα κ.ἄ. συναφῆ.
Περιέχουν δόσι ἀλήθειας τὰ ἀνωτέρω; Μᾶλλον ὄχι, ἂν καὶ στηρίζωνται σὲ κάποια γεγονότα, λ.χ. στὰ περὶ δικτατοριῶν σχετικά. Εἶναι ἀληθές, ὅτι ἐπὶ Ἰ. Μεταξᾶ καὶ Γ. Παπαδοπούλου οἱ παρελάσεις εἶχαν ἰδιαίτερη λαμπρότητα, διότι τὰ στρατοκρατικὰ καθεστῶτα, ἔπρεπε νὰ δείχνουν μία στεῖρα κι ἐπιφανειακὴ ἐθνικοφροσύνη πρὸς τέρψιν τῶν ἀφελῶν, ἀλλὰ ἀγνοοῦν, ἠθελημένα, πῶς καὶ ἀπὸ ποιοὺς "στήθηκαν" οἱ κυβερνήσεις αὐτές. Ἀπ' τοὺς Ἀγγλογάλλους ἰμπεριαλιστὲς ἡ "4η Αὐγούστου" ἐν ὄψει τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀπ' τοὺς Ἀμερικανοὺς ἰμπεριαλιστὲς ο…

ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

Τὴν ἑπομένη ἑβδομάδα Σάββατο 28 καὶ Κυριακὴ 29 Μαρτίου, θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ 2ο Πειραματικό-Πρότυπο Σχολεῖο Ἀθηνῶν (κοντὰ στὸν σταθμὸ τοῦ ΜΕΤΡΟ "Ἀμπελόκηποι") ἐπιστημονικὴ διημερίδα, μὲ θέμα: 
Οἱ θετικὲς ἐπιστῆμες, ὡς πολιτισμικὸ ἀγαθό
Στὸ πλαίσιο τῆς διημερίδας αὐτῆς ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ μιλήσῃ, τὴν Κυριακὴ 29 Μαρτίου, στὶς 11:00π.μ., μὲ θέμα:
Ἡ Λογικὴ στὸν Πλάτωνα καὶ στὸν Ἀριστοτέλη
Ὁ Ἀριστοτέλης στὸ Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων (183b, 36 καὶ 184b, 2) ἐκτιμᾷ τήν, ὄντως σημαντική, προσφορά του στὴν Λογική μὲ τὶς ἀπόλυτες ἐκφράσεις: οὐδὲν παντελῶς ὑπῆρχεν καὶ περὶ δὲ τοῦ συλλογίζεσθαι παντελῶς οὐδὲν εἴχομεν πρότερον. Ὅμως, ἡ φιλοσοφικὴ ἔρευνα τὸν διαψεύδει, καθὼς ὁ Παρμενίδης εἶχε διατυπώσει τὶς τέσσερις ἀρχὲς τῆς Λογικῆς, ὁ Ζήνων ἀπεδείκνυε προτάσεις, χρησιμοποιῶντας τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὴν μέθοδο τῆς ἐμμέσου ἀποδείξεως (Παρμενίδης, 127d, e) καί, ὁ ἐπὶ εἰκοσαετίαν διδάσκαλός του στὴν Ἀκαδημεία, ὁ Πλάτων, στοὺς διαλόγους: Χαρμίδης, Ἴων, Φαίδων, Πολιτεία, Θεαίτητος, Φίληβος τ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο, στὶς 4:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὴν ἀπάντησι τοῦ Σωκράτη στὸν Σιμμία (91c-95e).
Κατὰ τὰ γνωστά, ὁ Σιμμίας ἔχει παρομοιάσει τὴν ψυχὴ μὲ τὴν ἁρμονίαν, δηλαδὴ τὴν μελῳδία, τὴν ὁποίαν παράγει ἡ λύρα (κατ' ἀντιστοιχίαν, τὸ σῶμα). Ἡ ἐπιφαινομενιστικὴ αὐτὴ μεταφορὰ θέτει ἐν κινδύνῳ τὸν πλατωνικὸ δυϊσμό, καθὼς θεωρεῖ τὴν ψυχή, ὡς ἁρμονικὴ σύστασι τῶν τεσσάρων ὑλικῶν (πρωταρχικῶν) στοιχείων. Λόγῳ τοῦ ὅτι ἀναιρεῖ τὴν θεωρία τῆς ἀναμνήσεως, ἡ ὁποία προϋποθέτει τὴν προΰπαρξι τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ὁποίαν παρεδέχθη κι ἐξακολουθεῖ νὰ παραδέχεται ἀκόμη ὁ Σιμμίας (91e), ὁ Σωκράτης μπορεῖ νὰ ξεπεράσῃ τὸν σκόπελο τοῦ φίλου καὶ μαθητῆ του πολὺ εὔκολα, ἀρκεῖ καὶ μόνο νὰ τοῦ ὑπενθυμίσῃ, ὅτι ἡ ἁρμονία-ψυχὴ προϋποθέτει τὴν προΰπαρξι τῆς λύρας-σώματος (92c-e). Ὅμως, ὁ Σωκράτης θὰ ἀκολουθήσῃ στὸν δύσκολο δρόμο τῶν ὑποθέσεων, σημειώνοντας ὅτι ἡ ψυχὴ ἀφ' ἑνὸς μὲν διευθύνει τὸ σῶμα, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἁρμονία καὶ τὰ στοιχεῖα της, ἀφ&#…

ΔΥΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΤΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 14 Μαρτίου, θὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη τῆς Ὑπατίας μὲ δύο ἐκδηλώσεις: 

τὸ πρωΐ, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, στὶς 11:30, ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παρουσιάσῃ τὸ βιβλίο τοῦ Ἰσπανοῦ ἑλληνιστῆ Πέδρο Γκάλβεθ: Ὑπατία, ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Μεταίχμιο καὶ
τὸ ἀπόγευμα, στὶς 7:00, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Λ.Κ. Λάβρυς καὶ τὸν Π.Σ. Προμηθεὺς Πυρφόρος τῆς Θεσσαλονίκης, θὰ τελέσουμε θρῃσκευτικὸ  καὶ πολιτικὸ μνημόσυνο, ἀφιερωμένο στὴν μνήμη τῆς φιλοσόφου (Αἴθουσα "Παλαίχθων", Παλλάδος 24-26, 2ος ὄροφος, Πλ. Ψυρρῆ).
Τὸ μνημόσυνο θὰ εἶναι πολιτικὸ καὶ θρῃσκευτικό· ἡ Λ. Κ. Λάβρυς θὰ ἐπιμεληθῇ τοῦ θρῃσκευτικοῦ μέρους τῆς τελετῆς, ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος/Τίμαιος, ἐκ μέρους τῆς Νέας Ἀκαδημείας,θὰ ὁμιλήσῃ μὲ θέμα: 
Ὑπατία, ἡ περιβόητος φιλόσοφος,
ἡ Ἑλλάνθεια καὶ ὁ Ἀθηνόδωρος θὰ ἀπαγγείλουν τὸν Διάλογο Σχολαρίου καὶ Ὑπατίας, ἐνῷ ὁ Γιῶργος Φωτεινὸς θὰ χαιρετήσῃ, ἐκ μέρους τοῦ Προμηθέως Πυρφόρου καὶ θὰ ἀναφερθῇ στὸν βίο τῆς φιλοσόφου.

Ἡ Ὑπατία (370-415) ἀποτελεῖ τὴν κορωνῖδα τοῦ…