ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο, στὶς 4:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὴν ἀπάντησι τοῦ Σωκράτη στὸν Σιμμία (91c-95e).

Κατὰ τὰ γνωστά, ὁ Σιμμίας ἔχει παρομοιάσει τὴν ψυχὴ μὲ τὴν ἁρμονίαν, δηλαδὴ τὴν μελῳδία, τὴν ὁποίαν παράγει ἡ λύρα (κατ' ἀντιστοιχίαν, τὸ σῶμα). Ἡ ἐπιφαινομενιστικὴ αὐτὴ μεταφορὰ θέτει ἐν κινδύνῳ τὸν πλατωνικὸ δυϊσμό, καθὼς θεωρεῖ τὴν ψυχή, ὡς ἁρμονικὴ σύστασι τῶν τεσσάρων ὑλικῶν (πρωταρχικῶν) στοιχείων. Λόγῳ τοῦ ὅτι ἀναιρεῖ τὴν θεωρία τῆς ἀναμνήσεως, ἡ ὁποία προϋποθέτει τὴν προΰπαρξι τῆς ψυχῆς καὶ τὴν ὁποίαν παρεδέχθη κι ἐξακολουθεῖ νὰ παραδέχεται ἀκόμη ὁ Σιμμίας (91e), ὁ Σωκράτης μπορεῖ νὰ ξεπεράσῃ τὸν σκόπελο τοῦ φίλου καὶ μαθητῆ του πολὺ εὔκολα, ἀρκεῖ καὶ μόνο νὰ τοῦ ὑπενθυμίσῃ, ὅτι ἡ ἁρμονία-ψυχὴ προϋποθέτει τὴν προΰπαρξι τῆς λύρας-σώματος (92c-e). Ὅμως, ὁ Σωκράτης θὰ ἀκολουθήσῃ στὸν δύσκολο δρόμο τῶν ὑποθέσεων, σημειώνοντας ὅτι ἡ ψυχὴ ἀφ' ἑνὸς μὲν διευθύνει τὸ σῶμα, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἁρμονία καὶ τὰ στοιχεῖα της, ἀφ' ἑτέρου δέ, δὲν θεωρεῖται ὅτι ὑπόκειται στὶς διαβαθμίσεις, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ συνυπάρχουν μὲ τὴν ἁρμονία.

Διαβάζουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δρ Ἰωάννη Πετράκη, Πλάτωνος Φαίδων, ἐκδ. Ἑστία καὶ ἀπὸ τὴν γνωστὴ βιβλιογραφία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ