Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2015

Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Τὴν Τετάρτη 29 Ἀπριλίου, στὶς 5:00μ.μ., στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἀκαδημείας 50), ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξι, μὲ θέμα: 
Ἡ ἀποδεικτικὴ διαδικασία στὸν Πλάτωνα
Ὁ Ἀριστοτέλης στὸ Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων (183b, 36 καὶ 184b, 2) ἐκτιμᾷ τήν, ὄντως σημαντική, προσφορά του στὴν Λογική μὲ τὶς ἀπόλυτες ἐκφράσεις: οὐδὲν παντελῶς ὑπῆρχεν καὶ περὶ δὲ τοῦ συλλογίζεσθαι παντελῶς οὐδὲν εἴχομεν πρότερον

Ὅμως, ἡ φιλοσοφικὴ ἔρευνα τὸν διαψεύδει, καθὼς ὁ Παρμενίδης εἶχε διατυπώσει τὶς τέσσερις ἀρχὲς τῆς Λογικῆς, ὁ Ζήνων ἀπεδείκνυε προτάσεις, χρησιμοποιῶντας τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὴν μέθοδο τῆς ἐμμέσου ἀποδείξεως (Παρμενίδης, 127d, e) καί, ὁ ἐπὶ εἰκοσαετίαν διδάσκαλός του στὴν Ἀκαδημεία, ὁ Πλάτων, στοὺς διαλόγους: Χαρμίδης, Ἴων, Φαίδων, Πολιτεία, Θεαίτητος, Φίληβος τά, ἀντίστοιχα τῶν εὐκλειδείων κοινῶν ἐννοιῶν, ὁμολογήματα, τὰ συλλογιστικὰ σχήματα γράμματαbarbara, ἔγραψεcelarent, τὴν μέθοδο τῆς ἐπαγωγῆς καί, κυρίως, τὰ ἕξι μέρη τῶν ἀποδείξεων τοῦ Εὐκλείδη (τῆς γνωστῆς μ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 24 Ἀπριλίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Μ. ντὺ Σατόυ: 
Ἡ μουσικὴ τῶν πρώτων ἀριθμῶν(ἐκδ. Τραυλός, 2005).
Ὁ Marcus Du Satutoy εἶναι καθηγητὴς Μαθηματικῶν στὴν Ὀξφόρδη καὶ συγγραφέας βιβλίων μαθηματικῆς λογοτεχνίας. Στὴν Μουσικὴ τῶν πρώτων ἀριθμῶν ἀνατέμνει τὸ μέγα ζήτημα τῆς Θεωρίας Ἀριθμῶν: πῶς παράγονται οἱ πρῶτοι ἀριθμοί, αὐτοὶ οἱ "παράξενοι" ἀριθμοὶ ποὺ διαιροῦνται μόνον μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν μονάδα. Ἐπισημαίνει τρεῖς σημαντικὲς χρονολογίες, σχετικὲς μὲ τοὺς πρώτους ἀριθμούς: 
ἡ πρώτη (330π.Χ.) ὅταν ὁ Εὐκλείδης, διάσημος καθηγητὴς στὸ Μουσεῖον τῆς Ἀλεξανδρείας τῆς Αἰγύπτου, ἀποδεικνύει, διὰ τῆς ἀπαγωγῆς εἰς ἄτοπον, ὅτι οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ εἶναι ἄπειροι τὸ πλῆθος,
ἡ δεύτερη (1859), ὅταν ὁ Μπ. Ρῆμαν, τακτικὸς καθηγητὴς καὶ ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημείας τοῦ Βερολίνου, παρουσιάζῃ τήν, ἔως καὶ σήμερα ἄλυτη, διάσημη ὑπόθεσί του, συνδεδεμένη μὲ τὴν συνάρτησι …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 18 Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς (102a-107b).
Τὸ ἐπιχείρημα αὐτό, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ προηγούμενα, στηρίζεται, ὄχι μόνον στὴν κλασσική, κατὰ Πρόκλον, ἀνάλυσιν, στὴν διαδικασία δηλαδὴ ποὺ περιλαμβάνει τὴν πρότασιν, τὴν ἔκθεσιν, τὸν διορισμόν, τὴν κατασκευήν, τὴν ἀπόδειξιν καὶ τὸ συμπέρασμα, ἀλλὰ στὸν συνδυασμὸ τῆς ἀναλύσεως καὶ τοῦ κατηγορικοῦ συλλογισμοῦ τῶν δύο προκειμένων καὶ τοῦ συμπεράσματος. Μελετῶντας τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα (105e), θὰ μπορούσαμε νὰ ἐξεικονίσουμε τὸν συλλογισμὸ αὐτὸ ὡς ἑξῆς:
P1: αὐτὸ ποὺ δὲν δέχεται τὸν θάνατο, τὸ καλοῦμε ἀθάνατο P2: ἡ ψυχὴ δὲν δέχεται τὸν θάνατο, ἄρα
Σ: ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη (ἀθάνατον ἄρα ψυχή)
Διαβάζουμε ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δρ Ἰωάννη Πετράκη, Πλάτωνος Φαίδων (ἐκδ. Βιβλιοπωλείουτῆς Ἑστίας, 2014).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
BORMANN, K. (2006), Πλάτων, σσ. 164, Καρδαμίτσας. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, Εὐ., Πλάτωνος Φαίδων, σσ. 31, Ζαχα…

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙ ΠΑΝΟΥΣΗ ΤΩΡΑ!

Ὁ ὑπ. Προστασίας τοῦ Πολίτη, καθηγητής ... Γιάννης Πανούσης ἐκφράζει "κραυγὴ ἀγωνίας", ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἐκδότης Σταῦρος Ψυχάρης· ποῦ; Στὴν ἀπογευματινὴ ναυαρχίδα τοῦ Μνημονίου, στὰ Νέα τῆς 3ης Ἀπριλίου. Ὅπως τὸ ἀκούσατε· στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα τοῦ χρεωκοπημένου ΔΟΛ συντάσσεται μὲ τὶς λοιπὲς μνημονιακὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν σηκώσει τὴν σημαία τῆς δῆθεν κρατικῆς ἀδιαφορίας ἔναντι τῆς βίας τῶν ... κινημάτων καὶ τῆς "Ἀριστερᾶς τοῦ Τίποτα".
Κατ' ἀρχὰς εἶναι ἀπαράδεκτο, ὄχι γιὰ καθηγητή (ἐξ οὗ καὶ τὰ ἀποσιωπητικὰ στὴν εἰσαγωγή), ἀλλὰ καὶ γιὰ στοιχειωδῶς μορφωμένο ἄνθρωπο νὰ χρησιμοποιῇ λανθασμένες γραμματικῶς λέξεις κι ἐκφράσεις ἢ νὰ χρησιμοποιῇ τοὺς ἀγοραίους τύπους τους, λ.χ. "τίποτα" ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ "τίποτε", "στὴν μπάντα" κ.ἄ. Κατὰ δεύτερον, εἶναι πολιτικῶς ἀπαράδεκτο, ἀριστερὸς πολίτης καὶ δὴ ὑπουργὸς τῆς Ἀριστερᾶς νὰ συγγράφῃ τὸ κεντρικὸ ἄρθρο τῶν Νέων τοῦ Σταύρου Ψυχάρη. Καὶ δὲν ἔμεινε μόνο ἐδῶ· συνέχισε τὶς ἴδιες ἀνοησίες…

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙ ΕΠΙ ΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟΝ

Οἱ ἀπαιτήσεις καὶ οἱ ἐκβιασμοὶ τῶν λεγομένων εὐρωπαίων ἑταίρων κλιμακώνονται ἐπικινδύνως τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, κορυφώθηκαν δὲ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλ. Τσίπρα στὴν ρωσικὴ πρωτεύουσα. Οὐδέποτε κατὰ τὸ παρελθόν, εἶχε "προειδοποιηθῆ" τόσο ἔντονα πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας, ὅπως ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπ' τὸν Μ. Σοὺλτς καὶ τοὺς ἄλλους εὐρωπαίους γραφειοκράτες· ἐξαιροῦνται οἱ Ἀμερικανοί, ὅταν θεωροῦσαν ὅτι τό ... οἰκόπεδο "Ἑλλὰς" τοὺς ἀνῆκε σχεδὸν καθ' ὁλοκληρίαν.
Τί μπορεῖ νὰ σημαίνουν ὅμως οἱ προειδοποιήσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου; Ὅτι μετὰ τὴν νομισματικὴ ἕνωσι, οἱ πολιτικὲς τῶν χωρῶν τῆς ζώνης τοῦ €, πρέπει νὰ εἶναι ἑνιαῖες. Ἑπομένως, ἐκτὸς τῆς κοινῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποίαν ἐπιβάλλει, οὕτως ἢ ἄλλως, τὸ κοινὸ νόμισμα καὶ ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ θὰ πρέπῃ νὰ ἀσκεῖται κατὰ τὸν ἴδιο ἑνιαῖο τρόπο, δηλαδὴ ἀπαγορεύεται στὴν ὁποιαδήποτε χώρα-μέλος νὰ συνάπτῃ τὶς δικές της ξεχωριστὲς συμφωνίες, ἐπ' ὠφελείᾳ της, ἀκόμη κι ὅταν βρίσκεται σὲ ἀνθρω…