Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Τὴν Τετάρτη 29 Ἀπριλίου, στὶς 5:00μ.μ., στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἀκαδημείας 50), ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξι, μὲ θέμα: 

Ἡ ἀποδεικτικὴ διαδικασία στὸν Πλάτωνα

Ὁ Ἀριστοτέλης στὸ Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων (183b, 36 καὶ 184b, 2) ἐκτιμᾷ τήν, ὄντως σημαντική, προσφορά του στὴν Λογική μὲ τὶς ἀπόλυτες ἐκφράσεις: οὐδὲν παντελῶς ὑπῆρχεν καὶ περὶ δὲ τοῦ συλλογίζεσθαι παντελῶς οὐδὲν εἴχομεν πρότερον

Ὅμως, ἡ φιλοσοφικὴ ἔρευνα τὸν διαψεύδει, καθὼς ὁ Παρμενίδης εἶχε διατυπώσει τὶς τέσσερις ἀρχὲς τῆς Λογικῆς, ὁ Ζήνων ἀπεδείκνυε προτάσεις, χρησιμοποιῶντας τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὴν μέθοδο τῆς ἐμμέσου ἀποδείξεως (Παρμενίδης, 127d, e) καί, ὁ ἐπὶ εἰκοσαετίαν διδάσκαλός του στὴν Ἀκαδημεία, ὁ Πλάτων, στοὺς διαλόγους: Χαρμίδης, Ἴων, Φαίδων, Πολιτεία, Θεαίτητος, Φίληβος τά, ἀντίστοιχα τῶν εὐκλειδείων κοινῶν ἐννοιῶν, ὁμολογήματα, τὰ συλλογιστικὰ σχήματα γράμματαbarbara, ἔγραψεcelarent, τὴν μέθοδο τῆς ἐπαγωγῆς καί, κυρίως, τὰ ἕξι μέρη τῶν ἀποδείξεων τοῦ Εὐκλείδη (τῆς γνωστῆς μας ἀναλύσεως) τὰ ὁποῖα ἀναφέρει ὁ Πρόκλος στὸ Εἰς τὸ πρῶτον τῶν Εὐκλείδου Στοιχείωνπρότασις, ἔκθεσις, διορισμός, κατασκευή, ἀπόδειξις καὶ συμπέρασμα. Ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ἀναλύσεως θὰ παρουσιασθῇ τὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀναμνήσεως, διὰ τοῦ ὁποίου ἀποδεικνύει μερικῶς ὁ Σωκράτης, στὸν Φαίδωνα, τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς (72e-78b).

Τί εἶναι ἐκεῖνο ὅμως ποῦ διαφοροποιεῖ τὸν Ἀριστοτέλη ἀπ’ τοὺς προγενεστέρους του φιλοσόφους; Ὁ συστηματικὸς τρόπος καὶ ἡ τεχνικὴ ὁρολογία, μὲ τὰ ὁποῖα καταγράφει καὶ κατατάσσει τὶς ἔννοιες, τὶς κρίσεις καὶ τὶς προτάσεις, τὶς μεθόδους καὶ τὰ συλλογιστικὰ σχήματα. 

ΟΡΟΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ


ἀνάλυσις, ἀνάμνησις,
ἀπόδειξις, ἀρχαί (τῆς Λογικῆς),
ἔμμεσος ἀπόδειξις, ἔνστασις,
κοιναὶ ἔννοιαι, μέσος ὅρος,
ὁμολογήματα, προκείμεναι,
πρότασις, συλλογισμός,
συλλογιστικὰ σχήματα καὶ τρόποι,
συμπέρασμα

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ