Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2015

ΔΙΑΛΕΞΙ ΓΙΑ ΤΟ "ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ" ΣΤΙΣ 27 ΜΑΪΟΥ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 27 Μαΐου, στὶς 8:30μ.μ., στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, Μοναστηράκι) ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξι, μὲ θέμα:
Φιλοσοφικὲς σημειώσεις στὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου
Ἀφορμὴ τῆς ἐνδελεχοῦς ἐνασχολήσεως τοῦ ὁμιλητῆ μὲ τὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου τοῦ Οὑμπέρτο Ἔκο, στάθηκε ἡ παρουσίασί του στὴν Νάουσα, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2010, ἀπ’ τὴν ἀστική-μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία Θαλῆςκαὶ φίλοι, στὶς ἀλησμόνητες Ἱστορίες Ἀγνώστων. Τὸν ἐνδιέφερε περισσότερο τὸ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθρο τοῦ ἔργου καὶ ὁ τρόπος ποὺ σκέπτονταν καὶ διανοοῦνταν οἱ, ὄχι καὶ τόσο πρωτότυποι, στοχαστές-μοναχοὶ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, οἱ λεγόμενοι καὶ σχολαστικοί. Ὁποιαδήποτε ἐνασχόλησι μὲ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ τὶς φιλοσοφικές του προεκτάσεις προϋποθέτει τὴν γνῶσι τοῦ γενικοτέρου περιβάλλοντος, ἐντὸς τοῦ μεσαιωνικοῦ πλαισίου. Ἑπομένως, ἡ πρώτη ἀπάντησι ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ δοθῇ στὸ ἀκροατήριο τῶν ἑταίρων, ἀφορᾷ στὴν ἐρώτησι: τί ὀνομάζουμε Μεσαίωνα (ἐπακριβῶς: Μεσαιῶνα) καὶ ποιὸ εἶναι τὸ διανοητικό -προσοχή! ὄχι τὸ φιλοσοφικό- πλ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 23 Μαΐου, στὶς 6:00μ.μ., στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59/Μοναστηράκι) θὰ ὁλοκληρώσουμε τὶς ἐφετεινές μας ἐργασίες στὸν πλατωνικὸ Φαίδωνα, συζητῶντας τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ δραματικοῦ διαλόγου (107c-τέλος).
Ὁ Σωκράτης περιγράφει τὴν τύχη τῶν ψυχῶν μετὰ θάνατον, ἐπακριβῶς τὸ ταξείδι τῆς ψυχῆς ἐντὸς τῆς Γῆς. Ἀποτελεῖ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία, προκειμένου νὰ ἐκθέσῃ ἀφ' ἑνὸς τὸ ἠθικὸ μέρος τῆς διδασκαλίας του (λ.χ. γιατί ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ μένῃ καθαρή, κατὰ τὸ δυνατόν), ἀφ' ἑτέρου γιὰ νὰ δείξῃ, ὅτι οἱ ἀπόψεις τῶν φυσικῶν φιλοσόφων περὶ τῆς Γῆς, ἡ λεγομένη "περιγραφικὴ γεωγραφία" (Παπανοῦτσος, σ. 36) εἶναι ρηχές.
Οἱ ἠθικὲς συνέπειες τοῦ γεωγραφικοῦ μύθου δὲν ἀποτελοῦν τὴν κορύφωσι. Τὸ σκηνικὸ γίνεται πιὸ συγκλονιστικό, ὅταν ἀρχίζῃ ἡ προετοιμασία τοῦ θανάτου καὶ ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος ἑτοιμάζεται νὰ ἀποδείξῃ στοὺς μαθητές του, ὅτι τηρεῖ κατὰ γράμμα τὰ ὅσα ἐδίδασκε· αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὸ σημαντικότερο δίδαγμα: ἐὰν δὲ ὑμῶν μὲν αὐτῶν ἀμελῆτε καὶ μὴ θέλητε ὥσπε…

Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙ ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ

Ὅσο περνᾷ ὁ χρόνος τόσο κατανοοῦν καὶ οἱ πιὸ ἀφελεῖς, ὅτι ἡ διαπραγμάτευσι μεταξὺ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν δανειστῶν (τ. Τρόικα, νῦν "θεσμῶν") βαίνει σὲ μερικὸ ἢ ὁλικὸ ἀδιέξοδο. Οἱ λόγοι εἶναι οἱ ἑξῆς: 
ὁ πρῶτος, τὸ γερμανικὸ κεφάλαιο δὲν διαπραγματεύεται ποτὲ ἀπὸ θέσι ἰσχύος, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ ὡς Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, ἀπ' τὸν "κατώτερο", νὰ ἐφαρμοσθοῦν ἅπαντα τὰ συμπεφωνημένα· τὰ ἱστορικὰ παραδείγματα ἀναρίθμητα...
ὁ δεύτερος, ἡ χώρα μας ἐπελέγη ὡς πειραματόζωο ἐφαρμογῆς τοῦ νεοφιλελεύθερου μοντέλου σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη· αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ "ἐπιτυχία" του στὴν Ἑλλάδα, θὰ δώσῃ τὸ "πράσινο φῶς" ἐφαρμογῆς του καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες, τῆς Γερμανίας μὴ ἐξαιρουμένης,
ὁ τρίτος, ὁ ἕτερος δανειστής, τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἐπιθυμεῖ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μοντέλο, ἁπλῶς ἀπαιτεῖ κι ἕνα γενναῖο "κούρεμα" τοῦ κεφαλαίου τῆς ΕΚΤ, ἔχοντας ὡς στόχο του νὰ τὴν ἀποδυναμώσῃ οἰκονομικά· ἀνταγωνιστὴς γάρ... καὶ 
ὁ τέταρτος, ἡ κυβέρνησι φαίνεται νὰ…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 15 Μαΐου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Βιβλιοπωλεῖο Εὐριπίδης (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Φιλήμονος Παιονίδη:
Στοιχεῖα κριτικῆς ἐπιχειρηματολογίας(ἐκδ. Ζήτη)
Ὁ συγγραφεὺς προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσῃ στὰ κατωτέρω ἐρωτήματα: τί εἶναι τὸ ἐπιχείρημα, πότε θεωρεῖται ἄκυρο καὶ πότε ἔγκυρο καὶ πειστικό, ποιὲς εἶναι οἱ μορφές του (παραγωγικό, ἐπαγωγικὸ ἢ ἀναλογικό), ποιοὶ κανόνες πρέπει νὰ διέπουν τοὺς ὁρισμούς, πῶς ἀποφεύγεται ἡ ἀσάφεια καὶ ἡ ἀμφισημία, γιατί οἱ συμμετέχοντες στὴν ἀνταλλαγὴ ἐπιχειρημάτων πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν καὶ νὰ σέβωνται κάποιους κανόνες, τί εἶναι τὰ σοφίσματα (ἡ ἀμφιλογία, ἡ σύνθεσις, ἡ ἑτεροζήτησις, ἡ διαίρεσις, ἡ λῆψις τοῦ ζητουμένου κ.ἄ.), ποιὲς εἶναι οἱ δύο ἀμφιλεγόμενες μορφὲς ἐπιχειρηματολογίας (τῆς "ὀλισθηρῆς πλαγιᾶς" καὶ τὸ "κάψιμο τοῦ ἀχυρανθρώπου"), πῶς χρησιμοποιεῖται τὸ ἐπιχείρημα στὴν προπαγάνδα κ.ἄ. χρήσιμα, τὰ ὁποῖα θὰ βοηθήσουν τὸ νεοελληνικὸ κοινὸ νὰ διορθώσῃ μία σημαντικὴ ἀδυναμία το…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΪΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 9 Μαΐου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59/Μοναστηράκι) καὶ θὰ συζητήσουμε τὰ τέσσερα ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς (ἐπανάληψι).
Ἡ ἀνάπτυξι τοῦ, ἐπαγωγικοῦ τύπου, ἐπιχειρήματος τῶν ἐναντίων (69e-72e) καὶ τῶν παραγωγικῶν, διὰ τῆς μεθόδου τῆς ἀναλύσεως, ἐπιχειρημάτων τῆς ἀναμνήσεως (72e-77b), τῆς ὁμοιότητος τῆς ψυχῆς πρὸς τὶς ἰδέες (78b-84b) καὶ τῆς οὐσίας τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ τῆς ἀθανασίας της (102a-107b) θὰ ἀποτελέσουν μία χρήσιμη ἐπανάληψι γιὰ τὸ κύριο μέρος τοῦ Φαίδωνος.
Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ δρ Ἰ. Πετράκη, Πλάτωνος Φαίδων (Ἑστία, 2014) καὶ ἀπ' τὴν συναφῆ βιβλιογραφία: ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς τὸ πρῶτον τῶν Εὐκλείδου Στοιχείων, 203-213, Κάκτος, A.E. TAYLOR, Πλάτων,  σ. 223-248, ΜΙΕΤ, 2009, K. BORMANN, Πλάτων, σ. 132-174, Καρδαμίτσας καὶ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, Πλάτωνος Φαίδων, Ζαχαρόπουλος.