ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 23 Μαΐου, στὶς 6:00μ.μ., στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59/Μοναστηράκι) θὰ ὁλοκληρώσουμε τὶς ἐφετεινές μας ἐργασίες στὸν πλατωνικὸ Φαίδωνα, συζητῶντας τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ δραματικοῦ διαλόγου (107c-τέλος).

Ὁ Σωκράτης περιγράφει τὴν τύχη τῶν ψυχῶν μετὰ θάνατον, ἐπακριβῶς τὸ ταξείδι τῆς ψυχῆς ἐντὸς τῆς Γῆς. Ἀποτελεῖ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία, προκειμένου νὰ ἐκθέσῃ ἀφ' ἑνὸς τὸ ἠθικὸ μέρος τῆς διδασκαλίας του (λ.χ. γιατί ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ μένῃ καθαρή, κατὰ τὸ δυνατόν), ἀφ' ἑτέρου γιὰ νὰ δείξῃ, ὅτι οἱ ἀπόψεις τῶν φυσικῶν φιλοσόφων περὶ τῆς Γῆς, ἡ λεγομένη "περιγραφικὴ γεωγραφία" (Παπανοῦτσος, σ. 36) εἶναι ρηχές.

Οἱ ἠθικὲς συνέπειες τοῦ γεωγραφικοῦ μύθου δὲν ἀποτελοῦν τὴν κορύφωσι. Τὸ σκηνικὸ γίνεται πιὸ συγκλονιστικό, ὅταν ἀρχίζῃ ἡ προετοιμασία τοῦ θανάτου καὶ ὁ Ἀθηναῖος φιλόσοφος ἑτοιμάζεται νὰ ἀποδείξῃ στοὺς μαθητές του, ὅτι τηρεῖ κατὰ γράμμα τὰ ὅσα ἐδίδασκε· αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὸ σημαντικότερο δίδαγμα: ἐὰν δὲ ὑμῶν μὲν αὐτῶν ἀμελῆτε καὶ μὴ θέλητε ὥσπερ κατ' ἴχνη κατὰ τὰ νῦν τὰ εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ζῆν, οὐδέ, ἐὰν πολλὰ ὁμολογήσητε ἐν τῷ παρόντι καὶ σφόδρα, οὐδὲν πλέον ποιήσετε (115b).

Οἱ παρόντες μαθητὲς ἀδυνατοῦν νὰ συγκρατήσουν τὰ δάκρυά τους· ὁ Σωκράτης παραμένει ψύχραιμος, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν κατάποσι τοῦ κωνείου. Πρὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς ψυχῆς του ἀπ' τὸ γήινο περίβλημά της, θὰ ἀποδείξῃ τὴν εὐσέβειά του, διατυπώνοντας τὴν τελευταία του ἐπιθυμία: εἰς Ἀσκληπιὸν ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα· ἀλλ' ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε (118a). 

Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ δρ. Ι. Πετράκη Πλάτωνος Φαίδων (ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας) καὶ ἀπὸ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία (A. E. Taylor, Πλάτων, σσ. 248, ἐκδ. ΜΙΕΤ καὶ Εὐ. Παπανούτσου, Πλάτωνος Φαίδων, σσ. 35, ἐκδ. Ζαχαροπούλου).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ