ΔΙΑΛΕΞΙ ΓΙΑ ΤΟ "ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ" ΣΤΙΣ 27 ΜΑΪΟΥ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 27 Μαΐου, στὶς 8:30μ.μ., στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, Μοναστηράκι) ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξι, μὲ θέμα:

Φιλοσοφικὲς σημειώσεις στὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου

Ἀφορμὴ τῆς ἐνδελεχοῦς ἐνασχολήσεως τοῦ ὁμιλητῆ μὲ τὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου τοῦ Οὑμπέρτο Ἔκο, στάθηκε ἡ παρουσίασί του στὴν Νάουσα, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2010, ἀπ’ τὴν ἀστική-μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία Θαλῆς καὶ φίλοι, στὶς ἀλησμόνητες Ἱστορίες Ἀγνώστων. Τὸν ἐνδιέφερε περισσότερο τὸ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθρο τοῦ ἔργου καὶ ὁ τρόπος ποὺ σκέπτονταν καὶ διανοοῦνταν οἱ, ὄχι καὶ τόσο πρωτότυποι, στοχαστές-μοναχοὶ τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας, οἱ λεγόμενοι καὶ σχολαστικοί. Ὁποιαδήποτε ἐνασχόλησι μὲ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ τὶς φιλοσοφικές του προεκτάσεις προϋποθέτει τὴν γνῶσι τοῦ γενικοτέρου περιβάλλοντος, ἐντὸς τοῦ μεσαιωνικοῦ πλαισίου. Ἑπομένως, ἡ πρώτη ἀπάντησι ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ δοθῇ στὸ ἀκροατήριο τῶν ἑταίρων, ἀφορᾷ στὴν ἐρώτησι: τί ὀνομάζουμε Μεσαίωνα (ἐπακριβῶς: Μεσαιῶνα) καὶ ποιὸ εἶναι τὸ διανοητικό -προσοχή! ὄχι τὸ φιλοσοφικό- πλαίσιο ποὺ τὸν διέπει. Ἐπίσης, γιατί ὁ Ἔκο θέλησε νὰ ἀφηγηθῇ μὲς στὸν Μεσαιῶνα; Καὶ τὸ πιὸ δύσκολο ἐρώτημα: γιατί οἱ διανοητὲς αὐτοὶ γοητεύθηκαν ἀπ’ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ἰδιαιτέρως ἀπ’ τὸ περιώνυμο Ὄργανον; Κατὰ τὴν ἴδια περίοδο, ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή, στὸν χῶρο ποὺ ἐκτεινόταν ἄλλοτε ὁ κραταιὸς ἑλληνικὸς πολιτισμός, ἐβίωνε μία παρατεταμένη κατάστασι ἀπαξίας καὶ διανοητικῆς ἔνδειας, τοὐλάχιστον ὡς τὸν δέκατο αἰῶνα· ἀπόδειξι αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἡ ἀπόλυτη ἔλλειψι φιλοσοφικοῦ ἔργου, καθὼς ὁ διωγμὸς τῶν φιλοσόφων, τῶν ποιητῶν, τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τῶν ἱερέων ὑπῆρξε συνεχὴς καὶ ἀπηνής.

Ἂς ἐπιστρέψουμε στὸ ἔργο καθ’ αὑτό: τὸ σκηνικὸ ἐκτυλίσσεται σ’ ἕνα ἄγνωστο μοναστήρι Βενεδικτίνων τῆς Β. Ἰταλίας, στὸ ὁποῖο καταφθάνουν ὁ Φραγκισκανὸς μοναχὸς Γουλιέλμος, κάτοχος τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας (σ.σ. τοῦ συλλογίζεσθαι) καὶ ὁ βοηθός του Ἄντσο, ὁ ὑποτιθέμενος ἀφηγητής. Τοὺς ἔχει προσκαλέσει ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ διερευνήσῃ τοὺς ἀνεξιχνίαστους φόνους, ποὺ ἔχουν συμβεῖ τὶς τελευταῖες ἡμέρες. Δύο μοναχοί, ὁ Βενάνσιος καὶ ὁ Βερεγγάριος, ψάχνοντας κρυφὰ στὴν πλούσια βιβλιοθήκη τῆς μονῆς, ἀνακαλύπτουν στὴν Ποιητικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους τὴν χαμένη πραγματεία του γιὰ τὴν κωμῳδία καὶ κατόπιν βρίσκονται νεκροί. Τὸ “κλειδὶ” τῆς ὑποθέσεως (καὶ τῆς ... βιβλιοθήκης) κρατᾷ ὁ ἀγέλαστος καὶ μυστηριώδης μοναχὸς Jorje, ὁ ἀποκαλούμενος καὶ ... σεβάσμιος, μονίμως ἐγκατεστημένος στὴν εἴσοδο τῆς βιβλιοθήκης, ὑπενθυμίζοντας στοὺς ἐνδιαφερομένους τὴν ἀπάνθρωπη ἄποψι τῆς Ἐκκλησίας περὶ τοῦ γέλωτος καὶ τῶν ... ἀσέμνων ἀρχαιοελληνικῶν σκηνῶν ποὺ τὸ προκαλοῦν.


Ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος εἶναι Διπλωματοῦχος Μηχανικὸς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν κι ἐργάζεται στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, ὡς Μηχανικὸς Πωλήσεων, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἐνασχόλησί του μὲ τὴν Λογική. Ἔχει master στὴν Ἱστορία τῆς Φιλοσοφίας ἀπ’ τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: Ἡ πολεμικὴ τοῦ Πλωτίνου ἐναντίον τῶν Γνωστικῶν. Αὐτὴν τὴν περίοδο ὁλοκληρώνει τὴν διδακτορική του διατριβή: Ἡ μαθηματικὴ δομὴ τοῦ πλατωνικοῦ ἐπιχειρήματος, στὴν ὁποίαν προσπαθεῖ νὰ ἀνιχνεύσῃ τὸν μαθηματικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Πλάτων δομεῖ τὴν ἀποδεικτική του προσπάθεια. Εἶναι ἱδρυτὴς τῆς Νέας Ἀκαδημείας, ὁμάδας φίλων τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας καὶ συμμετέχει στὶς λέσχες ἀνάγνωσης μαθηματικῆς λογοτεχνίας τοῦ Θαλῆ, στὸ κέντρο καὶ στὸ βιβλιοπωλεῖο Εὐριπίδης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ