Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2015

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μία ἀπ' τὶς μεγάλες ἀτέλειες τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν ἀποτελεῖ ἡ ἄγνοια τῆς ἱστορίας, καθ' ὅτι αὐτὴ ἐπαναλαμβάνεται καὶ ὄχι πάντοτε ὡς φάρσα, ὅπως ἀρεσκόταν νὰ σημειώνῃ ὁ Κ. Μὰρξ στὴν "18η Μπρυμαὶρ τοῦ Λ. Βονοπάρτη".
Δυστυχῶς καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δὲν ἀποτέλεσε ἐξαίρεσι στὸν ἀνωτέρω κανόνα, κἄτι ποὺ φάνηκε ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος. Τί θἄπρεπε νὰ γνωρίζῃ ὁ πρωθυπουργὸς καὶ δὲν ἐγνώριζε, "παίρνοντας στὸν λαιμό του" ἕναν ὁλόκληρο λαό;
Πρῶτον, ὅτι οἱ Γερμανοί, ὅταν κυριαρχοῦν δὲν διαπραγματεύονται· ἁπλῶς ἐπιβάλλουν τοὺς ὅρους τους. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἧττα καὶ τὴν παράδοσι τῆς 6ης στρατιᾶς στὸ Στάλινγκραντ (31 Ἰανουαρίου 1943), δὲν δέχονταν καμμία συζήτησι μὲ τὸν μεγάλο νικητή,
δεύτερον, ὅτι ἡ γερμανικὴ ὀλιγαρχία χαρακτηρίζεται ἀπ' τὴν ἀπληστία της (βλ. τὴν ἐξωφρενικὴ ἀπαίτησι γιὰ τὴν ἐκποίησι τῆς ἐλληνικῆς δημόσιας περιουσίας ἔναντι 50 δὶς€, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς "Τρώυχαντ" τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας),
τρίτον, ὅτι ἡ συμπεριφορά της στὸν ἡττημένο εἶναι…

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ!

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐπέλεξε νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν εὔκολο δρόμο τῶν προκατόχων του ΓΑΠ καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀντὶ νὰ συγκρουσθῇ μὲ τὸν γερμανικὸ ἰμπεριαλισμὸ καὶ τὴν Εὐρωζώνη του. Δύσκολα θὰ γλυτώσῃ κι αὐτὸς τὸν μονόδρομο πρὸς τὴν παραίτησι καὶ τὴν πλήρη λαϊκὴ ἀποδοκιμασία.
Ὑπογράφοντας τὸ τρίτο, χειρότερο καὶ πιὸ ἐπαίσχυντο μνημόνιο μὲ τοὺς δανειστές, μὲ ἐνέχυρο τὴν δημόσια περιουσία (σ.σ. ἂν εἶναι δυνατόν!), ὁ Ἀλέξης Τσίπρας στερεῖ ἀπὸ τὴν Ἀριστερὰ τὸ "μονοπώλιο" τῆς ἐντιμότητας καὶ τῆς καθαρότητας ἀπέναντι στὸ βρώμικο καὶ παρασιτικὸ διεθνὲς περιβάλλον. Ἀποδείχθηκε λίγος, πολὺ λίγος καὶ βεβαίως, πολὺ κατώτερος τῶν περιστάσεων. Ἡ στάσι του δὲν ἦταν σθεναρή· ἀναλώθηκε ἐπὶ ἕνα πεντάμηνο σὲ παιγνίδια καὶ φιλοφρονήσεις μὲ τοὺς Γιουνγκέρ, Σοὺλτς καὶ Ντράγκι καὶ δὲν ἔθεσε τὸ € στὸ κέντρο τῆς διαπραγματευτικῆς του τακτικῆς. Ἑπομένως, τὸ χθεσινὸ τέλος ἦταν ἀναμενόμενο.
Τί μέλλει γενέσθαι; Δύσκολα, πολὺ δύσκολα θὰ κατορθώσῃ ἡ συγκυβέρνησι ΣύΡιζΑ καὶ ΑνΕλ νὰ κρατηθῇ στὴν ἐξουσία. Οἱ "νταβατζ…

ΠΡΟΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ἡ σημερινὴ ἐξέλιξι καὶ ἡ διαφαινόμενη συμφωνία, δικαιώνει δυστυχῶς τούς, ἐξ ἀριστερῶν, ἐπικριτὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καὶ δίνει τὸ πολυπόθητο ἄλλοθιστοὺς νεο-φιλελεύθερους ἀπολογητὲς τῶν μνημονίων· ΓΑΠ, Σαμαρᾶς καὶ Βενιζέλος μποροῦν τώρα νὰ ἐπαίρωνται γιὰ τὰ πεπραγμένα τους καὶ νὰ ἀπαιτοῦν συγχωροχάρτι ἀπ' τὸν δοκιμαζόμενο, ἐπὶ πενταετία, λαό.
Παρὰ τὸ ὅτι δὲν γνωρίζουμε τὴν τελικὴ συμφωνία, πρέπει νὰ θεωρῆται δεδομένο τὸ ἀντιλαϊκό της πρόσημο καὶ μάλιστα ἐπὶ τὸ ἀντιδραστικότερον. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας διαπραγματευόταν καὶ ἀντιστεκόταν, ὅσο ἀντιστεκόταν, στὶς ἐπιθέσεις τῶν εὐρωπαίων καννιβάλων, δίχως νὰ ἔχῃ plan-B καὶ φοβούμενος τὸ ἀρχικὸ χάος ποὺ θὰ ἔφερνε ἡ ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικό μας νόμισμα. Γιὰ νὰ εἴμαστε καὶ δίκαιοι μαζύ του, πλήρωσε τὶς ἀρχικές του ἀντιστάσεις καὶ τὸν δημόσιο ἐξευτελισμὸ τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Σώυμπλε.
Στὸ εὔλογο ἐρώτημα "τί θἄπρεπε νὰ εἶχε κάνει", ἡ ἀπάντησι φαντάζει, τώρα, εὔκολη: πρῶτον, δημοψήφισμα καὶ ἀθέτησι πληρωμῶν στοὺς δανειστὲς τὴν 20ὴ Φεβρ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 11 Ἰουλίου, στὶς 2:30 τὸ μεσημέρι, στὸ γραφικὸ Ἄλσος Προμηθέως (Λιτόχωρο) θὰ μᾶς δοθῇ ἡ εὐκαιρία γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, νὰ ἀναπτύξουμε τὶς ἀπόψεις μας, σ' ἕνα πιὸ οὐδέτερο κοινό· σ' αὐτὸ τὸ κοινό, τὸ ὁποῖο κάθε χρόνο μετὰ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο συγκεντρώνεται ἐπὶ εἰκοσαετία στὸν Ὄλυμπο καὶ τιμᾷ θεοὺς καὶ προγόνους.
Τὸ θέμα μας ἐφέτος θὰ εἶναι:
Ἡ ἀποδεικτικὴ διαδικασία στὸν Φαίδωνα,
τὸ ὁποῖο θὰ ἀναπτύξῃ ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος. 
Στὸν Φαίδωνα ὁ Πλάτων ἀναπτύσσει τέσσερα λογικὰ ἐπιχειρήματα· τῶν ἐναντίων, τῆς ἀναμνήσεως, τῆς συγγενείας τῆς ψυχῆς πρὸς τὰ ὄντα καὶ τῆς συναφείας της πρὸς τὴν ζωή, διὰ τῆς οὐσιώδους κατηγορήσεως: ἡ ψυχὴ κατηγορεῖται στὴν ζωὴ καὶ ὄχι στὸν θάνατο.
Ἡ ποικιλία τῶν λογικῶν μεθόδων εἶναι ἀξιοθαύμαστη· χρησιμοποιεῖ τὴν μέθοδο τῆς ἐπαγωγῆς στὸ ἐπιχείρημα τῶν ἐναντίων καὶ τὴν μέθοδο τῆς ἀναλύσεως στὰ ὑπόλοιπα, δηλαδὴ τὴν πρότασιν, τὴν ἔκθεσιν, τὸν διορισμόν, τὴν κατασκευήν, τὴν ἀπόδειξιν καὶ τὸ συμπέρασμα (ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς τὸ πρῶτον τῶν Εὐκλείδου Στοιχείων, 21…

ΜΕΤΑ ΤΟ "ΟΧΙ" ΤΙ;

Τὸ ὑπερήφανο ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ τὴν κατάλληλη ἀπάντησι στὸν εὐρωπαϊκὸ καὶ στὸν ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλισμό, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν χρηματοπιστωτικῶν τους ἱδρυμάτων (ΕΚΤ καὶ ΔΝΤ) ἔχουν ἐπιβάλλει στὴν χώρα μας μία ἰδιόμορφη κατοχή.
Οἱ δανειστὲς ἐξακολουθοῦν νὰ προσποιοῦνται ὅτι δὲν τοὺς ἀφορᾷ ἡ ἑτυμηγορία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ θὰ προσέλθουν στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων μὲ χειρότερη πρότασι, περισσότερο ἀποικιακή... Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησι θὰ πρέπῃ νὰ συνεχίσῃ τὴν ἀντίστασί της καὶ νὰ καταστήσῃ σαφὲς τὸ ΟΧΙ πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι. Ἡ τρομοκράτησι τῶν δανειστῶν θὰ συνεχισθῇ, χρησιμοποιῶντας τὰ τραπεζικὰ "ὅπλα" ποὺ κατέχουν, τὴν ρευστότητα καὶ τὸ "κλείσιμο" τῶν Τραπεζῶν κ.λπ.
Ἠχηρὸ ὑπῆρξε τὸ ΟΧΙ καὶ γιὰ τὸ ἐγχώριο πολιτικὸ σύστημα· μετὰ τὸν ΓΑΠ καὶ τὸν Εὐ. Βενιζέλο ἦλθε καὶ ἡ ὥρα τοῦ τ. πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τὸ ὄνειρό του νὰ ἐπανέλθῃ γιὰ νὰ μᾶς ... ξανασώσῃ πάλι. Τὸ πολιτικὸ σύστημα ἀλλάζει ἄρδην καὶ οἱ πολιτικοὶ τῆς Μεταπολίτευσης ἀπέ…

ΝΑΙ Ἢ ΟΧΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ καλούμαστε στὶς κάλπες γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν τελευταία πενταετία, γιὰ νὰ συναποφασίσουμε ἐὰν ἀποδεχόμαστε ἢ ὄχι τίς, τελεσιγραφικοῦ τύπου, προτάσεις τῶν δανειστῶν. Στὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ ΝΑΙ συσστρατεύονται ἡ ΝΔ, τὸ ἐναπομεῖναν ΠαΣοΚ καὶ τὸ Ποτάμι, τὰ ἰδιωτικά, πλὴν ὅμως ὑπερχρεωμένα στὶς Τράπεζες καὶ στὸ Κράτος ΜΜ"Ε", ὁ ΣΕΒ, ἡ ΓΣ"Ε"Ε καὶ τὰ λοιπὰ ἐργοδοτικὰ συνδικᾶτα, οἱ πρώην πρωθυπουργοὶ Κ. Μητσοτάκης, Κ. Σημίτης καὶ Κ. Καραμανλῆς, οἱ ὁλετῆρες ΓΑΠ καὶ Γ. Παπακωνσταντίνου, ὁ διάδοχος τοῦ ... θρόνου Παῦλος, ὁ γνωστὸς γιὰ τὴν χυδαιότητά του Θ. Πάγκαλος κ.ἄ.
Στὸ στρατόπεδο τοῦ ΟΧΙ, ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας, ὁ ΣυΡιζΑ καὶ οἱ ΑνΕλ (μὲ ἀπώλειες, ὡς συνήθως...), ποιοτικοὶ καλλιτέχνες καὶ ἠθοποιοί, ἡ ΑντΑρΣυΑ καὶ γνωστοὶ πολιτικοὶ καὶ διανοούμενοι τοῦ ἐξωτερικοῦ· ὁ πρόεδρος Μαδοῦρο, τῆς Βενεζουέλας, οἱ νομπελῖστες οἰκονομολόγοι Τζ. Στῖγκλιτς καὶ Πὼλ Κροῦγκμαν, ὁ Ἑρ. Τουσὲν κ.ἄ. 
Μέχρι στιγμῆς καί, παρὰ τὸν ὀρυμαγδὸ προπαγάνδας καὶ τὶς κλειστὲς Τράπεζες…