Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2015

ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59), θὰ πραγματοποιήσουμε τὴν πρώτη μας συνάντησι γιὰ τὴν νέα χρονιά. 
Ὅπως ἔχουμε συμφωνήσει, τὸ φετεινό μας ἀνάγνωσμα θὰ εἶναι ὁ πλατωνικὸς Τίμαιος, σὲ εἰσαγωγή, μετάφρασι καὶ σχόλια τοῦ Βασίλη Κάλφα (ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, 2013).
Στὴν πρώτη μας συνάντησι θὰ συζητήσουμε τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς Εἰσαγωγῆς (σ. 17-39), τὸ ὁποῖο ἐπιγράφεται: "Ἀντικείμενο καὶ δομὴ τοῦ Τιμαίου· ἡ θέσι του στὸ πλατωνικὸ ἔργο". Σ' αὐτὸ παρουσιάζονται τὰ πρόσωπα καὶ τὸ ἀντικείμενο τοῦ διαλόγου, ἡ δομή του, ὁ χρόνος συγγραφῆς, ἡ ἱστορικὴ διαδρομὴ καὶ μία ἀναλυτικὴ περίληψι.
Σᾶς περιμένουμε!!!

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ 26/9

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στὶς 11:30π.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο:
Ὁ βασιληᾶς τοῦ ἀπείρου χώρου (Τραυλός, 2015)
τοῦ δρα David Berlinski (Πανεπιστήμιο τοῦ Πρῖνστον). Στὰ δέκα κεφάλαια τοῦ βιβλίου μελετῶνται καὶ παρουσιάζονται τὰ κατωτέρω:
πρῶτον, τὸ ἀνθεκτικό, τὸ χρήσιμο καὶ τὸ ὄμορφο τοῦ Βιτρουβίου (λατ. firmitasutilitas καὶ venustas), τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ συνοδεύουν ὁποιαδήποτε κατασκευή· τέτοια κατασκευὴ ἀποτελοῦν καὶ τὰ Στοιχεῖα τοῦ Εὐκλείδη, γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν ὑπάρχει καμμία βιογραφικὴ μαρτυρία,
δεύτερον, μία ἐπιστήμη ὅπως τὰ Μαθηματικὰ θἄπρεπε νὰ ὀργανωθοῦν σ' ἕνα συνεπὲς καὶ αὐστηρὸ ἀξιωματικὸ σύστημα, μὲ συγκεκριμένη δομή: ὅροιαἰτήματακοιναὶ ἔννοιαι καὶ ἀποδεδειγμένες προτάσεις καὶ κανόνες συναγωγῆς, σύμφωνους μὲ τὴν ἀριστοτελικὴ καὶ τὴν στωϊκὴ λογικὴ τῶν κατηγορικῶν, τῶν ὑποθετικῶν καὶ τῶν διαζευκτικῶν συλλογισμῶν (σ.σ. ἀπ' τὸ κεφάλαιο αὐτὸ ἀπουσιάζει -ὄχι ἠθελημένα- ἡ πλατωνικὴ μέθοδος τῆς ἀναλύσεως, τὴν …

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ" ΣΤΙΣ 25/9

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 25 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸ Βιβλιοπωλεῖο Εὐριπίδης (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11/Χαλάνδρι), συναντιόμαστε καὶ πάλι καὶ συζητᾶμε τίς: 
10 Μεγάλες Ἐξισώσεις ποὺ ἄλλαξαν τὸν κόσμο, τοῦ Robert P. Crease (ἐκδ. Ἀρχέτυπο).
Ὁ R. Crease, πρόεδρος τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Stony Brook τῆς Ν. Ὑόρκης, διατρέχει τὴν ἱστορία τῶν Μαθηματικῶν ἀπ' τὴν ἁπλούστερη ἐξίσωσι 1+1=2 ἔως αὐτὴν τοῦ Einstein, τὴν γνωστή μας: E=m c2. Ξαναθυμόμαστε τὸ πυθαγόρειο θεώρημα καὶ τὴν παρουσίασί του στὸν πλατωνικὸ Μένωνα καὶ τοὺς νόμους τῆς κινήσεως καὶ τῆς παγκοσμίου ἕλξεως, τοῦ Νεύτωνα: F=ma καὶ Fg=k m1m2/r2. Ἐπίσης, τὴν ἐξίσωσι τοῦ Euler: eiπ+1=0, τὸν δεύτερο νόμο τῆς Θερμοδυναμικῆς, τὶς ἐξισώσεις τοῦ Maxwell, τὴν προαναφερθεῖσα τοῦ Einstein, τὴν Ἀρχὴ τῆς Ἀπροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg κ.ἄ.
Τὸ βιβλίο διαβάζεται εὐχάριστα, ἂν καὶ ἀπαιτοῦνται οἱ βασικὲς γνώσεις Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῆς. Ἀπ' τὴν μεριά μας εὐχόμαστε σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ συναναγνῶστες: καλὴ μελετητικὴ χρονιά!!!ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Ἡ νέα νίκη τοῦ ΣυΡιζΑ καὶ προσωπικὰ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἶναι ἀδιαμφισβήτητη, ἂν καὶ προέκυψε ἀπὸ μία συρρικνωμένη ἐκλογικὴ περίοδο καὶ πρὶν τὴν ψήφισι τῶν ἐφαρμοστικῶν νόμων τοῦ τρίτου Μνημονίου· ἐξ ἴσου σημαντικὴ θεωρεῖται καὶ ἡ παρουσία τῶν ἈνΕλλ στὴν νέα Βουλὴ καὶ στὴν κυβέρνησι, παρὰ τίς, ἀπαράδεκτες γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, δημοσκοπικὲς προβλέψεις.
Οἱ ἐκλογὲς αὐτὲς θὰ καταγραφοῦν ὡς ἐκλογὲς ὑφαρπαγῆς τῆς ψήφου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καθὼς ἐπιβλήθηκαν ἀπ' τὸ Βερολῖνο καὶ τὶς Βρυξέλλες γιὰ τοὺς κατωτέρω λόγους: πρῶτον, γιὰ νὰ νομιμοποιηθῇ διὰ τῆς ψήφου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸ ἐπαίσχυντο Μνημόνιο Τσίπρα καὶ νὰ ἔχουν οἱ δανειστὲς τὴν τυπικὴ θεσμικὴ κάλυψι καὶ δεύτερον, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπ' τὰ λεγόμενα ἀριστερὰ βαρίδια (τὴν Πλατφόρμα τοῦ Π. Λαφαζάνη καὶ τοὺς λοιποὺς ἀρνητὲς τοῦ Μνημονίου) καί, κυρίως, τὴν ἀπερχόμενη πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, τῆς ὁποίας οἱ θέσεις καὶ ἡ ἀκλόνητη ἐπιχειρηματολογία προκαλοῦν τρόμο, στὴν κυριολεξία, τόσο στὸν Ἀλ. Τσίπρα ὅσο καὶ στ…

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΙ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ἡ πολυπόθητη συναίνεσι μεταξὺ τῶν βασικῶν παικτῶν τοῦ ὑπηρετικοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ εἶναι πλέον γεγονός· σ' αὐτὴν βοήθησε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἡ πλήρης μνημονιακὴ μετάλλαξι τοῦ ΣύΡιζΑ μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἐπαίσχυντης συμφωνίας τῆς 13ης Ἰουλίου μὲ τοὺς δανειστές.
Οἱ τελευταῖοι ἀπαιτοῦν τὴν συναίνεσι αὐτή, διότι γνωρίζουν ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωσι νὰ περάσουν οἱ λεγόμενες 52 δράσεις, δηλαδὴ οἱ ἐφαρμοστικοὶ νόμοι τοῦ Γ΄ Μνημονίου (ἢ Μνημονίου Τσίπρα γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε) τὸ προσεχὲς δίμηνο, ἐὰν δὲν διαμοιράσουν μεταξύ τους τὴν κρατικὴ λεία μέσῳ τῶν ὑπουργείων. Βοήθεια θὰ ἀπαιτηθῇ καὶ ἀπ' τοὺς μικρότερους παῖκτες, τὸ ἀνανεωμένο, λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς στὴν ἡγεσία του ΠαΣοΚ καὶ τὸ ἀποδυναμωμένο, ὅπως ἀναμένεται, Ποτάμι τοῦ ἐκλεκτοῦ τῆς διαπλοκῆς Στ. Θεοδωράκη.
Οἱ σκέψεις αὐτὲς δὲν πρέπει νὰ θεωρηθοῦν σκόρπιες καὶ ἄνευ σημασίας· οἱ "δράσεις" τοῦ Μνημονίου Τσίπρα δὲν εἶναι αὐτὴν τὴν στιγμὴ πλήρως ἐμφανεῖς. Οἱ ἰδιωτικοποιήσεις, ποὺ ἔχουν συμφωνηθῆ, παρὰ τὶς χλιαρὲς διαψεύσεις, μὲ …

ΜΝΗΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 13 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη τῶν Σαλαμινομάχων, μὲ θρῃσκευτικὸ καὶ πολιτικὸ μνημόσυνο, στὸν ἱερὸ τύμβο τῶν Σαλαμινομάχων.
Πρόκειται γιὰ μία ἑορτὴ τεραστίας σημασίας, στὴν ὁποίαν ἐμπλέκονται στενὰ ἡ πολιτικὴ μὲ τὴν θρῃσκεία· ἡ πολιτική, διότι ἐδημιούργησε τὴν συμμαχία τῶν δημοκρατικῶν ἑλληνίδων πόλεων, τὸ ὑψηλὸ φρόνημα τοῦ στρατοῦ καὶ τὸν ἄρτιο ἐξοπλισμό του καὶ ἡ θρῃσκεία, διότι, ὡς μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ ὅλου, ὡδήγησε, ἀνυψώνοντας τὸ ἠθικὸ τῶν μαχητῶν, πρὸς τὴν μεγάλη νίκη. Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε τοὺς ἐνθαρρυντικοὺς χρησμοὺς τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν, παρὰ τὰ ὅσα λέγονται ἀπ' τοὺς κατ' ἐπάγγελμα διαμορφωτὲς τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, τὴν θυσία τῶν ἱερέων στὴν ἐγκαταλελειμμένη Ἀθήνα, τὴν φωνὴ τοῦ Ἰάκχου στὴν Ἐλευσῖνα κ.ἄ., τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν τὴν διαφορετικότητα τῶν καταστάσεων.
Τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τοῦ Μνημοσύνου θὰ ἐπιμεληθῇ ἡ Λ. Κ. Λάβρυς· μετὰ τὸ τέλος τῆς ἑορτῆς θὰ ἐπακολουθήσῃ συμπόσιον στὴν παραλιακὴ ταβέρνα ΑΥΡΑ.

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΠΕΡΧΕΤΑΙ

Στὶς 25 Ἰανουαρίου χαιρετίσαμε τὴν ἔξοδο τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἀπ' τὴν πρωθυπουργία καὶ τὴν ἔλευσι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα· δυστυχῶς διαψευσθήκαμε. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἀπεδείχθη ἐν τέλει πολὺ λίγος, ὅπως περίπου καὶ οἱ προκάτοχοί του ΓΑΠ καὶ Ἀντ. Σαμαρᾶς κι ἑτοιμάζεται, ἀνεξαρτήτως ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, νὰ μᾶς ἀποχαιρετίσῃ καὶ αὐτὸς διὰ παντός.
Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἐπισημάνῃ μία θετικὴ ἐξέλιξι τῶν Μνημονίων, ὅτι δηλαδὴ "καταπίνουν" τοὺς εἰσηγητές τους. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας θὰ περάσῃ κι αὐτὸς στὴν πλήρη ἀνυποληψία καὶ θὰ πληρώσῃ τὶς τραγικές του παραλείψεις καὶ τὰ συνεχῆ λάθη του ποὺ ἀγγίζουν τὴν προδοσία· ἡ ἔλλειψι plan-b, ἡ μὴ ἐθνικοποίησι τῶν Τραπεζῶν, ἡ μὴ καταγγελία τῶν δύο προηγουμένων Μνημονίων μὲ ἕναν νόμο, ἡ μὴ στάσι πληρωμῶν πρὸς τοὺς δανειστές, οἱ χαριεντισμοὶ καὶ οἱ ἐναγκαλισμοὶ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν τοκογλύφων τὶς στιγμὲς τῶν δῆθεν σκληρῶν διαπραγματεύσεων, ὁ μὴ σεβασμὸς τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ δημοψηφίσματος ποὺ ὁ ἴδιος προκάλεσε καὶ ἄλλα ἤσσονος σημασίας εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ …